Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 19 март 2020 г.

Относно: Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание със сигнатура 054-01-24, внесен на 16 март 2020 г. от Цвета Караянчева и група народни представители.


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Регистрационен № СТ-107 от 19.03.2019 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
44-ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПРИ 44-ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕСТАНОВИЩЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България

Относно: Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание със сигнатура 054-01-24, внесен на 16 март 2020 г. от Цвета Караянчева и група народни представители.

Уважаема госпожо Караянчева,
Уважаема госпожо Александрова,

В желанието си отново да бъдем полезни при решаването на важни въпроси, относно дейността на органите на изпълнителната власт и гражданите в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране, кадастъра и свързаните с това обществени отношения, правим следните конкретни предложения към горепосочения законопроект:

1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
     1.1. Основният текст на чл. 3, става ал. 1.
     1.2. Добавя се нова ал. 2 със следния текст:
“(2) Ал. 1 не се прилага за процесуалните срокове по висящите административни производства за:
а) услугите, които се заявяват и изпълняват единствено по електронен път;
б) предоставяне на информация на физически и юридически лица по реда на Закона за достъп до обществена информация, която може да бъде получена от заявителя с отдалечен достъп.

Мотиви:

Целта на закона е да се ограничи разпространението на заразата с вируса на COVID-19, както и преодолее последиците от това. Именно преодоляването на последиците налага продължаване на административната дейност дотолкова, че да не попречи на основни права на гражданите, които не са ограничени, а в същото време администрацията може да осигури.

Има услуги, които е определено с норматив да се заявяват и изпълняват по електронен път. Има и такива, които могат да се заявяват и изпълняват по такъв начи, въпреки, че това не е изрично регламентирано. В сега заложената норма на чл. 3, се дава възможност на администрацията на изпълнителната власт да отлага изпълнението на такива заявления. Поради тази причина, съществуването на предложения текст е наложително.

Предоставянето на информация по ЗДОИ, също не би трябвало да може да се отлага, заради предприетите мерки. Напротив, жизнено важно е навременното изпълнение на тези искания, за да позволи на гражданското общество да бъде информирано по всички въпроси и да не се прекъсне все още не добре функциониращата демократична система на отношения и контрол.
Предложените допълнения, ще доведат и до друг добър ефект – ускоряване на изграждането на електронно правителство.С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 19 март 2020 г.Няма коментари:

Публикуване на коментар