Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 13 юни 2019 г.

Паркът парк ли е? Един резонен въпрос за "Борисовата градина"...

Има много случаи, в които устройственото планиране се използва като инструмент за въвеждане в заблуждение на гражданите и драстично влошаване на качеството на живот!
Фрапиращи примери за това са Аспаруховият парк и т.нар. "Рибарско пристанище" в местност "Карантината" във Варна, строежите в местностите "Алепу" и "Арапя", нереализиралите се засега строежи на "Корал" и "Силистар" и много други. Болни амбиции и нездрави "икономически" интереси, които обаче не почиват на икономическата логика за дългосрочно устойчиво развитие на регионите, а на стремежа за еднократна печалба за сметка на дългосрочното благосъстояние на населението и развитието на туризма, се опитват за узурпират и инструментите за проектиране на урбанизираните територии. Явно, хората, провеждащи такава политика, нямат представа как се печели от запазване и умножаване на природното богатство, от създаденото през вековете културно наследство, от средата, в която вирее изкуството. Може би, трябва да им се каже, че видимо е и естествено красивото. Видими са и вписаните в средата, а не отписаните от нея нови сгради и съоръжения...
Въпреки всеобщото мнение, ще отбележа, че нормативната ни уредба по отношение на кадастъра и устройственото планиране, все още не е толкова лоша, въпреки все по-успешните опити напоследък да стане такава. Но добри или не толкова добри, законите трябва да се спазват, защото Законът прави от една територия държава и от група хора народ! Забравяйки това, управниците ни бавно и неусетно, разрушават доверието в институциите. Това, от своя страна води  до разграждане на самото общество и капсулирането му в отделни маргинализирани групи.
Заради описаното по-горе, както и заради конкретни липси и пропуски в процедурата и проектите на Подробния устройствен план на "Борисова градина", сме длъжни да изразим следното становище:КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СТ-101 от 13.06.2019 г.

ДО МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ДО СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДО КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДО КМЕТА НА РАЙОН “СРЕДЕЦ” СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДО КМЕТА НА РАЙОН “ИЗГРЕВ” СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДО КМЕТА НА РАЙОН “ЛОЗЕНЕЦ” СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДО ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ МЕДИИ

СТАНОВИЩЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно: Проект за Подробен устройствен план (ПУП) на Парк „Борисова градина“, Столична община.

Уважаеми госпожи, госпожици и господа,
В качеството ни на специалисти в областта на устройственото планиране, кадастъра и геодезията, изразяваме своето несъгласие по отношение на процедирането и съдържанието на Подробния устройствен план на Парк “Борисова градина”.
Напоследък наблюдаваме случаи, в които устройственото планиране се използва като инструмент за въвеждане в заблуждение на гражданите и драстично влошаване на качеството на живот!
За да не се случи това с и “Борисовата градина” в София, както и за да помогнем този план да “гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението” (чл. 1, ал. 1 от ЗУТ), правим следните конкретни възражения:

1. Не е спазен Законът за устройство на територията (ЗУТ) по отношение на процедурата по извършване на обществено обсъждане на ПУП (чл. 127, ал. 1 във връзка с чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ), а именно:
   - В обявленията за обществено обсъждане не е посочено основанието, произтичащо от закона.
   - Обсъждания не са организирани и проведени във всички райони на града. Законът изисква този начин на провеждане, за да може всички граждани да са сравнително равноотдалечени от мястото на провеждане на мероприятието. Освен това, озеленените площи са под особен вид закрила, поради голямата им необходимост и ефектът, който произвеждат върху всички жители на съответния град, а не само на жителите на съответния район. В този смисъл, е недопустимо уведомяването само на жителите на районите, на територията, на която попада паркът и провеждането на събранието на едно място в един от районите.
Всъщност, проведената на 05.06.2019 г. дискусия не беше обществено обсъждане по смисъла на закона.

2. Към документацията не е представен административен акт, с който е допуснато изработването на плана.

3. Никъде в предшестващата документация не е упоменато, че проектирането на ПУП ще бъде двуфазно  –  предварителен и окончателен проект. Това е от съществено значение, защото при двуфазно проектиране, административният орган, има възможност, след приемане на предварителния проект да разреши процедирането и приемането на план-извадки от предварителния проект на ПУП, на основание чл. 133 от ЗУТ. Тези проекти не подлежат на граждански контрол. Възражения срещу тях, ще могат да бъдат подавани единствено от пряко засегнатите лица. Това ще ограничи изцяло възможността за граждански контрол върху действията на административния орган.

4. От разискванията на срещата с граждани, проведена на 5 юни 2019 г. стана ясно, че има несъответствие в данните, предоставени от общинската администрация по отношение на собствеността на имотите, засегнати от разработката и отразените в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР). Това е съществен недостатък, тъй като има голямо значение по отношение на предвижданията на плана и преценяването му от страна на неговата целесъобразност. Освен това, би следвало да се обсъдят няколко варианта на законосъобразни решения, за да може административния орган в лицето на общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), действащ в условията на оперативна самостоятелност да избере най-доброто и най-изгодното решение, удовлетворяващо обществения интерес и едновременно с това, защитаващо частната собственост.

5. Много груба грешка, с огромни и трайни неблагоприятни последици по отношение на устройството на територията на парка и околните пространства, ще окаже недопустимото по закон обединяване на няколко зони и терени в един урегулиран поземлен имот (УПИ). Освен грубото нарушаване на закона, това дава възможност за незаконно завишаване на показателите за застрояване на част от този имот. Този ефект наблюдаваме в УПИ I “За парк, за спорт и атракции, културен център и техническа инфраструктура” от кв. 8.

6. С плана се определя недопустимо по закон конкретно предназначение в зона, определена с ОУП за парк. Според ЗУТ, конкретното предназначение в зона “Зп” може да бъде само “За парк”. Тези имоти се устройват и опазват като защитени територии. В тях може да се предвижда само застрояване, необходимо за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура (в т.ч. и тоалетни), обслужващи озеленените площи; поддържане на зелената система; открити обекти за спортни или културни дейности; площадки за игра; преместваеми обекти; монументално-декоративни, информационни и рекламни елементи и мемориални места и обекти.
Това са само част от забележките ни към представените материали. При провеждане на законоустановени процедури и след представяне на проектите в нормативно установената им форма, отново ще изразим своето становище. При желание от Ваша страна, ще помогнем при изработването и процедирането на плана. Имаме знанията и възможността за това.
Изискваме установяване на добри практики в областта на устройственото планиране, които ще ни гарантират приветлива, удобна и безопасна градска среда! Нарушаването на закона води до разрушаване на доверието в институциите, а от там  –  до разграждане на самото общество и капсулирането му в отделни маргинализирани групи.
Законът прави от една територия държава и от група хора народ! Отнасяйте се към него с необходимото уважение и той ще Ви отвърне с доверието на гражданите!

С уважение: инж. Йоан Крикор Каратерзиян Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България гр. Варна, 13 юни 2019 г.

4 коментара:

 1. Уважаеми Колеги, БЛАГОДАРЯ ! Като жител на Кв.Изгрев в гр.София (прако граничещ с "Княз Борисова градина")се присъединявам към Становището Ви.
  Като активен член на КИИП съм впечатлен от професионално направеният анализ на действията на СО! Само по този начин, чрез обединени съвместни действия ще защитим природната и жизнената си среда!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря Ви! Хората трябва да знаят какво ги очаква. Устройственото планиране е отговорна дейност с необратими последици.

   Изтриване
 2. Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на устройствени проекти на 25.02.2020 г. (вторник) от 16:00 часа

  https://www.sofia-agk.com/Pages/SinglePublication/BNOTnimOKA0%3d?fbclid=IwAR0S_KHMys1Hv8SrM9V74pC4G3PoCxa2TJViXbR_GBqTpIMO9rBlH1VER30

  ОтговорИзтриване