Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 28 февруари 2017 г.

Обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно­транспортните системи на урбанизираните територии

Министерският съвет, провежда обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно­транспортните системи на урбанизираните територии. Процедурата приключва на 30 март 2017 г.
През м. септември, поискахме от МРРБ да впишат в наредбата текст, който да указва, в срок до 30 ноември 2017 г., общините да приведат проектите за изграждане на велосипедни алеи, внесени до 10 октомври 2016 г. и изградените в съответствие с тези проекти велосипедни алеи, в съответствие с изискванията на настоящата наредба, като на това основание да не може да се привеждат в съответствие с тази наредба, строежи, които не съответстват на проектната им документация.
Това предложение, подкрепихме със следните мотиви:
"Предложената промяна е крайно необходима, поради факта, че изградените в момента велосипедни алеи и внесените за одобряване проекти, в повечето случаи, не отговарят на предвидените изисквания в посочената по-горе наредба, която от своя страна е съобразена с целта на Закона за движението по пътищата, а именно “... да се опазват животът и здравето на участниците в движението по пътищата, да се улеснява тяхното придвижване, да се опазват имуществото на юридическите и физическите лица…”. По отношение на поставения срок, считам, че същият е реалистичен и дава достатъчно време, както за гласуване на средства в бюджета на общините, така и за извършване на необходимите промени в техническата инфраструктура. В същото време, предложената разпоредба ограничава възможността за злоупотреби с общински и държавни средства, при извършено строителство в отклонение от проектната документация."
Въпреки наболелите проблеми с изградените вече велосипедни алеи, такъв текст, все още не е внесен.

За да бъдем полезни на специалистите и всички останали заинтересувани лица, публикуваме предложените промени, нанесени като корекция в действащата наредба:


НАРЕДБА № 2 ОТ 29 ЮНИ 2004 Г. ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ
с нанесени предложения за изменение и допълнение
Глава първа.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят нормите за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии при тяхното изграждане, реконструкция и преустройство.
(2) При извършване на основни и текущи ремонти на съществуващи улици, чиито функционални, транспортни и технически характеристики не могат да бъдат приведени в съответствие с изискванията на тази наредба, се предвиждат организационно-технически мероприятия за осигуряване на безопасността на движението.

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) Комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии обхваща уличната мрежа, обществения транспорт за превоз на пътници, пешеходното движение, велосипедното движение, паркирането и гарирането, съоръженията за обслужване на транспорта (сервизи, бензиностанции, газостанции, електро зарядни станции, в т.ч. за електробуси, автогари, автостопанства и др.), както и средствата за регулиране и управление на движението.
(2) Комуникационно-транспортната система се проектира обвързано със структурата на урбанизираната територия, прилежащата територия и извънселищните транспортни системи.
(3) Основната цел на комуникационно-транспортната система е да осигури бърз, удобен, безопасен и икономичен транспорт за пътниците и товарите при спазване на изискванията за опазване на здравето на населението и на околната среда от наднормен шум, опасни газове, пари и/или вещества.

Чл. 3. (1) При определяне на частта от пътническото движение, което се предвижда да се извършва пеша, с индивидуален или обществен транспорт за превоз на пътници, се разработват проучвания и прогнози за нарастване на степента на моторизация и използваемостта на видовете транспорт.
(2) Комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии за етапа до 2020 г. се оразмеряват за степен на моторизация 550 - 600 лични леки автомобила на 1000 жители.
(3) Комуникационно-транспортната система се планира и проектира така, че да осигурява с предимство развитието на обществения транспорт за превоз на пътници, в това число ежедневното обслужване на населението.
(1) При планиране и проектиране на комуникационно - транспортната система и нейните елементи се правят проучвания и прогнози за степента на моторизация, транспортните навици и потребности на населението, използваемостта и дела на ползващите различните форми на обществен транспорт за превоз на пътници, делът на пешеходното и велосипедно движение и др.
(2) Комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии за период до 2030 година се оразмеряват за степен на моторизация както следва:
1. За София - 600 приведени единици на 1000 жители при разчет 400-450 леки автомобила, в т.ч. 65-70 електрически превозни средства (ЕПС);
2. За градовете над 100 000 жители - 450 приведени единици на 1000 жители при разчет 300-350 леки автомобила, в т.ч. 55-60 ЕПС;
3. За градове от 30 000 до 100 000 жители 350 приведени единици на 1000 жители при разчет 200-300 леки автомобила, в т.ч. 50-55 ЕПС;
4. За градове под 30 000 жители - 250-300 приведени единици на 1000 жители при разчет 200-250 леки автомобила, в т.ч. 35-40 ЕПС;
5. за другите населени места - 100-150 приведени единици на 1000 жители при разчет 50-100 леки автомобила, в т.ч. 10-20 ЕПС.
(3) Комуникационно-транспортната система на градовете се планира и проектира така, че да осигурява с предимство развитието на обществения транспорт за превоз на пътници, използването на велосипеди и на електромобилността при движението с лични превозни средства.
(4) Изчисляването на транспортните потоци в урбанизираните територии при анализите и прогнозите се извършва в транспортни единици, приведени към лек автомобил. Коефициентите за приравняване на различните моторни превозни средства (МПС) към разчетната единица лек автомобил са посочени в табл. 1.

Таблица 1

Видове МПС
Коефициент за приравня-
по

ване на МПС към лек
ред

автомобил
1.
Лек автомобил, в т.ч.
1,0

линейка, лекотоварен


автомобил с полезен


товар до 800 kg, микро-


бус до 12 места и др. под.

2.
Велосипед, мотопед
0,3
3.
Мотоциклет
0,5
4.
Мотоциклет с кош или
1,0

ремарке

5.
Товарен автомобил с
2,0

полезен товар до 5 t

6.
Товарен автомобил с
2,5

полезен товар над 5 t

7.
Автобус или тролейбус
3,0
8.
Седлови влекач с ремар-
3,5

ке, автобус с ремарке,


влекач с едно, две и


повече ремаркета

9.
Съчленен автобус или
3,5

тролейбус


(5) Необходимата средна продължителност на времето за осъществяване на ежедневните пътувания (пеша, с индивидуален или обществен транспорт за превоз на пътници) в една посока за 80 - 90 % от трудовоактивното население не трябва да надвишава:
1. за София - 45 min;
2. за много големите градове - 35 min;
3. за големите и средните градове - 30 min;
4. за останалите населени места - 20 min.

Чл. 4. (1) Не се допуска преминаването на автомагистрали и пътища I и II клас от републиканската пътна мрежа през териториите на населени места, курортни комплекси и вилни зони.
(2) Преминаването през териториите по ал. 1 може да се извършва, когато са налице едновременно следните условия:
1. много тежки теренни и други специфични условия;
2. доказана технико-икономическа целесъобразност;
3. съвместимост с устройствените планове на урбанизираните територии;
4. положително решение по оценката за въздействието върху околната среда.
(3) Извън териториите по ал. 1 се проектират и пътищата III клас от републиканската пътна мрежа, когато по тях преминава интензивно товарно движение, транзитно по отношение на тези територии, или когато по тях се превозват опасни или замърсяващи товари.
(4) Когато пътищата от републиканската пътна мрежа преминават през урбанизирани територии, те се оразмеряват и изграждат като елементи на първостепенната улична мрежа при спазване на изискванията за опазване на околната среда.


...

Глава втора.
ПЛАНИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА

...

Раздел V.
Паркиране и гариране
Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 10.10.2016 г.) Необходимият брой на местата за паркиране и гариране на МПС се определя в зависимост от функционалното предназначение на обекта съгласно таблица 4а. Минималният брой велосипедни паркоместа се определя в зависимост от функционалното предназначение на обекта и вида на велосипедните паркинги съгласно таблица 4б.
Таблица 4а (Предишна таблица 2 - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 10.10.2016 г.)

