Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

сряда, 21 февруари 2018 г.

Предложихме промени в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № РД–02–20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, в частта си за установяване на облекчен ред за съгласуване на подробни устройствени планове.КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Изходящ № 77 от 21 февруари 2018 г.


ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТОСТАНОВИЩЕ

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД–02–20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри от 23 януари 2018 г. 

Уважаеми господин Нанков, 


Направеното предложение за изменение на Наредба № РД–02–20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, в частта си за установяване на облекчен ред за съгласуване на подробни устройствени планове за национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост, за обекти с национално значение и за общински обекти с първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията, и за обекти, финансирани изцяло или частично от фондове на Европейския съюз, въвежда двоен стандарт в извършването на административното обслужване. Напълно сме наясно, както с нормативната уредба, така и с практиката по прилагането на ЗКИР и свързаните с него подзаконови нормативни актове от страна на административните органи. Свидетели сме, обаче, на превратно тълкуване на чл. 65 от страна на началника на СГКК - Варна, което се изразява в изискване от останалите органи на изпълнителната власт да изискват от своя страна издаване на удостоверение за приемане на проект за изменение на КККР в случаи, в които с подробният устройствен план не се изменят граници на поземлените имоти. Това налага установяването на правилата описани в § 8 от ПЗР на проекта като общи правила, при всички случаи на изпълнение на изискванията на чл. 65 от наредбата, а не само за определени обекти. 


В този смисъл, Ви предлагаме следните два варианта на конкретни предложения за промяна на обнародвания проект: 

Вариант 1:
1. § 4 от проекта, се премахва.
2. В § 8 от ПЗР на проекта, основният текст придобива следния вид:
“§ 8. За съгласуване по реда на чл. 128, ал. 6 от Закона за устройство на територията на подробен устройствен план, се прилага следният ред:”
3. Добавя се нов § 8а със следния текст:
“§ 8а. Започнати производства, се довършват по реда на тази наредба”.

Вариант 2:
1. § 4 от проекта, придобива следния вид:
“В чл. 65, ал. 2 изречение първо се изменя така:
“Подробни устройствени планове по предходната алинея, се съгласуват от службата по геодезия, картография и кадастър преди одобряването им, единствено и само относно верността и актуалността на кадастралната карта, послужила като основа за изработване на подробният устройствен план.””.
2. Предложеният текст на § 8 от ПЗР на проекта, се премахва и се заменя със следния текст:
“§ 8. Започнати производства, се довършват по реда на тази наредба”.

Мотиви: Както от текста на чл. 65 от Наредбата, така и от дадените ни указания от Изпълнителния директор на АГКК, справката за отразяване на становища към проекта за изменение на същата наредба от 12 април 2017 г. и отговорите на всички устни запитвания, правени до АГКК, е ясно, че “съгласуването от СГКК се изразява единствено и само относно верността и актуалността на КККР, послужили като основа за изработване на ПУП” Тъй като наредбата не се разбира и изпълнява така, както е написана, явно се налага тълкуването ѝ, направено в § 8 от ПЗР на проекта. От друга страна, не е допустимо въвеждане на двойни стандарти, при положение, че ако се спазват точно нормативните изисквания, удостоверението за съгласуване ще бъде издадено за не повече от 1 час, включително администрирането на преписката. Това е само техническа съпоставка на графични данни, която може да бъде извършвана и машинно, с отдалечен достъп.

В допълнение, предлагаме да се укаже изрично и начин на завършване на започнатите административни производства, свързани с предложените в проекта изменения.


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 21 февруари 2018 г.

1 коментар:

  1. Напълно подкрепям вариант 2 в частта “В чл. 65, ал. 2 изречение първо се изменя така:
    “Подробни устройствени планове по предходната алинея, се съгласуват от службата по геодезия, картография и кадастър преди одобряването им, единствено и само относно верността и актуалността на кадастралната карта, послужила като основа за изработване на подробният устройствен план.” Оказва се, че превратното тълкуване на чл.65 е станало като норма в СГКК, независимо в кой областен град. Дано тези промени бъдат приети, за да се облекчи процедурата за съгласуване на ПУП-ПРЗ за един или повече от 1 квартал! Това съгласуване е почти невъзможно в райони с изключително циганско население, където всеки циганин е "създавал" кадастър по никакви норми, особено в чужди - частни или общински имоти.Случаите не са единични, затова дано предложението ви се приеме, Йоане.Изцяло подкрепям съгласуването да е САМО и ИЗРИЧНО за верност и актуалност на кадастралната основа, какъвто е реалният му смисъл. ДА ОТПАДНЕ разпоредбата на ал.2 на същия член.

    ОтговорИзтриване