Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 6 юни 2017 г.

Обществено обсъждане на проект на Наредба за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

До 06 юли 2017 г. на обществено обсъждане е обявена една от изключително важните наредби, които предопределят бъдещото развитие на урбанизираните територии и поправянето на грешните проекти, които вече са реализирани.
На пръв поглед буди недоумение липсата на оценка на въздействието. Чл. 26, ал. 3, изречение първо от Закона за нормативните актове (ЗНА) гласи: "Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието по чл. 20.".
Освен това, не е ясно какво ще е бъдещето на нелогично и опасно изградените велоалеи. Отваря се вратичка, всички безобразия да бъдат прикрити и узаконени като бъде запазена липсата им на функционалност благодарение на следния нов текст: "При извършване на основни и текущи ремонти на съществуващи улици, чиито функционални, транспортни и технически характеристики не могат да бъдат приведени в съответствие с изискванията на тази наредба, се предвиждат организационно-технически мероприятия за осигуряване на безопасността на движението." На наше запитване и конкретни предложения във връзка с този проблем, МРРБ ни увери, че предложенията ни ще бъдат разгледани. Тези предложения, обаче, не са взети под внимание... (По-долу публикувам писмото и отговора.)
Има и друга вратичка, която отваря широко възможността за прескачане (умишлено не казвам заобикаляне) на нормативите, заложени в проекта. Това е последната заключителна разпоредба: "Отклонения от правилата и нормативите, определени с тази наредба за застроени територии със съществуваща инфраструктура, се допускат с оглед съобразяване със заварени специфични дадености с мотивирано решение на общинския съвет и при доказани технически параметри на безопасност, съгласувани с органите по безопасността на движението, и при съобразяване с предвижданията на подробните устройствени планове и схемите към тях.". Не е ясно "специфичните дадености" имат ли отношение към законността им, как ще се докажат "техническите параметри на безопасност", какво ще съгласуват органите по безопасност на движението и как едновременно с това, тези изключения ще противоречат на плановете?...
При всички положения, е добре всички породени въпроси да се обсъдят, преди проекта да се превърне в наредба.
Важно е да се отбележи, че е предвидено, Наредбата да влезе в сила един месец след обнародването ѝ, с изключение на чл. 50 от проекта, който урежда предвидените места за гариране и паркиране на електрически превозни средства (ЕПС) в сгради.


Моля, бъдете активни в общественото обсъждане на проекта.
КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

До
Г-жа Виолета Ангелиева – директор на дирекция „Технически правила и норми”, при Министерството на регионалното развитие и благоустройството

ЗАПИТВАНЕ
относно обнародваната в Държавен вестник, бр. 70/2016 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян,
председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
Адрес: гр. Варна, ул. Ген. Паренсов No.3, вх. В, ап. 67
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Уважаема г-жо Ангелиева,
В качеството си на председател на УС на Камарата на геодезистите в България, и във връзка с горепосочената наредба, изразявам своите адмирации към добре свършената работа на специалистите.
В тази връзка, моля да ми отговорите, възможно ли е да допълните преходните и заключителните разпоредби на горепосочената наредба, с изискване за привеждане на изградените вече велосипедни алеи към изискванията на изменената наредба?
Конкретното ми предложение, е следното:

Към Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2015 г.),  обн., ДВ, бр. 70 от 2016 г., се добавя нов § 21, с текст:
“§ 21. В срок до 30 ноември 2017 г., общините привеждат проектите за изграждане на велосипедни алеи, внесени до 10 октомври 2016 г. и изградените в съответствие с тези проекти велосипедни алеи, в съответствие с изискванията на настоящата наредба. На това основание не може да се привеждат в съответствие с тази наредба, строежи, които не съответстват на проектната им документация.”

Мотивите ми за това, са следните:
Предложената промяна е крайно необходима, поради факта, че изградените в момента велосипедни алеи и внесените за одобряване проекти, в повечето случаи, не отговарят на предвидените изисквания в посочената по-горе наредба, която от своя страна е съобразена с целта на Закона за движението по пътищата, а именно “... да се опазват животът и здравето на участниците в движението по пътищата, да се улеснява тяхното придвижване, да се опазват имуществото на юридическите и физическите лица…”. По отношение на поставения срок, считам, че същият е реалистичен и дава достатъчно време, както за гласуване на средства в бюджета на общините, така и за извършване на необходимите промени в техническата инфраструктура. В същото време, предложената разпоредба ограничава възможността за злоупотреби с общински и държавни средства, при извършено строителство в отклонение от проектната документация.
Уважаема г-жо Ангелиева, моля да ми отговорите, дали предвиждате промяна на законодателството и в другите административни актове, имащи отношение към велосипедното движение? Тяхната промяна, също е крайно необходима, особено по отношение на регламентиране на правилата за движение по велосипедните алеи и взаимоотношенията между различните участници в движението.

Благодаря Ви, за отделеното време и внимание!

С уважение: инж. Йоан Каратерзиян
председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 09 септември 2016 г.

ОТГОВОР:

Няма коментари:

Публикуване на коментар