Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)
Показват се публикациите с етикет Новини. Показване на всички публикации
Показват се публикациите с етикет Новини. Показване на всички публикации

четвъртък, 28 февруари 2019 г.

Какъв знак е създаването на междуведомствена комисия за решаване от част от изпълнителната власт на въпрос, който е решен от законодателя по предложение на същата тази изпълнителна власт?... или Четейки между редовете...

Повод за настоящата публикация, сигналът и предложенията към властта е неразбирането на проблема от същата тази власт, която създава и прекроява законите и упражнява контрол по спазването им. Недвусмислените текстове на законите и решения на институциите, като че ли отстъпват на "инвестиционни интереси" на силните на деня. Конституцията отново се погазва грубо!
Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува становище по повод на безобразията, извършвани на "Алепу", "Арапя", "Корал", "Карантината", "Смокиня", "Градина", "Св. св. Константин и Елена". Въпреки, че проблемът с "Дюни", предстоящото застрояване на изключителна държавна собственост в град Варна и много, много други известни и неизвестни на обществото случаи се заобикаля, трябва да повдигнем въпроса и за тези безобразия.

Като съсловна организация на геодезисти, твърдо се противопоставяме на действията, с които се унищожава природата и се позволява да се заграбват публични ресурси от ограничен кръг хора! Настояваме да бъдем включени в работата на изпълнителната власт по решаването на тези въпроси и пресичането на престъпленията към българската и европейската природа, тъй като имаме знания, ресурс и задължението да помогнем! Настояваме, освен отразяването на дюните в кадастралната карта и кадастралните регистри и отчуждаването им по реда на закона, като изключителна държавна собственост да се отразят и отвоюваните от Черно море имоти.

Имоти изключителна държавна собственост, съгласно Конституцията на Република България, предстоят да бъдат застроени.
Източник: Официалната електронна страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

Забавянето на налагането на закона води само до кражба на нашата собственост с помощта на висши служители на изпълнителната власт и оскъпяване на отчуждаването в бъдеще. Това прекомерно оскъпяване и застрояването на имоти изключителна държавна собственост може да доведе до фактическа невъзможност от заплащане на бъдещите стоежи, както и на премахването им.

Морски плаж в град Варна, който така и не намери място нито в кадастралната карта, нито в специализираната кадастрална карта, но въпреки всичко продължава да е такъв по силата на Конституцията на Република България!
(Google Maps)
Посочените в сигнала данни, са общоизвестни и общодостъпни, дори без заплащане - буквално на един клик разстояние. Не е ясно, защо специалисти с безпрепятствен достъп до много повече информация не видяха фактите...Следва пълният текст на сигнала:

КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СИ-98 от 28.02.2019 г.

ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

КОПИЕ:
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

КОПИЕ:
НАЧАЛНИКА НА ДИРЕКЦИЯТА ЗА
НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ


С И Г Н А Л
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България

Относно: Нарушения на Конституцията на Република България и законите по отношение на незаконно строителство по българското черноморие и бъдещо застрояване на имоти изключителна държавна собственост.

Уважаема госпожо Аврамова,

По повод публикуваното прессъобщение (“Междуведомствена работна група разглежда проблемите с дюните и строителството по Черноморското крайбрежие”) на 15 февруари 2019 на електронната страница на ръководеното от Вас министерство, оставаме с впечатлението, че проблемите с незаконното строителство и заграбването на публични ресурси по Българското Черноморие са останали неразбрани и доказателства, които се намират на официалните електронни страници на институциите на изпълнителната власт, не са взети под внимание. Вследствие на това, не са установени очевидни нарушения на закона и се позволява грубо погазване на Конституцията на Република България от страна на висши служители на изпълнителната власт.

Като доказателства, ще Ви посочим само няколко факта, които не бяха взети под внимание при направените проверки.


1. Строителството в м. “Алепу”.Геозащитното съоръжение е трябвало да бъде изградено на нивото на горния път (преди направата на огромния изкоп). Това става ясно от следното:

  • В решението се цитира инвестиционното предложение, че укрепването на свлачищния откос, ще се извърши чрез сондажно изливни пилоти (прави се сондаж, в него се поставя арматура и се излива бетон) в имота и пилотното фундиране, ще изпълнява ролята на постоянно подпорно съоръжение (поставени един до друг, тези пилоти стават като подпорна стена, която е излята без да се оголва ската).
  • В инвестиционното предложение, внесено в РИОСВ се казва, че проектната подпорна стена се разглежда като част от укрепването на строителния насип за фундиране, при застрояване на имота, а не като брегоукрепително съоръжение, предвид факта, че между частния имот и морския бряг са разположени имоти общинска собственост. Това означава, че не е предвидено вълните да достигат до бъдещия строеж. Ако проектът предвиждаше строителство на ниво, близо до плажа, трябваше да се проектира и брегоукрепително съоръжение. Освен това, ясно се вижда, че имаме подпорна стена, а не подпорно съоръжение от пилотно фундиране.


2. Изсичането на гората в м. “Арапя”.

Съгласно Закона за устройство на територията, проектите за подробни устройствени планове “задължително се придружават от справка за картотекираната растителност и геодезическо заснемане, заверени от общинските органи по озеленяване”. “В 5-годишен срок от завършване и приемане на строителството общинските органи по озеленяване извършват проверки по изпълнението на задълженията на собствениците (възложителите), свързани с озеленяване и компенсаторно залесяване.” Очевидно, това не е извършено, а подлежи на контрол и санкция от страна на повереното Ви ведомство. Ако се законът се спазваше, нямаше да се озовем в сегашната ситуация.

3. Строителството в КК “Св. св. Константин и Елена”.

Тук, очевидно се касае за грешни кадастрална карта и кадастрални регистри, поради наличието на морски плаж, който неясно защо не е намерил място дори в специализираната кадастрална карта, въпреки, че в Плана за регулация и застрояване на курортния комплекс същият е отразен добросъвестно. Предвидено е дори натрупване на допълнителна плажна ивица, където в момента има строежи на морското дъно, за строителството на които няма налична информация. Това позволи да не се спази законът, който регламентира разстоянието между застрояването в поземлен имот и границата на морски плаж да е по-голямо или равно на височината на застрояването.


4. Отчуждаването на имоти в границите на морски плаж за природосъобразен туризъм “Корал”.

В този случай, законът е пределно ясен и категоричен:
Министър на регионалното развитие и благоустройството предлага отчуждаването на частите от засегнатите имоти и утвърждава акт за изключителна държавна собственост за територията на крайбрежната плажна ивица, след като Министърът на туризма, заявява изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри по реда на глава шеста от Закона за кадастъра и имотния регистър, за съобразяването ѝ с границите на изключителната държавна собственост.
Между другото, Министърът на туризма е заявил нанасянето на морските плажове… Защо процедурата не е довършена - не е ясно.


5. Предстоящото бетониране на морски плаж в м. “Карантината”.

От данните, с които Вие в качеството си на Министър на регионалното развитие и благоустройство разполагате е видно, че предстои строителство върху морски плаж, което е забранено по силата не само на законите на нашата държава, а и по силата на Конституцията на Република България. Това строителство, ще се извършва с европейско финансиране.
Доказателствата, отново са безплатно и публично достъпни на официалните електронни страници на органите на изпълнителната власт!


Обръщам Ви внимание и на това, че предстои застрояване на имоти изключителна държавна собственост, за които има съставени актове и устройствени планове за частна собственост. Един от многото примери за това е т.нар. “Алея първа”, която е част от Морската градина на Варна. Един от многото факти, които умишлено не се виждат е, че голяма част от имотите, които ще бъдат застроени са отвоювани от морето в близките 30 години, т.е. изключителна държавна собственост по силата на Конституцията на Република България. Данните за това, отново са на официалната страница на агенцията, за която отговаряте - Агенцията по геодезия, картография и кадастър.


Уважаема госпожо Аврамова,

Имаме задължението да Ви обърнем внимание и на някои от притеснителните моменти в прессъобщението, публикувано на електронната страница на повереното Ви министерство:

1. Междуведомствена работна група вече беше създадена със Заповед № РД-02-14-723/24.07.2018 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. До този момент няма информация какво са решили участниците в нея и какво е наложило създаването на нова работна група на 4 февруари 2019 г. Тази група ще преценява ли направените вече констатации на специалистите от БАН, които бяха привлечени като експерти, за да установят наличието на дюни при изработване на специализираните кадастрални карти?

2. Интересно е, че тази група ще трябва да “даде определение на това дали са природно образувание или са терен”... Нека да кажем, че става въпрос за дюни, определени като такива от специалисти от БАН! А що се отнася до заиграването с понятието “терен”, ясно е, че и двете твърдения са верни:
2.1. Безусловно дюните са природно образувание (вж. ЗУЧК: “"Пясъчни дюни" са образувания, формирани от насипване на пясъци в резултат от взаимодействието на море, суша и вятър. Основните видове дюни са зараждащи се подвижни дюни, подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни.”
2.2. Естествено, ако за един имот с инвестиционен проект, пък бил той и порочен, се предвижда застрояване - това е “терен” (вж. Наредба № 4/2001 г.: "Терен" е част от земната повърхност, за която с инвестиционен проект се предвиждат дейности по устройство - застрояване, озеленяване и благоустрояване.)
3. Ако са разгледани "последните сигнали", това означава, че не са взети под внимание сериозни проучвания на тези закононарушения през последните няколко години… Такива сигнали, които са публично известни, има депозирани при органите на изпълнителната власт и в медиите.

В краткия текст на прессъобщението на МРРБ има много други неточности, на които няма смисъл да се спираме… Единственото ни желание е да Ви помогнем да запазите невъзстановимите природни богатства на България, да преустановите противоконституционното завземане на изключителна държавна собственост и да Ви помогнем да наложите спазването на закона!

Уважаема госпожо Аврамова,

Едновременно с настоящия сигнал, отправяме към Вас и нашето настояване да бъдем включени в създадената междуведомствена работна група за решаването на разглежданите проблеми, както и да бъдат извършени огледи на място с наше участие.


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 28 февруари 2019 г.

сряда, 28 ноември 2018 г.

Кои висши чиновници спират инвестиционния процес във Варна?

С нескрито задоволство публикувам настоящия материал! В писмото от институцията, на която е възложено да следи инвестиционния процес в строителството, а именно ДНСК, са посочени виновници и причини за лошата работа на Община Варна по отношение на изпълнението на някои от задълженията ѝ по Закона за устройство на територията (ЗУТ).


В желанието си да помогна на колегите и клиентите, които ни се доверяват, както и да посоча малка част от проблемите на администрацията, изпратих сигнал с констатирани нарушения до  кмета на Община Варна, с копие до органа, който трябва да съблюдава стриктно спазването на ЗУТ - законът, който в голяма степен влияе пряко върху инвестициите. След време разбрах от администрацията на Община Варна, че проблем няма и всичко е наред. Да, обаче, нищо не е наред. Изследването на една част от преписките за процедиране на подробни устройствени планове (ПУП), показа най-малко 119 години забавяне за последната една календарна година и то само за финалния 14-дневен срок от процедирането им. Това е абсурдно, като се има предвид, че се касае както за еднофамилни къщи, така и за многофамилни жилищни сгради, големи обществени сгради и т.н.
Не е за пренебрегване и фактът, че Общинска администрация Варна е горд притежател на международният сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008. Интересно, какво ще кажат по въпроса консултанта "Интер Консулт Нова" ЕООД и сертификатора SGS? Интересно, какво ще кажат и институциите, наблюдаващи  строителството на инфраструктурните проекти и харченето на обществени следства, в това число европейски? Интересно, какво ще каже Главният прокурор на Република България?

Това е пълният текст на писмото:

Оставам в очакване на отговора на министъра на регионалното развитие и благоустройството и предприемане на действия от страна на съдебната власт!

С уважение към държавните служители, които са си свършили съвестно работата и всички, на които ще помогне спазването на нормативната уредба:

инж. Йоан Каратерзиян
гр. Варна, 28 ноември 2018 г.

петък, 26 октомври 2018 г.

Обнародван е Законът за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, приет от 44-то Народно събрание на 11 октомври 2018 г.

Измененията и допълненията, въведени със ЗИДЗКН са съществени. От всичко, обаче, се открояват две твърде интересни допълнения, които могат да повлияят и върху работата на администрацията по отношение на прилагането на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Първо, към чл. 14 се създава нова ал. 2 (досегашната ал. 2 става ал. 3) със следния текст:
„(2) Експертните съвети, предвидени в този закон с дейности в областта на културното наследство, се назначават от министъра на културата. Съставите, дейността и организацията на работата им се уреждат с правилници, издадени от министъра на културата. Заседанията на съветите се излъчват в реално време чрез интернет страницата на Министерството на културата.
Интересно е точно как ще се осъществи излъчването, защото освен звук, зрителите трябва да се запознаят и с разглежданите материали. Със сигурност, ако изпълнителната власт има воля да наложи прозрачност в работата на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности към министъра на културата, всички проблеми могат да се урегулират в интерес на обществото за много кратко време. Това е един голям пробив по отношение на въвеждането на прозрачност в работата на изпълнителната власт, който Камарата на геодезистите в България приветства.
Тук е мястото да спомена, че още преди няколко години в Община Варна беше започнала да се реализира такава идея по отношение на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ), но буквално в заключителния си стадий на реализация на това добро начинание, то беше пресечено...

Второ, към § 4 от ДР на закона се въвежда легална дефиниция за „Дигитализация на културното наследство“, като се вменява на министъра на културата или определено от него длъжностно лице от състава на министерството да координира, организира и контролира дейността по дигитализация на културното наследство.
„21. „Дигитализация на културното наследство“ е процес на създаване на метаданни и дигитално съдържание за културна ценност съобразно утвърдени стандарти и формати, с подходящи електронни устройства, с цел тяхната обработка, съхранение и разпространение.“
Тук ще направя паралел към въвеждането на отдавна лелеяното цифрово представяне на оригиналите на инвестиционните проекти пред органите на изпълнителната власт. В някои аспекти проблемите са еднотипни.
Очевидно, в тази посока ще се работи още много и ще има успешни и неуспешни опити. Надявам се, тук да не заиграе сопата на "усвояването" и добрата идея да пропадне...

инж. Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
26 октомври 2018 г.

петък, 7 септември 2018 г.

Има незаконни действия на изпълнителната власт и твърде много неизяснени моменти по случая "Силистар"!

Отново в полезрението на гражданското общество попаднаха устройственото планиране, кадастъра и недвижимата собственост по българското черноморие. Този път, централната изпълнителна власт зае навременна и адекватна позиция. Надали, обаче, щеше да се наложи каквато и да било реакция, ако още при приемането на Общия устройствен план (ОУП) на община Царево беше спазен законът и беше осъществяван адекватен контрол на решенията на местната власт. Апропо, процедурата на ОУП на община Царево досега се движеше "като по масло", въпреки очевидните нарушения. В момента, този план, също не е спрян - има само изявления от централната изпълнителна власт за такива намерения. Интересно е, дали при приемането на ОУП от общинския експертен съвет по устройство на територията е имало представител на държавата и кой е той?...

По повод на реакцията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), както и за да обърнем внимание на отговорните органи на други аспекти на проблема, изпратихме сигнал до Министъра.


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Регистрационен № СИ-95 от 07.09.2018 г.

ДО МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

СИГНАЛ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България


Относно: Предвидено бъдещо застрояване на територията на м. “Силистар”, землище с. “Резово”, община Царево, област Бургас и затруднен достъп до плаж “Силистар”.

Уважаеми господин Министър, Изказваме своите адмирации към изразената от Вас позиция, относно случая “Силистар”. Налага се, обаче, да Ви обърнем внимание и на неразгледаните от Вас аспекти на проблема. Ще направим това, за да Ви помогнем да формирате правилна и всеобхватна позиция за решаването на този и подобни казуси.

1. Задължение на изпълнителната власт е да осигури свободно придвижване по територията на страната (чл. 35, ал. 1 от Конституцията на Република България (КРБ)) и “свободен и безплатен достъп до морските плажове” (чл. 4, ал. 1 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК)).
2. Този достъп се осигурява чрез изграждане на съответната инфраструктура, свързана със съществуващите републикански и общински пътища, “чрез предвижданията на устройствените планове” (чл. 4, ал. 2 от ЗУЧК). В случая е необходимо да се изработи подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП - ПП), след което да последва отчуждаване на засегнатите имоти.

3. До влизането в сила на парцеларен план за новия общински път, трябва да се учреди “право на преминаване през чужд поземлен имот” “с писмен договор с нотариална заверка на подписите” между общината и собствениците на имот с идентификатор 62459.59.5 (чл. 192, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)). Ако не бъде постигнато съгласие, правото на преминаване, трябва да се учреди със заповед на кмета на общината (чл. 192, ал. 2 от ЗУТ).
4. Едновременно с това, трябва да се направи ревизия на възстановяването или продажбата на съществуващ път пред границата на бившата свинеферма. Всъщност, границите на стопанския двор се виждат ясно и в момента - това е масивната ограда, зад която са погиналите постройки на бившата свинеферма.
5. Трябва да се съпоставят и фактите с отразените обстоятелства в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на имот с идентификатор 62459.59.5, а именно:

   5.1. Това “урбанизирана територия” ли е? Няма представени доказателства от общинската администрация, в изпълнение на задължението ѝ съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ (“Одобрените подробни устройствени планове се публикуват на интернет страницата на органа, който ги е одобрил, в тридневен срок от одобряването им.”).
   5.2. Начинът на трайно ползване (НТП) “Ниско застрояване (до 10 m)” ли е? Такова доказателство също не е налично. Доказателствата, по-скоро са в обратната посока - от северната страна на съществуващия път е територия на бивш стопански двор, а от южната му страна - “Изоставена орна земя”. Самият път, би трябвало да е публична общинска собственост. Но дори и целият имот да е бил стопански двор, той си остава земеделска земя, за която не се провежда процедура по промяна на предназначението, както това е посочено в Решение № 417 по т. 24 от Протокол № 24/2018 на ОС Царево.

Извадка от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. (7 септември 2018 г.)

6. Разбира се, има и други важни въпроси, извън конкретния случай с имот с идентификатор 62459.59.5:

   6.1. Как съществува къмпинг без извършени процедури по ЗУТ и ЗОЗЗ, т.е. без влязъл в сила подробен устройствен план и без да е променено предназначението на земята?

Извадка от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. (7 септември 2018 г.)

   6.2. Как съществува паркинг без извършени процедури по ЗУТ и ЗОЗЗ, отново без влязъл в сила подробен устройствен план и без да е променено предназначението на земята?

Извадка от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. (7 септември 2018 г.)

   6.3. Защо общинската администрация не поддържа поне черните пътища на територията на поверената ѝ община, които осъществяват достъпа до плажа?

Извадка от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. (7 септември 2018 г.)

   6.4. Има ли специална причина, имот с начин на трайно ползване (НТП) “Блато” да бъде “частна държавна собственост”, вместо публична? Има ли специална причина, имот с начин на трайно ползване (НТП) “Река” да бъде “частна държавна собственост”, вместо публична?

Извадка от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. (7 септември 2018 г.)


Господин Министър,
Надяваме се да вземете отношение и по тези въпроси, за да могат гражданите на Република България да имат доверие в правовия ред и институциите!

При изразено желание от Ваша страна, можем да Ви окажем пълно съдействие по поставените проблеми. С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 7 септември 2018 г.


понеделник, 3 септември 2018 г.

Скъпи имоти в паркова среда, непосредствено до плажа или парк за обществено ползване с уникално съчетание на парк и плаж?

Публикуваме настоящото изявление, поради незаинтересуваността на отговорните институции от подадения наскоро сигнал за съмнения за предстоящо заграбване на част от "Аспарухов парк" в кв. Аспарухово, гр. Варна, както и за да обясним и на обществеността как хората може да останат без парк за ежедневен и седмичен отдих, вместо да придобият нов паметник на парковото изкуство.

Общият устройствен план (ОУП) на община Варна, определя недвусмислено функцията на "Аспарухов парк" – "Парк за ежедневен и седмичен отдих".

Копие от ОУП на община Варна.
Източник: официалната електронна страница на Община Варна.

След това се определят възможностите за строителство в парка – "сгради и съоръжения за дейности, свързани с отдиха". И това строителство е разрешено само в имоти, отредени "за парк".

Копие от Приложение 1 към Приложения към Правилата и нормативите за прилагане на ОУП.
Източник: официалната електронна страница на Община Варна.

Застрояването може да става само въз основа на паркоустройствен план, който задължително да е придружен с правила за прилагането му, конкретно разположение на сградите, схеми за поставяне на преместваеми обекти и т.н.

Копие от Правила и нормативи за прилагане на ОУП.
Източник: официалната електронна страница на Община Варна.

Но, внимание! Виждате, че имотите, могат да бъдат и частна собственост, а парковете трябва да бъдат публична общинска собственост.
В момента, по-голяма част от имотите са публична държавна собственост, което лесно може да бъде променено, ако с подробен устройствен план, се промени преднезначението на част от имотите, като новите имоти придобият функции, несвойствени за публична собственост, т.е. нещо различно от подробно изброените в Закона за устройство на територията.

На практика, общинската администрация, предлага на Общинския съвет да приеме план, съобразен единствено с нечии частни интереси и в грубо противоречие с нормативно установените правила и публично оповестената и приета по надлежния ред политика, която местната изпълнителна власт трябва да спазва. Предвиждат се за застрояване имоти, които нямат конкретно предназначение "за парк" и лесно могат да бъдат продадени.

Копие от ПУП – ПРЗ на "Аспарухов парк – Варна".
Източник: Официалната електронна страница на Район "Аспарухово".

Това са най-атрактивните за застрояване части от парка. Вече сме преживели подобен сценарий с т.нар. "Алея първа".
Светлозеленият цвят е заблуждаващ. Това са зони, в които е отразена зона на застрояване и е дадено предназначение, способстващо промяна на собствеността в частна и последваща промяна на ОУП.
Отделно от посоченото тук, в сигнала са посочени по-големи нарушения на Конституцията и законите на Република България.

За да не се допусне това, решението е след поправяне на кадастралната карта да се урегулира един имот "за парк" с паркоустройствен план, с включени в него алейна мрежа, спортни игрища и съоръжения, сгради и съоръжения в съответствие с функциите на парка, открита археологична експозиция и т.н., след което да се състави акт за публична общинска собственост. В този нов имот, трябва да се включат и съществуващите игрища, за да не могат и те да преминат в частни ръце. Парк може и трябва да има и това е законовата форма!

Отново изискваме от институциите да си спомнят положената клетва и да си свършат работата, за да не допускат поредното беззаконие!

С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 3 септември 2018 г.

четвъртък, 30 август 2018 г.

Липсва ли административен капацитет и налице ли е фактическа професионална недостатъчност у членове на висшето ръководство на изпълнителната власт?

Отскоро се вихрят едни спорове около това, дали има или няма дюни, плаж, парк, археология и т.н.? Надълго и нашироко се изследва обстоятелството, имат ли те почва у нас и доколко са ценни? Отново и отново титаничната мисъл се опитва за отговори на изначалния въпрос: Как точно да се застрояват тези невъзобновими ценности?
Очевидно, апетитите към националното богатство са големи. Апетитите нараснаха, когато се установи, че нагърбените със защита на публичната собственост и обществения интерес институции, могат успешно да извърнат глава настрани и да се вторачат в триизмерни картинки, вместо да се огледат с очите си. 

Проверка на място, където ще се строи т.нар. рибарско селище, м. "Карантината", кв. "Аспарухово", гр. Варна - върху моста, на 15 метра от плажа:
(10 ‎август ‎2018 ‎г.). Източник: CityBuild.bg.
Както се казва: “Покритото мляко, котка не го лочи!”... Явно млякото отдавна не е покрито, капакът е запокитен много надалеч и оцеляваме в условията на надделяващ частен интерес!

Тук има плаж:
Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46” от слой “Морски плаж”. Източник: Кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (26 ‎юли ‎2018 ‎г.,‏‎16:41:45 ч.)
Тук няма плаж:
Обект с идентификатор “10135.BS.63” от слой “Брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения”. Източник: Кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (12 ‎август ‎2018 ‎г., ‏‎09:27:19 ч.)
А на място, все пак има плаж:
Мястото, на което е застанала делегацията от първата снимка (с червена стрелка) и плажа (9 ‎август ‎2018 ‎г.). Източник: бТВ.
Това беше шумно афишираното откриване на едно изключително важно за хората с намалена подвижност съоръжение, наречено "Водно конче":
Съвсем същото място - "плаж "Карантината"", съгласно официалната публикация на Община Варна. Снимката е направена от мястото, на което е застанала делегацията от първата снимка. (21 юли 2018 г.)
Забележка: Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46” от слой “Морски плаж” е напълно идентичен на обект с идентификатор “10135.BS.63” от слой “Брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения”.

Затова, въпреки опасността от репресии и продължаващ административен произвол, отново сигнализираме отговорните институции да си свършат работата, така, както повеляват нормите на правовата държава!
Това е законовата форма и ние я спазваме!

Поради тази причина, изпратихме следния сигнал:
КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СИ-94 от 29.08.2018 г.


ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

СИГНАЛ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com

Относно: Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”, находящ се в м. “Карантината”, кв. “Аспарухово”, гр. Варна, заменен с обект с идентификатор “10135.BS.63” от слой “Брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения”.


Уважаеми господин Министър,

В желанието си да подобрим професионализма и начина на работа в поверената Ви институция, изказваме следните съображения и забележки по отношение на две публикувани официални изявления на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

По отношение на следното Ваше изявление:
Законоустановените процедури по издаване на разрешение за строеж за реконструкция на пристанище „Карантината“ са спазени.
09 август 2018 | 13:06
Електронен адрес на публикацията:

МРРБ: Във връзка с разпространена в медиите информация 
Отговор: Повече от една седмица преди информацията да бъде разпространена от медиите, същата е изпратена официално до Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с копие до Министър-председателя на Република България.
МРРБ: относно издадени в нарушение на Закона за устройство на територията 
Отговор: Сигналът е подаден за нарушаване на Конституцията на Република България, Закона за устройство на черноморското крайбрежие и Закона за устройство на територията, а не само на последния.
МРРБ: заповед за одобряване на подробен устройствен план и разрешение за строеж за обект Модернизация и реконструкция на пристанище „Карантината“ на морски плаж „Аспарухово“ 
Отговор: Част от проекта е ситуиран върху “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”, находящ се в м. “Карантината”, район “Аспарухово”, град Варна”, който е различен от “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.45””. Последният се цитира често като съществуващ плаж, а всъщност плажовете са два - 1. “Аспарухово”-10135-PL.46, който след манипулирането на данните за “Черноморско крайбрежие” в КАИС, беше заличен от слой “Морски плаж” и беше преместен в слой “Брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения” и получи идентификатор “10135.BS.63” и 2. “Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.45””, който остава без промяна.
МРРБ: във Варна от министъра на регионалното развитие и благоустройството, пресцентърът на МРРБ заявява, че изнесеното в сигнала на неправителствената организация „Камара на геодезистите“, 
Отговор: Името на неправителствената организация е “Камара на геодезистите в България”. Организация с посоченото от МРРБ име не съществува.
МРРБ: която не е официалната браншова организация по смисъла на Закона за геодезията и картографията, 
Отговор: Камарата на геодезистите в България, е официална браншова организация по смисъла на българското законодателство. Чрез цитираният от МРРБ Закон за геодезията и картографията, Държавата създава една от всички съсловни организации на геодезисти. В последната членуват някои от инженерите-геодезисти в България. МРРБ прави внушение за нелегитимност на останалите, което е непризнаване на българското законодателство от орган на изпълнителната власт и представлява изключително тежко нарушение на правовия ред.
МРРБ: е невярно 
Отговор: В сигнала са представени само факти и материали, получени от безплатните обществено достъпни версии на официалните електронни страници на изпълнителната власт и Google Earth. Ако те не са верни, това означава, че данните, върху които стъпва административния акт са неверни. Това, от своя страна, потвърждава направените в сигнала изводи.
МРРБ: и няма нарушение на процедурата по допускането, одобряването и издаване на разрешението за строеж.
Отговор: Нарушенията са явни и недвусмислени. Същите са подробно описани в сигнала. Има и други нарушения, които не са описани, защото и посочените нарушения са напълно достатъчни за установяване на недействителност на административния акт. Ако е необходимо да се представят допълнителни доказателства, същите се съхраняват от органите на изпълнителната власт, а някои от тях са налични в документацията към цитираната преписка за издаване на разрешение за строеж.
МРРБ: Процедурата по издаването на разрешението за строеж е проведена по реда на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и по реда на Закона за устройството на територията. Не са приложими разпоредбите на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие 
Отговор: Разпоредбите на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие са задължителни в този случай, защото се предлага застрояване на Морски плаж, който е изключителна държавна собственост. Този закон е специален в този случай и кореспондира напълно с Конституцията на Република България.
МРРБ: и по тази причина в случая не се прилагат изискванията за Зона А от морските плажове.


Отговор: Може би, сте имали предвид “Охранителна зона "А"  с режим на особена териториалноустройствена защита, по смисъла на ЗУЧК”.
МРРБ: Трябва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 112ж на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България рибарските пристанища са публична общинска собственост, която не може да бъде променяна в частна и предназначението на обектите също не може да се променя 
Отговор: Според Конституцията на Република България, Морските плажове са изключителна държавна собственост и промяната на това обстоятелство, противоречи на нормативната уредба. Изключителната държавна собственост, се ползва с по-голяма степен на защита от публичната общинска собственост.
МРРБ: Следва да се уточни, че рибарското пристанище съответства на предвижданията на действащия общ устройствен план, където има регистрирано съществуващо такова.
Отговор: Общият устройствен план на община Варна (ОУП) в тази си част е грешен, защото предвижда урбанизирана структура извън границите на населеното място. Но дори да се абстрахираме от това, определената зона за тези имоти е “Зп” (“Паркове за ежедневен и седмичен отдих”) - имоти, върху които не е разрешено при никакви обстоятелства да се строи рибарско пристанище. Одобреният подробен устройствен план, без проведена процедура по закон и в противоречия с ОУП, ЗУТ и ЗУЧК, въвежда несъществуващия на това място терен “Тти” (“Терен за транспортна инфраструктура”). Ако загърбим и това, ОУП има в себе си друго противоречие - на това място е предвидено яхтено, а не рибарско пристанище, а изпълнителната власт до сега, твърдо отрича да има намерение да строи яхтено пристанище. При всички положения, обаче, одобрените проекти са в противоречие и с ОУП.
МРРБ: Подробният устройствен план за пристанищната територия е одобрен с параметри на застрояване, приложими за производствени терени 
Отговор: Това е вярно. И точно верността на това твърдение, потвърждава и достоверността на фактите изнесени в сигнала, както и направеното съждение за противозаконност на издадения индивидуален административен акт.
МРРБ: с плътност на застрояване 80%, КИНТ 2,5 
Отговор: “КИНТ” не означава нищо. Може би, специалистите от МРРБ са имали предвид К инт. (“Коефициент на интензивност”).
МРРБ: и кота корниз по-малко или равна на 25 м. Според плана и приложената визуализация 
Отговор: Би трябвало, специалистите от МРРБ да цитират проекти, а не само визуализация, защото е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатава, т.е. проект на подробен устройствен план и инвестиционен проект. Ако последният не е наличен е интересно, какво е одобрено, защото само визуализация не е основание за издаване на разрешение за строеж.
МРРБ: на пристанищната територия е предвидена за изграждане 3-етажна сграда. Третият етаж ще бъде панорамен ресторант със стълба –кула, като втори етап на проекта, 
Отговор: Това означава, че е допуснато етапно строителство, което трябва да е изяснено в проектните документи и издаденото разрешение за строеж.
МРРБ: който ще се финансира от общината. Височината на сградата ще бъде значително по-малко от 25 м.


Преди одобряването на проекта във Варна е проведено широко обществено обсъждане на 16.06.2016 г.

 
Отговор: Т.нар. обществено обсъждане не може да се приеме за “широко” и не е обществено обсъждане по смисъла на ЗУТ. То не е разгласено по надлежния ред и не е проведено във всички райони на града.
МРРБ: За територията на морски плаж Аспарухово има издаден акт за изключителна държавна собственост, в който не попада цитираният в сигнала на неправителствената организация имот.


Отговор: Ако за Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46”, находящ се в м. “Карантината”, район “Аспарухово”, град Варна няма издаден изключителна държавна собственост, това е изключително сериозен пропуск на администрацията на изпълнителната власт, за който трябва да се носи отговорност. А ако това е довело до нарушаването на Конституцията на Република България, както е в момента, отговорността трябва да е наказателна и висшето ръководство на държавата, трябва да сезира Главния прокурор на Република България за това.
МРРБ: В специализираната карта е отбелязано, че коментираният в сигнала на неправителствената организация имот включва скали, а плажът е пред него. Това поражда съмнения, че съдържащият се в сигнала картов материал е манипулиран. 
Отговор: Изявлението в тази си част потвърждава недвусмислено наличието на плаж, което доказва верността на всички наши твърдения! Във всички графични материали, ясно се вижда наличието на обстоятелства, определящи имот с идентификатор 10135.5506.461 като изключителна държавна собственост по силата на Конституцията на Република България. Манипулация на КАИС може да бъде извършена единствено от много ограничен кръг служители на МРРБ.
По отношение на следното Ваше изявление:
Информацията за морски плаж „Аспарухово“ в кадастралната карта не е променяна.
14 август 2018 | 13:50
Електронен адрес на публикацията:

МРРБ: Във връзка с публикации в медии относно достоверността на информацията и данните за имотите в местност морски плаж „Аспарухово“ 
Отговор: Няма такава местност.
МРРБ: в кадастралната карта и кадастралните регистри пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството съобщава, че няма промяна в параметрите на тези имоти и данните за тях в кадастралната карта не са променяни. 
Отговор: Параметрите на поземлените имоти не са променяни между 30 юли и 9 август 2018 г., но през този период от време, е променена информацията в част “Черноморско крайбрежие” от Кадастрално-административната информационна система (КАИС) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, както следва: Морски плаж “Аспарухово”-10135-PL.46 беше заличен от слой “Морски плаж” и беше преместен в слой “Брегозащитни и брегоукрепителни съоръжения” като получи идентификатор “10135.BS.63”.
МРРБ: Оцветяването не е част от кадастралната карта и кадастралната информация. 
Отговор: "Оцветяването" в жълт цвят и оконтуряването на морските плажове с оранжев контур, заедно с изписването на идентификатор с оранжев цвят, е графичното изобразяване на тези елементи в КАИС. Премахването на тези визуални елементи, означава премахване и на обект от слой “Морски плаж”. Това не е “оцветяване” и само произнасянето на тази дума по повод на елемент от географска информационна система, говори за непрофесионализъм и непознаване на материята.
МРРБ: То служи за онагледяване на специализираните данни и улеснение на потребителите на Кадастрално-административната информационна система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, която е само регистрационна. Информацията от КАИС няма силата на удостоверителен документ.
Отговор: Фактът, че едни данни са публикувани в КАИС, означава, че тези данни са официални и са обнародвани. Данните, за които става въпрос имат документална стойност и промяната им без нормативно определена процедура и нормативно обусловена причина е манипулиране. Това, от своя страна, е тежко нарушение на нормативната уредба.
МРРБ: Удостоверителни документи се издават от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с подпис и печат.
Отговор: До този момент, не сме поискали удостоверителен документ. Ако такъв бъде поискан, той ще съдържа информацията, която в момента е налична в КАИС, т.е. манипулираната между 30 юли и 9 август 2018 г. Освен това, удостоверителни документи се издават и по електронен път.
МРРБ: Освен това кадастралната карта не е част от устройствените планове. 
Отговор: Кадастралната карта е основата на устройствените планове. Самите устройствени планове са проект, който ползва като основа кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) и специализирана кадастрална карта (в случая специализирани карти, регистър и информационна система, създадени по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър). Освен това, данните в КККР се приемат за верни до доказване на противното. Това прави грешките в КККР определящи за огрешаването на устройствените планове.
МРРБ: Информация за възможностите за строителство се дава в устройствените планове, 
Отговор: Когато устройствените планове противоречат на нормативната уредба, какъвто е случаят с цитирания морски плаж, актовете за одобряването им не пораждат правни последици. Тези актове са недействителни.
МРРБ: придружени от документи за собственост в дадена територия.


Всяко едно от тези твърдения, говори за некомпетентност на висши държавни чиновници!
Все пак, се надяваме да получим официален отговор на изпратения сигнал, защото такъв е законовият ред. Освен това, остават много посочени факти, които не получиха отговор от специалисти.

Уважаеми господин Министър,

Обръщаме Ви внимание, че постът, който заемате е особено отговорен и изявленията от Ваше име обвързват изпълнителната власт на Република България с отговорността по изпълнение на българското и европейското законодателство. В тази връзка, освен посочените проблеми, Ви обръщаме внимание, че сдружаването в съсловни организации е свободно и се защитава от закона. Всеки опит за монополизиране на сдружаването на отделните съсловия е нарушаване не само на действащото законодателство, а и на правовия ред. Внушаването на идеи за различна легитимност от високия пост, който заемате, е удар върху демократичните устои на съвременната европейска държава.

В качеството си на специалисти в областта на устройственото планиране, кадастъра и геодезията, ще продължим да оказваме своя принос към подобряване на законодателството, административното обслужване, подобряване на правовия ред и информираността на гражданите на Република България!


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 29 август 2018 г.