Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 15 ноември 2016 г.

Обнародвано е изменение и допълнение на Тарифа № 14

Днес е обнародвано Постановление № 293 от 8 ноември 2016 г. на МС за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благо­устройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г.
Нищо добро не очаква нито клиентите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), нито правоспособните геодезисти. Въпреки нашите предупреждения, МРРБ надви на ината си и противно на говоренето за намаление на таксите, ги увеличи и ги превърна от такси в цени. (Малък пример: За скица в урбанизирана територия на хартия, се заплаща 20 лева, при 11.76 лв. "себестойност на услугата". Т. нар. "себестойност", се получава, като се начислява 20% печалба, под формата на "разходи за надграждане на информационната система". Времето, определено за издаване на скицата е 24 минути, които не включват промени в кадастралната карта и кадастралния регистър. За последните, се плаща доста повече и се чака много.) Това ще доведе до увеличаване на общата цена за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) и до намаляване на цената на геодезичните услуги, извършвани от физически и юридически лица. В крайна сметка, ще има случаи, в които регистратора на данните (разбирай АГКК), ще получи повече пари, отколкото ще получи истинския изпълнител на проекта за изменение на КККР. Да не говорим, че времето за което СГКК обработва преписките е в пъти повече от времето, за което геодезистите изработват проектите.
Само благодарение на усилията на част от геодезичната гилдия, въпреки отношението на държавата към кадастъра, се поддържа добро качество на геодезичните услуги. Но не се знае колко време ще "устискаме", предвид държавния натиск. А от качеството на кадастъра, зависи защитата на собствеността.

По-долу, публикуваме пълния текст на постановлението.
Обърнете внимание на § 3 от Преходните и заключителни разпоредби.


          Министерски съвет
брой: 90, от дата 15.11.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ стр.3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №293 ОТ 8 НОЕМВРИ 2016Г.
за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 1998 г.; попр., бр. 110 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1999 г., бр. 41 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г., бр. 20 и 107 от 2004 г.; попр., бр. 108 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 98 и 105 от 2005 г., бр. 77 от 2006 г., бр. 13 от 2007 г., бр. 95 от 2008 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 18 от 2012 г., бр. 13 от 2013 г., бр. 10, 60 и 102 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. Раздел VI. Такси за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (нов – ДВ, бр. 99 от 2002 г.) се изменя така:
„Раздел VI
Такси за предоставяне на услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)
А. Такси за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и от специализирани карти и регистри
Чл. 35. Справка за данни от кадастралната карта и кадастралните регистри и/или от специализираните карти, съдържаща данни, избрани от заявителя – събира се такса в размер, както следва:
1. в PDF формат:
а) в неурбанизирана територия – 3,50 лв. за един обект;
б) в урбанизирана територия – 5,50 лв. за един обект;
2. цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР – 1 лв. за един обект;
3. WMS (web map services) – от една точка на достъп за един потребител, на слоеве по видове обекти:
а) за 1 месец – 80 лв. на слой за един вид обекти;
б) за 1 година – 800 лв. на слой за един вид обекти.
Чл. 36. Справка за границите на административно-териториалните единици и териториалните единици, включително землищни граници – събира се такса в размер, както следва:
1. в PDF формат – 1 лв. за един контур (граница) на административно-териториална или териториална единица;
2. цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР – 1 лв. за един контур на административно-териториална или териториална единица;
3. WMS (web map services) – от една точка на достъп за един потребител:
а) за 1 месец – 80 лв.;
б) за 1 година – 800 лв.
Чл. 37. Справка от информационно-административната карта – събира се такса в размер, както следва:
1. в PDF формат:
а) в неурбанизирана територия – 3,50 лв. за един обект/за един контур;
б) в урбанизирана територия – 5,50 лв. за един обект/за един контур;
2. цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР – 1 лв. за един обект/за един контур;
3. WMS (web map services) – от една точка на достъп за един потребител, на слоеве по видове обекти – 80 лв. за 1 месец, на слой за един вид обекти.
Чл. 38. Скица на поземлен имот в урбанизирана територия – събира се такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 20 лв.;
2. електронен документ в PDF формат – 14 лв.
Чл. 39. Скица на поземлен имот в неурбанизирана територия – събира се такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 5 лв.;
2. електронен документ в PDF формат – 3,50 лв.
Чл. 40. Скица на сграда – събира се такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 20 лв.;
2. електронен документ в PDF формат – 14 лв.
Чл. 41. Схема на самостоятелен обект – събира се такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 20 лв.;
2. електронен документ в PDF формат – 14 лв.
Чл. 42. Удостоверение за зона на ограничение и за имотите от кадастралната карта и кадастралните регистри, които попадат в нея – събира се такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 25 лв.;
2. електронен документ в PDF формат – 17,50 лв.
Чл. 43. Удостоверение за наличие или за липса на данни – събира се такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 20 лв.;
2. електронен документ в PDF формат – 14 лв.
Чл. 44. Скица-проект за изменение на поземлен имот – събира се такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 20,00 лв.;
2. електронен документ в PDF формат – 14,00 лв.
Чл. 45. Схема-проект за изменение на самостоятелен обект – събира се такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 20,00 лв.;
2. електронен документ в PDF формат – 14,00 лв.
Чл. 46. Удостоверение по чл. 54а, ал. 3 ЗКИР – събира се такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 25 лв.;
2. електронен документ в PDF формат – 17,50 лв.
Чл. 47. Комбинирана скица – събира се такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 25 лв.;
2. електронен документ в PDF формат – 17,50 лв.
Чл. 48. Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот към минал момент – събира се такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 15,00 лв.;
2. електронен документ в PDF формат – 10,50 лв.
Чл. 49. Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда към минал момент – събира се такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 15,00 лв.;
2. електронен документ в PDF формат – 10,50 лв.
Чл. 49а. Извлечение от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект към минал момент – събира се такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 15,00 лв.;
2. електронен документ в PDF формат – 10,50 лв.
Чл. 49б. Извлечение от кадастралната карта и кадастралните регистри и/или от специализираните карти по видове данни, избрани от заявителя – събира се такса в размер, както следва:
1. за обекти в неурбанизирана територия:
а) документ на хартиен носител – 5,00 лв. за един обект;
б) електронен документ в PDF формат – 3,50 лв. за един обект;
2. за обекти в урбанизирана територия:
а) документ на хартиен носител – 20,00 лв. за един обект;
б) електронен документ в PDF формат – 14,00 лв. за един обект;
3. цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР – 1,00 лв. за един обект.
Чл. 49в. Извлечение за границите на административно-териториалните единици и териториалните единици, включително землищни граници – събира се такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 5,00 лв. за един контур (граница) на административно-териториална или териториална единица;
2. в PDF формат – 2,00 лв. за един контур на административно-териториална или териториална единица;
3. цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР – 2,00 лв. за един контур на административно-териториална или териториална единица.
Чл. 49г. Извлечение от информационно-административната карта – събира се такса в размер, както следва:
1. за обекти в неурбанизирана територия:
а) документ на хартиен носител – 5,00 лв. за един обект/за един контур;
б) електронен документ в PDF формат – 3,50 лв. за един обект/за един контур;
2. за обекти в урбанизирана територия:
а) документ на хартиен носител – 15,00 лв. за един обект/за един контур;
б) електронен документ в PDF формат – 10,50 лв. за един обект/за един контур;
3. цифров вид във формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР – 1 лв. за един обект/за един контур.
Чл. 49д. (1) Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри – събира се такса в размер, както следва:
1. документ на хартиен носител – 50 лв.;
2. електронен документ в PDF формат – 35 лв.
(2) Таксата по ал. 1 се събира за всеки нов обект, който се съдържа в проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.
(3) За проект, който съдържа повече от 50 нови обекта, се събира таксата по ал. 2, намалена с 50 на сто.
Чл. 49е. Таксите по чл. 38 – 49д се събират за изпълнение на услуги, определени в наредбата по чл. 58 ЗКИР като обикновени. За бързи услуги таксата се увеличава със 100 на сто.
Чл. 49ж. За скиците и схемите, получени от органите и лицата по чл. 55, ал. 5 и 6 ЗКИР, и за официалните документи и справки, предоставяни по реда на чл. 55, ал. 8 ЗКИР, се събират таксите за услугите по този раздел – за електронен документ в PDF формат.
Чл. 49з. За официалните документи и справки, предоставяни по реда на чл. 55, ал. 7 ЗКИР, се събират таксите за услугите по този раздел – за документ на хартиен носител.
Б. Такси за предоставяне на услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд)
Чл. 49и. (1) За предоставяне на материали и данни от Геокартфонда се събират такси в размер, както следва:
1. за правоъгълни координати, височина и данни за триангулачна точка, определена в координатни системи 1970 г. или 1950 г., на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) – 7,00 лв. на точка;
2. за правоъгълни координати, височина и данни за геодезическа точка, определена в БГС2005 (координатна система 2005 г. или в кадастрална координатна система 2005 г.), на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) – 7,00 лв. на точка;
3. за пространствени координати за геодезическа точка, получени от ГНСС измервания, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) – 9,00 лв. на точка;
4. за трансформация на координати на точка от една координатна система в друга, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) – 5,00 лв. на точка;
5. за топографско описание на точка в циф­ров вид (PDF формат) – 10,00 лв. на точка;
6. за координати на координатните кръстове на едромащабна топографска карта или архивен план, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) – 5,00 лв. на кръст;
7. за координати и височина, включително реперни данни, на точка от работната геодезическа основа, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) – 3,00 лв. на точка;
8. за схема на ГММП в цифров вид (PDF формат) – 10,00 лв. на схема;
9. за схема на основната геодезическа и нивелачна мрежа в М 1:25 000, в цифров вид (GIF формат, JPEG формат), в координатни системи 1970 г. или 1950 г. – 6,00 лв. за картен лист;
10. за топографско описание и височина на нивелачен репер, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) – 10,00 лв. на репер;
11. за данни за гравиметрична точка или магнитна точка, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) – 5,00 лв. на точка;
12. за данни от мареографните станции, на хартия и/или в цифров вид (PDF формат) – 10,00 лв. за периодично осреднени стойности;
13. за едноцветен картен лист в М 1:5000 – 11,00 лв. на картен лист;
14. за многоцветен картен лист в М 1:5000 – 16,00 лв. на картен лист;
15. за едноцветен картен лист в М 1:10 000 – 20,00 лв. на картен лист;
16. за многоцветен картен лист в М 1:10 000 – 25,00 лв. на картен лист;
17. за сканирани изображения на издателски оригинали (релеф – TIF формат, резолюция 600 dpi, ситуация – TIF формат, резолюция 300 dpi, или хидрография – TIF формат, резолюция 300 dpi) на картен лист от ЕТК – 20,00 лв. на оригинал;
18. за сканирани (TIF формат, резолюция 300 dpi) и геореферирани изображения на картни листове от едромащабната топографска карта (ЕТК):
а) за едноцветен картен лист – 15,00 лв. на картен лист;
б) за многоцветен картен лист – 20,00 лв. на картен лист;
19. за извадка от ЕТК в М 1:5000 в цифров вид, GEOTIFF – UTM 35 зона – 25,00 лв. на извадка;
20. за сканирано контактно копие от аерофотоснимка (TIF формат, резолюция 600 dpi) – 15,00 лв. на снимка;
21. за сканиран негатив на аерофотоснимка (TIF формат, резолюция 600 dpi) – 20,00 лв. на негатив;
22. за баланс на земята 1956 г. и 1968 г. в цифров вид (TIF формат, резолюция 300 dpi) – 25,00 лв. на картен лист;
23. за копие от архивен кадастрален или регулационен план в цифров вид (TIF формат, резолюция 300 dpi) – 2,00 лв. на квадратен дециметър;
24. за копие от единичен архивен документ в цифров вид (PDF формат, JPEG формат) – 5,00 лв. на лист;
25. за копие от оцифрен кадастрален план:
а) в графичен вид – 2 лв. на квадратен дециметър, но не по-малко от 15 лв.;
б) в цифров вид без данни за собствеността (CAD формат):
аа) до 1000 поземлени имота – 0,50 лв. на поземлен имот, но не по-малко от 10 лв.;
бб) от 1000 до 10 000 поземлени имота – 0,40 лв. на поземлен имот;
вв) над 10 000 поземлени имота – 0,30 лв. на поземлен имот;
в) в цифров вид с данни за собствеността (CAD формат) – 0,60 лв. на поземлен имот, но не по-малко от 10 лв.;
26. за извлечение от регистъра на собствеността (разписния списък) към кадастралния план – 0,10 лв. за един поземлен имот, но не по-малко от 5 лв.
(2) За предоставяне на материалите по ал. 1, т. 20 – 24, разпечатани на хартиен носител и заверени, съответните такси се увеличават с 20 на сто.
В. Такси за предоставяне на услуги от регистрите на правоспособните лица по ЗКИР
Чл. 49к. За предоставяне на справки и услуги от регистрите на лицата, правоспособни да извършват дейности по геодезия, картография или кадастър, се събират такси в размер, както следва:
1. за издаване на свидетелство за право­способност – 8 лв.;
2. за издаване на карта на правоспособно лице – 12 лв.;
3. за издаване на дубликат на свидетелство за правоспособност – 12 лв.;
4. за издаване на дубликат на карта на правоспособно лице – 18 лв.;
5. за писмена справка от партидата на едно правоспособно лице – 5 лв.;
6. за обобщена писмена справка по определен показател от партидите на повече от едно правоспособно лице – 10 лв.“
§ 2. В допълнителната разпоредба се създава нов § 1:
„§ 1. По смисъла на чл. 35, 37, 49б, 49г и 49д „обект“ е обект по чл. 23 ЗКИР, зона на ограничение, обект на специализираните карти и регистри по глава четвърта ЗКИР.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. (1) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 1 относно чл. 35, 36, 37, 48, 49, 49а, 49б, 49в и 49г, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.
(2) Член 37, ал. 6, чл. 40, чл. 41, ал. 1 – 4 и чл. 47, ал. 2 (в редакцията на тарифата – ДВ, бр. 59 от 2016 г.) се прилагат до 31 декември 2018 г.
§ 4. В Постановление № 239 на Министерския съвет от 2002 г. за допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (ДВ, бр. 99 от 2002 г.), в заключителните разпоредби § 3 се отменя.

Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
8929

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

изм. и доп. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2014г.
Чл. 37. ...
(6) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) За издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид се събира такса в размер 0,50 лв. за един недвижим имот в неурбанизирана територия и 0,80 лв. за един недвижим имот в урбанизирана територия, но не по-малко от 5 лв. за един препис-извлечение. Препис-извлечението от кадастралния регистър на недвижимите имоти включва данните за недвижимите имоти и името на собствениците и носителите на ограничени вещни права.

изм. ДВ. бр.95 от 4 Ноември 2008г.
Чл. 40. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) За предоставяне на списък с координати на подробни точки се събира такса по 0,50 лв. за една точка.

изм. и доп. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2014г.
Чл. 41. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) За предоставяне на копие от кадастрална карта или на част от нея в графичен вид се събира такса по 2 лв. на квадратен дециметър, но не по-малко от 10 лв. за едно копие.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) За предоставяне на копие от кадастрална карта (без данните за собствеността) в цифров вид върху магнитен носител за неурбанизирана територия се събира такса, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) до 50 поземлени имота - по 0,80 лв. за всеки поземлен имот;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) от 50 до 200 поземлени имота - 40 лв. + по 0,60 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 50;
3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) от 200 до 500 поземлени имота - 130 лв. + по 0,50 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 200;
4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) от 500 до 1000 поземлени имота - 280 лв. + по 0,40 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 500;
5. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) над 1000 поземлени имота - 480 лв. + по 0,30 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 1000.
(4) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2004 г., в сила от 07.12.2004 г.) За предоставяне на копие от кадастрална карта (без данните за собствеността) в цифров вид върху магнитен носител за урбанизирана територия се събира таксата по ал. 3, увеличена, както следва:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) за София, Пловдив, Варна и селищните образувания с национално значение - пет пъти;
2. за областните градове с изключение на тези по т. 1 - четири пъти;
3. за градовете с изключение на областните - три пъти;
4. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г.) за селата и селищните образувания с местно значение - два пъти.

изм. и доп. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2014г.
Чл. 47. ...
(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2008 г., в сила от 04.11.2008 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2014 г., в сила от 04.02.2014 г.) За справките и услугите, заявени и предоставени по електронен път, се заплащат съответните такси, намалени с 30 на сто.

Отменена с § 4 норма:
доп. ДВ. бр.99 от 22 Октомври 2002г.
(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2002 Г.)
§ 3. До одобряването по реда на ЗКИР на кадастрална карта и кадастрални регистри за съответната територия за извършените справки и услуги от Агенцията по кадастъра въз основа на предадените й по реда на § 6, ал. 2 и 3 ЗКИР карти, планове и регистри се събират таксите по този раздел.


Няма коментари:

Публикуване на коментар