Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 23 август 2018 г.

Имаме съмнения за предстоящо заграбване на публична собственост и преобразуване на Парк за ежедневен и седмичен отдих в имоти, удобни за "усвояване"!

Предстои одобряването на дългоочаквания план за "Аспарухов парк", град Варна. Оказа се, обаче, че един изключително важен и желан от всички варненци и най-вече аспаруховци подробен устройствен план е толкова порочен в юридическия смисъл на думата, че ще създаде повече проблеми, отколкото ще реши. Освен това, този проект отваря широко вратата за корупция, търговия с влияние и разпределяне на имоти публична собственост. Той е предпоставка за унищожаване на един чудесен парк, вместо за създаването на втори паметник на парковото изкуство (след варненската Морска градина).
Затова изследвахме проблема и подадохме сигнал до отговорните институции като посочихме само факти, които са безплатно и официално достъпни от всеки човек, който има достъп до интернет.
В момента, всичко е в ръцете на изпълнителната власт.

Припомняме и текста на клетвата, която полагат общинските съветници и кметовете:
"Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от ... община и да работя за тяхното благоденствие." (Закон за местното самоуправление и местната администрация)

Народните представители, Президентът, вицепрезидентът и членовете на Министерския съвет, също полагат клетва. Тя е със следния текст:
"Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се." (Конституция на Република България)

Следва пълният текст на сигнала:


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Регистрационен № СИ-93 от 23.08.2018 г.

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРИ ОБЩИНА ВАРНА

КОПИЕ:
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

КОПИЕ:
МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА

КОПИЕ:
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

КОПИЕ:
МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

КОПИЕ:
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА

СИГНАЛ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно: Подробен устройствен план на “Аспарухов парк”, град Варна.

Уважаеми господин Портних,
Уважаеми господин Балабанов,

Във връзка с приетия на 7 август 2018 г. от Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на “Аспарухов парк”, град Варна, Ви уведомявам за следното:

1. Не е извършено задължителното по закон обществено обсъждане, преди разрешаването на изработване на ПУП. (Нарушен е чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ.)
Разяснения: Общественото обсъждане, се извършва за изследване на общественото мнение на жителите на съответната община по отношение на определени устройствени политики и конкретни планове. Същото се извършва по отношение на промяна на предназначението на озеленени площи в елементи на техническата инфраструктура като улици, паркинги, трафопостове и други подобни. Имайте предвид, че “В градовете с районно деление обществени обсъждания се организират задължително във всички райони. Общественото обсъждане се съвместява и е част от процедурата за провеждане на консултации по екологичната оценка и/или оценката за съвместимост, които възложителят на проекта организира и провежда по Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие.”. Тази процедура е една от много важните и малкото възможности по закон, за пряко участие на гражданите в устройственото планиране на обектите на публичната собственост. Тази възможност, не случайно е предвидена от законодателя, за да могат жителите на общината да изкажат мнението си по преотреждането на озеленените територии за провеждане на инженерните мрежи и съоръжения.
2. Проектът за ПУП – ПРЗ не е публикуван в пълния му обем на интернет страницата на община Варна в нормативно установения 10-дневен срок от обнародването на обявлението за изработения проект за ПУП. (Нарушен е чл. 128, ал. 2 от ЗУТ.). Освен това, обнародваната застроителна съставка на плана е с изключително лошо качество, което не позволява прочитането на плана.
Разяснения: Подробните устройствени планове се публикуват на официалната електронна страница на общината, за да може безпрепятствено и възможно най-голяма част от от жителите на общината да се запознаят с предвижданията на плана, да се консултират при необходимост със специалисти, да преценят дали имат нужда от преводач или тълковник (по смисъла на чл. 14 от АПК) и да формират собствено мнение по проекта, което да предоставят на административния орган. Задължително е планът да се публикува в пълния му обемведно с всички схеми, заповед за допускане, обяснителна записка, правила за прилагане, екологична оценка, геодезично заснемане, геоложки проучвания и т.н. Необходимо и задължително условие е всички части на плана да са публикувани в разбираем и свободно четим вид и формат, за да имат възможност гражданите да се запознаят и да изразят мнението си пред административния орган.
3. Планът не е изработен върху вярна и актуална кадастрална карта.
Разяснения: Кадастърът съдържа информация за собствеността и имотните граници. Това са едни от най-важните данни за проектирането на устройствени планове, които от своя страна са основа за инвестиционното проектиране (проектиране на сгради, улици и др.). Освен това, данните, отразени в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), се приемат за верни “до доказване на противното” (чл. 2, ал. 5 от ЗКИР). От своя страна, устройствените планове, изработени на основата на кадастрална карта, създават нови граници на поземлените имоти. От тук произлиза и изключителната важност на кадастралната основа като основа за устройственото планиране. При изработването на настоящия устройствен план, не е използвана актуалната кадастрална карта, което лесно се констатира при проверка в обществено достъпната безплатна за ползване кадастрално-административна информационна система (КАИС). Отразените в ПУППРЗ имоти с идентификатори 10135.5506.865, 10135.5506.869, 10135.5506.871 и 10135.5506.872 не съществуват в КККР. Това е недопустимо и прави плана грешен. Така е невъзможно образуването на нови урегулирани имоти в съответствие със закона, каквато е една от основните цели на устройственото планиране. Много сериозен проблем е грешно отразената граница на населеното място в КККР и в проекта на ПУП. Друг проблем са отразените несъществуващи сгради с идентификатори 10135.5506.921.4 и 10135.5506.921.5 . Това ще даде възможност за незаконно строителство под форма на ремонт на несъществуваща сграда, както това се случи с изграждането на сграда с идентификатор 10135.536.54.2 в м. “Салтанат” (Морска градина), град Варна.
4. Не е отразен морският плаж в североизточния край на плана. Вследствие на това, не е отразено вярно местоположението на границата на Зона “А” с устройствена защита по ЗУЧК, както и границите на урегулираните поземлени имоти (УПИ).
Екранна снимка от Google Street View (м. юли, 2015). Местоположение: 43°10'54.6"N 27°54'36.2"E.

Екранна снимка от Google Earth. Местоположение: 43°10'54.6"N 27°54'36.2"E.

Екранна снимка от КАИС на комбинирано изображение на едромащабна топографска карта (ЕТК) и актуалната кадастрална карта (21 ‎август ‎2018 ‎г., ‏‎09:41:42 ч.). Местоположение: 43°10'54.6"N 27°54'36.2"E.
Екранна снимка от КАИС на комбинирано изображение на аерофото изображение и актуалната кадастрална карта (21 ‎август ‎2018 ‎г., ‏‎09:41:42 ч.). Местоположение: 43°10'54.6"N 27°54'36.2"E.
Разяснения: Кадастралната карта не отразява вярно имотните граници, съгласно действащата нормативна уредба, включително Конституцията на Република България. Не е отразен морският плаж, разположен в североизточната част на зоната. В същото време, геодезичното заснемане, което е отразено върху плана, показва “мера и пасище”, вместо пясък. Този плаж формира и различна от посочената в проекта на ПУП и действащия ОУП зона “А” за ограничение по ЗУЧК. След отразяването ѝ, тази зона задължително ще формира различни от проектираните граници на новите УПИ, което прави приетия проект грешен.
Екранна снимка на част от регулационната съставка на ПУП – ПРЗ на “Аспарухов парк – Варна” и извадка от Условни знаци за кадастрални планове на населени места и незастроени терени (изд. МТРС 1993). Източник: официалната електронна страница на Район “Аспарухово”, община Варна и официалната електронна страница на АГКК.
Факт е и наличието на дюни на мястото на новообразувания УПИ ІІІ “за обществено обслужване” от кв. 1, който така безпринципно и нахално, се е настанил с идеалната си правоъгълна форма в средата на парка. Но последното съждение е в професионалните конпетентности на паркоустроителите. Всичко това говори за съмнения за злоумишлени действия.

