Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 12 декември 2017 г.

Предложения, относно комплексен проект за инвестиционна инициатива за строителството на градската библиотека.КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Изходящ № 74 от 12 декември 2017 г.


ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА


ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно:
Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строителството на градската библиотека.

Уважаеми господин Портних,

Днес, 12 декември, на заседание на експертния съвет по устройство на територията
при община Варна, беше разгледан комплексен проект за инвестиционна инициатива
за строителството на градската библиотека. Като специалисти в областта на
устройственото планиране и кадастъра и с оглед защита на обществения интерес,
както и устойчиво решение на въпроса, даваме следните предложения:
  1. Урегулираният поземлен имот, в който ще бъде разположена сградата на новата библиотека да бъде отреден за публична собственост. Предвиждането на разгледания проект за подробен устройствен план, е урегулирания поземлен имот да бъде частна собственост, което не дава достатъчна защита на обществения интерес. Ако отреждането бъде променено на публично и след това бъде издаден акт за публична общинска собственост, това ще гарантира интересите на гражданите на община Варна.
  2. Към подробния устройствен план да бъдат създадени правила за прилагането му, в които да се укаже забрана за ограждането на урегулираните поземлени имоти, предмет на плана и забрана за разполагане на преместваеми обекти в тях и на разстояние не по-малко от 50 м от тях. Това ще гарантира запазването на архитектурния облик на средата, както и свободното ползване на имотите от жителите и гостите на град Варна.
  3. Северният вход към бъдещата библиотека, е предвидено да бъде изграден през урегулирания поземлен имот на сградата на общинската администрация. Това би могло да породи противоречия при ползването на транспортния достъп до билиотеката. Предлагаме, при съставянето на акта за публична общинска собственост да бъде вписано и правото на преминаване през имота на сградата на общинската администрация.
  4. С оглед осигуряване на прозрачност в управлението на публичните средства при реализацията на проекта, моля да бъдат публикувани на официалната електронна страница на община Варна, проектът за подробен устройствен план, техническия проект и работния проект на сградата. Така, всеки ще има възможност да се запознае и да коментира проекта.

С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 12 декември 2017 г.

П.П. Входящият номер е РД17024296ВН/13.12.2017

Няма коментари:

Публикуване на коментар