Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

сряда, 25 януари 2017 г.

Промени в ЗУТ, касаещи установена непълнота или грешка в кадастралната карта.

Предстоят следните промени в ЗУТ:

В чл. 134, ал. 2, т. 2 накрая се добавя „или е установена непълнота или грешка в кадастралната карта, използвана като основа за изработване на подробен устройствен план.“

Създава се нов чл. 134а:

Гласувани са промените на чл. 16, чл. 22 и чл. 48 от ЗУТ.

Току-що народните представители, гласуваха промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), които касаят чл. 16 (територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план), чл. 22 (жилищните комплекси) и чл. 48 (ограждане на имоти).


Чл. 16 от ЗУТ ще придобие следния вид:

сряда, 18 януари 2017 г.

Община Варна ще създаде публичен архив на техническата документация.

Камарата на геодезистите в България, изразява своите адмирации към предстоящите стъпки от страна на община Варна и в частност на главния ѝ архитект, за създаване на публичен електронен архив на техническата документация. Тази стъпка е в пълно съответствие с предложенията дадени в тази посока от страна на Камарата на строителите в България, Камарата на архитектите в България и от нас.

По-долу публикуваме предложението:

петък, 13 януари 2017 г.

Обнародвана е Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Днес, 13 януари 2017 г., е обнародвана Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. За ваше улеснение публикуваме текста на наредбата, копиран от електронното издание на Държавен вестник. А ТУК може да прочетете наредбата в PDF-формат.
Обърнете внимание, че производствата по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, които са започнали от влизане в сила на ЗИДЗКИР (ДВ, бр. 57 от 2016 г.), до влизане в сила на наредбата се довършват по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.
Обърнете внимание и на това, че започнатите, но незавършени производства по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри до влизане в сила на наредбата се довършват по досегашния ред.
Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на разпоредбите, които регламентират:
1. дейностите по създаване и поддържане на информационно-административната карта, регистъра към нея и процесите, свързани с тях;
2. дейностите по нанасяне на зоните на ограничения и техните изменения и по създаване на регистъра на зоните на ограничения;
3. съдържанието и начина на представяне на кадастралния регистър на недвижимите имоти при създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри;
4. съдържанието и начина на представяне на схемите по етажи при създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри;
5. съдържанието и начина на представяне на регистъра на геодезическата основа;
6. дейностите по създаване на регистъра на административно-териториалните и териториалните единици;
7. неприемането на проект за изменение на кадастралната карта, чийто обхват се пресича с обхвата на приет проект (чл. 77, ал. 2).

сряда, 4 януари 2017 г.

Протокол обр. 2, за обектите пета категория, не се подписва от проектанта по част "геодезия", ако същия не е подписал договор за това с възложителя на строежа.

На наше запитване, относно изпълнение на задължението на технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" към лицето, упражняващо строителен надзор, за строежите от пета категория Заместник-министъра на регионалното развитие, след запитване до Дирекцията за национален строителен контрол, изрази становище, че "за строежите от пета категория, раздел II на протокол обр. 2, се съставя от технически правоспособно лице, с което възложителят по свое желание е сключил договор - консултант, техничиски ръководител или правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър...". Това означава, че за обектите пета категория, протокол обр. 2 не се подписва от проектанта по част "геодезия", ако същия не е подписал договор за това с възложителя на строежа.
Тук може да намерите пълния текс на отговора на МРРБ и ДНСК.

По-долу публикувам въпроса към министъра.