Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

събота, 4 април 2020 г.

По време на извънредното положение на много хора бяха съставени актове за това, че се разхождаха в парковете, но изпълнителната власт не си беше свършила работата...

За да не стават недоразумения при въвеждането на противоепидемични мерки по чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от Закона за здравето и за да може държавата и общините да поемат отговорността, която се полага на изпълнителната власт, предлагаме мерки, които да не позволяват да се нарушават основни принципи на административното производство.

Алея в парк, чрез която се осъществява пешеходен достъп от голяма многофамилна сграда до пешеходна пътека.

Алеи в парк, които са част от останалата улична мрежа.
Посочените примери за алеи, които нормално се използват за пешеходно движение могат да бъдат изключвани от обхвата на ограничителните мерки.

За да се прецизират налаганите не само сега, а и вбъдеще ограничителни мерки, направихме следното предложение:КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Регистрационен № СТ-110 от 04.04.2019 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
44-ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ПРИ 44-ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО
СТОЯН РАДКОВ БОЖИНОВ
НАР. ПР. ОТ 44-ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ


СТАНОВИЩЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
Уважаема госпожо Караянчева,
Уважаема госпожо Александрова,
Уважаеми господин Божинов,

При прилагане на противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването, с които се преустановяват “посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места”, бяха констатирани пропуски в законодателството по отношение на установяване на конкретните зони на ограничения на споменатите “открити обществени места”. Поради невъзможността бързо и прецизно да се означат тези територии на място с необходимите ограничителни знаци и съоръжения от органите на реда и поради нормалното ползване на части от паркове и градини като пешеходни алеи за пряк достъп до често посещавани обекти като административни сгради, магазини, спирки на масовия градски транспорт и т.н., както и за спазване на основните принципи на административното производство, е необходимо географското определяне на въвежданите с индивидуален административен акт на основание чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от Закона за здравето ограничения.

Необходимо е да се даде възможност за геокодиране на информацията за територията на въведените ограничения и ползването ѝ от възможно най-широк кръг потребители за възможно най-кратко време от въвеждането на ограничението. Информацията трябва да може да се ползва напълно безплатно и от разработчици на приложения.

За да бъде отстранена тази празнота в закона, предлагаме той да бъде допълнен, както и предложеното допълнение да запази действието си и след прекратяването на извънредното положение. Предложеното допълнение ще даде възможност на собствениците на имоти, областните управители и кметовете на общини, райони, градове и села да добавят в плановете за действие при кризи и тази информация, за да могат да реагират навреме при бъдеща подобна ситуация.


Конкретно предложение:

§ … В Закона за здравето се прави следното допълнение:
Към чл. 63 се добавят нови ал. 9 и ал. 10 със следния текст:

“(9) Когато мерките по ал. 1 и ал. 2 ограничават свободното движение, собствениците на имотите сигнализират на място, а областните управители и кметовете осигуряват публична информация за териториалния обхват на въвежданите мерки.
(10) Информацията по ал. 9 е публична, безплатна и включва графично изобразяване и координатен регистър на териториите с ограничение на движението.”

Забележки:
  1. Ако допълнението бъде прието, същото трябва да запази действието си и след отмяна на извънредното положение.
  2. Моля, ако е необходимо прецизиране на текстовете, имайте предвид, че под “кметове” трябва да се имат предвид кметовете на общини, райони, градове и села.
С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 04 април 2020 г.


Няма коментари:

Публикуване на коментар