Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 27 януари 2017 г.

Сезираме Президента за приети противоконституционни текстове в Закона за регионалното развитие.

Въпреки нашето становище и предупреждение, Министерски съвет внесе в Народното събрание и народните представители приеха противоконституционните текстове на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие. С това създадоха монопол в проектните дейности.
Водени от желанието си да използваме всички нормативно определени възможност, сезирахме Президента на Република България за това и поискахме да упражни правото си да върне за повторно обсъждане законопроекта. Така новите представители на народа ще имат възможност да го отхвърлят, за да се възцари върховенството на закона, пък макар и само в един единствен случай.
По-долу публикувам пълния текст на писмото:

КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
ДО
ПРЕЗИДЕНТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
регионалното развитие, приет на 26 януари 2017 г. от 43-то
Народно събрание на Република България.


Уважаеми господин Радев,

Моля, да използвате правомощията, дадени Ви в чл. 102, ал. 3, т. 4 от Конституцията на Република България, за да върнете гласувания от 43-то Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, за повторно обсъждане.

Мотивите ни за това искане, са следните:

Текстът на изменението е в нарушение на чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България. Дейностите, за които може да се установи държавен монопол, са подробно изброени в 18, ал. 4 от Конституцията на Република България.
С приетия проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, се предлага установяване на монопол върху проектантска дейност, която е и стопанска дейност по смисъла на българското и европейското законодателство. Монополът се предвижда да бъде установен от едно юридическо лице със 100% държавно участие, без да се съблюдават добрите европейски практики в повечето държави от европейския съюз. С този законопроект, грубо се погазват основните принципи на демократичната и правова държава, с икономика, основана на свободната конкуренция.
Камарата на геодезистите в България не приема текста на изменението и категорично се противопоставя срещу устновяването на монопол в която и да е сфера на социалните и икономическите взаимоотношения, с изключение на случаите, изрично регламентирани в Конституцията на Република България.

Благодаря Ви предварително за отделеното време и внимание!


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 27 януари 2017 г.

Ако план по чл. 16 от ЗУТ е обжалван, предмет на жалбата е територията на целия план.

Според приетите от народните представители промени на Закона за устройство на територията, "Когато е оспорен административен акт, с който е одобрен подробен устройствен план на основание чл. 16, предмет на делото е целият подробен устройствен план, като всички жалби се разглеждат в едно съдебно производство.". Освен това, "Неприключилите съдебни производства по чл. 215, ал. 7 се приключват по реда на този закон.".
Това означава, че съдебното производство по обжалване на подробни устройствени планове става отново двуинстанционно (с някои изключения) и отмяната на административния акт ще обхваща територията на целия план. Това се отнася и за незавършените съдебни производства.

сряда, 25 януари 2017 г.

Добра новина: Служителите на администрацията ще носят отговорност, ако забавят процедиране на преписки, включително подробни устройствени планове!

Народните представители приеха:

Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, длъжностно лице, което:
5. в срок, определен с нормативен акт: не се произнесе по искане за разрешаване, процедиране и одобряване на устройствени планове и техни изменения, за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж, за съставяне или издаване на строителни книжа, скици, визи за проектиране и други; не извърши проверки или други технически услуги; не отговори на постъпила жалба; не препрати искането, съответно жалбата, на компетентния орган;
...

Промени в ЗУТ, касаещи установена непълнота или грешка в кадастралната карта.

Предстоят следните промени в ЗУТ:

В чл. 134, ал. 2, т. 2 накрая се добавя „или е установена непълнота или грешка в кадастралната карта, използвана като основа за изработване на подробен устройствен план.“

Създава се нов чл. 134а:

Гласувани са промените на чл. 16, чл. 22 и чл. 48 от ЗУТ.

Току-що народните представители, гласуваха промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), които касаят чл. 16 (територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план), чл. 22 (жилищните комплекси) и чл. 48 (ограждане на имоти).


Чл. 16 от ЗУТ ще придобие следния вид: