Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

сряда, 22 март 2017 г.

Експертния съвет по устройство на територията при община Варна, е приел проект на „Рамкова програма за прилагане на Общия устройствен план на община Варна“.

По повод приемането на проект на „Рамкова програма за прилагане на Общия устройствен план на община Варна“, предложихме на кмета на община Варна, да публикува проекта на интернет страницата на община Варна, за да могат гражданите да се запозная с нея, преди разглеждането ѝ от общинския съвет.
Надяваме се, предложенията, които внесохме, да са намерили място в проекта.

Ето пълния текст на писмото:КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА

Относно: Проект на „Рамкова програма за прилагане на Общия устройствен
план на община Варна“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на УС на Камарата на геодезистите в България
арес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67
моб.тел.: +359 88 8240587
e-mail: imagebg@gmail.com
Уважаеми господин Портних,
От публикувания на 20 март 2017 г. протокол от проведеното на 28 февруари 2017 г. заседание на експертния съвет по устройство на територията при община Варна, разбрахме, че съветът е приел проект на „Рамкова програма за прилагане на Общия устройствен план на община Варна“. Като документ, отразяващ устройствената политиката на управление на общината, считам, че е в интерес на гражданите и управляващите, този документ да стане обществено достояние, преди внасянето му в Общински съвет.
Във връзка с горното, моля да публикувате проекта на „Рамкова програма за прилагане на Общия устройствен план на община Варна“ на интернет страницата на община Варна.


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 22 март 2017 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар