Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

сряда, 23 ноември 2016 г.

Покана за участие в семинар: Закон за устройство на територията - чл. 16, чл. 17 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ.


КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: http://www.kab.bg/; http://kabvarna.com/
Моб. тел.: +359 (52)632257
Електронна поща: kabvarna@gmail.com; varna@kab.bg

КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

П О К А Н А
Камарата на архитектите в България и
Камарата на геодезистите в България,
Ви канят на организирания от тях семинар на тема:

Закон за устройство на територията -
чл. 16, чл. 17 от ЗУТ и
§ 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ

Семинарът ще се проведе на 17 декември 2016 г., събота, в
Зала № 4 “Пресцентър” на Фестивален и конгресен център, находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница“ № 2.

Лектори:
Ирена Обретенова - опитен юрист с 26-годишен стаж, от които 16 години като адвокат и 10 години като съдия в Административен съд -  Варна. Разглежда основно дела по ЗУТ и ЗКИР.
Любомира Мотова - опитен юрист с 20-годишен стаж като съдия, от които 8 години, във Върховен административен съд. От 2009 г. -  във второ отделение на ВАС - дела по ЗУТ и ЗКИР.

Семинарът ще протече при следния дневен ред:

 • Първа част: от 10:00 до 12:30 ч.
 1. Възникване и история на законите, които имат непосредствено отчуждително действие за обществени мероприятия.
 2. Има ли противоречие между текста на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ и защитата на частната собственост?
 3. Прилагане на чл. 16, ал. 1 - 4 от ЗУТ, при изработване на подробни устройствени планове.
 4. Графично изобразяване на подробен устройствен план по чл. 16, ал. 1 - 4 от ЗУТ, при неприложена първа регулация по предходен регулационен план.
 5. Необходим обхват на проекта за ПУП по чл. 16, ал. 1 - 4 от ЗУТ.
 6. Принцип на отнемане по чл. 16, ал. 1 от ЗУТ за обществени мероприятия. Може ли да се прилага равен процент на отнемане от всички частни имоти, включени в проекта на ПУП?
 7. Урегулирани на поземлени имоти по чл. 16, ал. 1 - 4 от ЗУТ в територии с неприложени регулационни планове, изработени по чл. 16, ал. 7 от ЗУТ.
 8. Кога и как се прилага чл. 17 от ЗУТ на практика?

 • Кафе-пауза: от 12:30 до 13:30 ч.

 • Втора част: от 13:30 до 17:00 ч.
 1. Начин на изработване и процедиране на подробни устройствени планове, съставени на основание на § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ.
 2. Начин на представяне на проектантското решение, при изработване на ПУП, с оглед последващо обжалване на акта за одобряването му.
 3. Най-чести пропуски при оформяне на актовете за одобряване на проекти на подробни устройствени планове по чл. 16, ал. 1 - 4, чл. 17 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ.
 4. Правоспособност и опит на вещите лица, подпомагащи решенията на съда.
 5. Въпроси и отговори по разгледаните теми.

Такса за участие: 50 лв. (Върху таксата няма да се начислява ДДС)
Получател: Камара на геодезистите в България.
Основание за плащане: Участие в семинар по ЗУТ на 17.12.2016 г.
Начин на плащане: По банков път на следната сметка:
Банка ДСК, клон "Чаталджа", гр. Варна
BIC: STSABGSF
IBAN: BG25STSA93000023617879
(С дата на плащането, ще Ви бъде издадена фактура)

При желание, участниците могат да зададат предварително своите въпроси на следните електронни адреси:

За участието в семинара, участниците ще получат сертификат за придобити знания от проведеното обучение.


арх. Иван Трендафилов
Председател на РК - Варна на
Камарата на архитектите в България


инж. Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България


гр. Варна, 23 ноември 2016 г.

Допълнителни въпроси.

1 коментар: