Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 27 януари 2017 г.

Ако план по чл. 16 от ЗУТ е обжалван, предмет на жалбата е територията на целия план.

Според приетите от народните представители промени на Закона за устройство на територията, "Когато е оспорен административен акт, с който е одобрен подробен устройствен план на основание чл. 16, предмет на делото е целият подробен устройствен план, като всички жалби се разглеждат в едно съдебно производство.". Освен това, "Неприключилите съдебни производства по чл. 215, ал. 7 се приключват по реда на този закон.".
Това означава, че съдебното производство по обжалване на подробни устройствени планове става отново двуинстанционно (с някои изключения) и отмяната на административния акт ще обхваща територията на целия план. Това се отнася и за незавършените съдебни производства.

Чл. 215, ал. 7, с нанесени промени: (Нова - ДВ, бр. 87 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) Решенията на първоинстанционния съд по жалби или протести срещу индивидуалните административни актове за одобряване на подробни устройствени планове, на комплексни проекти за инвестиционна инициатива и за разрешаване на строителството за изграждане на обекти с национално значение и на общински обекти от първостепенно значение са окончателни. Окончателни са решенията на първоинстанционния съд по жалби или протести срещу индивидуални административни актове за:
1. одобряване или за изменение на подробни устройствени планове за 
обекти с национално значение и за общински обекти от първостепенно 
значение и отказите за издаване на такива актове;
2. одобряване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива за обекти с национално значение и за общински обекти от първостепенно значение и отказите за тяхното одобряване;
3. разрешаване на строителството за изграждане на обекти с национално значение и на общински обекти от първостепенно значение и отказите за издаване на такива актове.

Това е наше мнение. След влизане в законна сила на закона, ще поискаме указания за прилагане на същия.
Моля, споделете и вашите мнения.

Няма коментари:

Публикуване на коментар