Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 10 август 2018 г.

Становище по отношение на Консултационен документ относно законопроект, уреждащ нормативната регулация на обществените отношения в земеползването.

Изпратихме нашето становище по отношение на Консултационен документ относно законопроект, уреждащ нормативната регулация на обществените отношения в земеползването – относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в Република България.


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СТ-92 от 10.08.2018 г.

ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

КОПИЕ: ZZhekova@mzh.government.bg

СТАНОВИЩЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно: Консултационен документ относно законопроект, уреждащ нормативната регулация на обществените отношения в земеползването – относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в Република България.

Уважаеми господин Министър,
Във връзка с обявения на обществено обсъждане Консултационен документ относно законопроект, уреждащ нормативната регулация на обществените отношения в земеползването – относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в Република България, даваме следните конкретни предложения:

1. Поради важността на подготвяния законопроект(1), с цел да не се позволи свободно и отделено от идеята на нормативния акт тълкуване в бъдеще, както и последващи промени, отдалечаващи заложените в акта идеи при последващото му осъвременяване, е необходимо включване на “Въведение” към структурата на акта. Тази част трябва да включва автора на акта, позовавания на други актове и мотиви.

2. Необходимо е да се дадат указания, легалните дефиниции в новия законопроект да бъдат изнесени в началото на акта, за да се улесни прочита на документа.

3. В консултационния документ, е необходимо да се дадат задължителни указания към структурата на новия законопроект, първите норми да изясняват приложното поле и целта на закона. Обръщаме Ви внимание на това, защото има случаи, в които такива норми липсват в някои от новите закони(2).

4. Институтът на възстановяването на отнетите земеделски имоти, не може да се разглежда в отделен закон от този, уреждащ останалите аспекти на собствеността на земеделските земи. Това би породило разнопосочно определяне и тълкуване на нормите.

5. При създаването на законопроекта, трябва да се съблюдават стриктно нормите на ЗНА, защото законът трябва да е разбираем и да не урежда норми, които се уреждат с подзаконови нормативни актове. Изземването на функциите на наредбите и инструкциите, прави закона трудно четим и ненужно подробен, като с това създава по-скоро объркване, отколкото ред в материята, която урежда.

6. Необходимо е да се включат общи норми, указващи по отношение на коя материя е специален законът, спрямо останалите нормативни актове от същата степен.

7. Административните производства, уредени в новия законопроект, трябва да се подчиняват на принципа на комплексното административно обслужване, уреден в АПК. Необходимо е да се въведе и принципът на “мълчаливото съгласие” там, където е допустимо. Тъй като новият законопроект, ще урежда материя, свързана с администрирането и проектирането на имотни граници, трябва да бъде указано еднозначно, че при прилагане на този закон, трябва да бъдат спазвани и останалите принципи на административното производство, подробно дефинирани в Глава втора на АПК.

8. Трябва да са разписани подробно и ясно сроковете, в които ще се изменят наредбите към ЗСПЗЗ и ЗОЗЗ.

9. За да се осигури плавен преход към новото законодателство и предвидимост на действията на изпълнителната и законодателната власт, трябва да се даде достатъчно дълъг срок за влизане в сила на новия закон. Разумно е този срок да бъде не по-кратък от половин година.

10. Делби на земеделски земи.
10.1. Освен доброволната делба, трябва да се разгледат въпросите със съдебната делба, разделянето и обединяването на имоти на различни или едни и същи собственици.
10.2. Не трябва да се дават технически параметри при разделянето и делбата на имотите. Същите трябва да се уредят в наредба.
10.3. Необходимо е да се уреди по принцип въпросът с парцеларните планове при проектиране на инфраструктурни обекти и поправяне на допуснатите грешки при влезлите в сила планове по отношение на новопроектираните имоти, при отчуждаване на части от тях. Трябва да се укаже и наредбата, с която ще се уреди техническата страна на въпроса(3).

11. Разпореждане със земите в стопанските дворове.
11.1 Уреждането на взаимоотношенията и последващото застрояване и урегулиране на стопанските дворове, трябва да се решава изцяло в ЗУТ. Тази материя, трябва да се изясни в преходните разпоредби към новия закон.

12. Опазване на земеделските земи от увреждане.
12.1. В този документ не трябва да бъдат детайлизирани нормативите. Това трябва да стане в закони и наредби. Документът, е необходимо да даде общите и главни насоки.

13. Строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им.
13.1. Определянето на технически норми със закон, ще доведе до смесване на норми, които се уреждат с нормативни актове от различна степен. Това ще доведе до излишно утежняване на документа и трудното му прилагане.

14. Промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.
14.1. Тук недвусмислено трябва да се укаже невъзможността да не се провеждат процедури по промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, за да не се дава отново възможност да се внасят текстове в закона, противоречащи на Конституцията на Република България(4), както стана това с приемането на ЗИД на ЗОЗЗ, обнародван с Указ № 271/16.12.2015 г. на Президента на Република България.

15. Административнонаказателни разпоредби.
15.1. Съставителите на актове за констатиране на административни нарушения, също трябва да бъдат много точно, ясно и конкретно посочени.


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
гр. Варна, 10 август 2018 г.
_______________________________________
(1) Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на ЗНА: “Чл. 25. Въведение може да се включва само в нормативни актове, които имат особено важно значение.”
(2) В ЗКИР, Обн. ДВ. бр. 34 от 25 Април 2000 г., липсва норма, указваща целта на закона.
(3) Има много случаи на нарушения при проектирането на нови имоти в земеделски земи, при проектиране на нови пътища. Такива проблеми ще възникнат и при отстраняване на ЯФГ.
(4) Чл. 21, ал. 2 от КРБ: “Обработваемата земя се използва само за земеделски цели. Промяна на нейното предназначение се допуска по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени със закон.“

1 коментар:

 1. Становището е прието по принцип със следните мотиви:
  "Обръщаме внимание, че коментарите са на-сочени към проект на закон, а към настоящия момент е публикуван само консултационен документ, част от процедурата по изготвяне на цялостна предварителна оценка на въз-действието на нормативния акт. Същата пред-хожда по време изготвянето на проект на нормативен акт, който също ще бъде публи-куван за обществена консултация по реда на чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове за срок от 30 дни.
  Структурата на бъдещия нормативен акт е въпрос на правна техника и същата ще бъде съобразена с изискванията на Закона за нор-мативните актове и Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове.
  Относно момента на влизане в сила, се пред-вижда достатъчно дълъг срок – 01.10.2019 година.
  По отношение на направените бележки и ко-ментари по конкретни процедури, същите ще бъдат разгледани по време на обществена консултация по реда на чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове."
  Източник: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3633

  ОтговорИзтриване