Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

понеделник, 30 юли 2018 г.

Предстоящо незаконно застрояване на “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”, находящ се в м. “Карантината”, район “Аспарухово”, град Варна.


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СИ-90 от 30 юли 2018 г.

ДО МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (ЛИЧНО) КОПИЕ: МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
С И Г Н А Л
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно: Предстоящо незаконно застрояване на “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”, находящ се в м. “Карантината”, район “Аспарухово”, град Варна.
Уважаеми господин Нанков,
Обезпокоени от създаваща се лоша административна практика за потъпкване на конституционните норми и неглижиране на нормативната уредба в Република България от служители на изпълнителната власт, Ви уведомяваме за следното:
В качеството си на Министър на регионалното развитие и благоустройството, сте подписал незаконосъобразни и противоконституционни индивидуални административни актове, с които се създава траен градоустройствен статут на “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46” и се разрешава строителството върху него, като посочените в актовете основания за това са за строителство върху морското дъно, а не на сушата, каквото показва одобреният ПУП.

С акта за одобряване на подробен устройствен план (ПУП), се дава възможност за застрояване на посочения плаж, при следните градоустройствени параметри:
  • Кота корниз: 25 м;
  • Плътност на застрояване: 80% (Застроена площ: 1778.4 кв.м);
  • Коефициент на интензивност (К инт.): 2,5 (Разгъната застроена площ: 5557,5 кв.м);
  • Минимална озеленена площ: 2% (Озеленяване: 44,46 кв.м).


Господин Министър,
Моля да отмените Ваша заповед № РД-02-15-60 от 29.06.2017 г. в частта на имот с идентификатор 10135.5506.461, като незаконосъобразна.
Моля да отмените разрешение за строеж № РС-42 от 30.08.2017 г., в частта му на УПИ І-461,462 от кв. 4, с конкретно предназначение “за рибарско пристанище” в м. “Карантината”, район “Аспарухово”, град Варна, като незаконосъобразно.
Моля да допуснете предварително изпълнение на заповедите за отмяна на посочените административни актове, поради нарушаването на териториалната цялост на страната и изключително опасните последствия, които могат да причинят допуснатите закононарушения.

Основанията ни за това са следните:
1. С протокол от 12-13 февруари 2013 г., е приета Специализираната кадастрална карта (СКК) на обектите по чл. 6, ал. 4 и ал. 5 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) за “Морски плаж “Аспарухово”” (http://www.cadastre.bg/specializirani-karti-i-registri). Същата е публикувана на официалната електронна страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) на 7 юни 2013 г. (ftp://bs.cadastre.bg/Plajove_2011_2013/). В нея се виждат неоспоримите доказателства за съществуването на морски плаж по смисъла на закона. Тези доказателства, са приети и обнародвани от държавната администрация.


2. “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”, находящ се в м. “Карантината”, район “Аспарухово”, град Варна е отразен в Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на АГКК (https://kais.cadastre.bg/bg/Map).


3. Съгласно чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България, крайбрежната плажна ивица е изключителна държавна собственост. А съгласно чл. 5, ал. 2 от основния ни закон, “Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.”. ЗУЧК определя какво е крайбрежната плажна ивица и територия на морските плажове и гарантира невъзможността за промяната на собствеността им от изключителна държавна собственост в частна.
4. Морските плажове, се ползват с териториалноустройствена защита от най-висока степен. ЗУЧК е специален закон по отношение на тези територии. Същият включва морските плажове в границите на изключителната държавна собственост и не разрешава никакви строителни дейности върху тях, включително пристанища.
5. С Ваша заповед № РД-02-15-60 от 29.06.2017 г., поправена с Ваша заповед № РД-02-14-709 от 20.08.2017 г., Вие урегулирате и давате траен градоустройствен статут на имот с идентификатор 10135.5506.461, който представлява “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”, без да посочвате нормативното основание за това. И това е така, защото основание за застрояване на морски плаж не съществува в нормативната уредба на Република България.
6. Въз основа на посочените заповеди е издадено разрешение за строеж № РС-42 от 30.08.2017 г. Същото е незаконосъобразно по отношение на УПИ І-461,462 от кв. 4, с конкретно предназначение “за рибарско пристанище” в м. “Карантината”, район “Аспарухово”, град Варна, поради това, че предвижда застрояване на имот, чието застрояване е забранено по силата на българското законодателство, а именно – “морски плаж”.
7. Министерският съвет е взел решение за “строеж върху имот, представляващ част от морското дъно в границите на вътрешните морски води на Република България в Черно море, с идентификатор 10135.5506.979” (http://pris.government.bg/prin/document_view.aspx?DocumentID=Z/AWytmTMWSz91zTSBewoQ==). Същото е взето на основание чл. 112е, ал. 1-3 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, а в същото време, заблуждаващо цитира имоти с идентификатори 10135.5506.461 и 10135.5506.462, които се намират на сушата и по-голяма част от площта им е заета с “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”. Освен това, цитираният във всички документи имот с идентификатор 10135.5506.979 не съществува и никога не е съществувал в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККС).


8. В графичните материали към ПУП не е отразена границата на град Варна, а предвиденото в урегулираният поземлен имот застрояване е изцяло извън границите на населеното място, което, при наличието на общ устройствен план за територията на общината, също е недопустимо, съгласно нормативната уредба на Република България. 9. Видно от проекта на ПУП урегулирането на имотите е извършено по реда на чл. 16 от ЗУТ. Това е недопустимо за имоти, които са собственост на държавата или общината. От друга страна, посоченият като основание чл. 12 от ЗУТ, всъщност забранява, а не разрешава изработването на ПУП, тъй като никой закон не разрешава промяната на предназначението на морски плаж.


10. Посочените основания от ЗУЧК, всъщност, не са основание за урегулиране, а са основание за обявяване на противозаконност на одобрения план. Посоченият като основание за урегулиране и даване на траен градоустройствен статут на морския плаж чл. 10 от ЗУЧК, разрешава строителството на пристанищата, пристанищни съоръжения и други, но само “извън територията на морските плажове”.
11. Планът е изработен върху грешна кадастрална карта, което е видимо с просто око при съпоставяне на границите на имот с идентификатор 10135.5506.461 с границите на бреговата линия. Съпоставянето на данните извършихме в среда на безплатно и обществено достъпната КАИС на АГКК. Това би могло да се установи дори от лаици в областта на кадастъра и устройственото планиране. Това прави одобрения ПУП грешен. А при констатиране на такава грешка, ПУП се изработва след като се отстрани грешката в КККС.


Господин Министър,
Изграждането на модерно рибарско пристанище, е изключително необходимо, за осигуряване на развитието на риболовната дейност и запазване на риболовните традиции в град Варна и още повече в район “Аспарухово”. Това не може да става, обаче, с цената на загуба на един от малкото морски плажове на територията на страната. Това не може да става с нарушаване на Конституцията на Република България. Това трябва да става при спазване на закона, осигуряване на устойчиво развитие, предвидимост на действията на изпълнителната власт и съхраняване на природните дадености.
При така съставения план и вече изменена кадастрална карта, имаме основателни съмнения, че урегулираният за застрояване имот на територията на морския плаж е подготвен, за придобиването му от частни лица, както това се случи вече с крайбрежната алея в Морската градина или т.нар. “Алея първа” във Варна. Видно от информацията в Кадастрално-административната информационна система, изключителната държавна собственост, е отразена като “публична държавна собственост”. Съседният имот, включен в границите на новото “Рибарско пристанище”, е записан в кадастралния регистър на недвижимите имоти като “частна държавна собственост”. Съществува реална опасност, двата имота да бъдат обединени в един и няколко години след това да бъдат преобразувани в частна държавна собственост, за да бъдат продадени на частна фирма клас “А” по Закона за насърчаване на инвестициите, дори без търг.


Не на последно място остава и съмнението, че “грешката” в кадастралната карта по отношение на отразяването на имотната граница към брега е допусната умишлено, за да могат да се изпълнят инвестиционните намерения на заинтересуваните лица
. Това, разбира се, са само съждения, но такива неща вече са се случвали. Закононарушенията, обаче, които дават тези възможности, са изменението на КККР, одобряването на ПУП - ПРЗ и издаденото разрешение за строеж. Ако желаете, можем да Ви окажем пълно съдействие за преразглеждане на документацията и вземане на законосъобразно и целесъобразно решение по повдигнатия въпрос. Ние разполагаме с необходимия професионален капацитет, за да Ви помогнем в дейността по осъществяване на контрол по поставения случай.
В допълнение на сигнала и с оглед осигуряване на прозрачност в управлението на поверената Ви администрация, моля да допълните публикуваните на официаллната електронна страница на МРРБ, с непубликуваните придружаващи материали, посочени в заповедта, които са неразделна част от ПУП, а именно: “Специализирана схема “Транспортно-комуникационен план”, част “Геодезия” - вертикална планировка и трасировъчен план, площадкови план-схеми на водоснабдяването и канализацията, схеми за електрозахранване и електронни съобщителни мрежи и Геоложки и хидрогеоложки проучвания и доклад.”. С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 30 юли 2018 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар