Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 24 февруари 2017 г.

Сезираме Министър-председателя за лоши административни практики по отношение на обществени поръчки и завишени суми на услугите от страна на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.comДО

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: Незаконосъобразно ценообразуване в системата на кадастъра и
обществени поръчки, дублиращи дейността на служителите на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Уважаеми господин Герджиков,

Изключително сме обезпокоени от безотговорното отношение към парите на данъкоплатците от страна на държавната администрация, чрез дейностите по Закона за кадастъра и имотния регистър.
С приемането на изменението на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители, в частта на Раздел VI “Такси за предоставяне на услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър”, държавата прие такси, които по своята същност са цени на услуги, извършвани от държавата, чрез нейните структури по места, при условията на държавен монопол. Въпреки възможността, държавата да определя едностранно и властнически събираните такси, това не може да става недоказано и необосновано. Считаме за неморално и недоказано завишаването на таксите с 20 на сто, под формата на "разходи за надграждане на информационната система", без обосноваване на завишението по всяка една услуга. Смятаме за неморално и недоказано удвояването на завишената вече с 20 на сто такса за издаване на скица в урбанизирана територия. Считаме, че това е допълнителен скрит данък, с който се облагат собствениците на недвижими имоти и носителите на ограничени вещни права върху тях, които са решили да извършват всякакви юридически действия по отношение на тези имоти. В същото време, по силата на българското законодателство, същите тези собственици, са длъжни да предоставят безвъзмездно информация за промените в кадастралната карта и кадастралните регистри, които закупуват при последващи действия с имотите си.
В допълнение на това, незачитането на нормите на добрата административна практика, етиката и морала на демократичното общество, Агенцията по геодезия, картография и кадастър провежда търгове за възлагане на странни обществени поръчки, като ползва натрупаните средства от неправомерно завишените такси и ги преразпределя за ползване от частни юридически и физически лица, за дейности, които по задължение и трудово правоотношение се извършват от служителите на АГКК.
Фрапиращ пример за такъв търг е откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на АГКК и нейните регионални структури - СГКК”. Според техническите спецификации, някои от включените дейности са следните:
 • Комплектуване и подреждане на досиета;
 • Копиране, сканиране и комплектуване на материали и прибиране в архив;
 • Комплектуване на предоставените решения от съда на АГКК към досиетата на имотите;
 • Получаване решения от съда, комплектуването им към входяща преписка и подготовка за отразяването му;
 • Предоставяне на документите за използване;
 • Организиране на изготвянето, съгласуването и изпращането на документи;
 • Създаване на справочен регистър към документите;
 • Разпределение на регистрираните входящи документи;
 • Процедурно проследяване на преписки;
 • Сортиране, подреждане, класифициране и подготовка за архивиране на преписки;
 • Приемане на документи;
 • Регистриране и съхраняване на приетите документи и много други.
Като допълнение на това, “услугите, предмет на поръчката, се извършват под прякото ръководство и контрол от страна на началниците на съответната СГКК. Началниците на СГКК определят конкретните задачи и реда за работата на експертите по места”, както, между впрочем, работят назначените на трудов договор към АГКК служители. Разликата е тази, че недоволството от грешните кадастрални карти ще се насочи към фирмата изпълнител на обществената поръчка и АГКК ще си “измива ръцете” на всеки две години. Интересно е защо ще получават заплати назначените на трудов договор служители на АГКК, чието задължение е извършването на същите тези дейности.
Друга странна обществена поръчка е “Oсигуряване на службите по геодезия, картография и кадастър с консултанти по правни въпроси, във връзка с тяхната дейност при създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри и при обслужване на гражданите”. И тук остава неизяснен въпроса, защо се дублира дейността на служителите на АГКК с възложени по обществена поръчка дейности?

Господин Герджиков,
Моля, да предприемете необходимите действия, за да отмените цитираните обществени поръчки и да ги прецизирате, с оглед на изложените в настоящото писмо аргументи.
Моля, да предприемете необходимите действия по промяна на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители, в частта на Раздел VI. “Такси за предоставяне на услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър”, след обстойно проучване и доказване на таксите по всяка една услуга.

Предварително Ви благодаря за предприетите действия!

С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

Няма коментари:

Публикуване на коментар