Необходим брой на местата за паркиране и гариране
Видове обекти
Брой на местата
Допъл-
по

за паркиране
нителен
ред

и гариране
брой наместатаза посе-тители впроценти
1
2
3
4
1.
Еднофамилни къщи
1 - 2 бр.
-
2.
Жилищни блокове
1 бр. на жилище
10
3.
Студентскиобщежития
1 бр. на 10 легла
10
4.
Работнически
1 бр. на 5 -


общежития
10 легла
20
5.
Старчески домове
1 бр. на 15 легла
75
6.
Административнисгради, в т.ч.:а) на централната
1 бр. на 60 -


администрация;
80 м2 РЗП*
20

б) на местната адми-
1 бр. на 80 -


нистрация;
100 м2 РЗП
20

в) помещения със зна-чителен брой посети-тели (гишета, обслуж-ващи, съвещателни
1 бр. на 60 -


помещения и др.)
80 м2 РЗП
50
7.
Големи търговскимагазини и центрове(супермаркети и
1 бр. на 40 -


хипермаркети)
60 м2 РЗП
75
8.
Магазини в централ-
1 бр. на 80 -


ните зони
100 м2 РЗП
75
9.
Други магазини
1 бр. на 100 -150 м2 РЗП
75
10.
Пазари
1 бр. на 50 -100 м2 РЗП
90
11.
Извънселищни (край-
1 бр. на 30 -


пътни) магазини
50 м2 РЗП
-
12.
Театри, концертнизали, представителни
1 бр. на 5 -


кина, универсални зали
10 места
90
13.
Кина, зали за събра-
1 бр. на 10 -


ния и др.
15 места
90
14.
Тренировъчни спорт-ни площадки без
1 бр. на 250 м2


места за зрители
спортна площ
-
15.
Спортни площадки и
1 бр. на 250 м2


стадиони с места за
спортна площ


зрители
плюс 1 бр. на10 - 15 зрители
-
16.
Открити басейни,
1 бр. на 200 -


летни къпални
300 м2 площ
-
17.
Покрити басейни без
1 бр. на 5 -


места за зрители
10 гардероба
-
18.
Покрити басейни с
1 бр. на 5 -


места за зрители
10 гардеробаплюс 1 бр. на10 - 15 зрители
-
19.
Тенис кортове без
4 бр. на един


места за зрители
корт
-
20.
Тенис кортове с места
4 бр. на един


за зрители
корт плюс1 бр. на 10 - 15зрители
-
21.
Площадки за
6 бр. на


миниголф
1 площадка
-
22.
Спортни зали без
1 бр. на 50 м2


места за зрители
РЗП
-
23.
Спортни зали с места
1 бр. на 50 м2


за зрители
РЗП плюс1 бр. на 10 - 15зрители
-
24.
Ресторанти, кафе-сладкарници с местно
1 бр. на 8 -


значение
12 стола
75
25.
Представителни рес-торанти и кафе-слад-
1 бр. на 4 -


карници
8 стола
75
26.
Крайпътни ресторанти
1 бр. на 4 -8 стола
-
27.
Хотели високи кате-
1 бр. на 3 -


гории, прилежащи
5 легла


ресторанти
съгласно т. 25
-
28.
Други хотели, приле-
1 бр. на 5 -


жащи ресторанти
10 легласъгласно т. 24
-
29.
Крайпътни мотели,
1 - 2 бр. на стая


прилежащи ресторанти
съгласно т. 26
-
30.
Почивни станции
1 бр. на 4 -10 легла
-
31.
Многопрофилни бол-ници и университет-
1 бр. на 5 -


ски болници
10 легла
50
32.
Лечебни заведения за
1 бр. на 10 -


болнична помощ
12 легла
50
33.
Поликлиники
1 бр. на лекар-ски кабинет
50
34.
Санаториуми
1 бр. на 5 -10 легла
25
35.
Детски градини
1 бр. на 20 -30 деца
-
36.
Училища
1 бр. на 25 -30 ученици
-
37.
Висши училища
1 бр. на 10 -15 преподавате-ли и студенти
-
38.
Производствени
1 бр. на 100 -


предприятия
120 м2 РЗП
10 - 30
39.
Складове
1 бр. на 120 -150 м2 РЗП
-
40.
Автосервизи
3 - 5 бр. на единработен пост
-
41.
Бензиностанции с об-служващи дейности -търговия, хранене,
5 бр. за вид


сервиз
дейност
-
42.
Автоматични авто-
5 бр. за едно


мивки
съоръжение
-
43.
Ръчни автомивки
3 бр. за единработен пост
-
44.
Гробища
1 бр. на 2000 м2площ
-
45.
Игрални и бинго
1 бр. на 20 -


зали
40 м2 РЗП
-
46.
Железопътни гари
1 бр. на 15 -


и автогари
20 пътници/час
-
47.
Летища
1 бр. на 8 -12 пътници/час
-

* РЗП - разгъната застроена площ.
Забележка. Минималните и максималните стойности на показателите в табл. 4а се прилагат като гранични стойности. Във всеки случай съответната стойност се преценява и прилага в зависимост от значението на обекта (местно, районно или по-високо ниво), неговото разположение в структурата и големината на урбанизираната територия и от степента на посещаемост.

          Необходим брой на местата за паркиране и гариране
№ по ред
Видове обекти
Брой на местата за паркиране и гариране
Допълнителен брой места за посетители
Дял на ЕПС от местата за паркиране и гариране- оборудвани за ЕПС
1.
Еднофамилни сгради
1 - 2 бр.
-
5%
2.
Многофамилни жилищни сгради
1 бр. на жилище
-
20%
3.
Общежития (за студенти)
1 бр. на 10 л.
10%
20%
4.
Общежития (за други)
1 бр. на 5 - 10 л.
20%
5%
5.
Домове за стари хора
1 бр. на 20 легла
30%
5%
6.

Административни                  сгради, в т.ч.:

а) на централната администрация
1 бр. на 60 - 80 m2 РЗП
20%
б) на местната  
администрация
1 бр. на 80 - 100 m2 -
20%
7.
Търговски центрове
1 бр. на 40 - 60 m2 РЗП
-
50%
8.
Магазини в централни зони
1 бр. на 80 - 100 m2
-
20%
9.
Други магазини
1 бр. на 100 - 150 m2
-
10%
10.
Пазари
1 бр. на 50 - 60 m2
-
10%
11.
Крайпътни магазини
1 бр. на 30 - 50 m2
-
5%
12.
Театри, кина, концертни и др. зали (без спортни)
1 бр. на 5 - 10 места
-
50%
13.
Открити обекти за спортни дейности без места за зрители (вкл. басейни)
1 бр. на 250 m2
-
5%
14.
Открити обекти за спортни дейности и стадиони с места
1 бр. на 10 - 15 места
-
10%
15.
Покрити басейни без места
1 бр. на 5 - 10 гардероба
-
5%
16.
Покрити басейни с места
1 бр. на 5 гардероба + 1 на 10 - 15 зрителски места
-
10%
17.
Тенис кортове без места
4 бр. на един корт
-
5%
18.
Тенис кортове с места за зрители
4 бр. + 1 на 10 - 15 зрителски места
-
10%
19.
Спортни зали с места
1 бр. на 50 m2 + 1 на 10 - 15 места
-
20%
20.
Заведения за обществено хранене
1 бр. на 6 - 10 места
-
20%
21.
Крайпътни заведения за обществено хранене
1 бр. на 4 - 6 места
-
5%
22.
Хотели 4 и 5 звезди
1 бр. на 5 легла
-
20%
23.
Хотели 1, 2 и 3 звезди
1 бр. на 10 легла
-
10%
24.
Лечебни заведения
1 бр. на 10 легла
20%
10%
25.
Групова практика за първична/специализи-рана медицинска помощ, медицински център, дентален център и диагностично-консултативен център
1 бр. на лекарски кабинет
50%
10%
26.
Домове за медико-социални грижи
1 бр. на 5 - 10 легла
10%
10%
27.
Детски градини
1 бр. на 20 - 30 деца
-
5%
28.
Училища
1 бр. на 25 - 30 ученици
-
5%
29.
Висши училища
1 бр. на 10 - 15 студенти и преподаватели
-
20%
30.
Производствени предприятия и складове към тях
1 бр. на 8 - 10 работещи
20%
20%
31.
Складове (други)
1 бр. на 120 - 150 m2
-
5%
32.
Автосервизи
3 - 5 бр. на пост
-
20%
33.
Бензиностанции и газостанции с обслужване
5 бр. за вид дейност
-
20%
34.
Автомивки
3 бр. за един пост
-
20%
35.
Гробищни паркове
1 бр. на 2000 m2
-
5%
36.
Железопътни гари и автогари
1 бр. на 15 - 20 пътници/час
-
20%
37.
Летища
1 бр. на 8 - 12 пътници/час
-
30%
* РЗП - разгъната застроена площ.

