Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

сряда, 8 юни 2022 г.

Внесохме нашето предложение към ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА, внесен в НС на 18 май 2022 г. със сигнатура 47-254-01-55

Досегашното управление на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), ведно с досегашните ръководства на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), показаха очевидната невъзможност от провеждане на политики в полза на обществото и отделния човек в областта на геодезията, кадастъра и устройственото планиране. Дори се наблюдават изкривявания на административния процес, позволяващи упражняване на административен произвол и тормоз, както и създаване на групи за незаконно обогатяване с участието на административни служители и колеги геодезисти, осъществяващи дейности по кадастъра. За това способстват не само скритите договорки, а и съвсем откритото участие на служители на АГКК в работата на местната и съдебната власти. Очевидно е и бягството от отговорност на МРРБ при повдигане на наболели проблеми и незаконосъобразни действия при упражняване на посочените по-горе дейности.

Предвид горното, даваме следните предложения за подобряване на законопроекта за държавната агенция по вписванията:


КГБ - знак5.jpg


КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net

Регистрационен № ПР-121 от 08.06.2022 г.
ДО

НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


На вниманието на

Комисията по конституционни и правни въпроси;

Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление;

Комисията по електронно управление и информационни технологии;

Комисията по бюджет и финанси.
Уважаеми дами и господа,

Досегашното управление на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), ведно с досегашните ръководства на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), показаха очевидната невъзможност от провеждане на политики в полза на обществото и отделния човек в областта на геодезията, кадастъра и устройственото планиране. Дори се наблюдават изкривявания на административния процес, позволяващи упражняване на административен произвол и тормоз, както и създаване на групи за незаконно обогатяване с участието на административни служители и колеги геодезисти, осъществяващи дейности по кадастъра. За това способстват не само скритите договорки, а и съвсем откритото участие на служители на АГКК в работата на местната и съдебната власти. Очевидно е и бягството от отговорност на МРРБ при повдигане на наболели проблеми и незаконосъобразни действия при упражняване на посочените по-горе дейности.

Предвид горното, даваме следните предложения за подобряване на законопроекта за държавната агенция по вписванията:


  1. По отношение на чл. 5 и чл. 10 от законопроекта.


Мандатът на председателя да се определи на 4 години.

Броят на мандатите да се ограничи до 2 последователни мандата.


Мотиви: 4-годишен мандат е достатъчен за осъществяване на целите на едно управление. По-дългият срок и липсата на ограничение в броя на мандатите би довел до “преяждане с власт”.


  1. По отношение на чл. 5 и чл. 6 от законопроекта.


  • Навсякъде в чл. 5 и чл. 6 думите “стаж по специалността не по-малко от 5 години” се заменя с думите “стаж по специалността не по-малко от 10 години”.


Мотиви: 5-годишен стаж по специалността е твърде незначителен за толкова отговорна длъжност.


  • В чл. 6, ал. 2 т. 2 думите “стаж по специалността не по-малко от 5 години” се заменя с думите “стаж по специалността не по-малко от 10 години, от които 8 години с правоспособност по ЗКИР и ЗКАИП и практика по геодезичните дейности по ЗКИР и ЗУТ”.


Мотиви: Освен, че 5-годишен стаж по специалността е твърде незначителен за толкова отговорна длъжност, липсата на правоспособност по ЗКИР и ЗКАИП означава, че професията не е упражняване на практика.


  1. По отношение на чл. 8, ал. 1 от законопроекта.


Към ал. 1 на чл. 8 се добавя нова т. 6 със следния текст:

6. да не заемат ръководна или контролна длъжност в неправителствена организация;”


Т. 6 се преномерира на т. 7.


Мотиви: Участие на ръководна или контролна длъжност в неправителствена организация, например съсловна организация, би могла да повлияе също, както и такава длъжност, заемана в политическа партия.


  1. По отношение на чл. 9, ал. 1 от законопроекта.


Към ал. 1 на чл. 9 се добавя нова т. 2 със следния текст:

2. При несъвместимост по смисъла на чл. 8;


Т.т. от 2 до 6 се преномерират съответно на т.т. от 3 до 7.


Мотиви: Несъвместимост с изискванията на този закон.


  1. По отношение на § 7 от законопроекта. (Изменения и допълнения в ЗКИР)


  • Да се въведе мандатност на началниците на СГКК. със срок на един мандат от 4 години и ограничение на броя им до 2 последователни мандата като при заварени случаи с по-голям от 8-годишен стаж като началник на СГКК да се считат с изтекъл втори мандат.


Мотиви: В момента, а и според проекта на закон, властта на началниците на СГКК е почти неограничена и същите имат възможността да влияят неограничено на административното производство и дори да осъществяват административен тормоз.


  • Да се даде възможност на придобилите трета професионална квалификационна степен по професията “Геодезист” и приравнената с нея от минал период на обучение да могат да осъществяват самостоятелно дейности по кадастъра за дейностите, за които са получили държавно признати знания и умения.


Мотиви: В момента геодезистите с техническо образование, в нарушение на чл. 6, чл. 19 и чл. 48 от Конституцията на Република България, нямат право да осъществяват правото си на труд. Това води, както до обезличаване на образованието в професионалните гимназии, а и на висшето образование и от там като цяло в областта на геодезията. Реформата, която преследва настоящия законопроект не може да бъде осъществена без поставянето на професионализма на всеки отделен специалист на мястото му в икономиката, което му е отредено според получените държавно признати знания и умения.


  • Да се забрани участието на служителите на бъдещата ДАВ и СГКК в органи на местната власт и в съдебни производства като вещи лица.


Мотиви: Известни са случаи на участие на служители на СГКК в административното производство по ЗУТ, извършване на обучение, в качеството на служители на АГКК, участие на служители на СГКК в съдебни производства като вещи лица. Това е недопустимо вмешателство на една власт в друга.Моля да отговорите и да ни уведомите за движението на преписката и номерата, под които се регистрира кореспонденцията, по електронен път, чрез системата за сигурно електронно връчване.

Моля да посочвате в кореспонденцията нашия изходящ регистрационен номер.С уважение, инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на

Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 8 юни 2022 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар