Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

сряда, 27 март 2019 г.

Битката за публичност на устройствените планове - готова ли е изпълнителната власт да разкрие какво ще се строи в България?

Поредното изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ЗУТ), даде много важен и категоричен сигнал към изпълнителната власт - да извади на светло устройствените планове! Това, всъщност, е задължение на администрацията много отдавна. Всички закони, отнасящи се до административното производство (действащи и отменени), указват достъпност, публичност и прозрачност при осъществяването на публичните функции...
Очевидната безпомощност или нежелание на администрацията да наложи спазването на закона, доведе до въвеждане на все по-категорични текстове в закона, осигуряващи безпрепятствен достъп на гражданите до информация по отношение на устройствените планове:
 • 2003 г. - вменява се задължението, Министърът на регионалното развитие и благоустройството, Областните управители и Кметовете на общините да организират поддържането на архиви на одобрените устройствени планове и измененията им.
Като че ли прекалено голямо беше търпението на гражданите и прекалено дълго продължи удобството на местната власт по отношение на укриването на информация за това, какво и къде ще се строи. В тази "будна кома", в която бе държано обществото, се вихриха болни строителни амбиции. Междувременно, укриването на информация, подхранваше и създадените на места феодални порядки.
Посоченото допълнение на закона, беше напълно достатъчно, за да накара изпълнителната власт да публикува устройствените планове на електронните си страници и да даде физически достъп  до тези проекти, ако няма в момента друга техническа възможност. Това е така, защото самите проекти, ведно с цялата графична и текстова информация към тях, са неделима част от актовете за одобряването им.
 • 2013 г. - въвежда се задължението одобрените подробни устройствени планове да се публикуват на електронната страницата на съответната община.
Това става със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК).  Очевидно, целта отново бе да излязат на светло бъдещите инвестиционни намерения и то главно имайки предвид дивото урбанизиране на Българското Черноморие. Адекватен контрол, обаче, явно нямаше, въпреки задължението на министъра на регионалното развитие и благоустройството да контролира процеса.
 • 2017 г. - разширява се задължението, административните органи да публикуват одобрените подробни устройствени планове на електронната страница на органа, който ги е одобрил.
Тук вече, плановете се предвижда да се "разпръснат" между Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Областните управители, Общинските съвети и Кметовете на общини... По наше предложение, този път, беше включен и текст, който да регламентира срок, в който това да става - законодателя прие той да е три дена от одобряването на акта.

Тук МРРБ, даде добър пример, като след настояване от наша страна, а явно и по искане и на други колеги, публикува за първи път в цялост "ПУП за регулация и застрояване на КК "Св. Св. Константин и Елена"". Добрият пример беше подет от Областния управител на област Варна. В повечето общини, обаче, устройствените планове са забранена зона. Това не е чудно, защото именно подробните устройствени планове, приети и одобрени в нарушение на закона, много често предшестват "законното строителство", което не се приема от обществеността.
На фона на ширещото се неглижиране на закона, министъра на регионалното развитие и благоустройството, категорично отказваше да се занимава с тези проблеми - ресорният заместник-министър, препращаше сигналите до директора на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), а директорът на свой ред отговаряше, че министърът не му е дал правомощия да се занимава с устройственото планиране. От време на време, все пак, имаше препоръки към общините да спазват закона... И те го спазват тогава, когато няма накъде и когато им е угодно...
 • Сега, 2019 г. - създава се нов текст: "Публичните регистри и архивът на одобрените устройствени планове и измененията им по чл. 3, ал. 4, чл. 4, ал. 4 и чл. 5, ал. 5 се публикуват и поддържат в актуален вид на интернет страницата на съответното ведомство при условия и по ред, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството."
Това означава, че устройствените планове, не само трябва да са публикувани в "насипен вид", а и да се поддържат в актуален вид (т.е. да се актуализира графиката на плановете с голям обхват - квартал, село, град, община...) и всичко това да става с единна за всички наредба. А тази наредба, трябва да бъде издадена в срок до 2 години.

И това не е всичко - поставя се едногодишен срок, в който администрациите да публикуват всички устройствени планове, които досега не са били публикувани. Тук става въпрос не само за действащите, но и за отменените устройствени планове. Това е много важно, защото досега почти всички администрации твърдяха, че допълнението на ЗУТ от 2003 г. не ги задължава да го правят. Последното не е вярно, но както стана въпрос по-горе, нужно е контролиращият орган да съблюдава спазването на закона и да дава личен пример.

Много е важно, че най-сетне, ще се създаде информационен Портал за устройството на територията. В него ще се публикуват:
 • проектите на нови устройствените планове,
 • проектите на изменения на устройствените планове,
 • влезлите в сила планове,
 • издадените разрешения за строеж,
 • въведените в експлоатация строежи,
 • физическите и юридическите лица (проектантите), на които е възложено от държавата или общините да изработят проекти на устройствени планове и инвестиционни проекти, както и размера на възнаграждението им.
Надяваме се, че всичко, което се прави вече 16 години е с добре намерения. Но за да не останат само намеренията, нека министърът на регионалното развитие и благоустройството да си припомни вменените му от нас, чрез народните представители задължения:
"Чл. 220. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството упражнява контрол по спазването на разпоредбите на този закон и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в това число влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряването на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите." (Чл. 220, ал. 1 от ЗУТ)
"Чл. 232. (1) Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, длъжностно лице, което:
1. не изпълни или изпълни лошо или несвоевременно задължения, възложени му по този закон, актовете по неговото прилагане и другите правила и нормативи по проектирането и строителството, както и решения и предписания, основани на тях
..." (Чл. 232, ал. 1, т. 1 от ЗУТ)

При липса на контрол, каквото и да пише в закона, то няма да се изпълнява и резултат няма да има!


инж. Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 27 март 2019 г.


четвъртък, 21 март 2019 г.

Необходимо е, законодателната и изпълнителната власти да пазят нашата собственост - изключителната държавна собственост!

Изискваме, нашата собственост да се охранява с мисъл за бъдещето!
Отправихме конкретни предложения, които да решат отдавна разисквани проблеми:

 • обнародване на всички актове на изпълнителната власт, включително схемите за разполагане на преместваеми обекти;
 • отразяване на всички съществуващи морски плажове, включително дюните;
 • обществено обсъждане при използването на плажната ивица за стопанска дейност;
 • принудителни мерки за преустановяване на незаконни действия;
 • опазването на дюните на територията на Република България и Европейския съюз да залегне като задължително условие в закона.

Публикувам пълния текст на становището:КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Регистрационен № СТ-100 от 20.03.2019 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


СТАНОВИЩЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, със сигнатура 902-01-8 и вносител Министерския съвет, постъпил на 26 февруари 2019 г.

Уважаема госпожо Караянчева,
С оглед приемането на законопроект, който да подобри законодателството в интерес на гражданите на Република България и в частност за прилагане на чл. 15, чл. 18, ал. 1, чл. 41 и чл. 55 от Конституцията на Република България, моля да приемете и да внесете за обсъждане настоящото становище към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие със сигнатура 902-01-8 и вносител Министерския съвет.
За постигане целите на внесения от Министерския съвет законопроект и предвид огромната обществена значимост на използването на ограничения и невъзобновяем ресурс на българското черноморие, е необходимо да се променят разпоредбите на Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК), Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и Закона за защитените територии (ЗЗТ) и по-конкретно:
 • да се обнародват всички актове на изпълнителната власт, включително схемите за разполагане на преместваеми обекти;
 • да се отразят всички съществуващи морски плажове, включително дюните, по смисъла на закона;
 • използването на плажната ивица за стопанска дейност да бъде предшествано от обществено обсъждане, по аналогия с чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ;
 • валидността на схемите за разполагане на преместваеми обекти не трябва да бъде по-дълъг от 5 години, предвид възможността за концесии със срок от няколко десетки години;
 • трябва да се даде възможност за налагане на принудителни мерки за преустановяване на незаконни действия;
 • опазването на дюните на територията на Република България и Европейския съюз да залегне като задължително условие в закона.

Конкретни предложения:


1. В чл. 5, ал. 1 от ЗУЧК се правят следните изменения и допълнения:
     1.1. В изречение първо, след думата “планове”, се поставя запетая и се добавя следния текст: “схемите за разполагане на преместваеми обекти”.
     1.2. В изречение второ:
          1.2.1. след думите “Информацията се”, се добавя следния текст: “публикува в пълния ѝ обем на”;
          1.2.2. текстът “предоставя по реда на Закона за достъп до обществена информация и чрез”, се премахва;
          1.2.3. думата “страницата”, се заменя с думата “страниците”;
          1.2.4. след думата “община”, се поставя запетая и се добавя следния текст: “Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на туризма в тридневен срок от издаването на съответния акт”.
Консолидирана версия на текста: “Чл. 5. (1) Физическите и юридическите лица имат право на информация за предвижданията на устройствените планове, схемите за разполагане на преместваеми обекти и за инвестиционните дейности, осъществявани на територията на Черноморското крайбрежие. Информацията се публикува в пълния ѝ обем на предоставя по реда на Закона за достъп до обществена информация и чрез интернет страницата страниците на съответната община, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на туризма в тридневен срок от издаването на съответния акт.”


2. В чл. 6, ал. 10 от ЗУЧК, се правят следните изменения и допълнения:
     Текстът “Министърът на туризма заявява изменението на”, се заменя със следния текст: “Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, изменя”.
Консолидирана версия на текста: “(10) Министърът на туризма заявява изменението на Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, изменя кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на глава шеста от Закона за кадастъра и имотния регистър след приемане на специализираните карти на морските плажове.”


3. В чл. 13 от ЗУЧК, се правят следните изменения и допълнения:
     3.1. Добавя се нова ал. 7 със следния текст: “(7) Проектите за разрешения за разполагане на преместваемите обекти и съоръжения на морските плажове, се подлагат на обществено обсъждане, проведено по реда на чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията от Министерския съвет по предложение на областния управител.”.
     3.2. Ал. 7, се променя на ал. 8 и:
          3.2.1. след думата “еднократно”, се добавя запетая и следния текст: “след мотивирано приемане или отхвърляне на предложенията от обществото обсъждане,”;
          3.2.2.текстът “срока на концесията или наема”, се заменя със следния текст: “срок от 5 години”.
Консолидирана версия на текста: (7) Проектите за разрешения за разполагане на преместваемите обекти и съоръжения на морските плажове, се подлагат на обществено обсъждане, проведено по реда на чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията от Министерския съвет по предложение на областния управител.(7) (8) Разрешенията за поставяне на преместваемите обекти и съоръжения на морските плажове се издават еднократно, след мотивирано приемане или отхвърляне на предложенията от обществото обсъждане, за срока на концесията или наема срок от 5 години и са валидни до изтичане срока на концесията, съответно наема, или до промяна на схемата по ал. 3.”


4. В Глава пета. “ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” от ЗУЧК, се правят следните изменения и допълнения:
     4.1. Добавя се нов чл. 22е със следния текст: “Чл. 22е. Главният прокурор на Република България, прилага принудителни мерки при неизпълнение на задълженията по чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 10.”.
     4.2. Чл. 22е, се променя на Чл. 22ж.


5. В чл. 51, ал. 5 от ЗКИР, се прави следното допълнение:
     Добавя се изречение трето със следния текст: “При отстраняване на явна фактическа грешка за обект изключителна държавна собственост, проектът се изработва служебно от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.”
Консолидирана версия на текста: “(5) За извършване на измененията в кадастралната карта се изработва проект в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 и в графичен вид, в който новообразуваните имоти са индивидуализирани с граници и идентификатор. Проектът се изработва от правоспособно лице по кадастър. При отстраняване на явна фактическа грешка за обект изключителна държавна собственост, проектът се изработва служебно от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.


6. В § 6 от Преходните и заключителните разпоредби от ЗКИР, се прави следното допълнение:
     В ал. 8, след думите “прилагането на”, се добавя следният текст: “Закона за устройство на черноморското крайбрежие” и се поставя запетая.
Консолидирана версия на текста: “(8) Когато при създаването и поддържането на кадастрална карта и кадастрални регистри се установи явна фактическа грешка в данните по ал. 2, свързани с прилагането на Закона за устройство на черноморското крайбрежие, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, тя се отстранява по реда на този закон.”


7. В чл. 23 от ЗЗТ, се правят следните изменения и допълнения:
     7.1. Създава се нова ал. 1 със следния текст: “Пясъчните дюни от всички видове са природни забележителности.”
     7.1. Ал. 1 става ал. 2 и след думата “минерали”, запетаята и текстът “пясъчни дюни” се премахват.
     7.1. Ал. 2 и ал. 3, стават съответно ал. 3 и ал. 4.
Консолидирана версия на текста: “Чл. 23. (1) Пясъчните дюни от всички видове са природни забележителности.
(1) (2) За природни забележителности се обявяват характерни или забележителни обекти на неживата природа, като скални форми, скални разкрития с научна стойност, земни пирамиди, пещери, понори, водопади, находища на вкаменелости и минерали, пясъчни дюни и други, които са с изключителна стойност поради присъщата им рядкост, представителност, естетичност или които имат значение за науката и културата. 
(2) (3) Природните забележителности се управляват с цел запазване на техните естествени особености. 
(3) (4) Природните забележителности се обявяват с прилежаща територия, необходима за опазването им.”


Мотиви към предложените промени:


По т.т. 1 и 3 от настоящото предложение:

Схемите за разполагане на преместваеми обекти на територията на изключителната държавна собственост са планове от голям обществен интерес, предвид на това, че за извършване на стопанска дейност от страна на концесионера се използва имот, собственост на всички граждани на Република България. Освен това, преместваемите обекти, не променят местоположението си за срока на действие на схемите за разполагането им. Същите се възприемат като сгради и функционират като такива. В тази връзка, въпреки че са поставени временно, е необходимо обществеността да бъде информирана предварително за намеренията на изпълнителната власт и концесионера. Гражданите трябва да имат възможност да участват в процедурата по разрешаване на поставянето им. Също така, е недопустимо да няма информация на електронните страници на изпълнителната власт за местоположението на тези обекти. Освен посочените причини, промяната, която предлагаме, ще увеличи възможността за граждански контрол и ще защити конституционните права на гражданите.


По т.т. 2, 5 и 6  от настоящото предложение:

За да бъдат постигнати целите на предложеното от Министерския съвет изменение, трябва да бъде усъвършенстван законът по отношение на отразяването на имотите изключителната държавна собственост в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР). Съгласно Конституцията на Република България и ЗУЧК, изключителна държавна собственост са морските плажове, а те включват в себе си, както “пясъчните дюни, разположени непосредствено зад плажната ивица или попадащи върху морския плаж”, така и “крайбрежната плажна ивица, покрита с пясък, чакъл и други седиментни или скални образувания в резултат на естествени или изкуствено предизвикани в резултат на човешка дейност процеси на взаимодействие на морето със сушата”. Това не се удостоверява с нарочен акт на изпълнителната власт, а е обективирано от физическите и географските характеристики на територията на крайбрежната плажна ивица. Съществуващата в момента правна рамка, “вклинява” в процедурата по изменение на КККР Министъра на туризма, чрез изискване за формално заявяване на изменението, при положение, че всички необходими за това данни се намират в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това дава възможност на органите на изпълнителната власт да не изпълняват задълженията си, вменени им от законодателя, а именно  –  да отразяват морските плажове в КККР и да отчуждават тези имоти. От друга страна, има специализирани кадастрални карти, които отразяват крайбрежна плажна ивица, покрита чакъл и други седиментни или скални образувания в резултат на естествени или изкуствено предизвикани в резултат на човешка дейност процеси на взаимодействие на морето със сушата, преди изменението на ЗУЧК, ДВ, бр. 27 от 2013 г., поради което не са били отразени като морски плажове, а в момента са такива. Има примери и за морски плажове, които въобще не са били “видени” при геодезичното заснемане и съответно не са отразени в кадастралните карти.
Прилагаме конкретни примери за тези твърдения:
 • С писмо изх № Т-91-00-103/26.06.2017 г. до Началника на СГКК  –  Бургас, Министърът на туризма е заявил изменение на КККР за всички морски плажове, разположени на територията на област Бургас. Плажовете до този момент не са отразени.
 • Издадено е разрешение за строеж върху морски плаж на територията на община Варна, за построяване на рибарско пристанище, тъй като при геодезичното заснемане на място през 2011-2012 г., плажната ивица с пясък от по-едра от обичайната фракция  е отразена като скали. С промяна на закона, чакълът и скалните образувания придобиват статут на морски плаж, но това не е отразено в КККР.
 • Плаж от ситен морски пясък и дюни в границите на община Варна, има вероятност да бъдат приобщени към парк и имот за застрояване, защото не са “видени” при геодезичното заснемане.
 • Навсякъде по Черноморското крайбрежие има отвоювани територии от морето, които са частна собственост. Някои от тях са застроени, а за други текат процедури по застрояването им. Доказателствата за това са ясно видими на безплатните и обществено достъпни електронни страници на органите на изпълнителната власт.

По т. 4 от настоящото предложение:

Очевидно за всички е, че Конституцията на Република България, която има непосредствено действие, не се прилага от органите на изпълнителната власт и се използват всички възможности, законът да не бъде изпълняван. Затова, пряката намеса на Прокуратурата е крайно необходима. Трябва да се даде възможност за спиране на прилагането на противоконституционни актове на изпълнителната власт.


По т. 7 от настоящото предложение:

Дюните са изключително ценни, естествени и невъзобновими поколения наред природни образувания. ЗЗТ не ги защитава по презумпция. За това се изисква нарочен акт на Министъра на околната среда и водите. От друга страна, отсъствието на такъв акт не ги прави по-маловажни по отношение на защитата на природата на Република България и Европейския съюз. В този смисъл, не е нужно издаване на акт за обявяването им за защитени обекти. За изпълнение на чл. 15 и чл. 55 от Конституцията на Република България и постигане целта на ЗЗТ, е необходимо, последният да бъде допълнен с норма, която регламентира опазването на дюните.


Уважаема госпожо Караянчева,

При желание от Ваша страна или от страна на уважаемите народни представители, можем да приведем допълнителни примери и доказателства за изразените в мотивите твърдения.

Надяваме се на положително решение от Ваша страна по отношение на спазване на Конституцията на Република България!


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 20 март 2019 г.

сряда, 20 март 2019 г.

Странният случай с издаването на скици... и всеки ли в България има право на труд?


Законът за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИДЗКИР) вече е в Народното събрание и е разпределен по комисиите, които ще го разглеждат.
Подложеният на обществено обсъждане (от 17 октомври до 16 ноември 2018 г.) ЗИДЗКИР, е внесен на 1 март в Народното събрание за разглеждане и приемане. За съжаление, не бяха спазени всички процедури по отношение на частичната оценка на въздействието, поради което чак сега се изясниха някои подробности за това, какво въздействие се очаква да произведат промените. На 7 март 2019 г. пък, след напомняне от наша страна, бяха публикувани справките за отразяване на мнения и становища - от гражданите и от централните администрации. Това не попречи, обаче, Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) гръмко да афишира бъдещия положителен ефект от предложените промени.

Една от промените е, че правоспособните лица по ЗКИР ще могат да разпечатват на хартия скици, схеми и удостоверения, издадени от съответната Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК), да удостоверяват тяхната автентичност и да ги предоставят на собственик или друго заинтересувано лице. Това изглежда много добре, но не е ясно защо е необходимо някой друг да издава скици, след като има създадена електронна система и са изхарчени няколко милиарда за електронно правителство? Не е ясно и защо се върви в посока към увеличаване на книжната документация, след като кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) е система, чийто оригинал се съхранява в електронен вид? Не е ясно, защо от въвеждането си до сега институтът на Комплексно административно обслужване не се прилага в цялост? Интересна дискусия в Парламента за въвеждането му може да прочетете тук. Да не говорим, че предложението не е финансово обосновано.
Прочитайки финансовата обосновка на последните изменения на Тарифа 14, във връзка със ЗКИР, откриваме твърде любопитни числа и много интересни изчисления, за които алармирахме преди повече от две години.

Извадка от финансовата обосновка към предложението за изменение на Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и Областните управители, в сила от 15 ноември 2016 г.

Иначе, според някого от МРРБ (не е ясно кой е направил изявлението), "не се предвижда въвеждане на допълнителна такса за гражданите, която те да заплащат на правоспособните лица". Как ще стане това? Нали според данъчното ни законодателство, при извършване на стопанска дейност се дължат данъци върху оборота и печалбата, дори и да си на загуба?... Нали в цената на скиците, издавани от СГКК са начислени разходи, които няма да се осъществяват? Между другото, съвсем официално, Заместник министър-председателят Томислав Дончев, алармира, че участието на общинските администрации в процеса по издаване на скици, не е уредено от финансовата му страна...

Интересно е, че сериозни забележки към финансовата обосновка имаше и Дирекция "Модернизация на администрацията" към Министерския съвет.
Между другото, преработената Оценка на въздействието не беше публикувана.

Нашето конкретно предложение по отношение на издаването на скици и схеми е:
Във всички случаи, освен за нуждите на имотния регистър, в които се налага издаването на скици на имоти или сгради, както и на схеми на самостоятелни обекти, същите да се заменят с извадка от кадастралната карта и кадастралните регистри, получена в електронен вид и обработена по подходящ начин за нуждите на органите по § 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс.
(Органите по § 1, т. 5 от АПК са административни органи, лицата, осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги.)
Или, казано с прости думи - ако за нещо, заявителят трябва да предостави скица на централните и териториалните администрации, експлоатационните дружества и т.н., това усилие ще му бъде спестено. За сметка на това, служителят ще може да използва в електронен формат информацията, получена директно от Кадастрално-административната информационна система (за която сме платили). Сумата, която ще бъде заплатена на АГКК ще бъде много по-ниска и информацията ще се използва по-удобно за нуждите на администрацията или дружеството. Да не говорим за облекчаването на трафика, за освободения от това задължение персонал, за спестените на бизнеса пари...
Всъщност, независимо от приложените към заявленията скици и схеми в момента, информацията задължително се проверява при процедиране на преписката, защото промяна може да настъпи във всеки един момент, а служителите са длъжни да бъдат коректни при процедирането на преписките.
В този смисъл, действието на изпълнителната власт да прекрати изискването на удостоверение за нанасяне в кадастралната карта и кадастралните регистри на новите обекти е похвално, но не е достатъчно.

Другият много важен проблем е поредното неглижиране на геодезистите, получили трета квалификационна степен по професията “Геодезист”. Това са неизползваеми държавно признати знания и умения по геодезия, за които всеки член на обществото е платил, но държавата не разрешава да се използват. Търсейки резерви, които да помогнат за обслужването на гражданите, назначените от нас държавни служители или не виждат очевидните решения, или се страхуват от тях.
Припомняме едно искане от 2016 г.:
"Ние геодезистите, придобили третата квалификационна степен, настояваме да можем да упражняваме правото си на труд като геодезисти. Да практикуваме геодезия законно, да авторизираме извършената от нас работа и да носим съответната отговорност за това. Това може да се осъществи единствено, чрез признаването на средно специалното образование по “Геодезия, фотограметрия и картография” или по сега действащата нормативна уредба - трета квалификационна степен по професията “Геодезист”. Т.е. Геодезистите, завършили 12-ти клас, да могат законно, да извършват геодезични дейности, за които имат диплом и са издържали съответните изпити."
Конкретното ни предложение по отношение на упражняване на правото на труд на средните-техници геодезисти е:
Геодезични измервания и обработване на резултатите от тези измервания да се извършват и от специалисти, придобили трета професионална квалификационна степен по професията “Геодезист” или приравнената към нея.
Иначе казано - тези, които са получили знания и умения да практикуват геодезия, наистина да могат да го правят в интерес на обществото и увеличаването на принадената стойност.

По отношение на задължението на геодезистите да поддържат и повишават квалификацията си, приветстваме предприетите действия от страна на изпълнителната власт. Камарата на геодезистите в България, организира редовно курсове за повишаване и поддържане на квалификацията не само на своите членове, а и на всички желаещи да го направят колеги.

Много е важно да се каже недвусмислено в закона, че публикуваните в КАИС данни, могат да се използват многократно и безплатно не само за разглеждане. Поддържането на системата е осигурено чрез платените услуги, които осигуряват много голям излишък в бюджета. От друга страна, използването на тези данни дава възможност за "осветяване" на много незаконни действия, както на физически и юридически лица, така и на изпълнителната власт. Има щения, има и реална възможност това да бъде преустановено и отново да потънем в неведение за такива незаконни действия!

За това предлагаме:
Публично достъпните данни, публикувани в КАИС, за които не се заплаща държавна такса, да се използват без ограничение.
Такова допълнение на закона, освен че няма да доведе до допълнителни разходи, многократно ще увеличи ползата от кадастралната система и ще генерира косвени приходи, чрез контрола на публичната собственост.

Поради тези констатации и съображения, внесохме в деловодството на 44-то Народно събрание, следното становище към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър:КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СТ-99 от 20.03.2019 г.


ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
СТАНОВИЩЕ

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, със сигнатура 902-01-11 и вносител Министерския съвет, постъпил на 1 март 2019 г.


Уважаема госпожо Караянчева,
С оглед подобряване на законодателството в интерес на гражданите и инвестиционния процес, моля да приемете следващите конкретни предложения за изменение на горепосочения законопроект.

1. Към чл. 12 от ЗКИР да се добави нова т. 12 със следния текст: “12. води регистър на измененията на кадастралната карта и кадастралните регистри, извършени без издаване на заповед;”. Т. 12 и т. 13 да станат съответно т. 13 и т. 14.
Мотиви: ЗКИР дава възможност в много случаи за изменение на КККР, без издаване на заповед. За тези промени няма информация в КАИС с какъв акт са извършени. Това не се отразява и в издаваните скици и изключително много ограничава контрола и често въвежда в заблуждение ползвателите на кадастъра.

2. Към чл. 16 от ЗКИР да се добави нова ал. 2 със следния текст: “(2) Геодезични измервания и обработване на резултатите от тези измервания се извършват и от специалисти, придобили трета професионална квалификационна степен по професията “Геодезист” или приравнената към нея.” Ал. 2 и ал. 3 да станат съответно ал. 3 и ал. 4. Предложената с проекта нова ал. 4 да стане ал. 5 и предложения текст да се замени със следния текст: “Специалистите по ал. 1 и ал. 2, извършват дейностите по този закон, освен ако не е изрично регламентирано същите да се извършват от органите на изпълнителната власт.” Ал. 4 от ЗКИР да стане ал. 6.
Мотиви: Придобилите трета квалификационна степен геодезисти не могат да упражняват правото си на труд като геодезисти законно, да авторизират извършената от тях работа и да носят съответната отговорност за това. Това ги лишава право да упражняват самостоятелна стопанска дейност и ги поставя в зависимо положение от придобилите магистърска степен за дейности, за които са получили държавно признати знания и умения. Със замяната на текста на ал. 4 от проекта, се цели кратко, точно и ясно формулиране на разпоредбата.

3. Текстът на чл. 20, ал. 3 от ЗКИР да придобие следния вид: “Специалистите по чл. 16, ал. 1 и ал. 2 са длъжни да сключат застраховка „Професионална отговорност“ за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения, както и на задълженията на негови служители. Минималният размер на застрахователната сума се определя от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.”
Мотиви: Придобилите трета квалификационна степен геодезисти, е необходимо да упражняват професията при същите условия, както техните колеги, придобили по-висока квалификационна степен.

4. Към чл. 55 от ЗКИР да се добави нова ал. 12 със следния текст:
(12) Информацията, получена чрез Кадастрално-административната информационна система, се използва от органите по § 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс за изпълнение на техните задължения и замества във всички случаи, освен за нуждите на имотния регистър, скиците на имоти или сгради и схемите на самостоятелни обекти.” 
Мотиви: Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) е система, чийто оригинал се съхранява в електронен вид. Ако за нещо, заявителят трябва да предостави скица на централните и териториалните администрации, експлоатационните дружества и т.н., това усилие ще му бъде спестено. За сметка на това, служителят ще може да използва в електронен формат информацията, получена директно от КАИС. Сумата, която ще бъде заплатена на АГКК ще бъде много по-ниска и информацията ще се използва по-удобно за нуждите на администрацията или дружеството. Ще се спестят и много други разходи. Независимо от приложените към заявленията скици и схеми в момента, информацията задължително се проверява при процедиране на преписката, защото промяна може да настъпи във всеки един момент, а служителите са длъжни да бъдат коректни при процедирането на преписките. 
Ал. 12 да стане ал. 13. 
Да се добави нова ал. 14 със следния текст: “(14) Публично достъпните данни, публикувани в кадастрално-административната информационна система, за които не се заплаща държавна такса, могат да се използват без ограничение.” 
Мотиви: Трябва недвусмислено да се каже, че публикуваните в КАИС данни, могат да се използват многократно и безплатно не само за разглеждане. Поддържането на системата е осигурено чрез платените услуги, които осигуряват много голям излишък в бюджета. От друга страна, използването на тези данни дава възможност за "осветяване" на много незаконни действия, както на физически и юридически лица, така и на изпълнителната власт. Има щения, има и реална възможност това да бъде преустановено и отново да потънем в неведение за такива незаконни действия! Такова допълнение на закона, освен че няма да доведе до допълнителни разходи, многократно ще увеличи ползата от кадастралната система и ще генерира косвени приходи, чрез контрола на публичната собственост.

5. § 13 от предложения проект (предложеният нов чл. 97а) да не се приема
Мотиви: Не може административният контрол на един закон да се установява чрез друг закон. Ако има такава административно-наказателна разпоредба, тя следва да се обсъди и приеме, чрез допълнение на Закона за геодезията и картографията.

При възникнали въпроси сме готови да Ви предоставим допълнителна информация.

С уважение: инж. Йоан Крикор Каратерзиян Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България гр. Варна, 20 март 2019 г.

четвъртък, 28 февруари 2019 г.

Какъв знак е създаването на междуведомствена комисия за решаване от част от изпълнителната власт на въпрос, който е решен от законодателя по предложение на същата тази изпълнителна власт?... или Четейки между редовете...

Повод за настоящата публикация, сигналът и предложенията към властта е неразбирането на проблема от същата тази власт, която създава и прекроява законите и упражнява контрол по спазването им. Недвусмислените текстове на законите и решения на институциите, като че ли отстъпват на "инвестиционни интереси" на силните на деня. Конституцията отново се погазва грубо!
Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува становище по повод на безобразията, извършвани на "Алепу", "Арапя", "Корал", "Карантината", "Смокиня", "Градина", "Св. св. Константин и Елена". Въпреки, че проблемът с "Дюни", предстоящото застрояване на изключителна държавна собственост в град Варна и много, много други известни и неизвестни на обществото случаи се заобикаля, трябва да повдигнем въпроса и за тези безобразия.

Като съсловна организация на геодезисти, твърдо се противопоставяме на действията, с които се унищожава природата и се позволява да се заграбват публични ресурси от ограничен кръг хора! Настояваме да бъдем включени в работата на изпълнителната власт по решаването на тези въпроси и пресичането на престъпленията към българската и европейската природа, тъй като имаме знания, ресурс и задължението да помогнем! Настояваме, освен отразяването на дюните в кадастралната карта и кадастралните регистри и отчуждаването им по реда на закона, като изключителна държавна собственост да се отразят и отвоюваните от Черно море имоти.

Имоти изключителна държавна собственост, съгласно Конституцията на Република България, предстоят да бъдат застроени.
Източник: Официалната електронна страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

Забавянето на налагането на закона води само до кражба на нашата собственост с помощта на висши служители на изпълнителната власт и оскъпяване на отчуждаването в бъдеще. Това прекомерно оскъпяване и застрояването на имоти изключителна държавна собственост може да доведе до фактическа невъзможност от заплащане на бъдещите стоежи, както и на премахването им.

Морски плаж в град Варна, който така и не намери място нито в кадастралната карта, нито в специализираната кадастрална карта, но въпреки всичко продължава да е такъв по силата на Конституцията на Република България!
(Google Maps)
Посочените в сигнала данни, са общоизвестни и общодостъпни, дори без заплащане - буквално на един клик разстояние. Не е ясно, защо специалисти с безпрепятствен достъп до много повече информация не видяха фактите...Следва пълният текст на сигнала:

КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СИ-98 от 28.02.2019 г.

ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

КОПИЕ:
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

КОПИЕ:
НАЧАЛНИКА НА ДИРЕКЦИЯТА ЗА
НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ


С И Г Н А Л
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България

Относно: Нарушения на Конституцията на Република България и законите по отношение на незаконно строителство по българското черноморие и бъдещо застрояване на имоти изключителна държавна собственост.

Уважаема госпожо Аврамова,

По повод публикуваното прессъобщение (“Междуведомствена работна група разглежда проблемите с дюните и строителството по Черноморското крайбрежие”) на 15 февруари 2019 на електронната страница на ръководеното от Вас министерство, оставаме с впечатлението, че проблемите с незаконното строителство и заграбването на публични ресурси по Българското Черноморие са останали неразбрани и доказателства, които се намират на официалните електронни страници на институциите на изпълнителната власт, не са взети под внимание. Вследствие на това, не са установени очевидни нарушения на закона и се позволява грубо погазване на Конституцията на Република България от страна на висши служители на изпълнителната власт.

Като доказателства, ще Ви посочим само няколко факта, които не бяха взети под внимание при направените проверки.


1. Строителството в м. “Алепу”.Геозащитното съоръжение е трябвало да бъде изградено на нивото на горния път (преди направата на огромния изкоп). Това става ясно от следното:

 • В решението се цитира инвестиционното предложение, че укрепването на свлачищния откос, ще се извърши чрез сондажно изливни пилоти (прави се сондаж, в него се поставя арматура и се излива бетон) в имота и пилотното фундиране, ще изпълнява ролята на постоянно подпорно съоръжение (поставени един до друг, тези пилоти стават като подпорна стена, която е излята без да се оголва ската).
 • В инвестиционното предложение, внесено в РИОСВ се казва, че проектната подпорна стена се разглежда като част от укрепването на строителния насип за фундиране, при застрояване на имота, а не като брегоукрепително съоръжение, предвид факта, че между частния имот и морския бряг са разположени имоти общинска собственост. Това означава, че не е предвидено вълните да достигат до бъдещия строеж. Ако проектът предвиждаше строителство на ниво, близо до плажа, трябваше да се проектира и брегоукрепително съоръжение. Освен това, ясно се вижда, че имаме подпорна стена, а не подпорно съоръжение от пилотно фундиране.


2. Изсичането на гората в м. “Арапя”.

Съгласно Закона за устройство на територията, проектите за подробни устройствени планове “задължително се придружават от справка за картотекираната растителност и геодезическо заснемане, заверени от общинските органи по озеленяване”. “В 5-годишен срок от завършване и приемане на строителството общинските органи по озеленяване извършват проверки по изпълнението на задълженията на собствениците (възложителите), свързани с озеленяване и компенсаторно залесяване.” Очевидно, това не е извършено, а подлежи на контрол и санкция от страна на повереното Ви ведомство. Ако се законът се спазваше, нямаше да се озовем в сегашната ситуация.

3. Строителството в КК “Св. св. Константин и Елена”.

Тук, очевидно се касае за грешни кадастрална карта и кадастрални регистри, поради наличието на морски плаж, който неясно защо не е намерил място дори в специализираната кадастрална карта, въпреки, че в Плана за регулация и застрояване на курортния комплекс същият е отразен добросъвестно. Предвидено е дори натрупване на допълнителна плажна ивица, където в момента има строежи на морското дъно, за строителството на които няма налична информация. Това позволи да не се спази законът, който регламентира разстоянието между застрояването в поземлен имот и границата на морски плаж да е по-голямо или равно на височината на застрояването.


4. Отчуждаването на имоти в границите на морски плаж за природосъобразен туризъм “Корал”.

В този случай, законът е пределно ясен и категоричен:
Министър на регионалното развитие и благоустройството предлага отчуждаването на частите от засегнатите имоти и утвърждава акт за изключителна държавна собственост за територията на крайбрежната плажна ивица, след като Министърът на туризма, заявява изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на глава шеста от Закона за кадастъра и имотния регистър, за съобразяването ѝ с границите на изключителната държавна собственост.
Между другото, Министърът на туризма е заявил нанасянето на морските плажове… Защо процедурата не е довършена - не е ясно.


5. Предстоящото бетониране на морски плаж в м. “Карантината”.

От данните, с които Вие в качеството си на Министър на регионалното развитие и благоустройство разполагате е видно, че предстои строителство върху морски плаж, което е забранено по силата не само на законите на нашата държава, а и по силата на Конституцията на Република България. Това строителство, ще се извършва с европейско финансиране.
Доказателствата, отново са безплатно и публично достъпни на официалните електронни страници на органите на изпълнителната власт!


Обръщам Ви внимание и на това, че предстои застрояване на имоти изключителна държавна собственост, за които има съставени актове и устройствени планове за частна собственост. Един от многото примери за това е т.нар. “Алея първа”, която е част от Морската градина на Варна. Един от многото факти, които умишлено не се виждат е, че голяма част от имотите, които ще бъдат застроени са отвоювани от морето в близките 30 години, т.е. изключителна държавна собственост по силата на Конституцията на Република България. Данните за това, отново са на официалната страница на агенцията, за която отговаряте - Агенцията по геодезия, картография и кадастър.


Уважаема госпожо Аврамова,

Имаме задължението да Ви обърнем внимание и на някои от притеснителните моменти в прессъобщението, публикувано на електронната страница на повереното Ви министерство:

1. Междуведомствена работна група вече беше създадена със Заповед № РД-02-14-723/24.07.2018 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. До този момент няма информация какво са решили участниците в нея и какво е наложило създаването на нова работна група на 4 февруари 2019 г. Тази група ще преценява ли направените вече констатации на специалистите от БАН, които бяха привлечени като експерти, за да установят наличието на дюни при изработване на специализираните кадастрални карти?

2. Интересно е, че тази група ще трябва да “даде определение на това дали са природно образувание или са терен”... Нека да кажем, че става въпрос за дюни, определени като такива от специалисти от БАН! А що се отнася до заиграването с понятието “терен”, ясно е, че и двете твърдения са верни:
2.1. Безусловно дюните са природно образувание (вж. ЗУЧК: “"Пясъчни дюни" са образувания, формирани от насипване на пясъци в резултат от взаимодействието на море, суша и вятър. Основните видове дюни са зараждащи се подвижни дюни, подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни.”
2.2. Естествено, ако за един имот с инвестиционен проект, пък бил той и порочен, се предвижда застрояване - това е “терен” (вж. Наредба № 4/2001 г.: "Терен" е част от земната повърхност, за която с инвестиционен проект се предвиждат дейности по устройство - застрояване, озеленяване и благоустрояване.)
3. Ако са разгледани "последните сигнали", това означава, че не са взети под внимание сериозни проучвания на тези закононарушения през последните няколко години… Такива сигнали, които са публично известни, има депозирани при органите на изпълнителната власт и в медиите.

В краткия текст на прессъобщението на МРРБ има много други неточности, на които няма смисъл да се спираме… Единственото ни желание е да Ви помогнем да запазите невъзстановимите природни богатства на България, да преустановите противоконституционното завземане на изключителна държавна собственост и да Ви помогнем да наложите спазването на закона!

Уважаема госпожо Аврамова,

Едновременно с настоящия сигнал, отправяме към Вас и нашето настояване да бъдем включени в създадената междуведомствена работна група за решаването на разглежданите проблеми, както и да бъдат извършени огледи на място с наше участие.


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 28 февруари 2019 г.

вторник, 29 януари 2019 г.

Един имот, отвоюван от морето - Морски плаж "Дюни".

През 80-те години на миналия век, територията на България е заснета чрез геодезични методи и са създадени едромащабни топографски карти. Благодарение на една от тях, можем да видим, че през 1980 г., голяма част от "частен имот" е бил в акваторията на Черно море. Става въпрос за около 14 000 кв.м, ведно с басейн, части от сгради и изградена инфраструктура.

Източник: BGtopoVJ.

Това е видно и от публикуваните на официалната електронна страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) данни.

Комбинирани данни между актуалната кадастрална карта и едромащабната кадастрална карта.
Източник: Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Що се отнася до отвоюваните от морето територии, те недвусмислено влизат в състава на морските плажове и съгласно Конституцията на Република България са изключителна държавна собственост. Но същите не са отразени нито в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР),

Комбинирани данни между актуалната кадастрална карта и аерофото изображение.Източник: Агенция по геодезия, картография и кадастър.

нито в специализираната кадастрална карта,

Специализирана кадастрална карта, приета през 2012 г. от АГКК.
Източник: Агенция по геодезия, картография и кадастър.

нито в Кадастрално-административната информационна система (КАИС)…

Комбинирани данни между актуалната кадастрална карта и слой "Черноморско крайбрежие".
Източник: Агенция по геодезия, картография и кадастър.
Налице е и застъпване между отразения Морски плаж и отразения в кадастралната карта частен имот.

Данни специализираната кадастрална карта.
Източник: Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Резултатът от несвършената от институциите работа е грубо погазване на Конституцията на Република България! Така, от публичните ресурси, се облагодетелстват шепа хора и се създава огромно обществено напрежение! А публична държавна собственост означава, че всеки български гражданин има право на собственост върху частичка от този имот и е назначил нашите управници да го управляват с грижата на добър стопанин, а не да го подаряват или продават!

Всички използвани материали са бързо и лесно обществено достъпни на официалните електронни страници на органите на изпълнителната власт - на един клик разстояние.

С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 29 януари 2019 г.