Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 25 април 2017 г.

Допълнителните 10% места за паркиране в жилищните сгради отпадат след един месец. Има и други важни промени в Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

Днес е обнародвана в Държавен вестник Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии. Наредбата влиза в сила след един месец, с изключение на новия чл. 24а, в който са указани параметри за осигураване на паркоместа за електрически превозни средства (ЕПС). Разпоредбата на чл. 24а, влиза в сила от 01 януари 2019 г.
Наредбата указва, че "При планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система и нейните елементи се правят проучвания и прогнози за степента на моторизация, транспортните навици и потребности на населението, използваемостта и дела на ползващите различните форми на обществен транспорт за превоз на пътници, дела на пешеходното и велосипедното движение и др.". Това ще наложи изменение на действащите общи устройствени планове (ОУП) и удължаване на срока и оскъпяване на тези, които са в процес на изработване. Възможно е някои общински администрации да поискат такива проучвания да се направят при изработване на частични изменения на подробни устройствени планове или нови планове на по-малки територии.
В Таблица 4а "Необходим брой на местата за паркиране и гариране", е въведена графа "Дял на местата за ЕПС". Има странни забележки, отнасящи се до променената и допълнена таблица, които ще позволят на общинската администрация и ДНСК свободно тълкуване.
Има и други интересни новости... Моля, проследете електронната връзка към ДВ.

Знаете ли, че не се изменя регулационен план, ако имотна и регулационна граница съвпадат в графичния план, но не съвпадат при изработване на комбинирана скица.

Знаете ли, че няма нужда да изменяте дворищна регулация към съседен урегулиран поземлен имот (УПИ), ако кадастралната и регулационната линия съвпадат в графичния план, но не съвпадат след оцифрявяне на регулационния план и комбинирането му с одобрената кадастрална карта. В този случай, при създаване на цифров модел на регулационен план, дворищната регулационна линия съвпада с границата на поземления имот по кадастрална карта.
Основанието за това е § 22, ал. 2 от Заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията: "(Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) При създаване на цифров вид на подробен устройствен план от графичен план, ако регулационната линия съвпада с кадастралната граница, местоположението на регулационната линия в цифров вид съвпада с местоположението на кадастралната граница в цифров вид."

събота, 22 април 2017 г.

Администрацията не може да Ви откаже копие от преписка, която Ви е била обявена!

Знаете ли, че администрацията не може да Ви откаже да се сдобиете с копие от всяка част или от цялата преписка, ако сте заинтересувана страна по същата. Заплащате само направените разходи. Ако направите копие, чрез заснемане с телефон или фотоапарат, разходи не се заплащат. Администраторът може да не Ви предостави единствено лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни или класифицирана информация, съгласно Закона за защита на класифицираната информация като закрие по подходящ начин само тези данни при копирането им.
Например, ако Ви е обявена преписка по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри или подробен устройствен план, е необходимо да се сдобиете с копие от цялата преписка, за да получите допълнителна консултация от избрани от Вас геодезист, юрист и/или друг специалист. Това копие може да направите с мобилен телефон. Съветваме Ви да поискате и копие на цифровите данни, които може да поискате да бъдат записани на посочено от Вас устройство (например флаш памет или на диск), като заплатите само диска, ако Ви е предоставен от администрацията.

"Административнопроцесуален кодекс
...
Участие на страните в производството
Чл. 34. (1) Административният орган осигурява на страните възможност да преглеждат документите по преписката, както и да си правят бележки и извадки или - според техническите възможности - копия за тяхна сметка.
(2) При поискване от страна с увредено зрение органът я запознава със съдържанието на преписката чрез прочитане или по друг подходящ начин - според наличните технически възможности.
(3) Административният орган осигурява на страните възможност да изразят становище по събраните доказателства, както и по предявените искания, като определя срок не по-дълъг от 7 дни. Страните могат да правят писмени искания и възражения.
(4) Административният орган може да не приложи ал. 1, 2 и 3 само в случай че решаването на въпроса не търпи отлагане, за да се осигури животът или здравето на гражданите или да се защитят важни държавни или обществени интереси. Административният орган отразява в мотивите на издадения акт причините за неприлагане на ал. 1, 2 и 3.
..."

Съгласно чл. 2 от АПК, "Кодексът се прилага за административните производства пред всички органи на Република България, доколкото със закон не е установено друго." Т.е. няма ограничение на тези условия и те са задължителни за органите на изпълнителната власт - общини, областни администрации, агенции и т.н.

сряда, 19 април 2017 г.

Искаме компетентна администрация, която спазва законите на Република България, уважава и работи за правото на всеки гражданин да получи компетентна и законово издържана услуга, завършила с издаването на административен акт, в рамките на законово утвърденото административно производство, с необходимото уважение към обществото, заявителите и проектантите!

Община Варна, публикува:

Списък на допуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността
Директор на дирекция "Архитектура, градоустройство и устройствено планиране",
при община Варна

След разглеждане на представените документи, конкурсната комисия е допуснала до участие следните кандидати:

1. Десислава Пенчева Борисова,
2. Росен Ангелов Иванов,
3. Лидия Йорданова Цекова,
4. Пламен Стефанов Колчев.

Незнайно защо, няма изискване, бъдещият директор да покаже поне основни знания по:
 • Конституция на Република България,
 • Административнопроцесуален кодекс,
 • Граждански процесуален кодекс,
 • Наказателен кодекс,
 • Закон за електронното управление,
 • Закон за електронния документ и електронния подпис,
 • Закон за защита на личните данни,
 • Закон за нормативните актове,
 • Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от закона за устройството на черноморското крайбрежие,
 • Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи,
 • Наредба № 19 от 25 октомври 2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им,
 • Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите,
 • Наредба № 5 от 31 юли 2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им,
 • Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна,
 • Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Варна,
 • Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Варна,
 • Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията,
 • Нарeдба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Варна,
 • Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Варна и много други нормативни актове,
 • Общ устройствен план на община Варна, в едно с Правилата и нормативите за прилагането му и Специфичните правила и нормативи към същия,

 • Тълкувателно решение № 3 по описа за 2010 г. от 28 март 2011 г. на Върховния касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия,
 • Тълкувателно решение № 4 от 02.11.2016 г. по тълкувателно дело № 6/2015 г., ОСС на ВАС, I и II колегия,
както и отменените:
 • Закон за териториално и селищно устройство (отм. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001 г.),
 • Правилник за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство (отм. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001 г.),
 • Закон за планово изграждане на населените места (отм. ДВ. бр.29 от 10 Април 1973 г.),
 • Правилник за приложение на Закона за планово изграждане на населените места (отм. ДВ. бр.62 от 7 Август 1973 г.).

Може би, очакванията ни към бъдещия директор са прекалено големи, особено с оглед на сегашното състояние в дирекцията. Все пак, това е "висш пилотаж" в областта на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството, но става въпрос за третия по големина град в България - красив и още си спомняме времето, когато беше добре уреден. От друга страна е толкова далеч от столицата, че понякога заповедите на висшите чиновници, са по-важни от Конституцията и законите. Време е, обаче, да кажем: 
Стига вече! Искаме компетентна администрация, която спазва законите на Република България, уважава и работи за правото на всеки гражданин да получи компетентна и законово издържана услуга, завършила с издаването на административен акт, в рамките на законово уреденото административно производство, с необходимото уважение към обществото, заявителите и проектантите!

Нормативните документи за подготовка за теста, който трябва да решат кандидатите, публикувани на електронната страница на община Варна, са:
1. Закон за администрацията,
2. Закон за държавния служител,
3. Закон за достъп до обществената информация,
4. Закон за местното самоуправление и местната администрация,
5. Кодекс на труда,
6. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация,
7. Закон за регионалното развитие,
8. Закон за собствеността,
9. Закон за държавната собственост,
10. Закон за общинската собственост,
11. Закон за управление на етажната собственост,
12. Наредба № 6 от 2009 г. за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно Застрояване,
13. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи,
14. Закон за кадастъра и имотния регистър,
15. Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,
16. Закон за устройство на територията,
17. Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове,
18. Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,
19. Закон за устройството на черноморското крайбрежие,
20. Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания,
21. Закон за защитените територии,
22. Закон за културното наследство,
23. Закон за опазване на земеделските земи,
24. Закон за горите,
25. Закон за опазване на околната среда,
26. Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии,

Според писмото, публикувано на страницата на община Варна, допуснатите кандидати следва да се явят за решаване на тест на 03.05.2017 г. от 09.30 часа, в сградата на община Варна, етаж 4, стая 402.

вторник, 18 април 2017 г.

Предложение за изменение на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №
РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането
на кадастралната карта и кадастралните регистри.


ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67
моб.тел.: +359 88 8240587
e-mail: imagebg@gmail.com

Уважаеми господин Попниколов,

Приветстваме намерението Ви да подобрите горепосочената наредба. За да бъдем полезни с професионалното си мнение правим следните конкретни предложения към вашия проект:

 1. Предложения към § 2 от проекта:
  1. В предложения чл. 43а, ал. 2, да се направи следното изменение: Абревиатурата “АГКК”, се заменя с думата “възложителя”.
Мотиви: Възложител може да е и друго юридическо или частно лице, освен АГКК. Всички юридически и физически лица трябва да са равнопоставени пред закона.
  1. Към чл. 43а, се добавя нова ал. 3 със следния текст: “При форсмажорни обстоятелства, със самия договор или с допълнително споразумение към същия, се договарят специални условия за изпълнение на някои или всички геодезични дейности. В тези случаи, условията по предходните алинеи не важат.”
Мотиви: Необходимо е да има възможност за предоговаряне на поръчката, за да се извършат дейност в условията на форсмажорни обстоятелства. Това са геодезични дейности при кризи, при отстраняване на последствията от пожари и т.н. Може да се наложи геодезичните дейности да продължат извън състоянието на форсмажор, когато условията за работа са вече променени. Освен това, трябва да се разграничи полската от канцеларската работа, ако последната има възможност да се извърши извън района на територията, на която са констатирани форсмажорните обстоятелства.
 1. Предложения към § 3 от проекта:
  1. Предложеният § 3 да отпадне.
Мотиви: Всички юридически и физически лица трябва да (са равнопоставени пред закона и не може да се създават условия за предимство на основата на важност на инвестициите, ако и така се удовлетворява целта на закона.
  1. Текстът на чл. 65, ал. 2 да се замени със следния текст: “Службата по геодезия, картография и кадастър проверява актуалността на кадастралната карта, послужила за изработване на проекта на подробен устройствен план, за което издава удостоверителен документ.”
Мотиви: Както е предложено в § 4 от проекта, е необходимо да се укаже, че СГКК проверява единствено верността на кадастралната карта, тъй като в момента се създава лоша административна практика, СГКК да се произнася по проекта за подробен устройствен план, което е в компетентностите на органа, упоменат в ЗУТ.
  1. В чл. 65, ал. 5 да се добави изречение второ със следния текст: “Непроизнасянето в нормативно определения срок от постъпването на искането се смята за мълчаливо съгласие.”
Мотиви: Сегашният текст на ал. 5 е императивен. Също така, има определен максимален срок за издаване на удостоверението, който е достатъчно дълъг. Независимо от това има лоша административна практика, налагаща се в СГКК, да се бави издаването на документа по-дълго от нормативно определения срок. По аналогия с чл. 39, ал. 3 от ЗУТ, липсата на достатъчно дисциплиниращи текстове в частта на административно наказателните разпоредби в ЗКИР и липсата на инспекторат към АГКК налага и тук да се въведе принципът на мълчаливото съгласие.
 1. Предложения към § 4 от проекта:
Предложеният § 4 да отпадне.
Мотиви: Всички юридически и физически лица трябва да са равнопоставени пред закона.
 1. Предложения към § 6 от проекта:
  1. В § 1 се правят следните изменения и допълнения:
   1. Текстът на буква “б)”, се променя, както следва: “предотвратяване, в случай на или при овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях по смисъла на Закона за защита при бедствия, на територията или част от територията, на която се извършват геодезичните работи, включително канцеларските;”.
   2. Текстът на буква “в)”, се променя, както следва: "положение на война, военно положение или извънредно положение по смисъла на Закона за защита при бедствията на територията или част от територията, на която се извършват геодезичните работи, включително канцеларските.”.
Мотиви: Уеднаквяване на терминологията със Закона за защита при бедствия.
 1. Общо предложение към наредбата:
Да се въведе нов параграф със следния текст: “Навсякъде в наредбата, текстът “интернет страницата” да стане “електронната страница”.”
Мотиви: Уеднаквяване на терминологията.
С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 18 април 2017 г.