Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 12 март 2020 г.

За правоспособността на геодезистите да изработват планове за регулация. Може да звучи безсмислено, но такъв въпрос стои пред някои...КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СИ-105 от 12.03.2019 г.


ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТОСИГНАЛ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България


Относно: Правоспособност за изработване на планове за регулация.


Уважаема госпожо Министър,

Във връзка със зачестилите случаи на твърде фриволен прочит на нормативната уредба по отношение на правоспособността на проектантите, придобили пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на КИИП, секция “ГПГ”, участващи в процеса на устройство на територията, Ви уведомявам за следното:

Фактическа обстановка:

  • В писмо с изх. № 238/16.09.2019 г. на КАБ, Заместник-председателят на УС на КАБ, разпространено “до кметовете на общини”, излагайки своя прочит на нормативната уредба, прави извода, че “изработването на ПУП и техни изменения, както и на план-схеми към тях, от лица, които нямат право на това по закон, съществено опорочава одобряването на проектите на ПУП до степен на нищожност” и изисква за предприемане на “необходимите действия за преустановяване на тази практика”.

Сам по себе си изводът е правилен, но прочетен в контекста на цитираното писмо, се прави внушението, че изработването на регулационни планове от правоспособни инженери по геодезия, изпълняващи изискванията на ЗКАИИП и ЗУТ, противоречи на нормативната уредба.

  • С писма изх. №№ УТ-1842(2)/31.01.2020 г. и УТ-1350(4)/11.11.2019 г. на Община Аврен, област Варна, се постановява фактически отказ за разглеждане на планове за регулация, които са допуснати за изработване от същата тази администрация, поради това, че проектите на ПУП – ПР са изработени от правоспособни лица по ЗКАИИП, членове на КИИП, секция “ГПГ”, а не от архитекти, членове на КАБ.

Тук, след тълкуване на част от закона е констатирано, че “инженерите-геодезисти, независимо от образователната им степен и проектантската им правоспособност, не са посочени в закона (ЗКАИИП) като лица с права да изработват проекти на ПУП и техните изменения”, като липсата на изричен текст, упоменаващ последните като правоспособни да изработват устройствени планове се използва, за да се отнемат законните права и задължения на правоспособните лица да упражняват професията си.

Нормативна уредба:
Чл. 229 и чл. 230 от ЗУТ, кратко, ясно и точно определят лицата, които “могат да извършват проучвателни, проектантски” работи и това са лицата, които “притежават техническа правоспособност съобразно придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен”. В пълно съзвучие с тези текстове е и ЗКАИИП, който установява, че “проектантите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на съответната камара, в съответствие с придобитата професионална квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер” (чл. 7, ал. 7 от ЗКАИИП). Чл. 7 от ЗКАИИП определя много точно и ограниченията, които се налагат при упражняване на професията, до получаването на пълните знания и опит при упражняването ѝ – това са текстовете на ал. 1 до ал. 5, откъдето са погрешните изводи, посочени по-горе (част “Фактическа обстановка”).

Искане:
Моля, в качеството Ви на длъжностно лице, което “ръководи осъществяването на държавната политика по устройство на територията, координира дейността на централните и териториалните органи на изпълнителна власт, на органите на местното самоуправление и местната администрация, извършва методическо ръководство и упражнява контрол върху цялостната дейност по устройство на територията” (чл. 3, ал. 1 от ЗУТ) да упражните контрол върху действията и бездействието на длъжностните лица, както и да дадете недвусмислени методически указания по спазването на закона на всички администрации на местната изпълнителна власт, така че проектантите, придобили пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на КИИП, секция “ГПГ” да могат безпроблемно да упражняват професията си, в съответствие с нормативната уредба.

Моля, отговорът да ми бъде изпратен на посочения адрес на електронна поща.

Приложения:
Писмо с изх. № 238/16.09.2019 г. на Заместник-председателят на УС на КАБ – копие;
Писмо с изх. № УТ-1350(4)/11.11.2019 г. на Община Аврен, област Варна – копие;
Писмо с изх. № УТ-1842(2)/31.01.2020 г. на Община Аврен, област Варна – копие.С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 12 март 2020 г.


Входящ номер на МРРБ: 92-00-108/12.03.2020 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар