Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 17 март 2020 г.

Законопроектът за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание е публикуван на страницата на парламента.

Веднага след обявяване на извънредното положение, изпратихме до Председателя на Народното събрание запитване, относно прилагане на актовете на законодателната, съдебната и изпълнителната власти в условията на обявено на извънредно положение и искане за иницииране на "приемането на нормативен акт, който да регламентира начина, по който ще се прилагат актовете на законодателната, съдебната и изпълнителната власти по отношение на сроковете, установени с тях".

Законопроектът за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание, ведно с мотивите към същия, вече е внесен в деловодството на Народното събрание и за щастие по законно регламентирания начин - от народни представители, а не от министър-председателя без проведено обществено обсъждане, каквато беше идеята на министъра на правосъдието.

По отношение на административните срокове, приложимите текстове в областта на кадастъра и устройственото планиране са кратки и ясни:
"Чл. 1 Този закон урежда извънредните мерки на територията на Република България за предпазване, ограничаване и преодоляване последиците от разпространението на заразата с вирус COVID-19 за времето от 13 март 2020 г. до прекратяването на извънредното положение.
...
чл. 3. До прекратяването на извънредното положение, всички процесуални срокове по висящите съдебни, арбитражни, административни и изпълнителни производства спират да текат, освен тези по наказателните производства."
Очевидно, законът ще има обратна сила (ретроактивно действие), което поставя под въпрос породените в периода от 13 март 2020 г. до влизането му в сила вещни права. Това са, например, плановете по чл. 16 от Закона за устройство на територията (ЗУТ); измененията на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и т.н.

Очевидно, трябва да има преходна норма, която да изясни тези въпроси.

Никак не е маловажен и въпросът, дали действието на Решението за обявяване на извънредно положение е в сила от 24:00 часа на 13 март 2020 г., за да е ясна границата, която се поставя за действието на закона.

Моля, имайте предвид, че съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, "Неправителствени организации могат да представят писмени становища по законопроектите, които се разглеждат от водещите комисии.". Бъдете активни!

Извадки от законопроекта:П.П. Позволих си да добавя една запетая при цитирането на чл. 3.


инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 17 март 2020 г.


1 коментар:

  1. Правна комисия гледа на първо четене Закон за мерките по време на извънредното положение: https://www.facebook.com/Novini.bg/videos/639309236642724/

    ОтговорИзтриване