Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 23 февруари 2018 г.

Искаме промени, които ще осигурят публичност на кадастралната карта, преди одобряването ѝ и ще ограничат възможността за кражба на имоти, публична собственост.КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Изходящ № 78 от 23 февруари 2018 г.

ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно:
Допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър и изменение и допълнение на Наредба № РД–02–20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.
Уважаеми господин Нанков,

С оглед осигуряване на по-голяма публичност на работата на администрация, защита на правата на собствениците на имоти, носителите на ограничени вещни права и защита на обществения интерес, моля да приемете следните наши предложения:

Предложение за промяна на Закона за кадастъра и имотния регистър:

В чл. 28, ал. 1, след думата “изработват”, се добавя текстът “и излагат за разглеждане,”.

Консолидирана версия на предложения за промяна текст:
“Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват и излагат за разглеждане, в цифров, графичен и писмен вид и се поддържат в цифров вид.”

Предложение за изменение и допълнение на Наредба № РД–02–20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри:

В чл. 4, ал. 1, изречение “второ”, съюзът “или”, се заменя със съюза “и”.
Към чл. 4, ал. 1, се добавя ново изречение “трето”, със следния текст: “В случаите, в които се засягат имоти, публична собственост, кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти, се излагат на общодостъпна платформа с безплатно ползване, което е част от процедурата по обявяване на проекта.”.

Консолидирана версия на предложения за промяна текст:
“Чл. 4. (1) Данните от кадастъра се създават, съхраняват и поддържат в цифров вид. Кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти се създават в цифров, графичен и писмен вид и се поддържат в цифров вид. Кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти се излагат за разглеждане от заинтересованите лица в цифров или и писмен вид. В случаите, в които се засягат имоти, публична собственост, кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти, се излагат на общодостъпна платформа с безплатно ползване, което е част от процедурата по обявяване на проекта.

Мотиви: Цялостната концепцията на българското законодателство, се крепи върху разделението на властите, ефективният граждански контрол, прозрачността на управлението, защита на собствеността и защита на правата на гражданите. Същите цели преследва и законодателството, свързано със създаването и поддържането на КККР. Независимо от стремежа към постигане на посочените цели, обаче, в предложените за промяна текстове, има включена възможност за заобикаляне на целта на закона. Тази възможност, умело се използва от някои служители в някои от Службите по геодезия, картография и кадастър. Има много примери, в които е отказано предоставяне на цифрови данни за имотни граници по обявени преписки за изменение на КККР. От друга страна, няма как заинтересуваните лица да установят верността на обявената им кадастрална карта само от графични материали, при наличие на груби грешки, като грешни абсолютни координати, когато се запазва относителното разположение на елементите на кадастъра. Няма как да се установи и грешка, малко над допустимата, без да се ползва цифровия модел. С предложените промени, ще се намали в голяма степен възможността от злоупотреба със служебно положение и нанасяне в КККР на имоти изключителна държавна собственост като частна собственост, какъвто пример има във Варна.
Всички тези проблеми и злоупотреби, до голяма степен, ще бъдат парирани с предложените промени. Последните, могат да бъдат реализирани в два етапа - първо с промяна на Наредба № РД–02–20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, което няма да противоречи, а само ще допълни и конкретизира закона, а след това и с промяна на Закона за кадастъра и имотния регистър, което ще отхвърли възможността за произволно тълкуване.
Господин Министър, всички собственици и носителите на ограничени вещни права, както и всички граждани, когато се засягат имоти публична собственост, имат право да се запознаят с оригинала на плана. А оригиналът е в цифров вид. Всеки отказ от предоставяне на тази информация, е сериозно нарушаване на правата на гражданите и допринася за въвеждането им в заблуждение и внасяне на грешки в кадастралната карта.

Надяваме се на положително становище и бърза реакция от Ваша страна. При положително становище, моля да дадете инструкции за предварително изпълнение на тези текстове, доколкото не противоречат на действащата в момента нормативна уредба.


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 23 февруари 2018 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар