Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 11 юли 2017 г.

Строителство ще се започва и без присъствието на общински служител, ако същият не се яви на определената от заявителя дата.

С Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за съставяне на протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво, лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител - за строежите от пета категория, подава искане по чл. 157, ал. 5 ЗУТ в общинската администрация в 7-дневен срок преди датата за съставянето му. Служителят за контрол по строителството в администрацията на общината (района), е длъжен да се яви на определената в искането дата, като неявяването му не препятства съставянето на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

Няма коментари:

Публикуване на коментар