Забележки:
1. Минималните и максималните стойности на показателите в табл. 4а се прилагат като гранични стойности. Във всеки случай съответната стойност се преценява и прилага в зависимост от значението на обекта (местно, районно или по-високо ниво), неговото разположение в структурата и големината на урбанизираната територия и от степента на посещаемост.
2. Делът на ЕПС от местата за паркиране и гариране- оборудвани за ЕПС е предвиден да се достигне до 2030 г. При проектирането на нови обекти от табл. 4а, както и при реконструкции и основни ремонти на съществуващи обекти, когато има възможност, се достига посочения дял на ЕПС от местата за паркиране и гариране само когато с инвестиционния проект е предвидено съответстващото оборудване за зареждане на ЕПС.

Таблица 4б (Нова - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 10.10.2016 г.)
Видове обекти
Минимален брой велосипедни
паркоместа
Вид на велосипедните
паркинги*
Складове и товарни терминали
1 брой на 950 m2 РЗП**
Клас 1* - 80 %;
Клас 2 - 20 %
Търговски центрове
1 брой на 100 m2 брутна отдаваема търговска площ
Клас 1 - 30 %; Клас 2 - 70 %
Бизнес с търговия на едро
10 процента от броя автомобилни места
Клас 1 - 30 %; Клас 2 - 70 %
Места за продажба и консумация на храни напитки
1 брой на всеки 7 места за хранене
Клас 1 - 30 %; Клас 2 - 70 %
Места за доставка, продажба и сервиз на автомобили, ВиК, отопление, вентилация, строителни материали
Повече от 2 броя или 20 процента от броя автомобилни места
Клас 1 - 80 %; Клас 2 - 20 %
Хотели
1 брой на 10 стаи
Клас 1 - 60 %; Клас 2 - 40 %
МБАЛ, университетски болници и ДКЦ
1 брой на 500 m2 РЗП**
Клас 1 - 75 %; Клас 2 - 25 %
Кина и театри
1 брой на 20 посетители, но не по-малко от 10 броя
Клас 1 - 20 %; Клас 2 - 80 %
Молитвени и обредни домове
1 брой на 100 m2
Клас 2 - 100 %
Стадиони, спортни арени и други подобни
1 брой на 100 m2 ЗП***, но не по-малко от 10 броя
Клас 1 - 20 %; Клас 2 - 80 %
Административни и бизнес офиси
1 брой на 100 m2 РЗП**
Клас 1 - 50 %; Клас 2 - 50 %
Магазини в централни градски части
1 брой на 35 m2
Клас 1 - 30 %; Клас 2 - 70 %
Библиотеки, музеи, галерии
1 брой на 100 m2 РЗП**
Клас 1 - 20 %; Клас 2 - 80 %
Училища, колежи и университети
1 брой на 5 студенти; 1 брой на 10 служители
Клас 1 - 10 % за служители; Клас 2 - 90 %
Детски заведения
1 брой на 10 служители; 1 брой на 10 деца
Клас 1 - 10 % за служители; Клас 2 - 90 %
Многофамилни жилищни сгради
1, 5 брой на жилище (ако няма гараж на разположение) и 6 броя велосипедни паркоместа
Клас 1 - 100 %
6 велосипедни стойки
Общежития
1 брой на 2 легла и 6 броя велосипедни паркоместа
Клас 1 - 60 %; Клас 2 - 40 %
6 велосипедни стойки
Санаториуми, почивни домове и домове за възрастни хора
1 брой на 4 служители
Клас 1 - 75 %; Клас 2 - 25 %

Железопътни, автогари и аерогари
1 брой на всеки 30 пътници/час; 1 брой на 10 служители
Клас 1 - 30 %; Клас 2 - 70 %

Спирки за прекачване (интермодални центрове) или спирки на Метрополитен
При спирки с една линия - 6 броя велосипедни паркоместа; при спирки с повече от една линия - 12 броя
Клас 2 - 100 %


Забележки:
*Велосипедните паркинги клас 1 и клас 2 са определени в чл. 119д, ал. 2 от тази наредба.
** РЗП - разгъната застроена площ.
*** ЗП - застроена площ.
(2) Необходимият брой на местата за паркиране и гариране се осигурява на територията на съответната зона.
(3) Когато за централните зони на урбанизираните територии не могат да се осигурят необходимите места за паркиране и гариране, най-малко 30 % от тях се осигуряват в непосредствено прилежащи територии.
(4) За промишлени и други производствени обекти, където се работи на смени, броят на местата за паркиране и гариране се определя за най-голямата смяна, увеличен с 20 % при застъпване на смените.
(5) При близко разположени обекти, които се натоварват по различни часове от денонощието, се допуска при изчисленията да се отчете неедновременното използване на едни и същи места за различни обекти.
(6) В централните и жилищните зони не се допуска изграждане на паркинги и гаражи за автобуси и товарни автомобили. Паркинги за ограничен брой автобуси могат да се устройват край хотели за нуждите на туризма.
(7) Таксиметрови паркинги до 10 места се устройват на пътното платно извън пътните ленти.
(8) В жилищните територии нормативно необходимите места за паркиране се разпределят равномерно по територията, като не повече от 50 % от местата се предвиждат за открито паркиране. В производствените зони се предвиждат предимно открити паркинги.


Чл.24а (1) От предвидените места за гариране и паркиране на ЕПС 20% са с голяма мощност на точките (с възможност за пренос на електроенергия към електрическо превозно средство, като мощността е по-голяма от 22 kW), а останалите - с нормална мощност на точките (с възможност за пренос на електроенергия към електрическо превозно средство с мощност по-малка от или равна на 22 kW, като се изключват устройства с мощност по-малка от или равна на 3,7 kW).
(2) Броят места за гариране и паркиране по ал.1, които е необходимо да се оборудват със зарядни точки (колонки) за ЕПС, се закръгляват към по-голямото цяло число (не по-малко от 1 брой на обект).


Чл. 25. За централните зони на много големите и големите градове (при необходимост и за средните градове) се разработва план на паркирането и гарирането, с който се определят местоположението, капацитетът и етапите на изграждане на паркингите и гаражите. За тези градове се разработва и проучване за въвеждане на системата "П + П" ("Паркирай и пътувай"), съобразена със системата на обществения транспорт за превоз на пътници, за ограничаване на паркирането по време ("синя зона") и/или за въвеждане на платено паркиране.


Чл. 26. Когато в зоните с културно-историческо наследство не могат да се осигурят нормативно необходимите места за паркиране и гариране, те се устройват на подходите и в непосредствена близост до зоните с културно-историческо наследство.


...


Глава трета.
ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА

...

Раздел XIV.
Бензиностанции и газостанции


Бензиностанции и газостанции. Норми за проектиране на зарядни точки за ЕПС
Чл. 94. (1) Техническите елементи на входовете и изходите на бензиностанциите и газостанциите се съобразяват с класа на улиците, на които са разположени, и с изискванията за оформяне на кръстовищата и възлите по тях.
(2) Пред входовете и след изходите на улици I и II клас се предвиждат съответно забавителни и ускорителни ленти. При наличие на габаритни възможности такива ленти се предвиждат и на улици III клас.

Чл. 95. (1) Когато бензиностанциите и газостанциите се изграждат в близост до кръстовища, входовете и изходите им се съобразяват с предвидената организация на движението в тях.
(2) Във входящите гърловини входовете (изходите) се предвиждат на разстояние най-малко 5 m от зоната за изчакване, а в изходящите гърловини - на разстояние най-малко 15 m от края на бордюрната крива (КК) съгласно приложение № 30.

Чл. 96. Входовете и изходите на бензиностанциите и газостанциите се проектират с широчина най-малко 6 m. Когато бензиностанцията обслужва товарни автомобили и автобуси, входовете и изходите се проектират с по-голяма широчина, но не повече от 8 m. Това изискване се отнася и за случаите, когато бензиностанцията или газостанцията има общ вход-изход.

Чл. 97. (1) Минималната широчина на острова, който отделя уличното платно за движение от съответната площадка, е 1,5 m. Островът се оформя с видими бордюри.
(2) Колонките на бензиностанциите се разполагат върху острови, оформени с видими бордюри. При последователно разполагане най-малкото разстояние между осите на колонките е 5 m. Най-малкото разстояние от средата на входа на бензиностанцията до колонката е 10 m съгласно приложение № 30.
(3) Минималната широчина на единичната пътна лента за движение на МПС на територията на бензиностанция е 3 m, а за МПС с възможност за заобикаляне или на специално платно за товарни автомобили - 5 m. Двойните пътни ленти между островите също са с минимална широчина 5 m (приложение № 30).

Чл. 97а. (1) Зарядните точки (колонки) за ЕПС се предвиждат равномерно в градската територия без ограничения.
(2) Зарядните точки за ЕПС с нормална мощност за променлив ток (AC) се оборудват, за целите на оперативната съвместимост, най-малкото с открити контакти или конектори тип 2 за превозни средства, съгласно изискванията на техническата спецификация от Приложение ІІ, т. 1.1. от Директива 2014/94/ЕС. Тези открити контакти могат да бъдат оборудвани с устройства, например механични затвори, като се запазва съвместимостта на конекторите тип 2.
(3) Зарядните точки за ЕПС с голяма мощност за променлив ток (AC) се оборудват, за целите на оперативната съвместимост, най-малкото с конектори тип 2, съгласно изискванията на на техническата спецификация от Приложение ІІ, т. 1.2. от Директива 2014/94/ЕС.
(4) Зарядните точки за ЕПС с голяма мощност за постоянен ток (DC) се оборудват, за целите на оперативната съвместимост, най-малкото с комбинирани зарядни системи „Combo 2“, съгласно изискванията на на техническата спецификация от Приложение ІІ, т. 1.2. от Директива 2014/94/ЕС.
(5) Допуска се зарядните точки да бъдат оборудвани и с други конектори, предоставящи различна функционалност и/или с хибридни конектори, изпълнени съгласно изискванията на техническата спецификация от Приложение ІІ, т. 1.1. и/или 1.2. от Директива 2014/94/ЕС.

Чл. 97б. При проектиране на зарядни станции със зарядни точки за ЕПС се спазват изискванията за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби, както и изискванията на чл. 97а, ал. 3 и 4 за зарядни точки с голяма мощност и изискванията на чл. 97а, ал. 2 – за зарядни точки за ЕПС с нормална мощност.


...

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2004 Г. ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ
§ 7. (1) Наредбата се прилага за инвестиционни проекти, за които производството по одобряване на инвестиционен проект и производството по издаване на разрешение за строеж започва след влизането й в сила.
(3) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган.

Връзки:

Няма коментари:

Публикуване на коментар