Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

сряда, 27 юни 2018 г.

Министерството на туризма, заявило отразяването в кадастралната карта на всички морски плажове, разположени на територията на област Бургас, в това число и на морски плаж за природосъобразен туризъм "Корал"!

Благодарим на Министъра на туризма за реакцията по нашия сигнал!

Изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри на област Бургас, е заявено.
Следва поправянето на проекта за изменение на Общия устройствен план на община Царево, което няма нищо общо с това, дали е приключила или не процедурата по изменение на КККР. Напомняме, че за изработване на ОУП, се използват всички налични данни, а те са публично достъпни.

Изчакахме да минат 10 дена след нашето изявление по случая с морски плаж за природосъобразен туризъм "Корал", допълнено с някои уточнения два дена след това и на 20 юни 2018 г. сезирахме официално трима министри - Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Министъра на туризма и Министъра на околната среда и водите, отново с искане за конкретни действия, които да способстват за установяването на законност.

Ето пълния текст на сигнала:КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Регистрационен № СИ-82 от 20 юни 2018 г.


ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ДО
МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕС И Г Н А Л
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно:
Привеждане на действията на изпълнителната власт по случая с плажа за природосъобразен туризъм “Корал” в съответствие с разпоредбите на Конституцията на Република България.
Уважаема Госпожо Ангелкова,
Уважаеми Господин Нанков,
Уважаеми Господин Димов,

В желанието си да внесем яснота по отношение на нормативната уредба в случая с имоти изключителна държавна собственост, съгласно чл. 18, ал. 2 от Конституцията на Република България и подкрепяйки добрите административни практики, Ви обръщаме внимание на следното:

Крайбрежната плажна ивица, съставена от отделни морски плажове, включващи и пясъчните дюни, разположени непосредствено зад плажната ивица или попадащи върху морския плаж, е изключителна държавна собственост.
Този факт е удостоверен чрез преки геодезични измервания за територията на село Лозенец, община Царево, област Бургас от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, чрез Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) през 2014 г. Съставените вследствие на тези дейности карти, са обнародвани на официалната страница на АГКК на 14 април 2015 г. На 18 март 2015 г. са обнародвани и съставените през 2015 г. карти на охранителни зони “А” и “Б” по Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК).
При установяването на границите на изключителната държавна собственост, което е направено най-късно на 18 март 2015 г., Министърът на регионалното развитие и благоустройството, е бил длъжен да заяви изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по реда на глава шеста от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). След 15 март 2016 г., заявяването на изменението на КККР в съответствие с отразените в специализираните кадастрални карти данни за границите на изключителната държавна собственост, е задължение на Министъра на туризма. Въпреки изискванията на закона, тези данни не са отразени в кадастрално-административната информационна система (КАИС).
Освен това, на 4 април 2018 г. е публикуван за обществено обсъждане Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони  (ДОСВ) на Изменението на Общия устройствен план (ОУП) на община Царево, в който ясно се вижда несъответствието между определената граница на зона “А” по ЗУЧК в официалните карти, публикувани на страницата на АГКК и отразената в ОУП граница. Това е допуснато в противоречие с Конституцията на Република България и останалите закони.

Благодарение на бездействието на всички институции от публикуването на картите на охранителни зони “А” и “Б” по ЗУЧК до този момент и неспазване на нормативната уредба, грубо се погазва Конституцията на Република България. В резултат на това се ограничават правата на свободно придвижване на гражданите на Република България, нарушава се екологичното законодателство и в обществото се натрапва чувството на беззаконие, безнаказаност и липса на държава.

Предвид изнесените факти и огромната обществена значимост на случая, моля да предприемете следните действия:

Госпожо Ангелкова, в качеството си на Министър на туризма, моля да заявите изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на глава шеста от Закона за кадастъра и имотния регистър, за съобразяването ѝ с границите на изключителната държавна собственост.

Господин Димов, в качеството си на Министърът на околната среда и водите, моля да върне за преработване Изменението на Общия устройствен план на община Царево, като същият бъде съобразен с границите на изключителната държавна собственост.

Господин Нанков, в качеството си на Министър на регионалното развитие и строителството, моля да предложите отчуждаването на частите от засегнатите имоти и да утвърдите акт за изключителна държавна собственост за територията на крайбрежната плажна ивица.


Госпожо Ангелкова,
Господин Нанков,
Господин Димов,

Моля, да предприемете всички действия по установяване на законност и държавност, според вменените Ви задължения!
С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 20 юни 2018 г.

Още на 26 юни 2017 г., госпожа Ангелкова, предприе регламентираните в закона действия и заяви отразяването на данните от специализираните карти за област Бургас на:
  • морските плажове;
  • брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени в имоти - държавна собственост, извън границите на населените места;
  • прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони;
  • пясъчните дюни;
  • островите, включително и създадените в резултат на човешка дейност;
  • брегоукрепителните и брегозащитните системи и
  • съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите, бщинска собственост.


Отговор на Министъра на туризма:


Писмо на министъра на туризма до Началника на СГКК - Бургас:


Надяваме се, заявлението да не съдържа пропуски и Службата по геодезия, картография и кадастър - Бургас да извърши необходимите действия по закон!

Благодарим за активната гражданска позиция на хората, които защитават своята Родина!
Благодарим на медиите, които отразяват правдиво проблема!
Благодарим на всички, които се стремят да възстановят правото там, където е нужно да му се помогне, за да защити нас и природата ни!

Нека да припомним, че природата ще остане вечен ресурс, само ако се грижим за нея!

П.П. Във връзка с отговора, изпратихме следното запитване:

Този отговор получихме на 31 юли 2018 г. от Главния секретар на Министерството на туризма:

Явно, според Министъра на туризма, работата е свършена. Но само ако предположим, че министрите и заместниците им трябва да се отнасят с грижата на добри стопани към имотите, които са публична и още повече - изключителна държавна собственост, дали не би следвало да потърсят правата ни на собственици на всички нас пред отговорните институции?

Мисля, че няма нужда от коментар... Има нужда от прилагане на Наказателния кодекс. Дали ще бъде чл. 10 и следващите или чл. 219 и следващите, нека Главният прокурор да прецени!

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС"...Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 1995 г.) Общественоопасно е деянието, което застрашава или уврежда личността, правата на гражданите, собствеността, установения с Конституцията правов ред в Република България или други интереси, защитени от правото....Чл. 219. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Длъжностно лице, което не положи достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването или запазването на повереното му имущество или за възложената му работа и от това последва значителна повреда, унищожение или разпиляване на имуществото или други значителни щети на предприятието или на стопанството, се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 1975 г., изм.- ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Който въпреки задълженията си не е упражнил достатъчен контрол върху работата на лица, на които е възложено управлението, разпореждането или отчитането на обществено имущество, и от това са последвали значителни щети на предприятието или на стопанството, се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Ако деянието по предходните алинеи е извършено умишлено и не съдържа признаците на по-тежко престъпление, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години, като съдът може да постанови лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.(4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) За престъпление по предходните алинеи в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, наказанието е по ал. 1 и 2 - лишаване от свобода от три до десет години, а по ал. 3 - лишаване от свобода от три до дванадесет години, като в тези случаи съдът постановява и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7...."инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 27 юни 2018 г.


ПП (29 август 2018 г. Благодарение на "Български пощи", получихме писмото с 1 месец закъснение!):
Получихме отговор от Министъра на околната среда и водите. Обещанието е, че министерството ще спазва закона и по-конкретно "няма да бъде допуснато устройване на територии, представляващи дюни"!
Благодарим за конкретния отговор!


Повече от два месеца след изпращане на сигнала, получихме отговор от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев.
Няма коментари:

Публикуване на коментар