Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

понеделник, 29 май 2017 г.

Становище относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона администрацията.

Камарата на геодезистите в България изрази своето становище и изпрати конкретни предложения по предложения законопроект. По-долу публикувам пълния текст на мотивите и становището:

Мотиви:
С предложените промени се целѝ установяване на по-добри административни практики при работата на инспекторатите и даване на възможност на служителите в тези структури на изпълнителната власт, да разглеждат цялостно проблемите, до които са се докоснали и които са проучили в изпълнение на служебните си задължения. По този начин, проблемите, в които вече са вникнали служителите, ще могат да бъдат разяснени аргументирано, с необходимите събрани по време на производството материали и на професионален език на по-висшестоящите инстанции и на тези, от които зависи решаването на проблемите. При разглеждане на сигналите в условията на комплексно административно обслужване, служителите ще имат възможност да събират материали и доказателства, които лицето, подало сигнала не може да събере, поради това, че не е заинтересувана страна по преписка. Така ще може да се постигне целта на закона, а именно, подаденият сигнал да бъде разгледан по същество, дори да е подаден от незаинтересувано по закон лице. По този начин ще може по-успешно да се противодейства на злоупотребите с власт, корупцията, лошото управление на държавно или общинско имущество и на други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси. Тъй като възприетата административна практика при  разглеждане на сигнали е, административният служител да иска от подателя на сигнала информация или доказателствени средства, които се съхраняват от административни органи, от лица, осъществяващи публични функции, или от организации, предоставящи обществени услуги, вместо същите да се издирват служебно, в момента почти е невъзможно да се противодейства на посочените отрицателни явления с този инструмент на изпълнителната власт.
С изричен текст в допълнителните разпоредби, се предлага да се даде възможно най-голяма независимост на инспектората, дори от органа на чието подчинение е самата служба. А с предоставяне на копие от доклада на прокуратурата се премахва възможността от последваща промяна на доклада. Поради същите причини, не се дава и възможност за изработване на предварителен доклад.
Допълнително, с цел изпълнение на изискванияна на чл. 16, ал. 1 на Закона за нормативните актове, се добавя задължението на инспектиращите служители, при установяване на несъответствие между нормативен акт и акт от по-висока степен, да сигнализират прокуратурата, за да може да се отстрани съответната разпоредба.
Отстранени са и някои технически грешки в проекта.СТАНОВИЩЕ
относно Проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона администрацията

Камарата на геодезистите в България прави следните конкретни предложения към законопроекта:

 1. В § 1, се правят следните изменения и допълнения:
Текстът на § 1, се заменя със следния текст:
“Текстът на чл. 2, ал. 1, се заменя със следния текст:
“Администрацията осъществява своята дейност при спазване на основните принципи, изведени в Глава втора на Административнопроцесуалния кодекс, както и координация, обективност и непрекъснато усъвършенстване на качеството.””
 1. В чл. 2, ал. 4 от Закона за администрацията, се правят следните изменения и допълнения:
  1. Запетаята и текста “предложения и сигнали” след думата жалби, се заличават.
  2. В края на изречението, се поставя запетая и се добавя следния текст: “както и на предложения и сигнали, които се разглеждат при условията на комплексно административно обслужване”.
 2. В § 2, т. 2, се правят следните изменения и допълнения:
  1. Добавя се нова буква “б” с текст:
“б) в края на т. 6, се поставя запетая и се добавя следния текст: “при условията на комплексно административно обслужване””.
  1. Добавя се нова буква “в” с текст:
“в) в края на т. 9, се добавя следния текст: “или установи несъответствието между нормативен акт и акт от по-висока степен””.
  1. Добавя се нова буква “г” с текст:
“г) в т. 9, след текста “изменение на”, се добавя следния текст: “нормативни и””.
  1. Букви “б” и “в” стават съответно “д” и “е”.
 1. В § 3, се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 1, предложеният текст на чл. 46а, ал. 2, т. 5 се допълва като след думата “длъжност”, се поставя запетая и се добавя следния текст: “при условията на комплексно административно обслужване”.
   2. В т. 2, текстът “„чл. 47, ал. 7“ се заменят с „чл. 46, ал. ал. 9“”, се заменя със следния текст: “„чл. 46, ал. 7“ се заменят с „чл. 46, ал. 9“”.
 1. В § 4, се прави следното изменение:
В т. 1, думите “”за инспекторати””, се заменят с думите “”За инспектори””.
 1. Създава се нов § 7 със следния текст:
“Към Допълнителните разпоредби, се създава нов § 1а, със следния текст:
“§ 1а. Служителите в инспектората, нямат право да уведомяват за действията си и за констатираните факти и обстоятелства по проверката никого, освен служителите от съответния инспекторат. За резултата от проверката, висшестоящия орган се уведомява с официален доклад в писмена форма като копие от същия, се предава едновременно в прокуратурата.””
 1. § 7 става § 8.


инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 29 май 2016 г.

Консолидираната версия на проектозакона с направените предложения може да видите тук.

Няма коментари:

Публикуване на коментар