Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 23 март 2017 г.

Ще бъдат осъвременени четири наредби на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

От днес до 23 април 2017 г., се провежда обществено обсъждане на четири наредби:

Основните мотиви за изготвяне на проектите, според МРРБ, са актуализиране, усъвършенстване и прецизиране на действащите разпоредби на наредбите.
Предвижда се, наредбите да влязат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

За ваше улеснение, по-долу публикуваме проектите за изменения, нанесени върху действащите наредби:

Проект
НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
Чл. 6. (1) Удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ се издава на лице по чл. 1, ал. 2, което отговаря на следните изисквания:
1. не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. не е допуснало и/или извършило повече от две нарушения по ЗУТ и нормативните актове за неговото прилагане през последните две години преди подаване на заявление за вписване в регистъра;
3. разполага с нает по трудов или друг договор екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и/или упражняване на строителен надзор;
4. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) членовете на органите на управление на юридическото лице или едноличния търговец, както и наетите от тях по трудов или друг договор физически лица са специалисти със завършено висше образование, признато в Република България, с образователно-квалификационна степен "магистър", имат най-малко 5 години стаж по специалността, не са допуснали и/или извършили повече от две нарушения по ЗУТ и нормативните актове за неговото прилагане през последните две години преди подаване на заявление за вписване в регистъра и не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода, както и за престъпления, свързани с упражняване на професията, освен ако не са реабилитирани.
(2) Екипът от физически лица, чрез които консултантът упражнява дейност по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, трябва да включва съответните специалисти, които притежават квалификация и правоспособност да оценяват съответствието на всички части на инвестиционните проекти за видовете строежи по отделни категории съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ, включително координатор по безопасност и здраве, но не по-малко от следните специалности:
1. архитектура;
2. промишлено и гражданско строителство, технология и механизация на строителството или строителство на сгради и съоръжения;
3. топлотехника (отопление, вентилация и климатизация);
4. специалностите, въз основа на които се придобива квалификация "електроинженер";
5. водоснабдяване и канализация, хидротехническо строителство, хидромелиоративно строителство или хидроенергийно строителство;
6. транспортно строителство, пътно строителство или железопътно строителство;
7. специалностите, въз основа на които се придобива квалификация "инженер в областта на телекомуникациите";
8. специалностите, въз основа на които се придобива квалификация "технолог в областта на производствените процеси";
9. специалностите, свързани със санитарно-хигиенните изисквания към строежите (лекари с придобита специалност в системата на здравеопазването по "Комунална хигиена", "Трудова медицина", "Обща хигиена", "Хранене и диететика", "Хигиена на детско-юношеската възраст" и "Радиационна хигиена"; инженери и архитекти с придобита специалност в системата на здравеопазването по "Санитарно инженерство");
10. пожарна и аварийна безопасност или пожарна безопасност и защита на населението;
11. геодезия и специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта на геодезията;
12. специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта на инженерно-геоложките проучвания;
13. юрист.
(3) Допуска се включване в екипа на консултанта по ал. 2 и на лица със специалности, приравнени към посочените в ал. 2, т. 1 - 12. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на съответната специалност по ал. 2, т. 1 - 12.
(4) За извършване на дейностите по чл. 1, ал. 2 за обекти - недвижими културни ценности, в екипа по ал. 2 се включват и лица, вписани в регистъра по чл. 165 ЗКН.
Чл. 8. (1) За издаване на удостоверение на лицата по чл. 6 юридическото лице или едноличният търговец подава заявление по утвърден от началника на ДНСК образец.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. актуален документ за търговска регистрация, когато не е посочен Единен идентификационен код по Закона за търговския регистър, или копие от документ за регистрация в търговски или друг публичен регистър или еквивалентно средство за идентификация по регистъра в съответната държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
3. списък на правоспособните физически лица, включително координатор по безопасност и здраве, чрез които се осъществяват дейностите за оценяване съответствието на проектите и/или строителен надзор на строежите, с доказателства за професионалния им опит и за петгодишния стаж, както и други индивидуални документи, удостоверяващи техните технически компетентности и способности за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ, включително завършено обучение по програми, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството съвместно с компетентните министри;
4. документи, удостоверяващи правоспособността, професионалната квалификация и най-малко 5 години стаж по специалността на членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци и на наетите от тях физически лица, както следва:
а) копие от дипломата за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" (за завършилите в чуждестранни висши училища български и чуждестранни граждани се прилага документ за признаване на образованието в Република България);
б) копие от документи, удостоверяващи стажа по специалността след завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър";
в) подробна професионална автобиография, съдържаща данни за стаж по години, месторабота и заемана длъжност и информация за конкретно извършваната дейност и професионалния опит в съответствие с придобитата специалност;
г) подробен списък на проектирани и/или изградени обекти с пълното им наименование, местонахождение и технически параметри, в т.ч. и обекти, на които е упражнявана консултантска дейност;
д) (изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) индивидуални лицензи, референции и препоръки, в т.ч. и удостоверения от браншови организации за компетентността на специалистите от съответния регистър на правоспособните лица, включително удостоверения за проектантска правоспособност, удостоверения за технически контрол по част "Конструктивна", удостоверение за положен изпит по чл. 43, ал. 1, т. 3, буква "в" вписване в регистъра по чл. 44, ал. 5 от Закона за енергийната ефективност и други, изискващи се със закон;
5. декларация на всеки специалист, който ще оценява съответствието на инвестиционни проекти и/или ще упражнява строителен надзор, за изричното му съгласие да бъде включен в съответния списък на консултанта;
6. декларации на членовете на органите на управление на юридическото лице или едноличния търговец, както и на физическите лица, чрез които ще упражняват дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ, че не са допуснали или извършили повече от две нарушения по ЗУТ и нормативните актове за неговото прилагане през последните две години преди подаване на заявление за вписване в регистъра;
7. копие от документ относно вида на правоотношението (трудов или граждански договор) между консултанта и физически лица, чрез които ще упражнява дейността за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор;
8. свидетелства за съдимост на членовете на органите на управление на юридическите лица и едноличните търговци, както и на наетите от тях физически лица.
(3) Когато подадените документи по ал. 2 са непълни, заявителят се информира за необходимостта от предоставяне на допълнителна информация и за това, че срокът за произнасяне започва да тече отново от датата на предоставянето им.


Проект


НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 23 юли 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2014 г., в сила от 07.03.2014 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) В едномесечен срок от съставяне на протокола по чл. 4, ал. 1 от органите на ДНСК по местонахождение на незаконния строеж се провежда предварително проучване относно начина на изпълнение на премахването, срока за изпълнение и необходимите средства (по количествено-стойностна сметка), резултатите от което се оформят в протокол (приложение № 2), който се изпраща на началника на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице за провеждане на процедура по избор на изпълнител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) При необходимост от представяне на конструктивно становище или конструктивен проект за премахване, одобряване на проект, проект за укрепване на сградата, план за безопасност и здраве, план за управление на строителните отпадъци и др. това изрично се посочва и обосновава в протокола по ал. 1.
Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) Премахването на незаконния строеж се ръководи от представител на изпълнителя, който е технически правоспособно лице, и се извършва при необходимост след преустановено захранване с вода, електрическа и топлинна енергия, газ и др., както и съгласно становище на инженер-конструктор, конструктивен проект, или план за безопасност и здраве или план за управление на строителните отпадъци, когато такива са необходими.
(2) В процеса на премахване изпълнителят е длъжен да спазва нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица.


Проект
НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) Лицата, участници в строителството - възложител, строител, проектант, консултант, физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", технически ръководител, доставчик както и определените с тази наредба лица, съставят актовете и протоколите непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място само когато са постигнати изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ за съответните извършени СМР.
(2) Лицето, упражняващо строителен надзор на обекта, или техническият ръководител на строежите от пета категория съставя протокола по чл. 157, ал. 2 4 ЗУТ в присъствието на определените с тази наредба лица, както и извършва изискващите се проверки на строежа при достигане на контролираните нива - изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било.
(3) За строежи от първа до четвърта категория включително актовете и протоколите се подписват от технически правоспособните физически лица, определени за надзор на строежа по съответните проектни части. Всички актове и протоколи се подписват и подпечатват и от управителя на лицето, упражняващо строителен надзор.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) Актовете и протоколите се подписват от съставителите и присъствалите лица съгласно приложенията от тази наредба, които носят солидарна отговорност за достоверността на съдържащите се в тях данни.
(5) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) За строежите от шеста категория по чл. 2, ал. 2, т. 3 раздел II на образец № 2 се съставя от технически правоспособно лице, с което възложителят по свое желание е сключил договор - консултант, технически ръководител или правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър. При съставянето на протокола присъстват възложителят и служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ.


Чл. 5. (1) Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се документират от представителите на страните по сключените договори съгласно тази наредба.
(2) За съставяне на съответните актове и протоколи строителят или заинтересуваната друга страна (участник в строителството) отправя писмена покана до другите страни. Независимо от заинтересуваните страни строителният надзор е длъжен да поиска съставяне на акта или протокола.
(3) Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, актът или протоколът се подписва от явилите се страни, като в него се отбелязват номерът и датата на поканата. Неявилата се страна се замества от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно лице.
(4) За съставяне на протокола по чл. 157, ал. 4 ЗУТ лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител - за строежите от пета категория, подава искане по чл.157, ал.5 ЗУТ в общинската администрация в 7-дневен срок преди датата за съставянето му. Служителят по чл. 223, ал. 2 ЗУТ е длъжен да се яви на определената в искането дата, като неявяването му не препятства съставянето на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.
(4) (5) Липсата на подпис на поканената, но неявила се страна не е основание за обявяване на акта или протокола за недействителен.
(5) (6) Актът или протоколът се смята за съставен на датата на проверката независимо от обстоятелствата по ал. 3, и 4 и 5.
(6) (7) Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.
(7) (8) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) Споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба по проектирането и строителството, и за спазване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ в етапа на изпълнение на строежа, се решават от лицето, упражняващо строителен надзор, и от физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна". При спорове:
1. решението на лицето, упражняващо строителен надзор за строежа, е задължително за строителя и техническия ръководител на строежа;
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) отмяна на решение, предписание, заповед на лицето, упражняващо строителен надзор, може да бъде поискана от заинтересуваната страна в 7-дневен срок от подписване на протокол за разногласие, внесен в регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК); началникът на РДНСК се произнася в 7-дневен срок;
3. между участници в строителството на строежи от пета категория, за които не се изисква строителен надзор, същите се решават от регионалната дирекция за национален строителен контрол; началникът на РДНСК се произнася в 7-дневен срок.


Чл. 6. (1) За неизпълнение на задълженията по тази наредба виновните лица носят административнонаказателна отговорност по ЗУТ и Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), ако не подлежат по друг закон на по-тежко наказание.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) Нарушенията по тази наредба се установяват с актове по реда на ЗАНН, съставени от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и/или от служители на общинските (районните) администрации. Наказателните постановления се издават по реда на чл. 239 ЗУТ и на ЗАНН.


Глава втора.
ВИДОВЕ, РЕД, НАЧИН НА СЪСТАВЯНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ И ПРОТОКОЛИТЕ
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) Условията и редът за съставяне на необходимите актове и протоколи за установяване на обстоятелствата при подготовката, започването и изпълнението на строителството са обвързани с необходимия за изпълнението на всеки строеж технологичен порядък.
(2) Строителна площадка не се открива и не се определя строителна линия и ниво за вътрешни преустройства. В тези случаи за начало на строежа следва да се счита датата на заверката на заповедната книга на строежа по чл. 158, ал. 2 във връзка с чл. 170, ал. 3 ЗУТ.
(3) Актовете и протоколите се съставят от участниците в строителството, както следва:
1. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) протокол за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж (приложение № 1) - съставя се от възложителя, проектанта, строителя и консултанта (строителен надзор), или от техническия ръководител - за строежите от пета категория;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.11.2004 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (приложения № 2 и 2а):
а) раздел I "Откриване на строителната площадка" се съставя при влязло в сила разрешение за строеж (заверено от органа, който го е издал) от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите от пета категория, в присъствието на възложителя, на строителя и на служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ; след съставяне на този раздел строителната площадка може да се разчиства за започване на строежа; разделът съдържа описание и данни за разположението на заварени сгради, постройки, съоръжения, подземни и надземни мрежи, фундаменти и др., отразени в плана за безопасност и здраве, заварени на място при съставянето му, както и описание на състоянието на околното пространство (прилежащите на строителната площадка благоустройствени фондове - улично платно, тротоар, зелени площи, както и едроразмерна дървесна растителност, която не подлежи на премахване, и др.), и на мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; в раздела се записва, че се разрешава заемането на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи при наличие на разрешение по чл. 157, ал. 5 7 ЗУТ;
б) раздел II "Определяне на строителна линия и ниво на строежа" се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите от пета категория, в присъствието на възложителя, строителя, технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" към лицето, упражняващо строителен надзор, и на служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ; за строежите от шеста категория по чл. 2, ал. 2, т. 3 този раздел се съставя от технически правоспособно лице, с което възложителят по свое желание е сключил договор - консултант, технически ръководител или правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър, в присъствието на възложителя и служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ; на точна схема (окомерна скица) се означават регулационните и нивелетните репери, с разстоянията от новия строеж до регулационните линии (границите) на поземления имот, разстоянията до сгради и постройки в имота и в съседния поземлен имот, при намалени отстояния, както и размерите на проектното застрояване, абсолютните коти на контролираните нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било; в тридневен срок от съставянето на този раздел лицето по чл. 158, ал. 2 ЗУТ заверява заповедната книга на строежа, след което строителните и монтажните работи може да започнат;
в) (доп. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) раздел III "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива" се съставя при достигане на контролираните проектни нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било на сградите (съответно при достигане на ниво изкоп, преди засипване на новоизградени или преустроени подземни проводи и съоръжения и за заснемане в специализираните карти и регистри, и при достигане на проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка); проверките на достигнатите проектни нива се извършват от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите от пета категория, в присъствието на строителя и проектантите по съответните части; при извършване на проверката на ниво изкоп е задължително да присъстват извършилият геоложкото проучване инженер-геолог и проектантът по част "Конструктивна", заверките на останалите контролирани нива се извършват в присъствието на проектантите по част "Конструктивна", част "Архитектура" и съответната проектна част в случаите на строеж, представляващ техническа инфраструктура; извършилият проверката установява съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, като резултатите се отразяват по коти, в абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, и разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи;
3. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването (приложение № 3) - съставя се от длъжностно лице от общинската (районната) администрация по искане на лицето, упражняващо строителен надзор, или по искане на техническия ръководител - за строежите от пета категория, след извършване на проверка в тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по фундаментите на строежа;
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) заповедна книга на строежа (приложение № 4) - съставя се, попълва се и прошнурована и с номерирани страници, се заверява на първата и последната страница от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител за строежите от пета категория в тридневен срок от съставянето на раздел II от протокол образец 2(2а), а когато такъв не се изисква - преди започването на строежа, при влязло в сила разрешение за строеж (заверено от органа, който го е издал); в случаите, в които разрешението за строеж е издадено от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството, заповедната книга се заверява и регистрира от ДНСК в 3-дневен срок; лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител за строежите от пета категория уведомява писмено общината, регионалните структури на ДНСК и специализираните контролни органи за заверената заповедна книга в 7-дневен срок от заверката; заповедната книга на строежа съдържа:
а) данни за местоположението и наименованието на строежа съгласно издаденото разрешение за строеж;
б) данни за възложителя, за строителния надзор, за строителя, за техническия ръководител, за проектантите по всички части на проекта и за физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", с трите имена, ЕГН, домашни и служебни адреси и телефони, номер на диплом (регистрационен номер), дата на издаване, учебно заведение, специалност на физическите лица, данни за юридическите лица и за лицата, които ги представляват за конкретния строеж, в т.ч. съдебна регистрация, данъчен номер и БУЛСТАТ;
в) всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на строежа, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, както и несъществените изменения от одобрените проекти, предписани със заповед на проектанта;
5. акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа (приложение № 5) - съставя се от строителя, технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" към лицето, упражняващо строителен надзор, и проектанта;
6. акт за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи (приложение № 6) - съставя се от строителя, технически правоспособните физически лица по части "Конструктивна" и "Инженерна геология и хидрогеология" към лицето, упражняващо строителен надзор, и проектантите (конструктор и инженер-геолог/хидрогеолог); в случай на установени различия между изпълнителския инженерно-геоложки и хидрогеоложки чертеж на разкрита земна основа и инженерно-геоложките проучвания (доклад) към проектната документация съставителите предписват необходимите мерки и уведомяват възложителя за това; в случай че е необходимо друго проектно решение, строителството се спира със запис на строителния надзор в заповедната книга на строежа, със задължителни предписания за изпълнение на мерки за недопускане на авария, щети и др.;
7. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., в сила от 07.04.2006 г.) акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция (приложение № 7) - съставя се от строителя, проектанта по част "Конструктивна" и технически правоспособното физическо лице по част "Конструктивна" към лицето, упражняващо строителен надзор, или техническия ръководител - за строежите от пета категория; с акта се приемат и видовете СМР по част конструктивна, предписани от проектанта в заповедната книга; актът се съставя при достигане на проектните нива (подови, тавански, покривни и други конструкции или първо, второ и т.н. ниво, вкл. междинните нива), както и за вертикални и други елементи между две проектни нива на строежа, етапа, частта от него; в случай на бетонни и стоманобетонни конструкции актът се съставя поотделно за кофражните, армировъчните, вкл. за вбетонираните части, и за заваръчните работи;
8. акт за приемане и предаване на бетонни, стоманобетонни или други фундаменти за монтаж на конструкции, машини и съоръжения (приложение № 8) - съставя се от строителя, изпълнителя на монтажните работи, технически правоспособните физически лица по части "Геодезия" и "Конструктивна" към лицето, упражняващо строителен надзор, и проектанта-конструктор; със съставянето на този акт, съдържащ точните описания на извършените строителни и монтажни работи и съответствието (отклоненията, когато са в рамките на допустимите) с проекта, се предават изпълнените фундаменти и други на изпълнителя на монтажните работи за извършване на монтажа на съответните конструкции, машини и съоръжения;
9. акт за предаване и приемане на машини и съоръжения (приложение № 9) - съставя се от възложителя, доставчика на машини и съоръжения, строителя (изпълнителя на монтажните работи) и технически правоспособното физическо лице по част "Технологична" или по съответните части за съоръженията към лицето, упражняващо строителен надзор;
10. акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (приложение № 10) - съставя се от възложителя, строителя, проектантите по съответните части на изпълненото строителство, технически правоспособните физически лица по съответните части за изпълненото строителство към лицето, упражняващо строителен надзор, лицето, упражняващо строителен надзор, и лицето, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна" при спиране на строителството поради: искания за изменения в проектите; неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора; забавяне доставката на машини и съоръжения; неблагоприятни геоложки условия; смяна на някои от следните участници в строителството: възложител, строител и лице, упражняващо строителен надзор; спиране на строителството по предвидения в ЗУТ ред или по друга причина; актът трябва да съдържа точни данни за състоянието на строежа, за извършените видове строителни и монтажни работи, за доставените материали, инвентар, съоръжения и др., за извършени работи, които подлежат на премахване, за необходимите работи за осигуряване на здравината и пространствената устойчивост при консервиране на строежа, за необходимите допълнителни проекти, експертизи и др. и сроковете за представянето им, за необходимите материали и съоръжения, за необходимите промени в доставката на машини и съоръжения, както и други изисквания и мерки за замразяване на строителството;
11. акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в т. 10 други случаи (приложение № 11) - съставя се от възложителя, строителя, проектантите по съответните части на изпълненото строителство, лицето, упражняващо строителния надзор, технически правоспособните физически лица по съответните части за изпълненото строителство към лицето, упражняващо строителен надзор, и физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", след отстраняване на причините, довели до спиране на строителството; след съставянето на този акт могат да се изпълняват СМР;
12. (доп. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (приложение № 12) - съставя се от строителя, проектантите по съответната част и технически правоспособните физически лица по съответните части към лицето, упражняващо строителен надзор; съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от проектанта в заповедната книга;
13. акт за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и др. (приложение № 13) - съставя се от строителя, технически правоспособните физически лица по съответните части към лицето, упражняващо строителен надзор, възложителя; съдържа описание на причинените щети на строежа и строителната площадка и предписания за извършване на необходимите строителни и монтажни работи за възстановяването им;
14. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) акт за приемане на конструкцията (приложение № 14) - съставя се от проектанта-конструктор, строителя, технически правоспособното физическо лице по част "Конструктивна" към лицето, упражняващо строителен надзор, съдържа констатации за съответствието на строежа с проекта въз основа на данни от съставената предходна документация (дневници на строежа - бетонов, монтажен и др., съгласно правилата за изпълнение на съответния вид СМР, документите, удостоверяващи съответствие на вложените строителни продукти с изискванията по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ, и др., доказващи годността за употреба при спазване на основните изисквания към строежите) съгласно действащата нормативна уредба за приемане, извършване и контрол на отделните видове строителни и монтажни работи, оценка за наличие на недостатъци, възможността за тяхното отстраняване и заключение за приемане на строителната конструкция при постигане изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ;
15. констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) (приложение № 15) - съставя се на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ от възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части, или от техническия ръководител за строежите от пета категория; този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор; с този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя; актът съдържа:
а) (изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) описание на договорите за изпълнение на строителството, строителните книжа, екзекутивната документация и съставените актове и протоколи по време на строителството, документацията от строителното досие на обекта (актове, протоколи, дневници, декларации за експлоатационни показатели/декларации за характеристиките на строителния продукт на вложените строителни продукти и други документи, изискващи се по съответен нормативен акт), както и на тези за проведени изпитвания, измервания и др., доказващи правилността на изпълнението, и др.;
б) данните от огледа на място и околното пространство (възстановено ли е във вида при откриване на строителната площадка), включително описание на строежа и на неизвършени, незавършени или недобре извършени работи, които до подаване на искане за издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) следва да бъдат отстранени, за което се съставя констативен протокол и др.;
в) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) доказателства, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ и условията на сключения договор, въз основа на които съставителите установяват годността за приемане на строежа, частта или етапа от него;
16. протокол за установяване годността за ползване на строежа (приложение № 16) - съставя се от определените лица от началника на ДНСК или от упълномощено от него лице със заповедта за назначаване на Държавна приемателна комисия по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за строежите, за които такава е задължителна;
17. протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (приложение № 17) - съставя се от комисия, назначена със заповед на възложителя; протоколът се съставя в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба, и съдържа:
а) резултатите от извършена 72-часова проба при експлоатационни условия на монтираните машини, съоръжения, апаратури, инсталации и др. за доказване на техническите параметри, проектната мощност, качеството на продукцията, спазването на хигиенните изисквания, на изискванията по безопасност на труда, опазването на околната среда, пожарната безопасност и др.;
б) данните за приетия режим на работно време, технологичните особености на процесите, машините, съоръженията, апаратурата, инсталациите и др., в съответствие с изготвените за целта програми и сключените договори;
в) доказателства, че строежът не е показал недопустими отклонения от изискванията за безопасност и от стандартизационните изисквания за продукцията.


