Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 17 юни 2022 г.

24% от населените места в България имат одобрени кадастрални карти.

Получихме отговор от Агенцията по геодезия, картография и кадастър на запитването, относно обхвата на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР).

Добрата новина е, че според АГКК, общата площ на покритие на КККР от 97% е посочена коректно.

Лошата новина, обаче, е че кадастрални карти са одобрени само за 24% от населените места в България, в които са включени около 54% от общинските центрове...

Ето пълния текст на отговора:

"Във връзка с Ваше запитване, регистрирано в Агенцията по геодезия, картография и кадастър с входящ № 05-180-(1)/03.06.2022 г., Ви информираме следното:

Към настоящия момент покритието с кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) е достигнало 97,01% от територията на страната, като към 20.10.2021 г. този процент е 96,45%. В тези стойности са включени териториите, за които са одобрени и влезли в сила КККР. Затворените контури, формирани за посочените от Вас населени места, както и за останалите населени места без КККР, попадащи в землища с одобрени КККР за неурбанизирани територии, не участват при изчисляване на стойностите на процентното покритие на страната с кадастрална карта. С одобрени КККР са 1255 бр. населени места, включително всички областни градове и 143 бр. общински центрове, представляващи 24% от всички населени места. Това са урбанизираните територии с най-интензивен пазар на недвижимите имоти и най-голям инвестиционен интерес, както и най-голям брой поземлени имоти.

Формирането на затворени контури в Интегрираната информационна система на кадастъра, за териториите на населените места, за които няма влезла в сила кадастрална карта, е необходимо условие за определяне на отстоянието на поземлен имот от населеното място в удостоверенията за характеристики на поземлен имот и изготвяне на коректни баланси по начин на трайно предназначение на териториите (вид територия)."



С уважение, инж. Йоан Крикор Каратерзиян

Председател на Управителния съвет на

Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 17 юни 2022 г.


Няма коментари:

Публикуване на коментар