Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 17 май 2018 г.

Семинар по проблемите на устройственото планиране и кадастъра

КАМАРАТА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
и
“ИМИДЖ” ЕООД
ГЕОДЕЗИЯ, КАДАСТЪР, УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

ОРГАНИЗИРАТ

Семинар по проблемите на устройственото планиране и кадастъра


Семинарът ще се проведе на 9, 16 и 17 юни 2018 г. при продължителност от 9:45 ч. до 17:30 ч. с обедна почивка от 2 часа, в Зала № 4 “Пресцентър” на Фестивален и конгресен център, находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница“ № 2.

9 юни 2018 г.

Лектор: д-р инж. Христо Дечев

 • Проблеми при прилагане на Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. В темата ще се разглеждат: 
 • Често срещани грешки в кадастралната карта и отражението на тези грешки в устройственото планиране и често срещани грешки в устройствените планове и отражението им в КККР.
 • Издаване на удостоверения за съгласуване на проекти за изменение в КККР. 
 • Отразяване на влезли в сила регулационни планове в кадастралната карта и кадастралните регистри.
 • Особености при нанасяне на сгради и самостоятелни обекти в сгради и съоръжения на техническата инфраструктура. 
 • Обсъждане на конкретни въпроси, дискусия и търсене на решения.

Лектор: инж. Момчил Минчев

 • Точност на геодезическите мрежи с местно предназначение.
 • Избиране на методи за измерване.
 • Избиране на ГНСС инфраструктурна мрежа.
 • Често допускани грешки при извършване на геодезически измервания.

Лектор: инж. Йоан Каратерзиян

 • Практически съвети за преобразуване на регулационен план в цифров вид.

Изложение на геодезични инструменти и технологии


16 юни 2018 г.

Лектори: съдия Любомира Мотова и съдия Ирена Обретенова

 • Особености при изработване на подробни устройствени планове по чл. 16, чл. 16а, чл. 17 и чл. 22 от ЗУТ.
 • Създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове. Обвързване на ПУП с ОУП.
 • Контрол на актовете по ЗУТ и ЗКИР.

Лектор: инж. Йоан Каратерзиян

 • Проблеми при изработване и процедиране на подробни устройствени планове и съвместна работа на проектантите с администрацията.
 • Публикуване на задължителната по ЗУТ информация на официалните страници на институциите - проблеми, последствия и решения.

Изложение на геодезични инструменти и технологии


17 юни 2018 г.

Лектор: инж. Йоан Каратерзиян

 • Практически съвети за изработване и процедиране на регулационни планове.
 • Практически съвети за инвестиционни проекти на уличната мрежа.
 • Новите изменения в чл. 16 и новият чл. 16а (стар чл. 16, ал. 7) от ЗУТ - законодателни изменения и практически съвети.
 • Изработване и процедиране на подробен устройствен план по чл. 16 от ЗУТ, в територии с влязъл в сила подробен устройствен план по чл. 16а (стар чл. 16, ал. 7) от ЗУТ.
 • Изработване на подробен устройствен план по чл. 22, ал. 8 от ЗУТ.
 • Връзка между качеството на геодезичната продукция и правоспособността на геодезистите, получили трета професионална квалификационна степен по професията “Геодезист” (средните техници).
 • Прилагане на Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.

Изложение на геодезични инструменти и технологии


Подготвяне на въпроси към МРРБ по прилагане на ЗУТ, ЗКИР и подзаконовите им нормативни актове въз основа на разглежданите теми и възникналите въпроси.Такса за участие:
 • За 1 от трите дена: 80 лв./човек.
 • Общо за трите дена: 210 лв./човек.
 • Общо за трите дена, при сформирани групи от над 10 човека: 180 лв./човек.

(Върху таксата не се начислява ДДС)
Начин на плащане: По банков път на следната сметка:
Банка ДСК, клон "Чаталджа", гр. Варна
BIC: STSABGSF
IBAN: BG25STSA93000023617879
Получател: Камара на геодезистите в България.
(В деня на плащането, ще Ви бъде издадена фактура)
Основание за плащане: "Участие в семинар м. юни 2018 г."
Моля, след плащането, изпратете трите имена на обучаващият се и данни за фактуриране на следните електронни адреси: imagebg@gmail.com или imagebg.net@gmail.com.

При желание, участниците могат да зададат предварително своите въпроси на следните електронни адреси: imagebg@gmail.com или imagebg.net@gmail.com.

За участието си в семинара, участниците ще получат сертификат за придобитите знания от проведеното обучение.
сряда, 7 март 2018 г.

Неправилно е да се изисква удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, преди разглеждане на подробен устройствен план от експертен съвет по устройство на територията.

Уважаеми клиенти и колеги,
Много честа практика е, преди разглеждане на проект за план за регулация от експертен съвет по устройство на територията (ЕСУТ) да се изисква удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри по смисъла на чл. 65, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.
Самото изискване за удостоверяване на приемането на такъв проект, е продиктувано от желанието на администрацията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) да упражнява допълнителен контрол върху ползването на данните от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР). То има за цел само и единствено проверка за достоверността на изходната информация и затварянето на контурите на площните обекти. Това е указано и в много изявления на ръководството на АГКК. Същото е видно, включително и от последното предложение за изменение и допълнение на цитираната наредба. Няма да споменавам факта, че тарифата, определяща таксите, които се събират за тази услуга, е изработена като ценова листа, без да е изследвана реалната стойност на услугата и служи са събиране на допълнителен скрит данък от желаещите да възлагат за собствена сметка изработване на подробни устройствени планове (ПУП). Да не говорим, че този инструмент, поставен в ръцете на недобросъвестни служители, се превръща в средство за натиск и разчистване на сметки с "непослушни" възложители и проектанти.
Съмнение, относно необходимостта от вклиняването на такава процедура в регламентираната в Закона за устройство на територията (ЗУТ) (специален по отношение на устройството на територията), буди и факта, че плановете за регулация, се изработват от правоспособни лица - геодезисти, чиято правоспособност, е удостоверена по надлежния ред и дейността им е застрахована. Не е ясно, кому е нужна тази двойна проверка, която само забавя и оскъпява процедурата по изменение или изработване на нов регулационен план.
Въпреки направените констатации, наредбата е факт и нормативната уредба трябва да се спазва. Защо е необходимо, обаче, да угаждаме на недобросъвестни чиновници, които изискват "на своя глава" спазването на допълнително поставени, утежняващи изисквания и процедури? Защо е необходимо изискването на това удостоверение, преди приемането на проекта за ПУП от ЕСУТ? На кого помага това и с какво утежнява и процедурата?
Трябва да отбележим, че ЕСУТ е колективен орган, чиито правомощия са регламентирани в ЗУТ. Същият работи в пределите на оперативна самостоятелност като разглежда преставените му проекти и от няколко законосъобразни предложения, трябва да избере това, което е най-икономично, най-целесъобразно и най-точно отговаря на целта на закона. Изпълнявайки тези свои ангажименти, членовете на ЕСУТ, би трябвало да разгледат повече от един проект на ПУП и ако предположим, че изискването на наредбата е тези проекти да са проверени от Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК), това означава, че таксата, ще се увеличи с броя на представените предложения. Т.е. възложителят, ще бъде наказан за акуратността си и за това, че изпълнява ангажиментите на Кмета на общината по възлагане на ПУП. Надали, специалистите, които са написали наредбата, както и министъра на регионалното развитие и благоустройството, са имали предвид такава процедура.
Точно тук, наредбата е крайно ясна - "Подробен устройствен план по предходната алинея се съгласува от службата по геодезия, картография и кадастър преди одобряването му."! "Преди одобряването му" означава - във всеки един момент, преди полагането на подписа на съответния орган по ЗУТ, по желание на възложителя. Най-разумният период за това е след публикуване на протокола от заседанието на ЕСУТ, в който е отразено приемането на съответния проект и преди окончателното комплектуване за одобряване на проекта от съответната администрация. При това положение, ще се спести допълнителното съгласуване от СГКК при всяко изменение, поискано от съответната администрация.
Всяко друго допълнително изискване, е превишаване на правомощията и възможност за генериране на корупционни практики.

четвъртък, 1 март 2018 г.

Предлагаме промяна на Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Изходящ № 79 от 1 март 2018 г.


ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

СТАНОВИЩЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно:
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2016 г. (Обн. ДВ, бр. 76 от 2016 г.).
Уважаеми господин Нанков,

Предложението, което е направено за промяна на Устройствения правилник на АГКК, е доказателство за желанието Ви да установите добри административни практики в поверената Ви институция. Агенцията по геодезия, картография и кадастър, освен административна структура, обслужваща определени със закон дейности, е стожер за запазване на собствеността на гражданите и установяване на ред и законност в документооборота. В тази връзка, както и за пресичане на незаконосъобразни действия, установяване в бъдеще на норми на добро управление и пресичане на административния произвол, правим следните конкретни предложения:


1. В § 11, се правят следните допълнения:

     1.1. Към чл. 18, ал. 5, се добавя нова т. 12 със следния текст:
“12. отстранява грешки и непълноти и явни фактически грешки в КККР, за които е научил от официално постъпила информация от геодезисти с държавно придобити знания и умения по специалността, както и от съсловни организации на геодезисти. Уведомява за действията си по тази точка изпълнителния директор на АГКК. Води регистър за установените проблеми и предприетите действия по тази точка.”
     1.2. Към чл. 18, се добавя нова ал. 6 със следния текст: “(6) Дейностите по т.т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 на ал. 5, се осъществяват от геодезисти с държавно придобити знания и умения по специалността.”

Мотиви: Необходимо е да се въведе ред за задълженията на служителите на СГКК, когато същите научат за грешки и непълноти и явни фактически грешки в КККР. Практиката в момента, е същите да не се признават и да се неглижират при узнаването им, с което КККР остава грешна и не се спазва целта на закона. Освен това, е необходимо да се прекрати лошата практика, КККР да се оставя в ръцете на неспециалисти, които само по силата на закона имат право да боравят и контролират дейностите, които са им възложени. Необходимо е да се нормира включването в екипа на АГКК на придобилите трета професионална квалификационна степен по професията “Геодезист”, които имат държавно признати придобити знания и умения в областта на геодезията и кадастъра.


2. В § 12, се правят следните изменения:
     2.1. Текстът “Обща администрация 35”, става “Обща администрация 38”.
     2.2. Текстът “дирекция "Административно-правно и финансово обслужване" 35”, става “дирекция "Административно-правно и финансово обслужване" 38”.
     2.3. Текстът “Специализирана администрация 384”, става “Специализирана администрация 381”.
     2.4. Текстът “дирекция "Геодезия, картография и кадастър" 39”, става “дирекция "Геодезия, картография и кадастър" 42”.
     2.5. Текстът “дирекция "Информационни технологии и пространствени данни" 13”, става “дирекция "Информационни технологии и пространствени данни" 16”.
     2.6. Текстът “Служби по геодезия, картография и кадастър 332”, става “Служби по геодезия, картография и кадастър 323”.


Мотиви: Това предложение, цели повишаване на знанията и ефективността на СГКК като общата численост на състава на всички СГКК да се намалява с деветима души и с по трима души се увеличава числеността на на Дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“, Дирекция "Геодезия, картография и кадастър" и Дирекция "Информационни технологии и пространствени данни". Тези 9-има служители, трябва да се назначат от провинцията и да оказват помощ на СГКК на ротационен принцип, без да изпълняват функциите си в областите по постоянен и настоящ адрес. Така формираните мобилни групи, ще посещават на място СГКК, изнесените работни места, обслужващите администрации по ЗКИР, както и ще осъществяват периодични срещи с граждани, НПО и правоспособни лица по ЗГК, за да оказват помощ и контрол. Това ще способства за усъвършенстване на работата на СГКК и ще пресече практиката на произволно тълкуване на нормативната уредба, както и за установяване на добри законосъобразни практики в административното обслужване, ще намали загубите на работно време, ще намали загубените административни дела, ще увеличи доверието в институцията, ще уеднакви практиките по прилагане на нормативната уредба в отделните СГКК, ще намали драстично възможностите за корупция и т.н.


Моля, ако намерите предложенията за неотносими към Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, да счетете същите като предложение за бъдещи промени на нормативната уредба.


С уважение:

инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 1 март 2018 г.

петък, 23 февруари 2018 г.

Искаме промени, които ще осигурят публичност на кадастралната карта, преди одобряването ѝ и ще ограничат възможността за кражба на имоти, публична собственост.КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Изходящ № 78 от 23 февруари 2018 г.

ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно:
Допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър и изменение и допълнение на Наредба № РД–02–20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.
Уважаеми господин Нанков,

С оглед осигуряване на по-голяма публичност на работата на администрация, защита на правата на собствениците на имоти, носителите на ограничени вещни права и защита на обществения интерес, моля да приемете следните наши предложения:

Предложение за промяна на Закона за кадастъра и имотния регистър:

В чл. 28, ал. 1, след думата “изработват”, се добавя текстът “и излагат за разглеждане,”.

Консолидирана версия на предложения за промяна текст:
“Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Кадастралната карта и кадастралните регистри се изработват и излагат за разглеждане, в цифров, графичен и писмен вид и се поддържат в цифров вид.”

Предложение за изменение и допълнение на Наредба № РД–02–20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри:

В чл. 4, ал. 1, изречение “второ”, съюзът “или”, се заменя със съюза “и”.
Към чл. 4, ал. 1, се добавя ново изречение “трето”, със следния текст: “В случаите, в които се засягат имоти, публична собственост, кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти, се излагат на общодостъпна платформа с безплатно ползване, което е част от процедурата по обявяване на проекта.”.

Консолидирана версия на предложения за промяна текст:
“Чл. 4. (1) Данните от кадастъра се създават, съхраняват и поддържат в цифров вид. Кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти се създават в цифров, графичен и писмен вид и се поддържат в цифров вид. Кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти се излагат за разглеждане от заинтересованите лица в цифров или и писмен вид. В случаите, в които се засягат имоти, публична собственост, кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти, се излагат на общодостъпна платформа с безплатно ползване, което е част от процедурата по обявяване на проекта.

Мотиви: Цялостната концепцията на българското законодателство, се крепи върху разделението на властите, ефективният граждански контрол, прозрачността на управлението, защита на собствеността и защита на правата на гражданите. Същите цели преследва и законодателството, свързано със създаването и поддържането на КККР. Независимо от стремежа към постигане на посочените цели, обаче, в предложените за промяна текстове, има включена възможност за заобикаляне на целта на закона. Тази възможност, умело се използва от някои служители в някои от Службите по геодезия, картография и кадастър. Има много примери, в които е отказано предоставяне на цифрови данни за имотни граници по обявени преписки за изменение на КККР. От друга страна, няма как заинтересуваните лица да установят верността на обявената им кадастрална карта само от графични материали, при наличие на груби грешки, като грешни абсолютни координати, когато се запазва относителното разположение на елементите на кадастъра. Няма как да се установи и грешка, малко над допустимата, без да се ползва цифровия модел. С предложените промени, ще се намали в голяма степен възможността от злоупотреба със служебно положение и нанасяне в КККР на имоти изключителна държавна собственост като частна собственост, какъвто пример има във Варна.
Всички тези проблеми и злоупотреби, до голяма степен, ще бъдат парирани с предложените промени. Последните, могат да бъдат реализирани в два етапа - първо с промяна на Наредба № РД–02–20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, което няма да противоречи, а само ще допълни и конкретизира закона, а след това и с промяна на Закона за кадастъра и имотния регистър, което ще отхвърли възможността за произволно тълкуване.
Господин Министър, всички собственици и носителите на ограничени вещни права, както и всички граждани, когато се засягат имоти публична собственост, имат право да се запознаят с оригинала на плана. А оригиналът е в цифров вид. Всеки отказ от предоставяне на тази информация, е сериозно нарушаване на правата на гражданите и допринася за въвеждането им в заблуждение и внасяне на грешки в кадастралната карта.

Надяваме се на положително становище и бърза реакция от Ваша страна. При положително становище, моля да дадете инструкции за предварително изпълнение на тези текстове, доколкото не противоречат на действащата в момента нормативна уредба.


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 23 февруари 2018 г.

сряда, 21 февруари 2018 г.

Предложихме промени в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № РД–02–20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, в частта си за установяване на облекчен ред за съгласуване на подробни устройствени планове.КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Изходящ № 77 от 21 февруари 2018 г.


ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТОСТАНОВИЩЕ

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД–02–20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри от 23 януари 2018 г. 

Уважаеми господин Нанков, 


Направеното предложение за изменение на Наредба № РД–02–20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, в частта си за установяване на облекчен ред за съгласуване на подробни устройствени планове за национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост, за обекти с национално значение и за общински обекти с първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията, и за обекти, финансирани изцяло или частично от фондове на Европейския съюз, въвежда двоен стандарт в извършването на административното обслужване. Напълно сме наясно, както с нормативната уредба, така и с практиката по прилагането на ЗКИР и свързаните с него подзаконови нормативни актове от страна на административните органи. Свидетели сме, обаче, на превратно тълкуване на чл. 65 от страна на началника на СГКК - Варна, което се изразява в изискване от останалите органи на изпълнителната власт да изискват от своя страна издаване на удостоверение за приемане на проект за изменение на КККР в случаи, в които с подробният устройствен план не се изменят граници на поземлените имоти. Това налага установяването на правилата описани в § 8 от ПЗР на проекта като общи правила, при всички случаи на изпълнение на изискванията на чл. 65 от наредбата, а не само за определени обекти. 


В този смисъл, Ви предлагаме следните два варианта на конкретни предложения за промяна на обнародвания проект: 

Вариант 1:
1. § 4 от проекта, се премахва.
2. В § 8 от ПЗР на проекта, основният текст придобива следния вид:
“§ 8. За съгласуване по реда на чл. 128, ал. 6 от Закона за устройство на територията на подробен устройствен план, се прилага следният ред:”
3. Добавя се нов § 8а със следния текст:
“§ 8а. Започнати производства, се довършват по реда на тази наредба”.

Вариант 2:
1. § 4 от проекта, придобива следния вид:
“В чл. 65, ал. 2 изречение първо се изменя така:
“Подробни устройствени планове по предходната алинея, се съгласуват от службата по геодезия, картография и кадастър преди одобряването им, единствено и само относно верността и актуалността на кадастралната карта, послужила като основа за изработване на подробният устройствен план.””.
2. Предложеният текст на § 8 от ПЗР на проекта, се премахва и се заменя със следния текст:
“§ 8. Започнати производства, се довършват по реда на тази наредба”.

Мотиви: Както от текста на чл. 65 от Наредбата, така и от дадените ни указания от Изпълнителния директор на АГКК, справката за отразяване на становища към проекта за изменение на същата наредба от 12 април 2017 г. и отговорите на всички устни запитвания, правени до АГКК, е ясно, че “съгласуването от СГКК се изразява единствено и само относно верността и актуалността на КККР, послужили като основа за изработване на ПУП” Тъй като наредбата не се разбира и изпълнява така, както е написана, явно се налага тълкуването ѝ, направено в § 8 от ПЗР на проекта. От друга страна, не е допустимо въвеждане на двойни стандарти, при положение, че ако се спазват точно нормативните изисквания, удостоверението за съгласуване ще бъде издадено за не повече от 1 час, включително администрирането на преписката. Това е само техническа съпоставка на графични данни, която може да бъде извършвана и машинно, с отдалечен достъп.

В допълнение, предлагаме да се укаже изрично и начин на завършване на започнатите административни производства, свързани с предложените в проекта изменения.


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 21 февруари 2018 г.