Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 21 юни 2019 г.

Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура - обществена консултация.


Консултацията приключва на 22 юли 2019 г.

Неприятното е, че същата е разработена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а не съвместно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Освен това, посочената сфера на действие е "Наука и технологии", а не "Регионална политика". Така, че трябва да бъдем много внимателни, за да не се чудим после, какво и как е станало. Нищо не става без нашето действие или бездействие.
Моля, бъдете активни!

Може да изтеглите:
Проект на Наредба по чл. 57, ал. 2, ЗЕСМФИ.docx
Мотиви към Наредба по чл. 57, ал. 2, ЗЕСМФИ.doc


Лица за контакти:

Женета Рогова
началник на отдел „Правна дейност в транспорта, информационните технологии и електронното управление“
e-mail: jrogova@mtitc.government.bg

Лъчезар Василев
и.д. началник на отдел „Развитие на електронните съобщения”
дирекция „Съобщения”
e-mail: lvasilev@mtitc.government.bg


Цитат от http://www.strategy.bg:

Мотиви:

1. Причини, които налагат приемането:
В изпълнение на изискванията на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ, Обн. ДВ, бр. 21 от 9 март 2018 г.) е изготвен проект на наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура .
В чл. 57, ал. 2 от ЗЕСМФИ се съдържа законова делегация за приемането на наредба от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която се определят съдържанието, условията и редът за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за разположената от операторите на електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура.
С проекта на наредба се отменя Наредба № 18 от 3.06.2005 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.), издадена от министъра на транспорта и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
 2. Цели, които се поставят:
Целта на Наредбата е да се уредят съдържанието, условията и редът за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри, които са необходими за осигуряване на информация при:
1. експлоатация и поддържане на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура;
2. проучване и проектиране за изграждане на нови и реконструкция на съществуващи електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура;
3. издаването на разрешенията за изработване на подробни устройствени планове, както и влизането в сила на заповеди за одобряване на подробни устройствени планове за физическа инфраструктура, включително парцеларен план, или план-схема – в случаите на съвместно изграждане на физическа инфраструктура;
4. предварителни (пред инвестиционни) и обемно-устройствени проучвания и изработване на инвестиционни проекти.
5. създаване на информационен слой за електронните съобщителни мрежи и свързаната с тях инфраструктура в информационните системи на кадастъра и на имотния регистър.
Проектът на наредба е структуриран в четири глави: Общи положения, Съдържание на специализираните карти и регистри на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура; Условия и ред за създаване на специализираните карти и регистри на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура; Поддържане и съхранение на специализираните карти и регистри на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура.
 3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет и в тази връзка не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания.
 4. Очаквани резултати от прилагането на предложените промени:
Очакваните резултати са следните:
• осигурява се информация необходима за проектиране, експлоатация и поддържане на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура;
• улеснява се процеса по издаването на разрешенията за изработване на подробни устройствени планове, както и влизането в сила на заповеди за одобряване на подробни устройствени планове за физическа инфраструктура, включително парцеларен план, или план-схема – в случаите на съвместно изграждане на физическа инфраструктура;
• създава се информационен слой за електронните съобщителни мрежи и свързаната с тях инфраструктура в информационните системи на кадастъра и на имотния регистър;
• осъвременяват се изискванията, заложени в действащата подзаконова нормативна уредба, в съответствие с актуалното технологично развитие.
С изготвената наредба ще се постигне подобряване и прецизиране на националното законодателство по отношение на съдържанието, условията и редът за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри.
Ще се способства за урегулиране на обществените отношения за ускорено разгръщане на високоскоростни, съвременни електронни съобщителни мрежи за пълноценно и всеобхватно задоволяване на потребностите на потребителите от разнообразни електронни съобщителни услуги.
 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Тъй като предложената подзаконова регламентация не е свързана с правото на Европейския съюз, не се налага извършването на анализ по чл. 28, ал. 2, т. 5 от Закона за нормативните актове.

Няма коментари:

Публикуване на коментар