Екранна снимка на част от застроителната съставка на ПУП – ПРЗ на “Аспарухов парк – Варна”. Източник: официалната електронна страница на Район “Аспарухово”, община Варна. Местоположение: 43°10'53.9"N 27°54'31.2"E.
5. Планът е изработен в противоречие с “Раздел XI. Устройство на озеленени и залесени площи” към Глава трета от ЗУТ. В разрез със закона (чл. 62а, ал. 1 от ЗУТ), се променя предназначението на големи територии от парка.
Разяснения: Озеленените територии, каквато е разработваната понастоящем са едни от най-важните паркови зони в урбанизираните територии по северното черноморие. “Аспарухов парк” е вторият по големина и изключително важен в екологично отношение парк в град Варна. Той е един от наложилите се средища за социални контакти с огромно и незаменимо екологично значение, особено по отношение на квартал “Аспарухово” и южната територия на община Варна. Съгласно ЗУТ, “В териториите на общините се устройват озеленени площи, обединени в зелена система, като средство за подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за организиране на отдиха на населението.” и “Основа на зелената система са озеленените площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално или общинско значение – паркове, градини, улично озеленяване.”. Това не кореспондира с обособените зони за ограничено обществено ползване, каквито са УПИ ІІІ “за обществено обслужване” от кв.1, УПИ Х “за атракционни обекти” от кв. 2, УПИ ХІІ “Атракционни обекти” от кв. 2, УПИ ІV “Атракционни обекти” от кв. 3 и УПИ V “Стопанско обслужване на парка и паркинг” от кв. 3. Описаното до тук, съчетано с възможността за строителство на огради по регулационните линии с плътна част 60 см над прилежащия терен и височина 1,5 метра и строителство на масивни огради на 5 и 10 метра от регулационните граници, прави тези бъдещи имоти по-скоро само допълващи зелената система, както всички частни имоти. Тук не споменавам УПИ ІV “Детски свят” от кв. 2, защото такова конкретно предназначение дори не може да има, но проблемът с този бъдещ имот е същият.
Екранна снимка на част от застроителната съставка на ПУП – ПРЗ на “Аспарухов парк – Варна”. Източник: официалната електронна страница на Район “Аспарухово”, община Варна.
6. Планът е изработен без план-схеми за вертикалното планиране, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването и т.н.
Разяснения: Посочените и други необходими план-схеми са от съществено значение за проектирането, поради задължителното устройване на територията в удобен и цивилизован вид, както и създаването на съвременни условия на живот – осветление, канализация, достъпна среда, изграждане на цялостна комуникационно-транспортна система и т.н. Липсата на план-схеми е съществен недостатък на плана и не позволява да се предвидят възможностите за отводняване, осветяване, водоснабдяване на парка, видеонаблюдение, изграждане на тоалетни, както и някои други важни мероприятия. Липсата им не позволява да се проучи и възможността за свързване към общите мрежи и съоръжения на града.
7. Липсва паркоустройствен план. Няма ясна и цялостна визия за изграждането и поддържането на парка. Показана е визия единствено за промяна на предназначението на големи части от парка.
Разяснения: Паркоустройственият план е задължителен и основен елемент в устройственото планиране на парковете, съгласно българското законодателство и съгласно политиката на община Варна в устройственото планиране, изразена чрез ОУП. Такъв план не може да се възложи и изработи на следващ етап, както се опитва да направи ръководството на Община Варна. Изработването на паркоустройствен план е заложено в законодателството на Република България, за да се устроят парковите зони, без да се дава възможност да се злоупотребява с публичната собственост и за да се даде максималната устройствена защита на терените, предвидени за паркове. По-голяма степен на защита имат единствено имотите изключителна държавна собственост като морските плажове, националните паркове и т.н. Липсата на паркоустройствен план за целия парк говори за опит да се откъснат части от него, за да могат впоследствие да се преобразуват в частна собственост и при едно следващо изменение на ОУП да се промени предназначението на голяма част от парка. Политиката на Община Варна, изразена в ОУП, ведно с всички схеми към него, определя съвсем друго развитие на тази територия, а именно – “Парк за ежедневен и седмичен отдих”. Трябва да създадем втори паметник на парковото изкуство (след Морската градина), а не да погубим парка.
8. Липсва комуникационно-транспортен план.
Разяснения: Най-важният проект при проектиране на уличната мрежа е комуникационно-транспортният план. Той посочва класовете на улиците, наклоните, напречното сечение, организацията на движението и т.н. Без такъв план, изработен от съответният специалист не може и не трябва да се изработва ПУП. В противен случай, планът ще създаде нови комуникационни проблеми, вместо да реши настоящите.
9. В плана за регулация и в плана за застрояване не е отразена границата между Черно море и Канал “МореЕзеро”.
Разяснения: Границата между териториалните води на Черно море и Канал “Море – Езеро” е от съществено значение за кадастъра и за устройственото планиране. Тази граница определя и ограниченията, наложени с Конституцията на Република България и ЗУЧК.
Екранна снимка от КАИС с актуалната кадастрална карта (21 ‎август ‎2018 ‎г., ‏‎12:00:04 ч.).
Екранна снимка на част от застроителната съставка на ПУП – ПРЗ на “Аспарухов парк – Варна”. Източник: официалната електронна страница на Район “Аспарухово”, община Варна.
Екранна снимка на част от регулационната съставка на ПУП – ПРЗ на “Аспарухов парк – Варна”. Източник: официалната електронна страница на Район “Аспарухово”, община Варна.

10. В съседство на разработваната територия, не е отразен “Морски плаж “Аспарухово”10135.PL.46”.
Разяснения: Както стана въпрос по-горе, един от най важните елементи от изходната информация при изработване на устройствени планове е вярното отразяване на собствеността с нейните граници. Независимо, че се намира извън границите на настоящия план, Морски плаж “Аспарухово” – 10135.PL.46 е от съществено значение за всички предвиждания в територията. Той е в непосредствена близост до плана и има отношение към рибарското селище, което е част от настоящия проект. Независимо, че този плаж отскоро не фигурира със сигнатурата си в КАИС, той все още продължава да бъде морски плаж по силата на Конституцията на Република България и ЗУЧК. Още повече, че дори след промяната в КАИС, продължава да фигурира с очертанията си, което по силата на чл. 6, ал. 2 от ЗУЧК, отново е “Морски плаж”.
11. С плана се предлага образуването на имоти за т.нар. “Атракционни обекти”. В същото време, не е ясно какво значение се влага в посоченото конкретно предназначение. Предлага се и формирането на нов имот с конкретно предназначение “за обществено обслужване” в паркова среда. Оцветяването на застроителнатата съставка на плана е некоректно и заблуждаващо. Въвежда се нова неопределена зона, без основание и в противоречие с ОУП на община Варна.
Разяснения: Обектите за атракции, както и всички останали сгради, преместваеми обекти и съоръжения, се определят с паркоустройствен план. С такъв план се определя конкретното им местоположение и размери и едновременно с това – мястото им в композицията на целия парк. Проектирането на нови имоти с ограничителна линия на застрояване и конкретно предназначение, което не предполага определянето на имотите като публична собственост, дава възможност за нарушаване на нормативната уредба и промяна на предназначението на тези имоти в бъдеще. Не по-малко изненадващо е обособяването на имот “за обществено обслужване”. Нито атракционите, нито обществено обслужващите сгради и съоръжения нямат нужда от самостоятелни имоти, ако са част от парка. Самостоятелно обособяване се налага тогава, когато следва отстъпването им за частни нужди, за изграждане на несвойствени за парка сгради, частна собственост. Това не са обекти на публичната собственост и стъпката, която може да последва за откъсването им от сърцето на парка е само една и е много лесна. Тук ще дам за пример аналогичния случай с Крайбрежната алея на Морската градина – т.нар. “Алея първа”.Новите атракционните и обществено-обслужващия самостоятелни имоти са оцветени като спортни имоти. Това е невярна и заблуждаваща информация. Самото съществуване на различно предназначение от “Парк” е грубо нарушаване на политиката на Община Варна по отношение на устройственото планиране и екологията, декларирана с приемането на Общия устройствен план.Кв. 4 от разработката е обособен като отделна зона, която не е определена (в графичната част е посочена като “-”). В същото време, ОУП определя тази територия като зона “Зп”. Това е недопустимо нарушение на нормативната уредба.
12. Някои УПИ, неправомерно са ограничени с граница на промяна на режим на устройство и застрояване.
Разяснения: Поставянето на точкова граница, с каквато са отделени имотите за атракционни обекти и обществено обслужване в графичната част на устройствените планове се налага единствено, когато дворищната регулационна линия отделя имоти с различни режими на устройство и застрояване. ОУП не определя различни зони – целият парк е определен като зона “Зп” (“Паркове за ежедневен и седмичен отдих”). Освен това, в застроителната съставка на плана, се вижда, че параметрите на застрояване, посочени в матрицата с градоустройствени показатели са едни и същи. Единствено последващото обособяване на имоти, които не са със статут на парк, би наложило изобразяването на такава граница. Това, обаче е недопустимо и е в грубо нарушение на нормите на правовата държава.
Екранна снимка на част от застроителната съставка на ПУП – ПРЗ на “Аспарухов парк – Варна”. Източник: официалната електронна страница на Район “Аспарухово”, община Варна.
Екранна снимка на част от регулационната съставка на ПУП – ПРЗ на “Аспарухов парк – Варна”. Източник: официалната електронна страница на Район “Аспарухово”, община Варна.
13. Не е ясно, за кои поземлени имоти са отредени УПИ.
Разяснения: При изработването на устройствени планове, задължително се указва кой бъдещ (урегулиран) имот, за кой настоящ (от актуалната кадастрална карта) имот се отрежда Т.е. от кой съществуващ имот в кой урегулиран имот се трансформира. Това не става ясно от изработения план.
14. Не е изработена план-схема за разполагане на преместваеми обекти и рекламни съоръжения.
Разяснения: План-схемата за разполагане на преместваеми обекти и рекламни съоръжения е неразделна част от устройствените планове, с които се устройват парковете и градините. Тя дава възможност за устойчиво развитие и предвидимост на действията на местната власт и най-вече – дава възможност проектантът на паркоустройствения план и Общинският съвет да укажат разполагането на тези обекти, като разгледат комплексно цялостното функциониране на парка през различните периоди от годината и седмицата още при създаването на плана.

15. Не са изработени правила за прилагане на плана.
Разяснения: При изработване на подробни устройствени планове, задължително се изработват и правила за прилагане на плана. Липсата на такива правила за ПУП – ПРЗ на “Аспарухов парк – Варна”, говори за неглижиране на разработката и дава възможност за провеждането на грешна политика, при последващото експлоатиране на парка. Забележките към плана не могат да се нарекат “Правила за прилагане”, но дори и да залегнат като такива, те са крайно недостатъчни, за да изчерпят темата с прилагането на плана.

16. Грешно е отразена границата на населеното място.
Разяснения: Границите на населените места, се определят с общия устройствен план (§ 1 от ДР на ЗУТ), който се одобрява от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Определянето на граница на населеното място, с план от по-ниско ниво (ПУП), различна от вече определената с ОУП на община Варна, е недопустимо и грубо нарушение на закона и принципите на правото, още повече, че в предложения за одобряване ПУП, заблуждаващо е записано, че отразената в него граница на населеното място е “Новата строителна граница по ОУП на община Варна”. Въпреки пропуска на административния орган да координира тази линия при одобряването на ОУП и грешката в кадастралната карта, изразена в липсата на тази граница като имотообразуваща (чл. 24, ал. 4 от ЗКИР), това не дава право на общинската администрация да процедира и одобри настоящия ПУП. Още повече, че предвид този факт, изработването на ПУП, трябва да се възложи след поправянето на тази грешка в кадастралната карта. При това положение, в кв. 4 се урегулират части от имоти, които са извън границите на населеното място. Не може да се приеме, че очертанията на зоните в ОУП имат предимство пред границата на населеното място, ако има разминаване между едното и другото. Зоните са очертани схематично и точното им определяне е предмет на подробния устройствен план, докато границата на населеното място се определя еднозначно с ОУП.
 
Екранна снимка на част от ОУП на община Варна и част от легенда към същия. Източник: официалната електронна страница на Община Варна.
Екранна снимка на част от легенда към ОУП на община Варна. Източник: официалната електронна страница на Община Варна.

Екранна снимка на част от регулационната съставка на ПУП – ПРЗ на “Аспарухов парк – Варна” и част от легендата към същия. Източник: официалната електронна страница на Район “Аспарухово”, община Варна.
17. Урегулирани са имоти за застрояване с площ, по-малка от 5 ха, в противоречие на ОУП.
Разяснения: ОУП не разрешава застрояване в имоти с площ по-малка от 5 ха в зоните, които са определени за “паркове за ежедневен и седмичен отдих”. В изработения план, обаче виждаме грубо нарушаване на тази норма. В бъдещите УПИ, предвидени за атракционни обекти, са предвидени параметри и зона за застрояване, въпреки забраната, наложена с приетия от Общинския съвет и одобрения от Министъра на регионалното развитие и благоустройството ОУП на община Варна. Това отново предполага бъдеща промяна на правилата и застрояване на парка.
Екранна снимка на част от Приложения към Правилата и нормативите за прилагане на ОУП. Източник: официалната електронна страница на Община Варна.
18. Улица в парка, е отразена като събирателна. Предвидени са минималните широчини на улиците, вместо да се установят оптималните.
Разяснения: Улицата, между плажа и квартали 2 и 3 от разработката, е предвидена като събирателна. Това е нецелесъобразно, предвид режима на движение, който се очаква да бъде въведен впоследствие, с цел предотвратяване на пътно-транспортни произшествия и запазване на живота и здравето на хората и животни. Освен това, предвидените широчини на отделните елементи на улиците няма да могат да осигурят нормалното функциониране на парка в съчетание с плажната ивица. Необходимо е да се предвиди разполагането на улично осветление, сметосъбиране, разполагане на подземни мрежи и съоръжения и т.н.
19. Не са предвидени мерки за осигуряване на достъпна среда.
Разяснения: Наложително е да бъдат предвидени мерки, насочени към осигуряване на достъпна среда за хора с намалена подвижност и нарушено зрение. Този пропуск е допуснат и поради липсата на паркоустройствен план и комуникационно-транспортен план.
20. Няма издадено решение на РИОСВВарна за внесения за одобряване ПУППРЗ.
Решение № ВА-39/ЕО/2015 г. на РИОСВ – Варна не е издадено за разработваните имоти по актуалната кадастрална карта и няма информация за идентичност между имотите, посочени в решението и тези по КККР.
Разяснения: Преценяването на необходимостта от извършване на екологична оценка е едно от основните задължителни изисквания за започване на проектиране. Издаденото решение, е за имоти, които не съществуват в КККР. В решението е посочен грешен кадастрален район, което може да се приеме като явна фактическа грешка, но решение за промяна на посочените идентификатори не е издадено до този момент.
21. Решението на РИОСВВарна е издадено за “Паркоустройствен и застроителен план”, а такъв не е представен за одобряване.
Разяснения: Издаденото решение на РИОСВВарна е за друг план, възложен и изработен при други нормативни изисквания и други поземлени имоти. Наложително е издаване на ново решение, след привеждането на проекта в нормативните изисквания.
Екранна снимка на част от Решение № ВА-39/ЕО/2015 г. на РИОСВ – Варна. Източник: официалната електронна страница на РИОСВ – Варна.
22. Не са спазени изискванията на Директора на РИОСВВарна.
Разяснения: Директорът на РИОСВВарна, задължава административния орган “да се извърши предварително тахиметрично заснемане на съществуващата растителност” и “да се изготви цялостен ландшафтноустройствен план с цел максимално съхраняване на растителността”, които липсват в предложения за одобряване проект. Това не е представено в проекта, а други материали не са публикувани. Съществува публичен регистър с геодезично заснемане на едроразмерната растителност, но не може да се каже, че той е оповестен публично, тъй като публикуваната информация е непълна и нечетлива, а към материалите от плана, такава липсва. Освен това, заснемането е извършено преди повече от 7 години, което налага повторно изготвяне на документацията.
23. Планът не е съгласуван с Министерството на културата.
Разяснения: С плана се засяга археологически паметник “Аспарухов вал”, но планът не е съгласуван с Министерството на културата. Нещо повече“Аспаруховият вал” е в центъра на разработката и общинското ръководство предвижда разполагането на открита археологична експозиция по протежението му. Крайно необходимо е изпълнението на нормативно определените процедури по отношение на историческите ценности.
24. Протоколът за приемане на ПУППРЗ от ОЕСУТ е неясен и неверен.
Разяснения: В този протокол, на страница 8 е записано, че се разглежда “ПУП – ПРЗ за “Аспарухов парк””, като по-нататък са описани постъпили възражения, въпреки, че би трябвало да се разглеждат възражения, постъпили по обявения ПУП – ПРЗ на “Аспарухов парк – Варна”. От решението, отразено на страница 20 е видно, че “постъпилите възражения, предложения ще бъдат част от програмата за задание за част : Паркоустройствен проект за “Аспарухов парк””. Ще Ви обърна внимание на това, че е необходимо ОЕСУТ да разгледа и да се произнесе, относно внесените възражения по обявения проект на подробен устройствен план. Такова решение няма.
Екранна снимка на част от дневния ред към протокола на ОЕСУТ на Община Варна. Източник: официалната електронна страница на Община Варна.

Екранна снимка на част от решенията към протокола на ОЕСУТ на Община Варна. Източник: официалната електронна страница на Община Варна.
Всяко едно от посочените нарушения, ще доведе до издаването на недействителен индивидуален административен акт и същият няма да породи правни последици.
С цел осигуряване на устойчиво развитие на територията на община Варна и по-специално на зелената система на града, пресичане в зародиш на възможни корупционни практики, предвидимост и прозрачност на решенията на местната изпълнителна власт и законност на административното производство, моля да въведете плана в законовата му форма! Забележка: Всички използвани материали, са получени от безплатните обществено достъпни версии на официалните електронни страници на изпълнителната власт и Google Earth. С уважение: инж. Йоан Крикор Каратерзиян Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България гр. Варна, 23 август 2018 г.

неделя, 12 август 2018 г.

Отговор по повод изявления на висши държавни служители, относно сигнал за неправомерно застрояване на “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”, находящ се в м. “Карантината”, район “Аспарухово”, град Варна.

Имаме правото на отговор! Най-вече, обаче, имаме задължението да обясним на хората кой какво каза и кой как реагира по повод изнесен в медиите сигнал от нас за неправомерно застрояване на “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”, находящ се в м. “Карантината”, район “Аспарухово”, град Варна, подаден по реда на закона, с цел да помогне на администрацията да въведе в законовата му форма бъдещ, много важен за икономиката и традициите на Варна проект, за който плащат същите тези хора. Имаме това задължение, защото сме професионалисти в областта на геодезията, кадастъра и устройственото планиране.

Умишлено публикуваме това изявление дни след изявленията на висшето ръководство на изпълнителната власт, защото искахме да дадем време грешките да се коригират. Но това не се случи. Оказа се, че проблемите се задълбочават.

Ще отговорим с възможно най-кратък текст на три изявления.


Представяйки отчасти верни данни, някой от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), направи опит да дискредитира и умаловажи законно създадена организация (Камарата на геодезистите в България), която се опитва да бъде в помощ и едновременно с това коректив на трите власти в Република България, както и в услуга на гражданите на държавата.
На конкретно посочените нарушения в нашия сигнал, не е даден нито един конкретен и нормативно обоснован отговор. Не се взема под внимание, че ако общият устройствен план противоречи на Конституцията, се прилага върховният закон. Не е ясно, какво обществено обсъждане е проведено за проект, който предвижда застрояване върху имот, изключителна държавна собственост. Не е ясно и как в един ден е проведено обществено обсъждане във всеки един от районите на град Варна. Всъщност, независимо от това, дали е проведено обществено обсъждане, Морски плаж не може да се застроява. И това не е случайно. Плажната ивица на България е природно богатство, което не може да се възстанови, след увреждането ѝ. Тя е ограничен ресурс и поради тази причина се ползва с най-високата степен на устройствена защита според нашето законодателство – тя е неприкосновена!
Това, че за въпросния плаж няма издаден акт за изключителна държавна собственост, означава, че самото министерство трябва да сезира съответните органи, защото това е пропуск с големи последици, а не основание за застрояване на Морски плаж.
Много интересен и показателен е и последният пасаж на съобщението. Там се казва, че има плаж, но има и скали, които според Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК), също са плаж. Всъщност, от репортажите ясно се видя, че това е едър пясък и скали (т.е. плаж)… При проверките и репортажите, дори се видяха и плажуващи хора.
Явно, има нещо сгрешено, но има и Морски плаж! А поправянето на грешките са изцяло в ръцете на МРРБ и Министерството на туризма. 
Последното изречение, обаче, в синтезиран вид показва, как действат власт имащите. По този повод, само ще уточня, че до 30 юли в кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, фигурираше Морски плаж, а на 9 август го нямаше!...

Информация в КАИС до 30 юли 2018 г.

Информация в КАИС след 9 август 2018 г.

Апропо, никой, извън системата на МРРБ не може да манипулира КАИС.
Няма да коментирам недопустимите грешки в текста и непрофесионалния език, използван в съобщението. Те говорят не само за непознаване на материята и нормативната уредба, което означава фактическа некомпетентност, но показват и отношението към заеманите постове в администрацията.

Ще акцентирам на едно много важно нещо, което Премиерът каза - това е, че въпросната територия е заета от “камъняци”. Преведено на юридически език, това означава “Морски плаж”. Просто в закона пише така. Съвсем просто е…
Извадка от чл. 6 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие:
"(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Морският плаж е територия, представляваща обособена част от крайбрежната плажна ивица, покрита с пясък, чакъл и други седиментни или скални образувания в резултат на естествени или изкуствено предизвикани в резултат на човешка дейност процеси на взаимодействие на морето със сушата. Към територията на морския плаж се включват и пясъчните дюни, разположени непосредствено зад плажната ивица или попадащи върху морския плаж.
(3) Морските плажове са изключителна държавна собственост."Господин Йовев, с изказването си, че ще съди някого (без да уточнява кого), на практика заби нож в сърцето на демокрацията от високия и изключително важен пост, който заема. Ако е имал предвид, че ще съди медиите, които разпространиха сигнала, това означава, че има грандиозен проблем със свободата на словото в Европейския съюз. Ако е имал предвид, че ще съди Камарата на геодезистите в България, това означава, че има огромен проблем със спазването на законите в страна от Европейския съюз.

В крайна сметка си задаваме въпроса “На очите си ли да вярваме?”!

Заснето от БТВ на 9 август 2018 г.

Заснето от Нова на 9 август 2018 г.

Интересно е и друго – всички реакции дойдоха след оповестяване на сигнала от медиите, а не след получаването му. Защо висшите държавни служители не обработиха сигнала по нормативно определения ред?...

МРРБ даде един изключително лош сигнал за състоянието, в което се намира демокрацията в България, отношението на Държавата към изключителната държавна собственост и не на последно място – административния капацитет на висши държавни служители, които получават заплатите и осигуровките си от нас!

Камарата на геодезистите в България има за цел единствено да бъде в помощ на народа и властите. Фактите са такива, каквито са и ние няма да спрем да ги оповестяваме, съгласно определените в закона процедури!

Необходимо е във Варна и по-специално в квартал “Аспарухово” да има рибарско пристанище, проектирано и изградено съгласно българските закони! И такова може да има!

Със сигурност, необходимата сграда може да бъде изградена извън морския плаж. Със сигурност, плажът може да бъде подходящо вписан в бъдещия проект. И това щеше да е факт в момента, ако изпълнителната власт спазваше законите. Варна заслужава добър проект, съобразен с природните дадености на района и най-високите естетични и екологични стандарти!


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 12 август 2018 г.

петък, 10 август 2018 г.

Становище по отношение на Консултационен документ относно законопроект, уреждащ нормативната регулация на обществените отношения в земеползването.

Изпратихме нашето становище по отношение на Консултационен документ относно законопроект, уреждащ нормативната регулация на обществените отношения в земеползването – относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в Република България.


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СТ-92 от 10.08.2018 г.

ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

КОПИЕ: ZZhekova@mzh.government.bg

СТАНОВИЩЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно: Консултационен документ относно законопроект, уреждащ нормативната регулация на обществените отношения в земеползването – относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в Република България.

Уважаеми господин Министър,
Във връзка с обявения на обществено обсъждане Консултационен документ относно законопроект, уреждащ нормативната регулация на обществените отношения в земеползването – относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в Република България, даваме следните конкретни предложения:

1. Поради важността на подготвяния законопроект(1), с цел да не се позволи свободно и отделено от идеята на нормативния акт тълкуване в бъдеще, както и последващи промени, отдалечаващи заложените в акта идеи при последващото му осъвременяване, е необходимо включване на “Въведение” към структурата на акта. Тази част трябва да включва автора на акта, позовавания на други актове и мотиви.

2. Необходимо е да се дадат указания, легалните дефиниции в новия законопроект да бъдат изнесени в началото на акта, за да се улесни прочита на документа.

3. В консултационния документ, е необходимо да се дадат задължителни указания към структурата на новия законопроект, първите норми да изясняват приложното поле и целта на закона. Обръщаме Ви внимание на това, защото има случаи, в които такива норми липсват в някои от новите закони(2).

4. Институтът на възстановяването на отнетите земеделски имоти, не може да се разглежда в отделен закон от този, уреждащ останалите аспекти на собствеността на земеделските земи. Това би породило разнопосочно определяне и тълкуване на нормите.

5. При създаването на законопроекта, трябва да се съблюдават стриктно нормите на ЗНА, защото законът трябва да е разбираем и да не урежда норми, които се уреждат с подзаконови нормативни актове. Изземването на функциите на наредбите и инструкциите, прави закона трудно четим и ненужно подробен, като с това създава по-скоро объркване, отколкото ред в материята, която урежда.

6. Необходимо е да се включат общи норми, указващи по отношение на коя материя е специален законът, спрямо останалите нормативни актове от същата степен.

7. Административните производства, уредени в новия законопроект, трябва да се подчиняват на принципа на комплексното административно обслужване, уреден в АПК. Необходимо е да се въведе и принципът на “мълчаливото съгласие” там, където е допустимо. Тъй като новият законопроект, ще урежда материя, свързана с администрирането и проектирането на имотни граници, трябва да бъде указано еднозначно, че при прилагане на този закон, трябва да бъдат спазвани и останалите принципи на административното производство, подробно дефинирани в Глава втора на АПК.

8. Трябва да са разписани подробно и ясно сроковете, в които ще се изменят наредбите към ЗСПЗЗ и ЗОЗЗ.

9. За да се осигури плавен преход към новото законодателство и предвидимост на действията на изпълнителната и законодателната власт, трябва да се даде достатъчно дълъг срок за влизане в сила на новия закон. Разумно е този срок да бъде не по-кратък от половин година.

10. Делби на земеделски земи.
10.1. Освен доброволната делба, трябва да се разгледат въпросите със съдебната делба, разделянето и обединяването на имоти на различни или едни и същи собственици.
10.2. Не трябва да се дават технически параметри при разделянето и делбата на имотите. Същите трябва да се уредят в наредба.
10.3. Необходимо е да се уреди по принцип въпросът с парцеларните планове при проектиране на инфраструктурни обекти и поправяне на допуснатите грешки при влезлите в сила планове по отношение на новопроектираните имоти, при отчуждаване на части от тях. Трябва да се укаже и наредбата, с която ще се уреди техническата страна на въпроса(3).

11. Разпореждане със земите в стопанските дворове.
11.1 Уреждането на взаимоотношенията и последващото застрояване и урегулиране на стопанските дворове, трябва да се решава изцяло в ЗУТ. Тази материя, трябва да се изясни в преходните разпоредби към новия закон.

12. Опазване на земеделските земи от увреждане.
12.1. В този документ не трябва да бъдат детайлизирани нормативите. Това трябва да стане в закони и наредби. Документът, е необходимо да даде общите и главни насоки.

13. Строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им.
13.1. Определянето на технически норми със закон, ще доведе до смесване на норми, които се уреждат с нормативни актове от различна степен. Това ще доведе до излишно утежняване на документа и трудното му прилагане.

14. Промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.
14.1. Тук недвусмислено трябва да се укаже невъзможността да не се провеждат процедури по промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, за да не се дава отново възможност да се внасят текстове в закона, противоречащи на Конституцията на Република България(4), както стана това с приемането на ЗИД на ЗОЗЗ, обнародван с Указ № 271/16.12.2015 г. на Президента на Република България.

15. Административнонаказателни разпоредби.
15.1. Съставителите на актове за констатиране на административни нарушения, също трябва да бъдат много точно, ясно и конкретно посочени.


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
гр. Варна, 10 август 2018 г.
_______________________________________
(1) Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на ЗНА: “Чл. 25. Въведение може да се включва само в нормативни актове, които имат особено важно значение.”
(2) В ЗКИР, Обн. ДВ. бр. 34 от 25 Април 2000 г., липсва норма, указваща целта на закона.
(3) Има много случаи на нарушения при проектирането на нови имоти в земеделски земи, при проектиране на нови пътища. Такива проблеми ще възникнат и при отстраняване на ЯФГ.
(4) Чл. 21, ал. 2 от КРБ: “Обработваемата земя се използва само за земеделски цели. Промяна на нейното предназначение се допуска по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени със закон.“