Чл. 8. (1) При несъществени отклонения от одобрения проект в процеса на изпълнението му действително изпълнените строителни и монтажни работи своевременно се отразяват върху копие от одобрения (съгласуван) проект. След фактическото завършване на строежа се изготвя екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти, от строителя или от лице, определено от възложителя.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2016 г., в сила от 19.08.2016 г.) Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените СМР. Тя се заверява от възложителя, водещия проектант, строителя, лицето, упражняващо авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", и от лицето, извършило строителния надзор, след подписване на същата от технически правоспособните лица по съответните части на проекта към лицето, упражняващо строителен надзор.
(3) Екзекутивната документация се предава от възложителя на съответната администрация, издала строителните книжа, която удостоверява представянето с печат, положен върху всички графични и текстови материали.
(4) Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.


Проект
НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи
Чл. 2. (1) Видовете строежи от първа категория, буква "а", са:
1. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) автомагистрали и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, пътни възли, пешеходни надлези и подлези и др.;
2. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) скоростни пътища и пътища I и II клас от републиканската пътна мрежа и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, пътни възли и кръстовища, пешеходни надлези и подлези и др.;
3. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) железопътни линии и сгради, вкл. гари за приемане на пътници и товари и съоръженията към тях - мостове, тунели, пешеходни надлези и подлези и др.;
4. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) пристанища за обществен транспорт, сгради и съоръженията към тях - морски и речни гари, жп коловози и вътрешни пътища, вълноломи, кейове, докове, плавателни канали, терминали, фарове и др.;
5. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) граждански летища и летателни площадки, вкл. сградите и съоръженията към тях - самолетни писти, сгради за приемане на пътници и товари (пътнически и карго-терминали), хангари, диспечерски кули за ръководство и контрол на въздушното движение, съоръжения за осветяване, сигнализация и безопасност и др.;
6. (отм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.)
7. метрополитени и съоръженията към тях - метростанции, сгради и съоръжения за безопасност, електрификация, сигнализация, осветление, вентилация и климатизация.
(2) Видовете строежи от първа категория, буква "б", са:
1. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на електроснабдяването - междусистемни (транзитни) електропроводи и далекопроводи над 110 kV;
2. преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на топлоснабдяването - магистрални топлопроводи;
3. (доп. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на газоснабдяването - транзитни и магистрални газопроводи с високо налягане от газоизмервателни станции до газоразпределителни станции (ГРС) или до автоматични газоразпределителни станции (АГРС);
4. преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването - проводи за водоснабдяване от водоизточника до водоснабдителния резервоар, включително и такива, преминаващи през урбанизирани територии;
5. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) пречиствателни станции за питейни води.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) Видовете строежи от първа категория, буква "в", необходими за предпазване и защита на населението и възстановяване на районите от бедствия и аварии, определени с акт от компетентен орган, са:
1. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) сградите на Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, министерствата, национални и регионални служби на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и на областни управления "Пожарна безопасност и защита на населението";
2. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) колективни средства за защита - скривалища;
3. (отм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) строежи, необходими за възстановяване на районите от бедствия и аварии.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) Видовете строежи от първа категория, буква "г", криещи опасност от взрив, от значително вредно въздействие върху околната среда или от разпространение на отровни или вредни вещества, са:
1. строежи или части от тях (сгради, помещения, складове, технологични и транспортни инсталации и лаборатории) за производство и съхраняване на:
а) суровини, вещества и материали с налягане, по-голямо или равно на 0,07 МРа;
б) взривни вещества, боеприпаси за оръжия в количество, равно или по-голямо от 100 кг, изчислено като барутно съдържание, и пиротехнически изделия в количества, по-големи от 20 кг чиста пиротехническа смес;
в) пожароопасни вещества и материали;
г) вещества и материали, които при контакт с вода или кислород от въздуха е възможно да образуват взривоопасни концентрации и смеси;
д) хранилища за природен газ, компресорни станции, АГРС и други съоръжения към газопреносната мрежа, компресорни станции за пълнене на бутилки с природен газ, системи от бутилки и тръбна инсталация за природен газ;
е) отровни и заразни вещества и материали, отделящи вредни газове;
ж) наркотични вещества;
з) радиоактивни вещества и материали;
2. строежи или части от тях, криещи опасност от значително вредно въздействие върху здравето на населението и околната среда при разпространение на йонизиращи (електрически, магнитни, електромагнитни, рентгенови и др.) и нейонизиращи (ултравиолетови, инфрачервени, радиовълни и др.) лъчения;
3. хвостохранилища, сгуроотвали, съоръжения и инсталации за третиране на опасни отпадъци.
(5) Видовете строежи от първа категория, буква "д" - хидротехнически съоръжения, криещи опасност от наводнения, са:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) язовири и прилежащите им съоръжения и временно строителство;
2. хидротехнически тунели, мост-канали (аквадукти), деривационни канали и др.
(6) Видовете строежи от първа категория, буква "е" - строежи, при които не се допуска прекъсване на технологичния процес, са производствени сгради и съоръжения в областта на металургията, химията, машиностроенето и др.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) Видовете строежи от първа категория, буква "ж", са съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг - дренажи, дренажни галерии, отводнителни кладенци, хоризонтални дрениращи канали, земни и скални контрафорси, буни, дамби, диги, подпорни стени и др.
(8) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) Видовете строежи от първа категория, буква "з", са сградите и съоръженията на атомни централи, електрическите централи, топлоелектрическите централи, вкл. за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, отоплителни централи, инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия и на възобновяеми енергийни източници с мощност над 100 MW.
(9) Видовете строежи от първа категория, буква "и", са производствените предприятия, вкл. сградите и съоръженията и складовете към тях с капацитет над 500 работни места.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) Видовете строежи от първа категория, буква "к" са производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други на металургичната и химическата промишленост.
(11) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) Видовете строежи от първа категория, буква "л", са други строежи с национално значение, определени със закон или с акт на Министерски съвет.
(12) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) Видовете строежи от първа категория, буква "м", са недвижими културни ценности с категория "световно значение" и "национално значение", както и сгради в границите и охранителните зони на археологическите резервати извън урбанизирани територии, определени по реда на Закона за културното наследство.
(13) (Предишна ал. 12, изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) Класификаторът на строежите по ал. 4 и ал. 10, т. 1 и 2 е даден в приложение № 1.
Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) Строежи от четвърта категория са и реконструкция и основен ремонт на строежите по чл. 8, ал. 1 - 6 включително.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) Строежи от четвърта категория са вътрешните преустройства на сградите от първа до четвърта категория включително, с които се променя предназначението, без да се засяга конструкцията и без да се променят натоварванията не се засяга конструкцията им.


Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) Видовете строежи от пета категория, буква "а" - жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м включително или с капацитет до 100 места включително за посетители, са:
1. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) жилищни сгради с ниско застрояване;
2. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) смесени сгради с ниско застрояване;
3. вилни сгради;
4. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м включително или с капацитет до 100 места включително за посетители съгласно номенклатурата по приложение № 2;
5. (доп. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни УПИ, с капацитет до 50 паркоместа включително;
6. (нова - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) площадки за игра, разположени на открито;
7. (нова - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) магазини за търговия с оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, открити, полузакрити и закрити стрелбища и складовете (хранилищата), прилежащи към тях, както и самостоятелни складове и работилници за ремонт на оръжие, в които се съхраняват огнестрелни оръжия от категории A, B, C и D; боеприпаси за оръжия за служебни и/или граждански цели в количество не по-голямо или равно на 100 кг, изчислено като барутно съдържание; пиротехнически изделия в количество не по-голямо или равно на 20 кг чиста пиротехническа смес; барут в количество до 20 кг;
8. (нова - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) аптеки, оптики, дрогерии и селскостопански и ветеринарномедицински аптеки;
9. (нова - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) общежития, хотели, мотели, планински хижи, почивни домове и ваканционни бунгала с разгъната застроена площ до 1000 кв. м включително или с капацитет до 100 места включително за посетители.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) Видовете строежи от пета категория, буква "б", са производствените и складовите сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места включително и съоръженията към тях.
(3) Видовете строежи от пета категория, буква "в", са строежите от допълващото застрояване, извън тези от шеста категория.
(4) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) Видовете строежи от пета категория, буква "д", са електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване, включително и частите от мрежите, попадащи извън урбанизираните територии, но в границите на съответната община и/или област.
(5) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) Строежи от пета категория, буква "е" са недвижими културни ценности с "ансамблово значение" и "за сведение", определени по реда на Закона за културното наследство.
(6) Строежи от пета категория, буква „ж“ са рекултивация на стари, нерегламентирани общински депа за твърди битови и неопасни отпадъци с преустановена експлоатация и с доказано неналичие на сметищен газ и инфилтрат.
Приложение № 1 към чл. 2, ал. 12 13

Класификатор на строежите по чл. 2, ал. 4 и ал. 10, т. 1 и 2

1. Производства за получаване, обработка, складиране и употреба на радиоактивни вещества и материали
2. Производства на свързания азот и азотни торове, свързани с отделянето на азотни окиси, азотна киселина, амониева, калиева, натриева, калциева селитра, амоняк, карбамид и др.
3. Химична преработка на каменни въглища, коксуване, разделяне на продуктите
4. Производство на флуорни съединения, флуороводородна киселина, флуор и соли на флуора
5. Производство на серовъглерод
6. Производство на хлор и натриева основа
7. Производство на хлорорганични съединения, винилхлорид, поливинилхлорид, дихлоретан, епихлорхидрин, хлоропренов каучук и др.
8. Производство на епоксидни смоли
9. Производство на изкуствени влакна и целофан
10. Преработка на нефт и нефтопродукти
11. Производство на сярна киселина, олеум и серни окиси
12. Производство на суперфосфат
13. Производство на целулоза и полуцелулоза
14. Производство и преработка на горими газове, природен и нефтен газ, компресорни станции и др. съоръжения на преносни и разпределителни газопроводи
15. Производство на препарати за растителна защита
16. Производство на пикринова и фосфорна киселина
17. Производство на битум, катран, гудрон, полугудрон и други продукти от отпадъците при дестилацията на каменни въглища, нефт и дървесна смола
18. Производство на алуминиев сулфат
19. Производство на хромови и оловни минерални пигменти, оловна глеч, миниум, фрита, хромов анхидрид и соли на хромовата киселина
20. Производство на полупродукти за синтез на багрила за бояджийската промишленост, анилин, нитробензол, нитроанилин, хлорбензол, нитрохлорбензол, фенол, бета-нафтол, хаш-киселина, пери-киселина, фталов анхидрид, антрахинон и др.
21. Производство на сажди и газосиликати
22. Производство на метанол от природен газ
23. Производство на калцинирана сода
24. Производства, свързани с отделянето на арсен и неорганичните му съединения
25. Производства, свързани с отделянето на циановодород и неговите производни
26. Производство на калциев карбид
27. Производство на ацетилен от калциев карбид или въглеводородни газове
28. Производство на троен суперфосфат и натриев триполифосфат
29. Преработка на горливи шисти
30. Производство на солна киселина
31. Производство на аминоенантова киселина
32. Производство на ацеталдехид и алкилбензоли
33. Производство на диметилтерефталат
34. Производство на катализатори
35. Производство на жълт и червен фосфор
36. Производство на бром и железен бромид
37. Производство на серни органични бои
38. Производство на натриев нитрит, хидразинсулфат, тионилхлорид, амониев карбонат и амониев бикарбонат
39. Производство на диметилформамид
40. Преработка на торф
41. Производство на продукти и полупродукти за синтетични полимерни материали и за органичен синтез, метилметакрилат, ацетонцианхидрин, диметилтерефталат, капролактам и др.
42. Производство на синтетични лекарствени препарати
43. Производство на порофори
44. Производство на азбестосъдържащи изделия
45. Производство и преработка на естествени смоли, техните остатъци, каменовъглена смола, колофон и др.
46. Производство на фуражни дрожди и фурфурол от растителни отпадъци
47. Производство на катран и течни продукти чрез суха дестилация на дървесина, метанол, оцетна киселина, терпентинови масла, ацетон, креозот и др.
48. Производство на бензол
49. Производство на синтетичен глицерин
50. Производство на синтетичен каучук
51. Производство на амонячна вода, складове за амонячна вода и изграждане на складове за амоняк
52. Производство на лепила на смолиста основа с органични разтворители
53. Производство на фенолалдехидни и други синтетични смоли
54. Производство на синтетични влакна, полиамидни, полиестерни, полипропиленови, полиакрилнитрилни, поливинилхлоридни, капрон, найлон, видлон и др.
55. Производство на полиетилен и полипропилен
56. Производство на синтетичен камфор
57. Производство на толуол, ксилоли, нафтоли, крезоли, антрацен, фенантрен, акридин, карбазол
58. Производство на органични реактиви
59. Производство на биологично активни препарати (ваксини, ензими и др.)
60. Производство на пластмаси от целулозни естери
61. Производство на бариев хлорид с използване на сероводород
62. Производство на технически мазнини (с получаване на водород по неелектролизен начин)
63. Производство на ултрамарин
64. Производство на корунд
65. Производство на изкуствени кожи с прилагане на летливи органични разтворители
66. Производство на естери
67. Производство на амонячна вода и изграждане на складове за амоняк
68. Производство на продукти на органичния синтез: спирт, етилов етер и др.
69. Производство на индиго (боя) от всички класове на азотолите и на азоамините
70. Производство на фармацевтични препарати чрез биологичен синтез, антибиотици, витамин С, сорбит и препарати за селското стопанство
71. Производство на мастни синтетични киселини
72. Производство на никотин
73. Производство на електроизолационни лакове
74. Производство на гума и регенерация на гума и каучук
75. Вулканизация на гуми с прилагане на серовъглерод
76. Производство на пресови и намотъчни изделия от хартия и тъкани, импрегнирани с фенолалдехидни смоли
77. Производство на ебонит
78. Производство на полистирол и съполимерите на стирола
79. Производство на различни видове хартия и картон от полуфабрикати, готова целулоза, стари парцали и др.
80. Производство на минерални соли с изключение на солите на арсена, хрома и фосфора и комплексна ускоряваща добавка за свръхбързо втвърдяващ се цимент
81. Производство на пластмаси, карболит, целулоид, бакелит и др.
82. Производство на прахообразни перилни препарати
83. Производство на нейоногенни повърхностно-активни вещества
84. Производство на въгленови изделия за електропромишлеността
85. Производство на сода каустик по метода на Левинг и по варовия метод
86. Производство на силициево-органични лакове, смоли и течности
87. Производство на оцетна киселина
88. Преработка на флуоропласти
89. Производство на безир и лакове
90. Производство на пластификатори
91. Производство на мазнини по контактен способ
92. Производство на изкуствени кожи на базата на поливинилхлоридни и други смоли без използване на летливи органични разтворители
93. Производство на изделия от поливинилхлорид: винипласт, пластификат, микропорести сепаратори
94. Производство на изделия от пенополиуретан
95. Производство на стъклопласти на базата на епоксидни и ненаситени полиестерни смоли
96. Производство на химикали чрез смесване с топлинна обработка
97. Производство на стиропор
98. Производство на минерални естествени бои (креда, охра и др.)
99. Производство на аминопласти (галалит и други белтъчни пластмаси)
100. Производство на глицерин чрез хидролиза на мазнини
101. Производство на антифриз
102. Производство на органопрепарати, развъждане бактерии за препарати за третиране на семена и фитохимични производства
103. Производство на сол, смилане и брикетиране на сол
104. Производство на натриев хипохлорит (белина)
105. Производство на захарин и ванилин
106. Производство на дъбилни екстракти
107. Производство на кибрит
108. Производство на алкалоиди и галенови препарати
109. Производство на фенолформалдехидни карбамиди и меламинформалдехидни, силициевоорганични и др.
110. Производство на изделия от пластмаси по различен начин: пресоване, щамповане, леене под налягане, екструзия, вакуумформоване и др.)
111. Производство на фармацевтични калиеви соли (хлориди, карбонати и сулфати); дестилация на етеричномаслени продукти, производство на козметични продукти и парфюми
112. Производство на неорганични реактиви (без употреба на хлор), водоразтворими смазки, миещи средства и композиции в машиностроенето в затворени инсталации
113. Производство на въгледвуокис и сух лед
114. Производство на фотохимични изделия (фотоленти, фотографска хартия)
115. Производство на кислород, азот и инертни газове чрез разделяне на атмосферен въздух
116. Производство на мушама и рубероид
117. Производства на алабастър
118. Производство и изгаряне на автоклавирани кости за костен порцелан
119. Консервиране на дървесина посредством импрегнация с вещества, отделящи миризма и отрови
120. Производство на дървесновлакнести плоскости (плочи) дърволит, корк и коркови изделия
121. Производство на хвоен екстракт, хлорофило-каротинови пасти и хвойно-витаминни брашна
122. Импрегнация и обработване на тъкани с химични вещества
123. Импрегниране и обработване на тъкани (дерматин, гранитол и др.) с химични вещества, с изключение на серовъглерод
124. Производство на коприна
125. Апретурно-бояджийски цехове и избелване с готови хлорни препарати
126. Преработване на трупове на умрели животни, риби, части от тях и други животински отпадъци (екарисажи)
127. Изгаряне и смилане на неавтоклавирани кости
128. Производство на туткал от остатъци от кожа, кости и други животински отпадъци
129. Производство на технически и висококачествен желатин от кости, сухожилия, остатъци от кожи и други животински отпадъци при съхраняването им в складове
130. Производство на технически мазнини
131. Производство на желатин (висококачествен) от пресни суровини при съхранение в специално устроени складове с хладилници
132. Производство на лакирани кожи
133. Производство на албумин
134. Производство на растителни масла
135. Производство на захар
136. Производство на нишесте
137. Производство и бутилиране на спиртни напитки с ферментация и дестилация
138. Мелници и складове, вкл. хладилници и силози за съхранение на зърнени храни
139. Инсталации за обезпрашаване на отпадъчна хартия с ефективно прахоулавяне
140. Закрити складове за химични препарати за растителна защита, минерални торове и др.
141. Инсталации за получаване на биогаз
142. Крематориуми
143. Хлораторни станции
144. Бензиностанции, нафтораздавателни пунктове, газостанции и пунктове за пълнене с газ
145. Фабрики за производство (пакетиране) на цигари с ферментирали тютюни


Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4


(Предишно Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, чл. 6, ал. 3, т. 4 и чл. 8, ал. 2, т. 3 - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)


Номенклатура на сградите и съоръженията за обществено обслужване и на самостоятелните обекти за обществено обслужване в сгради


1. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) Видовете сгради за образование и наука са: детски градини, училища и обслужващи звена по Закона за народната просвета, висши училища по Закона за висшето образование, сгради и съоръжения за постоянните научни звена, академичните специализирани звена, общоакадемичните помощни звена и звената, извършващи стопанска дейност по Закона за Българската академия на науките.
2. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) Видовете сгради за обществено обслужване в областта на здравеопазването и ветеринарната медицина са:
а) лечебни заведения за болнична помощ - болници за активно лечение, болници за долекуване и продължително лечение, болници за рехабилитация, болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация;
б) лечебни заведения за извънболнична помощ - амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана медицинска помощ, самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории и дентални центрове;
в) лечебни заведения - център за спешна медицинска помощ, център за трансфузионна хематология, център за психично здраве, център за кожно-венерически заболявания, комплексен онкологичен център, дом за медико-социални грижи, хоспис, диализен център, тъканна банка;
г) ветеринарни лечебни заведения - клиники (лечебници); амбулатории (кабинети); лаборатории;
д) аптеки, оптики, дрогерии и селскостопански и ветеринарномедицински аптеки.
3. (нова - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) Видовете обекти за обществено обслужване в областта на социалните услуги са сградите и самостоятелните обекти в сгради за предоставяне на социални услуги в общността и в специализирани институции по реда на Закона за социалното подпомагане и правилника за неговото прилагане.(*)
4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) Видовете сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуствата са: музеи, библиотеки и читалища, художествени галерии, центрове за научно-техническа информация, архивохранилища, кинозали, концертни, оперни, театрални и др. зали, танцови зали, циркови зали, естради, обществени клубове, читалища, многофункционални зали с културно-просветно предназначение и др.
5. (предишна т. 4, доп. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) Видовете сгради за обществено обслужване в областта на вероизповеданията с култово и религиозно предназначение са храмове за богослужение, катедрали, църкви, параклиси, джамии, синагоги, и др., крематориуми и обредни домове и др..
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) Видовете сгради за административно обслужване са: административни сгради, банкови и небанкови финансови институти, обслужващи сгради към производствени обекти, представителни сгради, пощи, сгради на централните и териториални администрации, правителствени сгради, центрове за провеждане на конференции и конгреси, сгради на съда, прокуратурата и др.
7. (предишна т. 6, изм. и доп. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 11.12.2012 г.) Видовете сгради за обществено обслужване в областта на търговията, общественото хранене, услугите и хазарта са: търговски центрове, базари и покрити пазари, универсални и специализирани магазини, складове за търговия, панаирни палати, сгради за битови услуги, автосервизи, автомивки, сгради за граждански ритуали, сгради за обществено хранене, питейни заведения, клубове, барове, дискотеки, обществени бани и сауни, игрално казино, игрални зали, магазини за търговия с оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия с прилежащите към тях складове (хранилища) и работилници за ремонт на оръжие.
8. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) Видовете сгради за обществено обслужване в областта на транспорта и електронните съобщения са: приемни сгради на летища, железопътни гари, автогари, морски и речни гари, станции на въжени линии, сгради за излъчване на радио- и телевизионни сигнали и телефонни централи.
9. (предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) Сгради и съоръжения за спорт са всички спортни обекти и съоръжения по Закона за физическото възпитание и спорта, които са предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, за провеждане на спортни, културни и други мероприятия.
10. (предишна т. 9, изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 23.04.2011 г.) Видовете озеленени площи за обществено ползване или със специфично предназначение са: паркове, градини, улично озеленяване, гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми, зоопаркове, защитни насаждения, атракционни паркове, аквапаркове, включително мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за тяхното обслужване, както и разположените в тях (в зависимост от предназначението им) мемориални обекти, увеселителни обекти и открити обекти за спортни и културни дейности.


(*) Забележка. Социалните услуги - резидентен тип (център за настаняване от семеен тип, център за временно настаняване, кризисен център, преходно жилище, защитено жилище, наблюдавано жилище и приют), се предоставят в жилища и се категоризират по критериите за жилищни сгради и самостоятелни обекти (жилища).
(*) Забележка: Социалните услуги резидентен тип - център за настаняване от семеен тип, преходно жилище, защитено жилище и наблюдавано жилище, се предоставят в жилища и се категоризират по критериите за жилищни сгради и самостоятелни обекти (жилища).
...

Ако откриете неточности, моля да ни уведомите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар