Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

сряда, 4 януари 2017 г.

Протокол обр. 2, за обектите пета категория, не се подписва от проектанта по част "геодезия", ако същия не е подписал договор за това с възложителя на строежа.

На наше запитване, относно изпълнение на задължението на технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" към лицето, упражняващо строителен надзор, за строежите от пета категория Заместник-министъра на регионалното развитие, след запитване до Дирекцията за национален строителен контрол, изрази становище, че "за строежите от пета категория, раздел II на протокол обр. 2, се съставя от технически правоспособно лице, с което възложителят по свое желание е сключил договор - консултант, техничиски ръководител или правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър...". Това означава, че за обектите пета категория, протокол обр. 2 не се подписва от проектанта по част "геодезия", ако същия не е подписал договор за това с възложителя на строежа.
Тук може да намерите пълния текс на отговора на МРРБ и ДНСК.

По-долу публикувам въпроса към министъра.

ДО
МИНИСТЪРА НА 
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Относно: Изпълнение на задължението на технически правоспособното 
физическо лице по част "Геодезия" към лицето, упражняващо 
строителен надзор, за строежите от пета категория.

Уважаема госпожо Министър,

Моля, във връзка с правомощията, дадени Ви в чл. 3, ал. 1 от ЗУТ, да укажете по какъв начин трябва да се изпълни изискването на чл. 7, ал. 3, б. “б” от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, а именно “технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" към лицето, упражняващо строителен надзор” да подпише протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (образец 2), предвид изискването на чл. 157, ал. 2 от ЗУТ, откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, за строежите от пета категория, да се извършва от техническия ръководител.

Моля, да ни разясните, с какво лице трябва да се замени “технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" към лицето, упражняващо строителен надзор” по Наредба № 3/2003 г. в протокол образец 2 и ако е необходимо да уеднаквите практиката в местните администрации.

Моля, да ни разясните, възможно ли е посоченото в предходния параграф лице, да бъде заменено с лицето, упражняващо авторски надзор, при условията на чл. 162, ал. 2 от ЗУТ.

Благодаря ви предварително за отделеното време и внимание!

инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 10 октомври 2016 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар