Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

събота, 4 април 2020 г.

Работата на администрацията трябва да продължи, но не и за сметка на правата на гражданите.

В 44-то Народно събрание е внесено искане за възобновяване на сроковете по административните процедури, които спряха да текат от въвеждането на извънредното положение. Още с въвеждането му предупредихме законодателя, че тези въпроси трябва да се регламентират със закон. За щастие, това беше направено и то с почти пълно мнозинство и консенсус между парламентарно представените партии. Сега, обаче, има искане, това да бъде отменено и при неработещо електронно управление и непубликувани административни актове в нормативно регламентирания електронен формат, има опасност заинтересуваните физически и юридически лица да не получат достъп до информация. С това ще бъдат нарушени основни права, които не са и не могат да бъдат отменени с въведеното извънредно положение.
За това изпратихме следното становище:


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Регистрационен № СТ-109 от 04.04.2019 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
44-ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ПРИ 44-ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕСТАНОВИЩЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България


Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. със сигнатура 054-01-28, постъпил в 44-то НС на 02 април 2020 г.


Уважаема госпожо Караянчева,
Уважаема госпожо Александрова,

Като специалисти в областта на кадастъра, устройственото планиране и инвестиционното проектиране, имаме задължението да участваме активно в защитата на собствеността – частна и публична, която във времена на криза е особено уязвима. Имаме и задължението да защитим интересите на нашите клиенти в административното производство. Поради това, че се намираме в извънредна ситуация са необходими извънредни мерки за защита на собствеността и правата на гражданите. Затова изразяваме следното становище по горепосочения законопроект:

Приемаме за правилни и обосновани действията Ви като законодатели да регламентирате сроковете на административните производства в условията на извънредно положение с ограничаване правото на придвижване и събиране със закон. Не приемаме отпадането на въведеното с чл. 3, т. 3 и чл. 4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. удължаване на сроковете по административните производства, но ще адмирираме всяко разумно и обосновано тяхно облекчаване, което не е в нарушение на основни права на гражданите.
В този смисъл, поради физическото ограничаване на придвижването на гражданите, особено между населените места и поради това, че дори предвидените в закон задължения на изпълнителната власт да предоставя електронни услуги и да публикува издадените актове в електронен формат не се изпълняват, предлагаме следните конкретни промени в предложения проектозакон:

1. В § 2 се правят следните изменения: Точка 3 се отменя.
2. В § 3 се правят следните изменения и допълнения: Текстът на § 3 се заменя със следния текст:
   2.1. Основният текст на чл. 4 става ал. 1.
   2.2. Към чл. 4 се добавя нова ал. 2 със следния текст:
“(2) Ал. 1 не се прилага за процесуалните срокове по висящите административни производства за:
1. услугите, които се заявяват и изпълняват единствено по електронен път;
2. предоставяне на информация на физически и юридически лица по реда на Закона за достъп до обществена информация, която може да бъде получена от заявителя с отдалечен достъп.”

Наложително е в чл. 1 да бъде формулирана целта на закона, за да се избегнат свободни интерпретации на текстовете.

Мотиви:
Предложените текстовете на § 2, т. 3 за отмяна на чл. 3 т. 3 от Закона и § 3, който променя изцяло концепцията за удължаването на сроковете по административните производства по време на кризата и плавното му възобновяване, са в противоречие с принципите на Конституцията на Република България и принципите на административното производство.
Движението на хора в градовете и между населените места частично се генерира вследствие на удовлетворяване на изискването за лично присъствие от страна на гражданите при упражняване на законните им права като заинтересувани лица. Гражданите няма да имат фактическа възможност да упражняват законните си права по отношение на административните срокове в рамките на времето, през което е въведено извънредно положение, което цели ограничаване на пътуванията, предотвратяване на струпването на повече от двама “възрастни” на едно място, както и ограничението по отношение на невъзможността малолетните лица да бъдат оставени сами в домовете им, също произтичащи от въведеното извънредно положение. Освен това, отпадането на удължаването на “сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган”, ще генерира допълнително движение на хора. Имайки предвид невъзможността от напълно електронно обслужване на физическите и юридическите лица, както и провеждането на дистанционни обществени обсъждания, заседания на експертните съвети и т.н. е важно да се елиминират възможностите за лишаване на заинтересуваните лица от права, уредени в законодателството.
За да не се блокира напълно административното производство, предлагаме то да се възобнови за услугите, които се заявяват и изпълняват единствено по електронен път.
От друга страна, изрично трябва задължително да се укаже, че и през време на действие на извънредното положение, Законът за достъп до обществена информация ще продължи да действа и да бъде един от добрите механизми за граждански контрол.

С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 04 април 2020 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар