Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

понеделник, 7 ноември 2016 г.

Становище, относно Проект на Проект на Наредба за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистриКГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
СТАНОВИЩЕ
относно Проект на Проект на Наредба за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Камарата на геодезистите в България, приема по принцип желанието на МРРБ и АГКК, да създаде нов проект на Наредба за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, като прави следните конкретни предложение, с оглед привеждането ѝ в съответствие с нормативните актове от по-висок ранг, намаляване на административната тежест, съблюдаване на демократичните принципи на обществото и спазване на езиковите норми. С оглед на горното, правим следните конкретни и общи предложения, с което се надявам да предизвикаме широко обсъждане на проекта, както в геодезичните среди, така и сред органите на изпълнителната власт и обществеността:

 1. В чл. 4, ал. 1, изречение трето, съюзът "или", се замества със съюза "и".
Мотиви: КККР се поддържа в цифров вид. В предложения проект, се оставя на СГКК да избере един от начините на обявяване. Ограничават се правата на заинтересуваните да получат необходимата им информация. До този момент има нееднократно отказан достъп до данни в цифров вид от страна на СГКК - Варна и с предложената промяна, тази порочна административна практика, ще бъде преодоляна.
 1. Текстът на чл. 5, ал. 5 придобива следния вид:
"(5) Подробните точки имат характеристики за начин на означаване (материализиране), начин на определяне съгласно форма̀та по чл. 12, т. 5 от ЗКИР и точност на определяне."
Мотиви: Точността на определяне на подробната точка е много важна характеристика, особено при съвместяване в един цифров модел на горски фонд, земеделски земи и урбанизирани територии.
 1. В чл. 18, ал. 2 навсякъде думата "кадастрална" се заменя със следния текст: "съответния план или".
Мотиви: Определянето на "грешка в абсолютното положение на подробна точка", се използва за всички планове в тази наредба.
 1. Към чл. 20, се добавя нова ал. 5 със следния текст:
"(5) Агенцията по геодезия, картография и кадастър носи отговорност за отклоненията при нанасяне на границите на поземлените имоти в кадастралната карта, по-големи от допустимите стойности на грешките по чл. 18. При констатирани такива отклонения, същите се отстраняват за сметка на АГКК в срок от 6 месеца от констатиране на отклоненията. След този срок, заинтересуваното лице има право да възложи проектните дейности по отстраняването им на правоспособно лице, като АГКК възстановява вложените за това средства."
Мотиви: Ясно е, че при неточна кадастрална карта, вината е на АГКК, но това трябва да се напише недвусмислено, за да има дисциплиниращ ефект върху държавните служители и да посочи за правата на клиентите на АГКК.
 1. Текстът на чл. 38, ал. 2, се променя, както следва:
"(2) Когато има спор за границите между поземлени имоти, тези имоти се изобразяват като един имот. Наличието на спор за граница се удостоверява с документ, издаден от съда, който се вписва в кадастралния регистър."
Мотиви: Вписването на имота като един е обусловено от невъзможността в момента на заснемане да се установи точната граница. В същото време, не трябва да се дава възможност, заснетата граница по реда на ал. 1, да се ползва като доказателство. Премер: На място има две огради от един и същ вид - имотна граница и кокошарник. Води се дело, коя от границите и имотна.
 1. В края на чл. 38, ал. 4, т. 2, се добавя запетая и следния текст: "ако за това са приведени съответните писмени доказателства от страна на администрацията или заинтересувано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ".
Мотиви: На място, по време на заснемането, не може да се прецени, дали една сграда е временна или не.
 1. Чл. 39, ал. 3, т. 2, отпада.
Мотиви: Собствеността се определя от документите за собственост или от нормативен акт. Има железопътни линии, които са частна собственост.
 1. В чл. 39, ал. 5, текстът "бреговете им", се заменя със следния текст "границата на най-високите води, по данни от МОСВ".
Мотиви: Заливните територии на водните басейни се влияят от времето, в което се извършват геодезичните заснемания. Това, обикновено, е времето на безводие. Отразяването на границите водните басейни при по-малко количество вода от максималното, ще доведе до сериозни проблеми при повишаване на водното ниво. Освен това в ЗВ няма легална дефиниция за "бряг".
 1. В чл. 39, ал. 7, след текста "зад плажната ивица", се добавя следния текст: "по отношение на бреговата линия".
Мотиви: По-голяма яснота и предотвратяване на превратно тълкуване на нормата.
 1. Ал. 9 на чл. 39, се премахва.
Мотиви: Противоречи на чл. 2 от ЗКИР. По този начин държавата абдикира от своите задължения и се създават условия за укриване на данъци. От друга страна, се създават повече задължения на собствениците на големите предприятия по отношение на частно финансиране на КККР.
 1. Ал. 10 на чл. 39, става ал. 9 и към нея се добавя изречение второ, със следния текст: "Кръстовищата се отразяват като самостоятелен имот."
Мотиви: Кръстовищата имат самостоятелно значение като вид територия, предвид възможното пресичане на различни по собственост улици и пътища.
 1. Ал. 11 на чл. 39, става ал. 10.
 2. Нормата на чл. 40, ал. 2 е неясна и е необходимо да се дефинира по-точно.
 3. В чл. 41, ал. 1, текстът "територия със земи по", да се замени със следния текст: "имоти, попадащи под разпоредбите на".
Мотиви: В много от териториите, определени с околовръстен полигон като територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, има съществуваща собственост, която не попада под разпоредбите на посочената норма. При предложената редакция на чл. 41, ал. 1, ще се лишат от права собствениците на тези имоти.
 1. В чл. 42, ал. 11, в края на изречение първо, се добавя запетая и следния текст: "след обезщетение на собствениците по реда на ЗСПЗЗ, при наличие на застъпване".
Мотиви: Ако обезщетението не предшества отразяването в КККР, се нарушава чл. 17 от Конституцията и ЗС.
 1. В края на чл. 56, ал. 1, се допълва следния текст: "или от правоспособно лице по ЗКИР".
Мотиви: Много често, при изпълнение на възложените им дейност, правоспособните лица, установяват наличието на непълноти и грешки или явни фактически грешки. Тези лица са имат възможността, уменията, техниката и доверието от страна на ИД на АГКК да установяват тези несъответствия.
 1. Към чл. 56, се създават нови ал. 11 и ал. 12, със следния текст:
"(11) СГКК връща проекта за изменение на КККР, само ако не отговаря на техническите изисквания по ЗКИР и подзаконовите нормативни актове."
"(12) СГКК може да спре производството по изменение на КККР до отстраняване на нередовности в преписката не повече от веднъж."
Мотиви: Крайно време е да се прекрати порочната административна практика на СГКК - Варна да спира няколко пъти една и съща преписка с различни мотиви и забележки. С предложените допълнения, се ограничава административната тежест.
 1. В чл. 59, ал. 1, т. 1, се правят следните изменения и допълнения:
  • Първи вариант: Т. 1 отпада.
  • Втори вариант: След текста "урбанизирани територии", се добавя запетая и следния текст: "с изключение на случаите по чл. 19 ал. 2 - 9".
  • Трети вариант: След текста "чл. 19", запетаята и текста "ал. 1" отпада.
Мотиви: Нормата противоречи на Конституцията и ЗУТ. Не случайно чл. 19 от ЗУТ не се ограничава с една алинея. Има и други случаи, в които може да има отклонения от тези норми. Освен това ал. 1 на чл. 19 от ЗУТ, не изчерпва всички случаи на устройство на урбанизираните територии.
 1. В чл. 59, ал. 2, съюзът "или", се заменя със съюза "и" и се добавя ново изречение трето, със следния текст: "Трасираните точки са определени с геодезични измервания по смисъла на чл. 51, ал. 6 от ЗКИР.".
Мотиви: Означаването се извършва задължително след трасиране. Означаването на точки не може да замести трасирането, защото противното означава, че определянето на точка от границата, е извършено "на око" или "на ръка"...
С въвеждането на уточнение, че трасирането и измерването на място са геодезични измервания, отпада необходимостта от заснемане на току-що трасирана и означена граница.
 1. В чл. 60, ал. 1, текстът "или лица", се премахва и се добавят две нови изречения със следния текст: "Когато имота е съсобствен, след разделянето, съсобствениците запазват владението върху имотите, получени след разделянето, при квотите преди разделянето. Съединяване или промяна на граници или очертания между съседни съсобствени имоти имоти, в случаите на чл. 53а, т. 2 от ЗКИР, се извършва само при условие, че владението в имотите е при еднакви квоти за едни и същи собственици".
Мотиви: С предложената промяна, ще се избегне неяснотата, в какви квоти може да е владението на съсобствени имоти, за да може да се използва възможността, която дава чл. 53а, т. 2 от ЗКИР.
 1. Текстът на чл. 61, се заменя със следния текст:
"Чл. 61. Не се допуска съединяване на поземлени имоти с различно трайно предназначение на територията."
Мотиви: Няма пречка, съсобствени имоти да се съединяват, ако същите се владеят при еднакви квоти от идни и същи лица.
 1. Текстът на чл. 64, ал. 2 отпада.
Мотиви: Кадастърът не може да се занимава с проектиране на имотни граници.
 1. Номерата на ал. ал. 3, 4, 5 и 6 на чл. 64, се променят съответно на 2, 3, 4 и 5.
 2. Към текста на чл. 64, ал. 5 (ал. 4, след промяната на номерацията), се добавя ново изречение със следния текст: "Служебно създадения проект, не се заплаща".
Мотиви: Не може да има плащане по непотърсена и неполучена услуга, която е изцяло по желание на административния орган.
 1. В чл. 65, ал. 1, текстът "с проект за изменение" се заличава.
Мотиви: Самият ПУП представлява проект за изменение. Няма нужда от нов проект, по смисъла на ЗКИР.
 1. В чл. 65, ал. 2 отпада.
Мотиви: Нормата противоречи на ЗУТ. ЗКИР не се занимава с проектиране на бъдещи имоти. ЗУТ е специален закон по отношение на устройството на територията.
 1. В чл. 65, ал. 4 и ал. 5 отпадат.
Мотиви: АГКК няма право да откаже отразяване на приложен план за регулация.
 1. В чл. 65, ал. 6, в изречение първо, текстът, след абревиатурата "ПУП", отпада. Текстът на изречение второ, отпада.
Мотиви: АГКК няма право да откаже отразяване на приложен план за регулация. Парцеларните планове, трябва да се трасират на място, защото създават нови граници и ограничения на собствеността.
 1. В чл. 65, ал. 7 отпада.
Мотиви: АГКК няма право да откаже отразяване на приложен план за регулация.
собствеността.
 1. В чл. 65, ал. 9 отпада.
Мотиви: АГКК няма право да откаже отразяване на приложен план за регулация.
 1. В чл. 66, ал. 1, отпада.
Мотиви: Текстът противоречи на чл. 17 от Конституцията. АГКК няма право да изземе правата върху разпореждане с имотите. Не е ясно какво се случва, ако КККР съдържа грешки и непълноти или явна фактическа грешка по смисъла на ЗКИР. Тогава, КККР няма да се променят, а в същото време ПУП трябва да се изработи върху вярна КККР.
 1. В чл. 66, ал. 2, става основен текст и в края на изречение първо, се добавя следния текст: "съгласно констативен акт за влязъл в сила план, издаден от общинската администрация или влязло в сила определение по чл. 218, ал. 3 от ЗУТ", а изречение второ, отпада.
Мотиви: Не е решен случая при частично обжалване на плана. Издаването на акт по чл. 16, ал. 5 от ЗУТ не е задължение на собственика на имота. Освен това, този акт е констативен по своята същност. С влизане в сила на плана по чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, собствеността на ПИ, се прехвърля върху УПИ, а отстъпените части за обществени мероприятия се придобиват от общината. Това означава, че документа, удостоверяващ правото на собственост заедно със заповедта за влязъл в сила план по чл. 16, ал. 1 от ЗУТ е титул за собственост.
 1. В чл. 67, ал. 1, в края на изречение първо, се поставя запетая и се добавя следния текст: "без да се събира такса за това изменение".
Мотиви: Таксите се събират по реда на изменение на плана на новообразуваните имоти. Трябва да е ясно, че служебно изменение, означава - без подаване на отделно заявление и без заплащане на такса.
 1. В чл. 69, Текстът на ал. 2, отпада, а текстът на ал. 1 става основен.
Мотиви: АГКК няма право да отменя действието на акт за собственост.
 1. В чл. 70, ал. 1, след думата "кадастър", се добавя запетая и се добавя следния текст: "в еднодневен срок от приемане на проекта за изменение на КККР" и се поставя запетая.
Мотиви: Няма срок, в който СГКК трябва да изпълни процедурата, а сроковете по АПК, са твърде големи.
 1. В чл. 70, ал. 2, текстът "след изтичане на срока по ал. 1", се заменя със следния текст: "след получаване на заявлението и преди извършване на уведомяването по ал. 1".
Мотиви: Преписката трябва да се прегледа, преди да се проведат процедурите по ал. 1. Не винаги заинтересуварите лиза са тези, чиито имоти се засягат от изменението.
 1. В чл. 70, ал. 5, след текста "ал. 4 се", се добавя следния текст: "на изречение първо от ал. 1.".
Мотиви: Необходимо е да се постави сров, в който да се произнесе СГКК. В противен случай, се създават условия за корупция.
 1. Чл. 71, да се промени основно, като се заложи следната процедура:
 • Да се конкретизира, че чл. 51, ал. 4 от ЗКИР, се прилага за териториите на квартали, по смисъла на § 5, т. 10 от ДР на ЗУТ, микрорайони в големите градове, населени места, територии по смисъла на § 5, т. 8 от ДР на ЗУТ или части от населени места, в които е установена разлика в координатите на повеле от три точки от РГО, по-голяма от нормативно установената
 • Кметът подава сигнал до Изп.д-р на АГКК, в случаите на чл. 51, ал. 4 от ЗКИР.
 • Изп.д-р на АГКК, възлага със заповед, в 5-дневен срок на Началника на съответната СГКК, да извърши служебно проверка по сигнала.
 • Проверката се извършва в 5-дневен срок от издаване на заповедта по предходната алинея, чрез полски измервания и изчисления. При извършване на дейностите по предходното изречение, задължително присъстват като членове на комисията представители на съответната община и най-малко на една казионна и една неказионна съсловна организация на геодезистите.
 • За установените разлики в геометричното положение на обектите на кадастъра и несъответствието в КР, се съставя протокол, който се подписва от всички членове на комисията.
 • На основание констатираните несъответствия, се провежда процедура за възлагане на геодезически дейности за отстраняване на констатираните основания по чл. 54, ал. 1 - 3, по Закона за обществените поръчки, за сметка на АГКК. В случай на продължаващ срок на гаранция по договор с АГКК, отстраняването, се извършва от и за сметка на задълженото лице по договора.
Мотиви: Необходимо е да се изясни обхвата и процедурата по чл. 51, ал. 4 от ЗКИР. В момента има много грешки КККР, за което АГКК нехае. Не случайно в правомощието на кметовете е заложено, при големи територии с грешни КККР, те да се грижат за своите избиратели, като алармират АГКК, да си поправи грешките.
 1. Текстът на чл. 72, се променя, както следва:
"Чл. 72. (1) Отказ за отстраняване на непълнота или грешката се издава, когато отсраняването ѝ е свързано със спор за материално право.
(2) Отказ за отстраняване на непълнота или грешката се издава и когато от събраните документи в административното производство не е възможно еднозначно да се определи местоположението и границите или очертанията на имотите – предмет на проекта.
(3) В случаите на ал. 2, административния орган, издава изричен отказ, с подробно изписани основания за това."
Мотиви: Необходимо е да се регламентира по-подробно втората възможност в проекта на чл. 72, за да не се създават условия за корупция.
 1. В чл. 73, ал. 1, в изречение първо, след думата "сгради", се добавя запетая и следния текст: "с изключение на обединяване на поземлени имоти".
Мотиви: При обединяване на имоти, няма нужда от геодезично заснемане.
 1. В чл. 73, ал. 3, се добавя второ изречение, със следния текст: "Протоколът са трасирани проектни граници е равнозначен на геодезически измервания, по смисъла на ЗКИР.".
Мотиви: Геодезичните измервания при трасиране, се извършват при същите изисквания за точност, както и геодезичното заснимане на граници. С предложеното изменение, недвусмислено се потвърждава еднозначността на геодезично измерване и трасиране и не дава възможност на административния орган да тълкува превратно нормата, според клиента или правоспособното лице.
 1. В чл. 73, ал. 7, след текста "геодезическите измервания", се добавя запетая и следния текст: "когато данните са събрани с ъглови и дължинни измервания".
Мотиви: Необходимо е да се уточни, че тази алинея разглежда само случаите на измервания, чрез просто геометрично построение.
 1. В чл. 73, се добавя нова ал. 8, със следния текст:
"(8) Материалите и данните от геодезическите измервания, събрани посредством ГНСС измервания, включват: резултатите от измерванията – в цифров вид, обяснителна записка, включваща и информация за унищожени и новосъздадени точки от геодезическата основа - в цифров и писмен вид."
Мотиви: При събиране на данни от преки геодезични измервания, чрез ГНСС приемник, се използва инфраструктура и изравнение в реално време от оторизирани от изпълнителния директор на АГКК юридически лица.
 1. В чл. 75, ал. 5, в края на изречението се добавя следния текст: "и/или самостоятелните обекти".
Мотиви: По-голяма яснота.
 1. В чл. 75, ал. 7, в края на изречението, се добавя следния текст: "и протокол за трасирани на място граници на частите за отчуждаване".
Мотиви: Процедурата трябва да е една и съща при парцеларен план и ПРЗ по чл. 16, ал. 1 от ЗУТ. И в двата случая става въпрос за отчуждване на поземлен имот.
 1. В чл. 76, се добавя изречение второ, със следния текст: "Министърът на РРБ допълва инструкцията след всяко получено запитване от АГКК или правоспособно лице по ЗГК, в срок от две седмици от предоставяне на отговора.".
Мотиви: Поради нееднозначността на всеки конкретен случай на преобразуване на графичен план в цифров вид и навременно уеднаквяване на процедурите за цялата страна, е необходимо поставяне на срок за уеднаквяване на процедурите.
 1. В чл. 77, ал. 4, в края на изречението се добавя следния текст: "и се отразява в кадастрално-административната информационна система на АГКК".
Мотиви: Необходимо е да има яснота по всички процедури, и проекти, които са започнали. КАИС е създаден неслучайно и с цел да се постигне по-голяма прозрачност при действията, свързани с охранителното производство и инвестиционния процес. Тайните изменения на КККР, трябва да останат в историята.
 1. В чл. 81, ал. 1, след думата "лице", се добавя запетая и следния текст: "геодезист с придобита трета или четвърта квалификационна степен или приравнена със същите".
Мотиви: Най-евтиният и нормален начин за успановяването на явна фактическа грешка е геодезистите, които през голяма част от времето са на полето и са придобили признати от държавата знания и умения по геодезия, да могат да подпомагат дейността на АГКК и държавата за подобряване на точността на КККР.
