Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

понеделник, 13 ноември 2017 г.

Отговор на община Варна по повод на поставени въпроси по ЗДОИ, относно преместваеми обекти с търговско наименование “Лафка” на територията на община Варна.

Това са отговорите на зададените от нас въпроси по реда на закона. Ще оставя отговорите без коментар, защото те самите показват нежеланието и невъзможността на администрацията да изпълнява задълженията си и да се грижи както за спазването на законодателството, така и за запазване на здравето и живота на жителите на общината, която управлява.
Не обжалвахме отговора, защото виновните длъжностни лица няма да бъдат наказани. Накази ще са всички жители на община Варна,с плащането съдебните разноски.

сряда, 1 ноември 2017 г.

Изпратихме нашето становище, относно Закона за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (702-01- 26 / 06/10/2017).КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Изходящ № 72 от 1 ноември 2017 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО
ПРАВНИ ВЪПРОСИ КЪМ
44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

СТАНОВИЩЕ

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно:
Закон за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (702-01- 26 / 06/10/2017).

§ 1. Към чл. 4, ал. 1, се създават т. 11 и т. 12 със следния текст:
„10.  комплексно административно обслужване, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс;
11.  Прилагане на нормативния акт от по-висока степен, служебно начало, последователност и предвидимост, по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс.“
Мотиви: Предложението цели да се допълнят много важни основни принципи при административното производство в Република България, установени с Административнопроцесуалния кодекс и без които законът връща години назад наложили се демократични принципи. С въвеждането на комплексното административно обслужване, ще се съкрати в голяма степен административната тежест и ще се даде възможност на закона да изпълнява функциите си, които иначе, ще бъдт значително намалени.

§ 2. В чл. 6, се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 18, след текста „изпълнителните агенции“, се добавя запетая и следния текст „началниците на службите по геодезия, картография и кадастър“.
Мотиви: Предвид големите правомощия на началниците на териториалните СГКК, невъзможността да бъде осъществен ефективен административен контрол върху действията им, необжалваемостта на приетите кадастрални карти и кадастрални регистри и от там – големите и реални възможности за корупция и незаконно обогатяване на служителите, заемащи тези длъжност, е крайно наложително, отговорността на началниците на СГКК да бъде приравнена с тази на изпълнителния директор на АГКК. Още повече, че има доказателства в тази посока – например заграбването на повече от 30 дка от Варненското езеро, потвърдено в КККР; отразяването на несъществуваща сграда в м. „Салтанат“ („Приморски парк“), гр. Варна, след което същата е построена във вида, в който е била попълнена; липсата на регистър на измененията на КККР без издаване на заповед и т.н. Корупционните възможности на заемащите тази длъжност са огромни и реални, а начините за противодействие – нищожни. Систематичното място на нормата е непосредствено след изпълните директори на изпълнителните агенции, тъй като правата и задълженията по този закон меди изпълнителния директор на АГКК и началиците на СГКК, трябва да са еднакви, поради почти еднаквите отговорности по Закона за кадастъра и имотния регистър и наредбите към него. На практика, цялата дейност по създаването и изменението на кдастралните карти и кадастралните регистри, се извършва от СГКК. Дори, първоначалното проучване за изработване на КККР, преди сключване на договора с изпълнителния директор на АГКК, се извършва на местно ниво.

2. Създава се нова ал. 2 със следния текст:
„(2) Лица, заемащи висши публични длъжности по смисъла на този закон, са и оправомощените да изпълняват функциите на посочените в ал. 1 лица, за срока на тяхното оправомощаване.“
Мотиви: Правата и задълженията по този закон, трябва да са еднакви за всеки, изпълняващ функциите на лицата, заемащи висши публични длъжности по смисъла на този закон. В противен случай, ще се заобикаля закона с невъзможността, прилагайки закона да бъдат коннтролирани власт имащите.

3. Ал. 2 и ал. 3 стават съответно ал. 3 и ал. 4.
§ 3. В чл. 8, се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, в края на изречението, се добавя следния текст „на ръководна позиция или практикуващ свободна професия“.
2. В ал. 3, след думите “10 години стаж”, се добавя следния текст „на ръководна позиция или практикуващ свободна професия“.
3. В ал. 4, в края на изречението, се добавя следния текст „на ръководна позиция или практикуващ свободна професия“.
Мотиви по т.т. от 1 до 3: Необходимо е да се пресече възможността, юрист с недостатъчен опит, например юрист, който се е занимавал само с попълване на бланки или само с търговско право, да заеме тези длъжности. Освен това, от председателя на комисията, се очаква да има ръководни умения, доказани в практиката.
4. В ал. 7, цифрата “6”, се заменя с цифрата “4”.
Мотиви по т. 4: Предвиденият срок от 6 години за мандат на Комисията по Глава втора от проекта, е твърде дълъг и дава възможност за създаване на дългосрочни зависимости и “преяждане с власт”. В мотивите към проекта не е обоснована необходимостта от поставянето на толкова дълъг срок. Единствено в справката за отразяване на предложенията и становищата към документацията от общественото обсъждане на законопроекта, са посочени мотиви за неприемане на предложение от “Български институт за правни инициативи” за намаляне на мандата на 3 или 4 години, а именно “да се осигури стабилност и независимост в работата на Комисията, посредством не съвпадане на с мандата на излъчилата я легислатура”. Такава независимост по отношение на мандата на Народното събрание не може да се гарантира, поради неяснота относно продължителността на мандата на всяко едно Народно събрание. Единствената възможност да се избегне съвпадане с мандатите на Народното събрание и Комисията е определяне на други правила за избор. А тази възможност не е изследвана от Министерски съвет.

§ 4. В чл. 10, ал. 4, текстът “в едномесечен срок от”, се заменя с текста “веднага след”.
Мотиви: Срок от един месец за подаване на заявление е твърде дълъг и необоснован. Ако причината за поставянето на толкова дълъг срок би била подготвянето на документи, няма никаква пречка, веднага да се подаде заявление, а след това да се отстранят нередовности в заявлението, с което ще се отстрани несъвместимостта.

§ 5. В чл. 11, ал. 1, т. 5, думата “едномесечен”, се заменя с думата “едноседмичен”.
Мотиви: Срок от един месец е прекалено дълъг и необоснован.

§ 6. В чл. 48, ал. 1, т. 4, в края на изречението, се добавя запетая и следния текст “а за документи, до които подателя няма достъп – институцията, кадето същите се съхраняват”.
Мотиви: В момента, при подаден сигнал, доказателствата се изискват от подалия сигнала. Сигналите не се обработват при условията на комплексно административно обслужване. В тази връзка, ако сигнализиращия за нередности няма право да получи съответните документи, преписката по сигнала се закрива, поради това, че не са удовлетворени изискванията на закона. Предложената поправка цели сигналите да се разглеждат при условията на комплексно административно обслужване.

§ 7. В чл. 152, ал. 2, след текста „датата на“, се добавя текста „узнаване на“.
Мотиви: Много често момента на узнаването е повече от 10 години след придобиването. С предложената промяна, ще се елиминира възможността, съответният служител на прикрие наказуемо по този закон деяние в продължение на посочения срок и след това да се ползва от благата на престъплението необезпокояван. Поради това, с оглед постигане целта на закона, е необходимо, началният момент да бъде датата на узнаване за придобиване на имуществото.

§ 8. Навсякъде в проекта, буквата „й“, изписана вместо кратка форма на притежателното местоимение в женски род единствено число да се замени с думата „ѝ“.
Мотиви: Поправяне на правописни грешки.

Уважаеми, господин Председател, освен дадените конкретни предложения, е необходимо да бъдат дадени легални дефиниции за понятията “тежко нарушение” и “системно неизпълнение на служебните задължения” по смисъла на този закон. Ако тези понятия не бъдат изяснени, има голяма опасност, текстът на чл. 11, ал. 1, т. 7 да не може да се прилага на практика.
Моля, също да обърнете внимание, дали при формулирания текст на чл. 59, ал. 2 от проекта, свързаните лица по § 1, т. 15 от ДР, също попадат под разпоредбите на ал. 1 и каква е причината едноличните търговци са изключение.
Необходимо е да се прецизират и текстовете на чл. 142, ал. 2, т.т. 3 и 5, както и текста на чл. 143, т. 2, във връзка с неяснота чии деца има предвид разпоредбата на  142, ал. 2, т. 5 – на извършителя на незаконното деяние или на лицето, с което е във фактическо съжителство; в момента или към датата на незаконното му придобиване (142, ал. 2, т. 5); какъв е точния смисъл на текста “могли да предполагат” в чл. 143, т. 2 от проекта?

С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 1 ноември 2017 г.

Към Законопроект за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в страницата на Народното събрание.

Законът е обнародван в Държавен вестник.

вторник, 24 октомври 2017 г.

Искаме допълнителна информация за одобрения ПУП - ПРЗ на КК "Св. Св. Константи и Елена", община Варна.

По повод публикуваната заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на ПУП - ПРЗ на КК "Св. Св. Константи и Елена", община Варна, поискахме от господин Николай Нанков да допълни публикуваната на официалната електронна страница на министерството информация, както и да допълни своята заповед за одобряване на плана.
С това, целим изпълнение от страна на администрацията на изпълнителната власт на нормативно определените им задължения и от там - осигуряване на прозрачност на издадените административни актове, които предопределят бъдещото развитие и строителство на територията на Република България.
Освен това, предлагаме на министъра да укаже на останалите органи на изпълнителната власт да изпълняват задълженията си, вменени им по силата на нормативната уредба.
Ето и текста на писмото:


ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно: Публикуване на одобрените подробни устройствени планове на официалната страница на МРРБ в пълния им обем.

Уважаеми господин Нанков,

Моля, при изпълнение на изискванията на чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията да публикувате на официалната електронна страница на повереното Ви ведомство, подробните устройствени планове в пълния им обем, ведно с обяснителна записка, правила и нормативи за прилагане на плана, специфични правила и нормативи, план-схеми на елементите на техническата инфраструктура, план-схема за вертикално планиране, решение на комисията по чл. 210 (за плановете по чл. 16 от ЗУТ) и т. н. Моля, да публикувате и останалата част от документацията към подробните устройствени планове, а именно – опорно-сравнителен план, решения на МОСВ, актове от съгласувателни процедури и т. н.
Необходимо е да укажете и на останалите органи на изпълнителната власт, също да публикуват подробните устройствени планове на официалните си електронни страници в пълния им обем, включително и за плановете, които са влезли в законна сила преди 7 февруари 2017 г. Отново се обръщам с молба към Вас, да укажете на ръководството на ДНСК да изпълнява задълженията си по ЗУТ като извършва проверки и съставя актове за установяване на административни нарушения при нарушаване на процедурите по одобряване на подробни устройствени планове от страна на органите на изпълнителната власт.
Моля, да допълните Ваша Заповед № РД-02-15-90 от 12 октомври 2017 г., с подробно изброяване на приетата графична и текстова част на документацията, които са неразделна част от посочената заповед, като укажете и на останалите органи на изпълнителната власт правилния законосъобразен начин за оформяне на текстовата част на заповедите за одобряване на подробни устройствени планове.

Благодаря Ви за отделеното време и внимание!
Надявам се на бърза реакция от Ваша страна, тъй като административната тежест оказва много силно отрицателно въздействие върху гражданите в качеството им на участници в инвестиционния процес и създава благоприятна среда за развитие на корупцията с принудата на гражданите да се обръщат за “услуги” към служителите, от които зависи процедирането на преписките по устройствено планиране.С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 24 октомври 2017 г.
петък, 29 септември 2017 г.

Намаляват се утвърдените разходи по бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“, с 2 000 000 лв. и бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ с 2 000 000 лв., за сметка на бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“.

Постановление № 203 от 21 септември 2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г. (ДВ, брой: 78, от дата 29.9.2017 г.)

ОТ 21 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.
за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по:
a) „Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол в строителството“, бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“, с 2 000 000 лв.;
б) бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ с 2 000 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по „Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита“, бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“, с 4 000 000 лв.
Чл. 2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател: 
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Кожухаров"

Ето и стенограмата от заседанието на Министерски съвет:
"Точка 8
Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г.
БОЙКО БОРИСОВ: Приема се."

вторник, 26 септември 2017 г.

Абсурден отговор и абсурдно решение по ЗДОИ от страна на секретаря на община Варна!

На 29 август 2017 г., поисках от името на "Камарата на геодезистите в България" информация за изразходване на обществени средства за строителството на продължението на бул. Васил Левски в гр. Варна. Надявах се, това да разясни в подробности триизмерните рисунки, които бяха разпространени в медиите. Това беше необходимо, тъй като проектът е много важен за развитието на град Варна, но не толкова, колкото бул. Варна (без проектна готовност) и колкото втория мост над канал "Море - езеро" - проект, който трябва да разтовари трафика на града. Необходимостта от предоставяне на информация беше продиктувана и от изявлението на министър-председателя, че има проектна готовност за строителството на бул. Васил Левски и притеснителното му изказване, че става въпрос да се "отвори транзитен коридор и особено път към пристанищата за тежките автомобили" (заседание на МС на 09 август 2017 г.).

От Камарата на геодезистите в България, поискахме следната информация:
1. Техническите и работни проекти на основното и локалните трасета на бул. Васил Левски, в това число и:
   1.1. Проекти за изместване на подземните комуникации при строителство на посочения обект.
   1.2. Проект за промяна на коритото на дерето по протяжение на новото трасе на булеварда.
   1.3. Проект за предвидените велосипедни алеи.
   1.4. Проекти на предвидените мостови съоръжения и пешеходни подлези.
2. Доказателства за предвидени средства в общинския бюджет за отчуждаване на засегнатите от бъдещото строителство имоти и настаняване на граждани, за които това е единствено жилище.
3. Подробните устройствени планове, които са послужили за основа на проектирането.
След това искане, изневиделица се появи информация, за възлагане на преработка на проектите на стойност около 1 000 000 лева. Интересно, каква ще е тази преработка, за толкова голяма сума, след като не става въпрос за нов проект...


1. По т. 1 от искането няма решение. Има единствено обяснение. Това обяснение, обаче, противоречи не само на здравата логика, но и на закона.
Обяснение: "Поисканата в точка 1 от заявлението информация попада в обхвата на чл.3, ал.1, т.8 от Закона за авторското право и сродните му права, регламентиращ закрилата на одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. В тази връзка поисканите проекти са обекти на авторско право и нямат характера на обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, поради което процедурата за предоставянето им по реда на Закона за достъп до обществена информация е неприложима."
Казаното противоречи на истината, защото тези проекти не са предмет на авторско право, а дори и да бяха, ЗДОИ регламентира в чл. 27 как точно да се предоставят тези данни.

2. По т. 2 от искането, решението е заблуждаващо.
Решение: "Исканата в заявлението информация в частта на точка 2 е публикувана на интернет страницата на Община Варна www.varna.bg., на следния адрес: http://www.varna.bg/bg/articles/11493/Годишна_програма_за_управление_и_разпореждане_с_имоти_-_общинска_собственост_2017_г..html."
Това решение също противоречи на истината, защото в посочената програма не се предвиждат средства за изграждането на посоченото трасе. В потвърждение на това, кметът на община Варна, внесе в общински съвет Варна, актуализация на същата годишна програма, с цел, "изграждане на бул. Левски...".

3. По т. 3 от искането, решението е непълно и противозаконно.
Решение: "Исканата в частта на точка 3 от заявлението информация да се предостави под формата на преглед на оригинал на регулационен план на бул. "Левски" в съставните му три части с приемо-предавателен протокол в тридесетдневен срок от получаване на настоящото решение от Десислава Пеева - Гл.експерт КБД към дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване", етаж 6, стая 612."
Всеки, с минимални познания по българското законодателство човек, ще разбере абсурдността на такова решение. Първо, не е ясно, какъв приемо-предавателен протокол, ще се състави за "преглед на регулационен план"? Ще ми разрешат да запечатам образа на плана в съзнанието си ли? И за това ще съставим протокол... Второ, не може да се поставя краен срок, след който предоставената информация няма да е достъпна. Трето, Законът за устройство на територията, е регламентирал, че "Одобрените подробни устройствени планове се публикуват на интернет страницата на органа, който ги е одобрил..." (чл. 129, ал. 5 от ЗУТ). Тази информация, е публично достъпна в нейната цялост по силата на закона, без да е необходимо да се иска предоставянето ѝ. Четвърто, при липса на цялостно устройствено решение (ПУП, придружен от схеми), схемите се приемат по общия ред на закона.

инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 26 септември 2017 г.