Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 29 юни 2018 г.

Какво и защо се случва с българското черноморие? От къде тръгна всичко и до къде може да стигне?

Не са тайна апетитите на бизнеса към курортните дестинации в България. Те са напълно нормални. Изкривени през нашата действителност, обаче, придобиват доста уродлив вид, главно заради завземането на тази територия от “тъмни сили”. И за това способства и българското законодателство. Именно тази зависимост трябва да разбулим, без да имаме претенции за изчерпателност. Имаме това задължение като съсловна организация на геодезисти, загрижени за правовия ред и честта на нашата професия. Като геодезисти, имаме задължението на защитаваме собствеността от посегателство и да посочваме слабостите на законодателството в тази област.
Не си мислете, че хаосът и административният произвол в законодателството, свързано с устройственото планиране не Ви касае. Това е проблем, който оказва влияние за десетилетия напред, а решаването му, когато го осъзнаем, ще коства още десетки години лишения за покриване на загубите от злоумишлените действия на шепа хора.

Законът, на който е предоставено да “урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България”, е Законът за устройство на територията (ЗУТ). Това е специалният закон в тази област и другите закони не могат да му противоречат. Влязъл в сила на 31 март 2001 г., той е наследник на поредица закони и други нормативни актове, започнали да уреждат устройственото планиране и строителството в България още в края на 19-ти век. Добър или лош, спазван или не, това беше единствената норма до скоро и беше някаква преграда пред нездрави апетити. На “силните на деня”, обаче, не беше достатъчно да се “прецеждат през ситото на нормите” на ЗУТ, колкото и рехави да са те в някои отношения. Започнаха своеволни и непозволени тълкувания от правоприлагащите органи. Законодателят, от друга страна, угаждаше на централната изпълнителна власт и приемаше какви ли не норми и по какъв ли не начин…
В крайна сметка, “бъркането” в законодателството, се услади на “тъмните сили” и те решиха да “разкъсат ситото”, през което се “процеждаха”. В резултат на това беше приет, а на 1 януари 2008 г. влезе в сила Законът за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Облечен в красиви фрази и показващ голям пестник на нарушителите, всъщност се оказа, че в големия пестник, е скрита лимонка, която може да направи “на пух и прах” природата, публичната собственост и правата на гражданите и гостите на Република България. Това се случи, защото вече не се знае кой закон урежда обществените отношения в областта на устройственото планиране. Въпреки категоричния текст на закона, който урежда създаването на нормативните актове - Законът за нормативните актове (ЗНА), че “обществени отношения от една и съща област се уреждат с един, а не с няколко нормативни актове от същата степен”, на ЗУЧК бяха вменени на първо място “условията и реда за определяне на териториалния обхват на Черноморското крайбрежие и на крайбрежната плажна ивица, изискванията, правилата и нормативите за тяхното устройство, ползване, застрояване и опазване”. Т.е. ЗУТ за крайбрежната плажна ивица… Да, обаче, действието на ЗУТ не е ограничено на териториален признак… 
Това, като че ли, не беше достатъчно, защото се оказа, че въпреки разнобоя в законодателството, много администрации се съобразяват с целите на закона и желаещите да го заобиколят, срещат някои трудности. Тогава изневиделица се появи нова администрация, на която бяха предоставени функции по устройство на територията за крайбрежната плажна ивица - това е Министерството на туризма. “Ни в клин, ни в ръкав”, въпреки липсата на административен капацитет (или точно поради тази причина), на тази институция беше вменена една, чисто формална функция по завземането на изключителната държавна собственост - подаване на заявление. Може би, тази брънка, трябваше да прекъсне веригата, която крепи държавата, при напрежение между кражбата на публична собственост и закона… 
Тази институция, трябваше да се грижи и за преместваемите обекти. Обаче, забележете, Министърът на туризма проверява преместваемите обекти по плажовете, но няма възможността да предприеме действия, ако това се окаже незаконно строителство. Преди изменението на ЗУЧК, поне проеверките се осъществяваха от ДНСК, които са компетентния орган да се борят с незаконното строителство. Стигна се до абсурда, Министър Ангелкова да проверява леенето на първа плоча на варненския плаж. Проблемът е, че на фактически некомпетентни служители, се вменяват компетентности с нормативен акт.
За огромния скандал с погазването на Конституцията на Република България на плажа за природосъобразен туризъм "Корал", ще спомена само, че на Министъра на туризма е вменено задължението да заяви кои са границите на изключителната държавна собственост. Този факт е установен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), чрез Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и чрез съответната Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) и се заявява, забележете, пред СГКК, структура на АГКК, подчинена на МРРБ. “Вклиняването” на МТ изглежда нелогично, ако се водим от постулатите на правовата държава. То, обаче, е твърде логично, на фона на случващото се в България. Толкова много случайности на едно място не се събират. Природата не го допуска… Нещо “мирише”! Апропо, няма да се учудя, ако заявлението, което миналата година е подала Министър Ангелкова, за отразяване на “всички морски плажове, разположени на територията на област Бургас”, е оставена без движение от Началника на СГКК - Бургас, поради това, че не са конкретизирани точно и по отделно обектите на заявлението…
“Най-доброто” тепърва предстои. Неотдавна, съществено се промени Законът за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ). Тази промяна остана някак си далеч от полезрението на мястото, където се “кове” политиката - София, защото би трябвало да даде само някои технически характеристики на строителството в Черно море и река Дунав (както беше и със ЗУЧК)… И това е заложено в този закон - той не се занимава с устройство на територията. Не това се случи, обаче. На практика в ЗМПВВППРБ, се появиха текстове, уреждащи устройственото планиране на Черно море. Отново се вмениха задължения на фактически некомпетентни органи да решават въпроси, по които станаха компетентни по силата на нормативен акт. Така, отново едни добри намерения за съхраняване на Българската територия и природа, ще се окажат средство за нечестно забогатяване, чрез диво експлоатиране на  публичните природни ресурси от шепа хора!Какво е решението:
Установяване на принципите на правото, при законотворчеството!
Нека, на първо време, устройственото планиране да отиде там, където му е мястото - в Закона за устройство на територията, както е заложено първоначално и да се наложи ефективен контрол върху изпълнителната власт за спазване на закона.

И за да не си помисли някой, че законодателството трябва да се прекрои така, че да отпадне определението за изключителна държавна собственост, ще кажа, че това е една от най-добрите норми, които връщат естествените природни дадености на България!

П. П. Извинявам се за фриволния, на моменти изказ, но не можах да се сдържа, заради фриволното отношение към богатството на България!


Инж. Йоан Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България


Прочетете още:

сряда, 27 юни 2018 г.

Министерството на туризма, заявило отразяването в кадастралната карта на всички морски плажове, разположени на територията на област Бургас, в това число и на морски плаж за природосъобразен туризъм "Корал"!

Благодарим на Министъра на туризма за реакцията по нашия сигнал!

Изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри на област Бургас, е заявено.
Следва поправянето на проекта за изменение на Общия устройствен план на община Царево, което няма нищо общо с това, дали е приключила или не процедурата по изменение на КККР. Напомняме, че за изработване на ОУП, се използват всички налични данни, а те са публично достъпни.

Изчакахме да минат 10 дена след нашето изявление по случая с морски плаж за природосъобразен туризъм "Корал", допълнено с някои уточнения два дена след това и на 20 юни 2018 г. сезирахме официално трима министри - Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Министъра на туризма и Министъра на околната среда и водите, отново с искане за конкретни действия, които да способстват за установяването на законност.

Ето пълния текст на сигнала:КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Регистрационен № СИ-82 от 20 юни 2018 г.


ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ДО
МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕС И Г Н А Л
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно:
Привеждане на действията на изпълнителната власт по случая с плажа за природосъобразен туризъм “Корал” в съответствие с разпоредбите на Конституцията на Република България.
Уважаема Госпожо Ангелкова,
Уважаеми Господин Нанков,
Уважаеми Господин Димов,

В желанието си да внесем яснота по отношение на нормативната уредба в случая с имоти изключителна държавна собственост, съгласно чл. 18, ал. 2 от Конституцията на Република България и подкрепяйки добрите административни практики, Ви обръщаме внимание на следното:

Крайбрежната плажна ивица, съставена от отделни морски плажове, включващи и пясъчните дюни, разположени непосредствено зад плажната ивица или попадащи върху морския плаж, е изключителна държавна собственост.
Този факт е удостоверен чрез преки геодезични измервания за територията на село Лозенец, община Царево, област Бургас от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, чрез Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) през 2014 г. Съставените вследствие на тези дейности карти, са обнародвани на официалната страница на АГКК на 14 април 2015 г. На 18 март 2015 г. са обнародвани и съставените през 2015 г. карти на охранителни зони “А” и “Б” по Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК).
При установяването на границите на изключителната държавна собственост, което е направено най-късно на 18 март 2015 г., Министърът на регионалното развитие и благоустройството, е бил длъжен да заяви изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по реда на глава шеста от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). След 15 март 2016 г., заявяването на изменението на КККР в съответствие с отразените в специализираните кадастрални карти данни за границите на изключителната държавна собственост, е задължение на Министъра на туризма. Въпреки изискванията на закона, тези данни не са отразени в кадастрално-административната информационна система (КАИС).
Освен това, на 4 април 2018 г. е публикуван за обществено обсъждане Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони  (ДОСВ) на Изменението на Общия устройствен план (ОУП) на община Царево, в който ясно се вижда несъответствието между определената граница на зона “А” по ЗУЧК в официалните карти, публикувани на страницата на АГКК и отразената в ОУП граница. Това е допуснато в противоречие с Конституцията на Република България и останалите закони.

Благодарение на бездействието на всички институции от публикуването на картите на охранителни зони “А” и “Б” по ЗУЧК до този момент и неспазване на нормативната уредба, грубо се погазва Конституцията на Република България. В резултат на това се ограничават правата на свободно придвижване на гражданите на Република България, нарушава се екологичното законодателство и в обществото се натрапва чувството на беззаконие, безнаказаност и липса на държава.

Предвид изнесените факти и огромната обществена значимост на случая, моля да предприемете следните действия:

Госпожо Ангелкова, в качеството си на Министър на туризма, моля да заявите изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на глава шеста от Закона за кадастъра и имотния регистър, за съобразяването ѝ с границите на изключителната държавна собственост.

Господин Димов, в качеството си на Министърът на околната среда и водите, моля да върне за преработване Изменението на Общия устройствен план на община Царево, като същият бъде съобразен с границите на изключителната държавна собственост.

Господин Нанков, в качеството си на Министър на регионалното развитие и строителството, моля да предложите отчуждаването на частите от засегнатите имоти и да утвърдите акт за изключителна държавна собственост за територията на крайбрежната плажна ивица.


Госпожо Ангелкова,
Господин Нанков,
Господин Димов,

Моля, да предприемете всички действия по установяване на законност и държавност, според вменените Ви задължения!
С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 20 юни 2018 г.

Още на 26 юни 2017 г., госпожа Ангелкова, предприе регламентираните в закона действия и заяви отразяването на данните от специализираните карти за област Бургас на:
 • морските плажове;
 • брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени в имоти - държавна собственост, извън границите на населените места;
 • прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони;
 • пясъчните дюни;
 • островите, включително и създадените в резултат на човешка дейност;
 • брегоукрепителните и брегозащитните системи и
 • съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите, бщинска собственост.


Отговор на Министъра на туризма:


Писмо на министъра на туризма до Началника на СГКК - Бургас:


Надяваме се, заявлението да не съдържа пропуски и Службата по геодезия, картография и кадастър - Бургас да извърши необходимите действия по закон!

Благодарим за активната гражданска позиция на хората, които защитават своята Родина!
Благодарим на медиите, които отразяват правдиво проблема!
Благодарим на всички, които се стремят да възстановят правото там, където е нужно да му се помогне, за да защити нас и природата ни!

Нека да припомним, че природата ще остане вечен ресурс, само ако се грижим за нея!

П.П. Във връзка с отговора, изпратихме следното запитване:

Този отговор получихме на 31 юли 2018 г. от Главния секретар на Министерството на туризма:

Явно, според Министъра на туризма, работата е свършена. Но само ако предположим, че министрите и заместниците им трябва да се отнасят с грижата на добри стопани към имотите, които са публична и още повече - изключителна държавна собственост, дали не би следвало да потърсят правата ни на собственици на всички нас пред отговорните институции?

Мисля, че няма нужда от коментар... Има нужда от прилагане на Наказателния кодекс. Дали ще бъде чл. 10 и следващите или чл. 219 и следващите, нека Главният прокурор да прецени!

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС"...Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 1995 г.) Общественоопасно е деянието, което застрашава или уврежда личността, правата на гражданите, собствеността, установения с Конституцията правов ред в Република България или други интереси, защитени от правото....Чл. 219. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Длъжностно лице, което не положи достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването или запазването на повереното му имущество или за възложената му работа и от това последва значителна повреда, унищожение или разпиляване на имуществото или други значителни щети на предприятието или на стопанството, се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 1975 г., изм.- ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Който въпреки задълженията си не е упражнил достатъчен контрол върху работата на лица, на които е възложено управлението, разпореждането или отчитането на обществено имущество, и от това са последвали значителни щети на предприятието или на стопанството, се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Ако деянието по предходните алинеи е извършено умишлено и не съдържа признаците на по-тежко престъпление, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години, като съдът може да постанови лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.(4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) За престъпление по предходните алинеи в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, наказанието е по ал. 1 и 2 - лишаване от свобода от три до десет години, а по ал. 3 - лишаване от свобода от три до дванадесет години, като в тези случаи съдът постановява и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7...."инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 27 юни 2018 г.


ПП (29 август 2018 г. Благодарение на "Български пощи", получихме писмото с 1 месец закъснение!):
Получихме отговор от Министъра на околната среда и водите. Обещанието е, че министерството ще спазва закона и по-конкретно "няма да бъде допуснато устройване на територии, представляващи дюни"!
Благодарим за конкретния отговор!


Повече от два месеца след изпращане на сигнала, получихме отговор от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев.
вторник, 12 юни 2018 г.

Плаж за природосъобразен туризъм “Корал” – на кого какво не е ясно?

Поради явно неразбиране и пренебрегване от страна на изпълнителната власт на някои факти и изисквания, посочени в "Изявление по случая с морски плаж за природосъобразен туризъм "Корал"", публикуваме настоящите уточнения:

Конституцията на Република България, гласи:
 • “Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.” (Чл. 5, ал. 2)
 • “Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати, определени със закон, са изключителна държавна собственост.” (Чл. 18, ал. 1)

Законът за устройство на черноморското крайбрежие, гласи:
 • Крайбрежната плажна ивица е съставена от отделни морски плажове. (Извадка от чл. 6, ал. 1)
 • Към територията на морския плаж се включват и пясъчните дюни, разположени непосредствено зад плажната ивица или попадащи върху морския плаж. (Извадка от чл. 6, ал. 2)
 • Морските плажове са изключителна държавна собственост. (Извадка от чл. 6, ал. 3)
 • Публична държавна собственост, която не може да бъде обявена за частна, са морските плажове, пясъчните дюни и др. (Извадка от чл. 6, ал. 4, т. 1 и т. 4)
 • Границите на морските плажове и пясъчните дюни се определят чрез преки геодезични измервания и се отразяват в кадастралната карта и в имотния регистър. (Извадка от чл. 6, ал. 6)
 • За морските плажове и пясъчните дюни се изработват специализирани карти, регистър и информационна система. (Извадка от чл. 6, ал. 7)
 • “Когато в резултат на естествени процеси на взаимодействие на морето със сушата се образуват морски плажове, засягащи един или повече имоти - частна собственост, частта от засегнатите имоти се отчуждава по реда на глава трета от Закона за държавната собственост по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.” (Чл. 6, ал. 8)
 • Министърът на туризма заявява изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на глава шеста от Закона за кадастъра и имотния регистър след приемане на специализираните карти на морските плажове.” (Чл. 6, ал. 10)
 • Министърът на регионалното развитие и благоустройството утвърждава актовете за изключителна държавна собственост въз основа на изменените кадастрална карта и кадастрални регистри на морските плажове.” (Чл. 6, ал. 11)

Потвърдено с оглушителното мълчание на институциите:
 • Никой не опроверга факта, че на плажа за природосъобразен туризъм “Корал” е вдигната ограда и са оградени дюни.
 • Никой не опроверга факта, че оградените дюни са изключителна държавна собственост.
 • Никой не опроверга факта, че държавата е длъжна да отчужди имотите.
 • Никой не опроверга подозрението, че има нарушения при процедиране на подробните устройствени планове.
 • Никой не опроверга факта, че проектът на Общия устройствен план е незаконосъобразен и противоречи на Конституцията на Република България в частта на дюните.
 • Проверката на експерти на Министерството на туризма и РДНСК - Бургас, проведена на 8 юни 2018 г., беше насочена към това, дали има или няма пешеходен достъп до плажа, а в изявлението ясно беше написано, че достъпът до плажа е "затруднен". Всъщност достъпът до крайбрежната плажна ивица, която включва и дюни е невъзможен в частта на оградените имоти!
 • Не беше обърнато внимание на въпросите дали имоти, съставляващи изключителна държавна собственост (дюни) са оставени без достъп за населението на Република България и гостите ѝ; дали държавата изпълнява функциите си?
 • Появиха се и допълнителни въпроси: дали загражденията, направени с почти невидима тел, носят пряка опасност за живота и здравето на хората; дали само пешеходен достъп е достатъчен за запазване на здравето и живота на хората при инцидент; има ли усещане за държавност?...

Е, кое не е ясно?
Съвсем просто е!
Инж. Йоан Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

неделя, 10 юни 2018 г.

Изявление по случая с морски плаж за природосъобразен туризъм "Корал"

Съзнавайки ролята, която ние, геодезистите имаме в обществото и главно ролята ни в опазването на публичната и частната собственост, чрез изпълнение на нормите, постановени в Конституцията на Република България, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за устройство на черноморското крайбрежие и останалата нормативна уредба, свързана с опазване на твърде крехките и великолепни природни богатства на България и Земята, както и на добрите обществени норми и порядки, даваме следните

разяснения:

Видно от публикуваната информация на официална електронна страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, почти цялата територия на поземлени имоти с идентификатори 44094.3.954, 44094.22.33 и 44094.22.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лозенец, община Царево, област Бургас, е разположена върху дюни (дюни, облесени дюни и сиви дюни), непосредствено граничещи с морски плаж за природосъобразен туризъм “Корал”.

Специализирана кадастрална карта.


Въз основа на тази информация е определена и границата на зона “А” по Закона за устройство на черноморското крайбрежие - на 100 м от крайбрежната плажна ивица.

Карта на охранителни зони “А” и “Б”.


Съгласно Закона за устройство на черноморското крайбрежие “Министърът на туризма заявява изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на глава шеста от Закона за кадастъра и имотния регистър след приемане на специализираните карти на морските плажове.” (чл. 6, ал. 10 от ЗУЧК). Това означава, че задължение на Министъра на туризма е подаването на заявление за отразяване на границата на крайбрежната плажна ивица, въз основа на посочените по-горе карти. Преди 15 март 2016 г., това трябваше да направи Министърът на регионалното развитие и благоустройството. До този момент, никой от отговорните министри не е изпълнил задължението си.


Извадка от Кадастрално-административната информационна система


Тези “пропуски” правят възможно погазването на Конституцията на Република България от страна на органите на изпълнителната власт - централна и местна. Това прави възможно и незаконосъобразното проектиране на Общия устройствен план на община Царево, област Бургас, въпреки че за изработване на общ устройствен план се използват всички възможни данни за територията. В този проект се набива на очи това, че не е отразена крайбрежната плажна ивица, грешно е отразена границата на охранителна зона “А” и крайбрежната плажна ивица е включена в границите на населеното място, като е предвидена за застрояване при следните максимални показатели: Плътност на застрояване: 30% (300 кв.м застроена площ за 1 дка от имота) и К инт. = 1 (1000 кв.м разгъната застроена площ за 1 дка от имота).

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони  (ДОСВ) на Изменението на Общ устройствен план на община ЦаревоВсичко това доказва грубото нарушаване на Конституцията на Република България, защото в нея, ясно и категорично е записано, че крайбрежната плажна ивица е изключителна държавна собственост (чл. 18, ал. 1 от Конституцията). Тъй като “Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.” (чл.5, ал. 2 от Конституцията), действията и бездействието на изпълнителната власт по случая "Корал" са незаконни. Това се отнася и за някои от процедурите по създаването на Общия устройствен план на община Царево, област Бургас.

Изнесените факти по неоспорим начин показват, че територията на горепосочените имоти е публична държавна собственост, която не може да бъде обявена за частна. Загражденето ѝ е незаконно и отчуждаването на имотите в полза на държавата е задължително. Фактите са установени, дадена им е публичност, нарушенията са установени и всеки служител на изпълнителната власт - централна и местна, знае това.

Под въпрос са поставени и актовете на изпълнителната власт, с които тази територия е обявена за урбанизирана и е променено предназначението ѝ. Това ще стане ясно, след като общинската администрация на община Царево изпълни задължението си да публикува на официалната си електронна страница подробните устройствени планове, направили възможно урегулирането на посочените поземлени имоти.

Сигурни сме, че отговорните служители знаят всички тези факти. Надяваме се, че сега това ще узнаят всички граждани на Република България.

Изискваме:
 1. Министърът на туризма да заяви изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри с цел отразяването на крайбрежната плажна ивица.
 2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да сезира прокуратурата за отмяна на актовете за одобряване на подробните устройствени планове, с които са урегулирани посочените имоти и е променено предназначението им.
 3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да отчужди частните имоти, попадащи в територията, която е изключителна държавна собственост.
 4. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да състави акт за изключителна държавна собственост за територията на крайбрежната плажна ивица.
 5. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да сезира Главния прокурор за нарушаването на Конституцията на Република България и Закона за устройство на черноморското крайбрежие, неизвършените действия в защита на обществения интерес и нанесените щети на гражданите на Република България заради затруднения достъп до плажа за природосъобразен туризъм "Корал".

Забележка: Всички изнесени в изявлението материали и факти са лесно достъпни, публично известни и са публикувани на официалните електронни страници на органи на изпълнителната власт.

инж. Йоан Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

четвъртък, 17 май 2018 г.

Семинар по проблемите на устройственото планиране и кадастъра

КАМАРАТА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
и
“ИМИДЖ” ЕООД
ГЕОДЕЗИЯ, КАДАСТЪР, УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

ОРГАНИЗИРАТ

Семинар по проблемите на устройственото планиране и кадастъра


Семинарът ще се проведе на 9, 16 и 17 юни 2018 г. при продължителност от 9:45 ч. до 17:30 ч. с обедна почивка от 2 часа, в Зала № 4 “Пресцентър” на Фестивален и конгресен център, находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница“ № 2.

9 юни 2018 г.

Лектор: д-р инж. Христо Дечев

 • Проблеми при прилагане на Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. В темата ще се разглеждат: 
 • Често срещани грешки в кадастралната карта и отражението на тези грешки в устройственото планиране и често срещани грешки в устройствените планове и отражението им в КККР.
 • Издаване на удостоверения за съгласуване на проекти за изменение в КККР. 
 • Отразяване на влезли в сила регулационни планове в кадастралната карта и кадастралните регистри.
 • Особености при нанасяне на сгради и самостоятелни обекти в сгради и съоръжения на техническата инфраструктура. 
 • Обсъждане на конкретни въпроси, дискусия и търсене на решения.

Лектор: инж. Момчил Минчев

 • Точност на геодезическите мрежи с местно предназначение.
 • Избиране на методи за измерване.
 • Избиране на ГНСС инфраструктурна мрежа.
 • Често допускани грешки при извършване на геодезически измервания.

Лектор: инж. Йоан Каратерзиян

 • Практически съвети за преобразуване на регулационен план в цифров вид.

Изложение на геодезични инструменти и технологии


16 юни 2018 г.

Лектори: съдия Любомира Мотова и съдия Ирена Обретенова

 • Особености при изработване на подробни устройствени планове по чл. 16, чл. 16а, чл. 17 и чл. 22 от ЗУТ.
 • Създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове. Обвързване на ПУП с ОУП.
 • Контрол на актовете по ЗУТ и ЗКИР.

Лектор: инж. Йоан Каратерзиян

 • Проблеми при изработване и процедиране на подробни устройствени планове и съвместна работа на проектантите с администрацията.
 • Публикуване на задължителната по ЗУТ информация на официалните страници на институциите - проблеми, последствия и решения.

Изложение на геодезични инструменти и технологии


17 юни 2018 г.

Лектор: инж. Йоан Каратерзиян

 • Практически съвети за изработване и процедиране на регулационни планове.
 • Практически съвети за инвестиционни проекти на уличната мрежа.
 • Новите изменения в чл. 16 и новият чл. 16а (стар чл. 16, ал. 7) от ЗУТ - законодателни изменения и практически съвети.
 • Изработване и процедиране на подробен устройствен план по чл. 16 от ЗУТ, в територии с влязъл в сила подробен устройствен план по чл. 16а (стар чл. 16, ал. 7) от ЗУТ.
 • Изработване на подробен устройствен план по чл. 22, ал. 8 от ЗУТ.
 • Връзка между качеството на геодезичната продукция и правоспособността на геодезистите, получили трета професионална квалификационна степен по професията “Геодезист” (средните техници).
 • Прилагане на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.

Изложение на геодезични инструменти и технологии


Подготвяне на въпроси към МРРБ по прилагане на ЗУТ, ЗКИР и подзаконовите им нормативни актове въз основа на разглежданите теми и възникналите въпроси.Такса за участие:
 • За 1 от трите дена: 80 лв./човек.
 • Общо за трите дена: 210 лв./човек.
 • Общо за трите дена, при сформирани групи от над 10 човека: 180 лв./човек.

(Върху таксата не се начислява ДДС)
Начин на плащане: По банков път на следната сметка:
Банка ДСК, клон "Чаталджа", гр. Варна
BIC: STSABGSF
IBAN: BG25STSA93000023617879
Получател: Камара на геодезистите в България.
(В деня на плащането, ще Ви бъде издадена фактура)
Основание за плащане: "Участие в семинар м. юни 2018 г."
Моля, след плащането, изпратете трите имена на обучаващият се и данни за фактуриране на следните електронни адреси: imagebg@gmail.com или imagebg.net@gmail.com.

При желание, участниците могат да зададат предварително своите въпроси на следните електронни адреси: imagebg@gmail.com или imagebg.net@gmail.com.

За участието си в семинара, участниците ще получат сертификат за придобитите знания от проведеното обучение.