Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

понеделник, 5 февруари 2018 г.

Изразихме своето становище по част от подготвяните изменения в Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Изходящ № 76 от 5 февруари 2018 г.

ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО

СТАНОВИЩЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно:
Предстоящи изменения в Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
Уважаеми господин Нанков,

Изразяваме своето положително отношение към желанието Ви да извършите необходими промени в нормативната уредба, които да облекчат инвестиционния процес. Сигурни сме в добрите намерения, с които извършвате тези промени. Не можем да не Ви обърнем внимание, обаче, че в процеса на промяна на нормативната уредба, трябва да се съблюдават всички аспекти на материята – от обучение на заетите в инвестиционния процес до установяване на завършването на инвестиционния процес. В тази връзка, води недоумение преплитането на теми и отговорности в предложените и дискутираните промени на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. От позиция на придобитите, държавно признати знания и умения в областта на геодезията и кадастъра, с които разполага всеки един от нас, Ви напомняме, че получените знания и умение, придобити в курса на обучение, които поддържаме на високо ниво чрез обучение и практика през целия си трудов стаж, гарантират и високото ниво на геодезичната продукция. Качественото изработване на същите тези проекти, гарантира безаварийното функциониране на резултата от инвестиционната дейност. Ако трябва да влезем в конкретика, всяко едно решение в ситуационно и вертикално отношение на всеки инвестиционен процес, предмет на регулиране със Закона за устройство на територията, се нуждае от санкцията на геодезист с необходимата квалификация. Оставяйки проектирането на геодезичните дейности в ръцете на други специалисти, обричате бъдещите инвестиционни проекти на некачествено проектиране и опасна и енергоемка експлоатация. В същото време, давате сигнал на възложителите на инвестиционни проекти, че изработването на конкретните проекти от специалисти с недостатъчна квалификация в тази област, е приемливо, а на започващите образованието си – че не е нужно да обръщат нужното внимание при усвояването на материята.
Господин Нанков,
Настояваме да обърнете внимание на тези наши констатации и да не допускате изработване на каквито и да е проекти, установяващи бъдещото разположение в пространството на строежи и инженерни съоръжения, както и разместване на земни маси от други специалисти, освен геодезисти.
Моля, да не допускате принизяване на качеството на проектиране!

Изразяваме своята подкрепа към следните документи, касаещи предстоящите промени на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти:
  1. Становище от доц. д-р инж. Руска Димитрова Динкова;
  2. Становище от инж. Милен Димиев - ИД Председател на КИГ;
  3. Становище от д-р инж. Иван Калчев - Председател на УС на СГЗБ, член на ФНТС и чл.кор. проф. д-р инж. Георги Милев - Почетен председател на СГЗБ;
  4. Становище от инж. Георги Григоров Чонов - управител на “Гео Чонов”ООД, гр. Русе;
  5. Предложения за допълнения и промени на Наредба № 4/2001 г. от доц. д-р инж. Руска Димитрова Динкова;
  6. Отворено писмо от инж. Николай Лев Главинчев - Председател на секция “Геодезия и приложна геодезия” към КИИП и член на УС на КИИП.
Надяваме се на диалог и разумен подход от Ваша страна.
С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 5 февруари 2018 г.

Забележка: Връзка към посочените, както и други документи има на страницата на СГЗБ, член на ФНТС.

Няма коментари:

Публикуване на коментар