Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 26 октомври 2018 г.

Обнародван е Законът за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, приет от 44-то Народно събрание на 11 октомври 2018 г.

Измененията и допълненията, въведени със ЗИДЗКН са съществени. От всичко, обаче, се открояват две твърде интересни допълнения, които могат да повлияят и върху работата на администрацията по отношение на прилагането на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Първо, към чл. 14 се създава нова ал. 2 (досегашната ал. 2 става ал. 3) със следния текст:
„(2) Експертните съвети, предвидени в този закон с дейности в областта на културното наследство, се назначават от министъра на културата. Съставите, дейността и организацията на работата им се уреждат с правилници, издадени от министъра на културата. Заседанията на съветите се излъчват в реално време чрез интернет страницата на Министерството на културата.
Интересно е точно как ще се осъществи излъчването, защото освен звук, зрителите трябва да се запознаят и с разглежданите материали. Със сигурност, ако изпълнителната власт има воля да наложи прозрачност в работата на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности към министъра на културата, всички проблеми могат да се урегулират в интерес на обществото за много кратко време. Това е един голям пробив по отношение на въвеждането на прозрачност в работата на изпълнителната власт, който Камарата на геодезистите в България приветства.
Тук е мястото да спомена, че още преди няколко години в Община Варна беше започнала да се реализира такава идея по отношение на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), но буквално в заключителния си стадий на реализация на това добро начинание, то беше пресечено...

Второ, към § 4 от ДР на закона се въвежда легална дефиниция за „Дигитализация на културното наследство“, като се вменява на министъра на културата или определено от него длъжностно лице от състава на министерството да координира, организира и контролира дейността по дигитализация на културното наследство.
„21. „Дигитализация на културното наследство“ е процес на създаване на метаданни и дигитално съдържание за културна ценност съобразно утвърдени стандарти и формати, с подходящи електронни устройства, с цел тяхната обработка, съхранение и разпространение.“
Тук ще направя паралел към въвеждането на отдавна лелеяното цифрово представяне на оригиналите на инвестиционните проекти пред органите на изпълнителната власт. В някои аспекти проблемите са еднотипни.
Очевидно, в тази посока ще се работи още много и ще има успешни и неуспешни опити. Надявам се, тук да не заиграе сопата на "усвояването" и добрата идея да пропадне...

инж. Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
26 октомври 2018 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар