Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 29 септември 2017 г.

Намаляват се утвърдените разходи по бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“, с 2 000 000 лв. и бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ с 2 000 000 лв., за сметка на бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“.

Постановление № 203 от 21 септември 2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г. (ДВ, брой: 78, от дата 29.9.2017 г.)

ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.
за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по:
a) „Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол в строителството“, бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“, с 2 000 000 лв.;
б) бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ с 2 000 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по „Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита“, бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“, с 4 000 000 лв.
Чл. 2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател: 
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Кожухаров"

Ето и стенограмата от заседанието на Министерски съвет:
"Точка 8
Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г.
БОЙКО БОРИСОВ: Приема се."

Няма коментари:

Публикуване на коментар