 1. В чл. 82, ал. 2, в изречение второ, след текста: "територията на плана", се добавя следния текст: "за не по-малко от 25 на сто от общия брой имоти, равномерно разпределени на територията на плана".
Мотиви: С тази поправка, се елиминира възможността един голям имот или групирани на едно място имоти да изчерпят проверката.
 1. В чл. 82, ал. 6, текстът "видими от улиците" и запетаята след нето, се премахват.
Мотиви: И в момента съществува порочната практика, при създаване на КККР да се заснимат видимите от улиците подробни точки по границите на поземлените имоти и сградите, което огрешава КККР и ги прави неверни и неизползваеми. Пример: КККР на с. Казашко, общ. Варна, приета от СГКК - Варна.
 1. В § 1 от ДР на проекта на наредба, е необходимо да се добави легална дефиниция за “тавански етаж”.
 2. В § 1, т. 2 от ДР на проекта на наредба, думите "подробни", се премахват.
Мотиви: Предложение противоречи на ЗУТ.
 1. В § 2 от ДР на проекта на наредба, отпада.
Мотиви: Противоречи на чл. 17 от Конституцията и на ЗКИР. Отказва се задължителното по закон еднозначно идентифициране на имот, определен с акт за собственост и се създават условия за имотни измами.
 1. В § 4, ал. 2 от ПЗР на проекта на наредба, в изречение първо, "и/или", се заменя със съюза "и". В изречение второ, думата "оцифряват", се заменя с "преобразуват".
Мотиви: Поддържането трябва да се извършва задължително и в цифров вид, за да може, при изработване на КККР, измененията, да се отразят без преобразуване, такива, каквито са одобрени.
 1. В § 5 от ПЗР на проекта на наредба, е необходимо да се конкретизират нормите и датите, на които всяка норма влиза в сила. В противен случай, целиат процес, в продължение на две години, ще се управлява с укозания. А това е недопустимо. И без това, в момента началника на СГКК - Варна, прилага нормите както прецени, според човека и според случая.
 2. В приложение № 9 към чл. 83, след изречение първо, се добавя изречение второ, със следния текст: "Преобразуване на регулационен план от графичен в цифров вид е векторизиране, трансформиране и интерпретиране на регулационните граници, при съобразяване с влязла в законна сила вярна кадастрална карта, в съответствие с нормите, при които е бил изработен регулационния план и документите, удостоверяващи собствеността върху поземлените имоти, в единния за страната формат и координатна система, заедно със съпътстващите го части (застроителен план и схеми)."
Мотиви: Това определение по-пълно представя значението на преобразуването на регулационния план в цифров вид.
 1. Необходимо е да се прецизират текстовете, по отношение на собствеността на сградите, при изменение на КККР.
 2. Никъде в наредбата няма срокове за изпълнение на задълженията на АГКК и СГКК. Необходимо е проекта да се допълни с такива срокове, за да не се стига до умишлено забавяне на преписки, породени от чувство за безнаказаност на служителите на СГКК.
 3. Навсякъде в текста на наредбата, словосъчетанията "скица - проект", "скицата - проект", "схема - проект", "информационно - административна", "5 - дневен", "7 - дневен", "14 - дневен", се заменят, съответно със"скица-проект", "скицата-проект", "схема-проект", "информационно-административна", "5-дневен", "7-дневен", "14-дневен"
Мотиви: Граматически правилно е да се постави пунктоационен знак дефѝс (съединителната чертица).
 1. Всяка комисия трябва да включва един представител на казионна и един представител на неказионна неправителствена организация на геодезистите.
Мотиви: Подпомагане на дейността на комисиите.
 1. Навсякъде в проекта, буквата "й", предшествана от интервал, се заменя с местоимението "ѝ".
Мотиви: Правописна грешка.

инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 07 ноември 2016 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар