Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

сряда, 18 януари 2017 г.

Община Варна ще създаде публичен архив на техническата документация.

Камарата на геодезистите в България, изразява своите адмирации към предстоящите стъпки от страна на община Варна и в частност на главния ѝ архитект, за създаване на публичен електронен архив на техническата документация. Тази стъпка е в пълно съответствие с предложенията дадени в тази посока от страна на Камарата на строителите в България, Камарата на архитектите в България и от нас.

По-долу публикуваме предложението:ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за ускоряване на придвижването на преписки за процедиране на подробни устройствени планове


Уважаеми господин Портних,
Предвид реалната възможност, да се ускори многократно придвижването на преписки по процедиране на подробни устройствени планове от частни възложители и като взехме под внимание нормативната база в областта на устройството на територията, електронното управление и предоставяне на достъп до обществена информация, Ви даваме следните предложения за ускоряването на вътрешния документооборот:


  1. Да се разработят вътрешни правила за създаване на електронно копие, подписано с електронен подпис на всички документи от досието на преписката за процедиране на подробен устройствен план, с възможност за добавяне на всеки следващ документ. Така създаденото електронно копие да се поддържа в информационната система на община Варна и при нужда да се предоставят различни права за ползване в рамките на общинската администрация (включително районите и кметствата) и към различни институции, например АГКК, ДНСК, НИНКН и др.
  2. Да се създаде електронно копие на частта от документацията, която не попада под разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и която подлежи на обявяване. Същото да се публикува в съществуващия Портал за отворени данни на Република България на създадената страница на община Варна. Когато се обявява преписка за изработване на подробен устройствен план, да бъде посочвана и препратка към публикуваната информация.
  3. Да се създадат правила за въвеждане на електронните документи, като прилагане на подписани с квалифициран електронен подпис документи и проекти за подробни устройствени планове в единния за страната формат за обмен на данни (CAD4), GeoJSON JSON, PDF, DWG и други формати. Това ще позволи на администрацията да публикува проектите в Портала за отворени данни на Република България, да разменя тази информация, без да се натоварва и оскъпява излишно процедурата и дори при обявяването на проекта, заинтересувания субект, да може да погледне проекта и да оформи възражението си или да се съгласи с проекта, без да е необходимо да губи време (както своето, така и на служителите) и пари за запознаване на място с преписката. Т.е. да се стимулира използването и обмена на “електронни документи, с които се предоставя информация между административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги” (чл. 4, ал. 2 от Закона за електронното управление).

При желание от Ваша страна, можем да Ви окажем пълно съдействие за продължаване на внедряването на електронното управление на територията на община Варна, с цел подобряване на обслужването на гражданите и фирмите и повишаване на ефективността и качеството на работа.

Няма коментари:

Публикуване на коментар