Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

понеделник, 3 септември 2018 г.

Скъпи имоти в паркова среда, непосредствено до плажа или парк за обществено ползване с уникално съчетание на парк и плаж?

Публикуваме настоящото изявление, поради незаинтересуваността на отговорните институции от подадения наскоро сигнал за съмнения за предстоящо заграбване на част от "Аспарухов парк" в кв. Аспарухово, гр. Варна, както и за да обясним и на обществеността как хората може да останат без парк за ежедневен и седмичен отдих, вместо да придобият нов паметник на парковото изкуство.

Общият устройствен план (ОУП) на община Варна, определя недвусмислено функцията на "Аспарухов парк" – "Парк за ежедневен и седмичен отдих".

Копие от ОУП на община Варна.
Източник: официалната електронна страница на Община Варна.

След това се определят възможностите за строителство в парка – "сгради и съоръжения за дейности, свързани с отдиха". И това строителство е разрешено само в имоти, отредени "за парк".

Копие от Приложение 1 към Приложения към Правилата и нормативите за прилагане на ОУП.
Източник: официалната електронна страница на Община Варна.

Застрояването може да става само въз основа на паркоустройствен план, който задължително да е придружен с правила за прилагането му, конкретно разположение на сградите, схеми за поставяне на преместваеми обекти и т.н.

Копие от Правила и нормативи за прилагане на ОУП.
Източник: официалната електронна страница на Община Варна.

Но, внимание! Виждате, че имотите, могат да бъдат и частна собственост, а парковете трябва да бъдат публична общинска собственост.
В момента, по-голяма част от имотите са публична държавна собственост, което лесно може да бъде променено, ако с подробен устройствен план, се промени преднезначението на част от имотите, като новите имоти придобият функции, несвойствени за публична собственост, т.е. нещо различно от подробно изброените в Закона за устройство на територията.

На практика, общинската администрация, предлага на Общинския съвет да приеме план, съобразен единствено с нечии частни интереси и в грубо противоречие с нормативно установените правила и публично оповестената и приета по надлежния ред политика, която местната изпълнителна власт трябва да спазва. Предвиждат се за застрояване имоти, които нямат конкретно предназначение "за парк" и лесно могат да бъдат продадени.

Копие от ПУП – ПРЗ на "Аспарухов парк – Варна".
Източник: Официалната електронна страница на Район "Аспарухово".

Това са най-атрактивните за застрояване части от парка. Вече сме преживели подобен сценарий с т.нар. "Алея първа".
Светлозеленият цвят е заблуждаващ. Това са зони, в които е отразена зона на застрояване и е дадено предназначение, способстващо промяна на собствеността в частна и последваща промяна на ОУП.
Отделно от посоченото тук, в сигнала са посочени по-големи нарушения на Конституцията и законите на Република България.

За да не се допусне това, решението е след поправяне на кадастралната карта да се урегулира един имот "за парк" с паркоустройствен план, с включени в него алейна мрежа, спортни игрища и съоръжения, сгради и съоръжения в съответствие с функциите на парка, открита археологична експозиция и т.н., след което да се състави акт за публична общинска собственост. В този нов имот, трябва да се включат и съществуващите игрища, за да не могат и те да преминат в частни ръце. Парк може и трябва да има и това е законовата форма!

Отново изискваме от институциите да си спомнят положената клетва и да си свършат работата, за да не допускат поредното беззаконие!

С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 3 септември 2018 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар