Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 7 септември 2018 г.

Има незаконни действия на изпълнителната власт и твърде много неизяснени моменти по случая "Силистар"!

Отново в полезрението на гражданското общество попаднаха устройственото планиране, кадастъра и недвижимата собственост по българското черноморие. Този път, централната изпълнителна власт зае навременна и адекватна позиция. Надали, обаче, щеше да се наложи каквато и да било реакция, ако още при приемането на Общия устройствен план (ОУП) на община Царево беше спазен законът и беше осъществяван адекватен контрол на решенията на местната власт. Апропо, процедурата на ОУП на община Царево досега се движеше "като по масло", въпреки очевидните нарушения. В момента, този план, също не е спрян - има само изявления от централната изпълнителна власт за такива намерения. Интересно е, дали при приемането на ОУП от общинския експертен съвет по устройство на територията е имало представител на държавата и кой е той?...

По повод на реакцията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), както и за да обърнем внимание на отговорните органи на други аспекти на проблема, изпратихме сигнал до Министъра.


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Регистрационен № СИ-95 от 07.09.2018 г.

ДО МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

СИГНАЛ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България


Относно: Предвидено бъдещо застрояване на територията на м. “Силистар”, землище с. “Резово”, община Царево, област Бургас и затруднен достъп до плаж “Силистар”.

Уважаеми господин Министър, Изказваме своите адмирации към изразената от Вас позиция, относно случая “Силистар”. Налага се, обаче, да Ви обърнем внимание и на неразгледаните от Вас аспекти на проблема. Ще направим това, за да Ви помогнем да формирате правилна и всеобхватна позиция за решаването на този и подобни казуси.

1. Задължение на изпълнителната власт е да осигури свободно придвижване по територията на страната (чл. 35, ал. 1 от Конституцията на Република България (КРБ)) и “свободен и безплатен достъп до морските плажове” (чл. 4, ал. 1 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК)).
2. Този достъп се осигурява чрез изграждане на съответната инфраструктура, свързана със съществуващите републикански и общински пътища, “чрез предвижданията на устройствените планове” (чл. 4, ал. 2 от ЗУЧК). В случая е необходимо да се изработи подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП - ПП), след което да последва отчуждаване на засегнатите имоти.

3. До влизането в сила на парцеларен план за новия общински път, трябва да се учреди “право на преминаване през чужд поземлен имот” “с писмен договор с нотариална заверка на подписите” между общината и собствениците на имот с идентификатор 62459.59.5 (чл. 192, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)). Ако не бъде постигнато съгласие, правото на преминаване, трябва да се учреди със заповед на кмета на общината (чл. 192, ал. 2 от ЗУТ).
4. Едновременно с това, трябва да се направи ревизия на възстановяването или продажбата на съществуващ път пред границата на бившата свинеферма. Всъщност, границите на стопанския двор се виждат ясно и в момента - това е масивната ограда, зад която са погиналите постройки на бившата свинеферма.
5. Трябва да се съпоставят и фактите с отразените обстоятелства в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на имот с идентификатор 62459.59.5, а именно:

   5.1. Това “урбанизирана територия” ли е? Няма представени доказателства от общинската администрация, в изпълнение на задължението ѝ съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ (“Одобрените подробни устройствени планове се публикуват на интернет страницата на органа, който ги е одобрил, в тридневен срок от одобряването им.”).
   5.2. Начинът на трайно ползване (НТП) “Ниско застрояване (до 10 m)” ли е? Такова доказателство също не е налично. Доказателствата, по-скоро са в обратната посока - от северната страна на съществуващия път е територия на бивш стопански двор, а от южната му страна - “Изоставена орна земя”. Самият път, би трябвало да е публична общинска собственост. Но дори и целият имот да е бил стопански двор, той си остава земеделска земя, за която не се провежда процедура по промяна на предназначението, както това е посочено в Решение № 417 по т. 24 от Протокол № 24/2018 на ОС Царево.

Извадка от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. (7 септември 2018 г.)

6. Разбира се, има и други важни въпроси, извън конкретния случай с имот с идентификатор 62459.59.5:

   6.1. Как съществува къмпинг без извършени процедури по ЗУТ и ЗОЗЗ, т.е. без влязъл в сила подробен устройствен план и без да е променено предназначението на земята?

Извадка от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. (7 септември 2018 г.)

   6.2. Как съществува паркинг без извършени процедури по ЗУТ и ЗОЗЗ, отново без влязъл в сила подробен устройствен план и без да е променено предназначението на земята?

Извадка от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. (7 септември 2018 г.)

   6.3. Защо общинската администрация не поддържа поне черните пътища на територията на поверената ѝ община, които осъществяват достъпа до плажа?

Извадка от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. (7 септември 2018 г.)

   6.4. Има ли специална причина, имот с начин на трайно ползване (НТП) “Блато” да бъде “частна държавна собственост”, вместо публична? Има ли специална причина, имот с начин на трайно ползване (НТП) “Река” да бъде “частна държавна собственост”, вместо публична?

Извадка от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. (7 септември 2018 г.)


Господин Министър,
Надяваме се да вземете отношение и по тези въпроси, за да могат гражданите на Република България да имат доверие в правовия ред и институциите!

При изразено желание от Ваша страна, можем да Ви окажем пълно съдействие по поставените проблеми. С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 7 септември 2018 г.


Няма коментари:

Публикуване на коментар