Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

сряда, 20 март 2019 г.

Странният случай с издаването на скици... и всеки ли в България има право на труд?


Законът за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИДЗКИР) вече е в Народното събрание и е разпределен по комисиите, които ще го разглеждат.
Подложеният на обществено обсъждане (от 17 октомври до 16 ноември 2018 г.) ЗИДЗКИР, е внесен на 1 март в Народното събрание за разглеждане и приемане. За съжаление, не бяха спазени всички процедури по отношение на частичната оценка на въздействието, поради което чак сега се изясниха някои подробности за това, какво въздействие се очаква да произведат промените. На 7 март 2019 г. пък, след напомняне от наша страна, бяха публикувани справките за отразяване на мнения и становища - от гражданите и от централните администрации. Това не попречи, обаче, Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) гръмко да афишира бъдещия положителен ефект от предложените промени.

Една от промените е, че правоспособните лица по ЗКИР ще могат да разпечатват на хартия скици, схеми и удостоверения, издадени от съответната Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК), да удостоверяват тяхната автентичност и да ги предоставят на собственик или друго заинтересувано лице. Това изглежда много добре, но не е ясно защо е необходимо някой друг да издава скици, след като има създадена електронна система и са изхарчени няколко милиарда за електронно правителство? Не е ясно и защо се върви в посока към увеличаване на книжната документация, след като кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) е система, чийто оригинал се съхранява в електронен вид? Не е ясно, защо от въвеждането си до сега институтът на Комплексно административно обслужване не се прилага в цялост? Интересна дискусия в Парламента за въвеждането му може да прочетете тук. Да не говорим, че предложението не е финансово обосновано.
Прочитайки финансовата обосновка на последните изменения на Тарифа 14, във връзка със ЗКИР, откриваме твърде любопитни числа и много интересни изчисления, за които алармирахме преди повече от две години.

Извадка от финансовата обосновка към предложението за изменение на Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и Областните управители, в сила от 15 ноември 2016 г.

Иначе, според някого от МРРБ (не е ясно кой е направил изявлението), "не се предвижда въвеждане на допълнителна такса за гражданите, която те да заплащат на правоспособните лица". Как ще стане това? Нали според данъчното ни законодателство, при извършване на стопанска дейност се дължат данъци върху оборота и печалбата, дори и да си на загуба?... Нали в цената на скиците, издавани от СГКК са начислени разходи, които няма да се осъществяват? Между другото, съвсем официално, Заместник министър-председателят Томислав Дончев, алармира, че участието на общинските администрации в процеса по издаване на скици, не е уредено от финансовата му страна...

Интересно е, че сериозни забележки към финансовата обосновка имаше и Дирекция "Модернизация на администрацията" към Министерския съвет.
Между другото, преработената Оценка на въздействието не беше публикувана.

Нашето конкретно предложение по отношение на издаването на скици и схеми е:
Във всички случаи, освен за нуждите на имотния регистър, в които се налага издаването на скици на имоти или сгради, както и на схеми на самостоятелни обекти, същите да се заменят с извадка от кадастралната карта и кадастралните регистри, получена в електронен вид и обработена по подходящ начин за нуждите на органите по § 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс.
(Органите по § 1, т. 5 от АПК са административни органи, лицата, осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги.)
Или, казано с прости думи - ако за нещо, заявителят трябва да предостави скица на централните и териториалните администрации, експлоатационните дружества и т.н., това усилие ще му бъде спестено. За сметка на това, служителят ще може да използва в електронен формат информацията, получена директно от Кадастрално-административната информационна система (за която сме платили). Сумата, която ще бъде заплатена на АГКК ще бъде много по-ниска и информацията ще се използва по-удобно за нуждите на администрацията или дружеството. Да не говорим за облекчаването на трафика, за освободения от това задължение персонал, за спестените на бизнеса пари...
Всъщност, независимо от приложените към заявленията скици и схеми в момента, информацията задължително се проверява при процедиране на преписката, защото промяна може да настъпи във всеки един момент, а служителите са длъжни да бъдат коректни при процедирането на преписките.
В този смисъл, действието на изпълнителната власт да прекрати изискването на удостоверение за нанасяне в кадастралната карта и кадастралните регистри на новите обекти е похвално, но не е достатъчно.

Другият много важен проблем е поредното неглижиране на геодезистите, получили трета квалификационна степен по професията “Геодезист”. Това са неизползваеми държавно признати знания и умения по геодезия, за които всеки член на обществото е платил, но държавата не разрешава да се използват. Търсейки резерви, които да помогнат за обслужването на гражданите, назначените от нас държавни служители или не виждат очевидните решения, или се страхуват от тях.
Припомняме едно искане от 2016 г.:
"Ние геодезистите, придобили третата квалификационна степен, настояваме да можем да упражняваме правото си на труд като геодезисти. Да практикуваме геодезия законно, да авторизираме извършената от нас работа и да носим съответната отговорност за това. Това може да се осъществи единствено, чрез признаването на средно специалното образование по “Геодезия, фотограметрия и картография” или по сега действащата нормативна уредба - трета квалификационна степен по професията “Геодезист”. Т.е. Геодезистите, завършили 12-ти клас, да могат законно, да извършват геодезични дейности, за които имат диплом и са издържали съответните изпити."
Конкретното ни предложение по отношение на упражняване на правото на труд на средните-техници геодезисти е:
Геодезични измервания и обработване на резултатите от тези измервания да се извършват и от специалисти, придобили трета професионална квалификационна степен по професията “Геодезист” или приравнената към нея.
Иначе казано - тези, които са получили знания и умения да практикуват геодезия, наистина да могат да го правят в интерес на обществото и увеличаването на принадената стойност.

По отношение на задължението на геодезистите да поддържат и повишават квалификацията си, приветстваме предприетите действия от страна на изпълнителната власт. Камарата на геодезистите в България, организира редовно курсове за повишаване и поддържане на квалификацията не само на своите членове, а и на всички желаещи да го направят колеги.

Много е важно да се каже недвусмислено в закона, че публикуваните в КАИС данни, могат да се използват многократно и безплатно не само за разглеждане. Поддържането на системата е осигурено чрез платените услуги, които осигуряват много голям излишък в бюджета. От друга страна, използването на тези данни дава възможност за "осветяване" на много незаконни действия, както на физически и юридически лица, така и на изпълнителната власт. Има щения, има и реална възможност това да бъде преустановено и отново да потънем в неведение за такива незаконни действия!

За това предлагаме:
Публично достъпните данни, публикувани в КАИС, за които не се заплаща държавна такса, да се използват без ограничение.
Такова допълнение на закона, освен че няма да доведе до допълнителни разходи, многократно ще увеличи ползата от кадастралната система и ще генерира косвени приходи, чрез контрола на публичната собственост.

Поради тези констатации и съображения, внесохме в деловодството на 44-то Народно събрание, следното становище към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър:КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СТ-99 от 20.03.2019 г.


ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
СТАНОВИЩЕ

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, със сигнатура 902-01-11 и вносител Министерския съвет, постъпил на 1 март 2019 г.


Уважаема госпожо Караянчева,
С оглед подобряване на законодателството в интерес на гражданите и инвестиционния процес, моля да приемете следващите конкретни предложения за изменение на горепосочения законопроект.

1. Към чл. 12 от ЗКИР да се добави нова т. 12 със следния текст: “12. води регистър на измененията на кадастралната карта и кадастралните регистри, извършени без издаване на заповед;”. Т. 12 и т. 13 да станат съответно т. 13 и т. 14.
Мотиви: ЗКИР дава възможност в много случаи за изменение на КККР, без издаване на заповед. За тези промени няма информация в КАИС с какъв акт са извършени. Това не се отразява и в издаваните скици и изключително много ограничава контрола и често въвежда в заблуждение ползвателите на кадастъра.

2. Към чл. 16 от ЗКИР да се добави нова ал. 2 със следния текст: “(2) Геодезични измервания и обработване на резултатите от тези измервания се извършват и от специалисти, придобили трета професионална квалификационна степен по професията “Геодезист” или приравнената към нея.” Ал. 2 и ал. 3 да станат съответно ал. 3 и ал. 4. Предложената с проекта нова ал. 4 да стане ал. 5 и предложения текст да се замени със следния текст: “Специалистите по ал. 1 и ал. 2, извършват дейностите по този закон, освен ако не е изрично регламентирано същите да се извършват от органите на изпълнителната власт.” Ал. 4 от ЗКИР да стане ал. 6.
Мотиви: Придобилите трета квалификационна степен геодезисти не могат да упражняват правото си на труд като геодезисти законно, да авторизират извършената от тях работа и да носят съответната отговорност за това. Това ги лишава право да упражняват самостоятелна стопанска дейност и ги поставя в зависимо положение от придобилите магистърска степен за дейности, за които са получили държавно признати знания и умения. Със замяната на текста на ал. 4 от проекта, се цели кратко, точно и ясно формулиране на разпоредбата.

3. Текстът на чл. 20, ал. 3 от ЗКИР да придобие следния вид: “Специалистите по чл. 16, ал. 1 и ал. 2 са длъжни да сключат застраховка „Професионална отговорност“ за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения, както и на задълженията на негови служители. Минималният размер на застрахователната сума се определя от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.”
Мотиви: Придобилите трета квалификационна степен геодезисти, е необходимо да упражняват професията при същите условия, както техните колеги, придобили по-висока квалификационна степен.

4. Към чл. 55 от ЗКИР да се добави нова ал. 12 със следния текст:
(12) Информацията, получена чрез Кадастрално-административната информационна система, се използва от органите по § 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс за изпълнение на техните задължения и замества във всички случаи, освен за нуждите на имотния регистър, скиците на имоти или сгради и схемите на самостоятелни обекти.” 
Мотиви: Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) е система, чийто оригинал се съхранява в електронен вид. Ако за нещо, заявителят трябва да предостави скица на централните и териториалните администрации, експлоатационните дружества и т.н., това усилие ще му бъде спестено. За сметка на това, служителят ще може да използва в електронен формат информацията, получена директно от КАИС. Сумата, която ще бъде заплатена на АГКК ще бъде много по-ниска и информацията ще се използва по-удобно за нуждите на администрацията или дружеството. Ще се спестят и много други разходи. Независимо от приложените към заявленията скици и схеми в момента, информацията задължително се проверява при процедиране на преписката, защото промяна може да настъпи във всеки един момент, а служителите са длъжни да бъдат коректни при процедирането на преписките. 
Ал. 12 да стане ал. 13. 
Да се добави нова ал. 14 със следния текст: “(14) Публично достъпните данни, публикувани в кадастрално-административната информационна система, за които не се заплаща държавна такса, могат да се използват без ограничение.” 
Мотиви: Трябва недвусмислено да се каже, че публикуваните в КАИС данни, могат да се използват многократно и безплатно не само за разглеждане. Поддържането на системата е осигурено чрез платените услуги, които осигуряват много голям излишък в бюджета. От друга страна, използването на тези данни дава възможност за "осветяване" на много незаконни действия, както на физически и юридически лица, така и на изпълнителната власт. Има щения, има и реална възможност това да бъде преустановено и отново да потънем в неведение за такива незаконни действия! Такова допълнение на закона, освен че няма да доведе до допълнителни разходи, многократно ще увеличи ползата от кадастралната система и ще генерира косвени приходи, чрез контрола на публичната собственост.

5. § 13 от предложения проект (предложеният нов чл. 97а) да не се приема
Мотиви: Не може административният контрол на един закон да се установява чрез друг закон. Ако има такава административно-наказателна разпоредба, тя следва да се обсъди и приеме, чрез допълнение на Закона за геодезията и картографията.

При възникнали въпроси сме готови да Ви предоставим допълнителна информация.

С уважение: инж. Йоан Крикор Каратерзиян Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България гр. Варна, 20 март 2019 г.

2 коментара: