Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

сряда, 13 декември 2017 г.

Изпратихме сигнал за неспазване на ЗУТ, ЗКИР и основни принципи в административното производство от страна на служители на община Варна.КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Изходящ № 75 от 13 декември 2017 г.

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА

СИГНАЛ

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно: Неспазване на ЗУТ, ЗКИР и основни принципи в административното производство от страна на служители на община Варна.
Уважаеми господин Портних,

Обръщам Ви внимание, че при одобряване на подробни устройствени планове, в поверената Ви община, се допуска грубо нарушаване на Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния регистър и на основни принципи на административното производство, определени в Административнопроцесуалния кодекс и Закона за администрацията. Фрапиращ пример за това е одобрения подробен устройствен план със заповед № Г-371/07.12.2017 г. на заместник-кмета на община Варна Пейчо Пейчев, публикувана на следния електронен адрес http://agup.varna.bg/pup/2017/371/. Още на пръв поглед правят впечатление следните съществени грешки и непълноти:

 1. Показаните регулационни граници на урегулираните поземлени имоти през улица, в голямата си част, не отговарят на действителните регулационни граници, а други дворищни регулационни граници въобще липсват.
 2. Не са отразени бордюрните линии в границите на уличната регулация.
 3. Не са отразени номерата на кадастралните райони и границите между тях.
 4. Не е отразено кръстовището на бул. Сливница с ул. Акад. Андрей Сахаров.
 5. В застроителния план, не е отразена североизточната имотна граница на поземлен имот 1933, който е предмет на разработката.
 6. В извадката от действащия план, не е отразена никаква застроителна съставка.
 7. В извадката от действащия план, е отразена зона “Оо”, която е въведена след 2012 г. с новия ОУП на община Варна.
 8. Не е ясно в коя координатна и височинна система са изчертани плана за регулация и плана за застрояване.
 9. Таблицата с градоустройствени показатели не е изработена съгласно Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
 10. В застроителния план, някои хоризонтали, са изчертани с черен вместо с кафяв цвят.
 11. В кварталите, съседни на разработвания, не са посочени линии на застрояване или законно изградени сгради.

При аналогични проблеми в проекти на подробни устройствени планове, изработени от други проектанти, заповеди за одобряване не се издават. Нарушаването на един от основните принципи на административното производство - Равенство (чл. 8 от АПК), води до грубо погазване на нормите на правото и усещане за феодално управление с налагане на терор над “неправилните” възложители и проектанти. Като резултат, се снижава качеството на проектиране и верността на издаваните административни актове.

Господин Портних,
Някои от посочените пропуски, правят издадения административен акт нищожен. Поради това, моля да накажете виновните за допуснатото своеволие длъжностни лица и да промените начина на работа в поверената Ви администрация, като установите нормите на правовата държава и добри административни практики.
С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
гр. Варна, 13 декември 2017 г.
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

П.П. Входящият номер е СИГ17002574ВН

Случаят беше официално разгледан на ЕСУТ при община Варна на 9 януари 2018 г. Чакаме протокола от заседанието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар