Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

понеделник, 23 юли 2018 г.

Привеждане на действията на изпълнителната власт по случая с плажа за природосъобразен туризъм “Корал” в съответствие с разпоредбите на Конституцията на Република България.КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СИ-87 от 23 юли 2018 г.

ДО МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (ЛИЧНО) КОПИЕ: МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


С И Г Н А Л

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
адрес: 9002 Варна, ул. Ген. Паренсов № 3, вх.В, ап.67;
моб.тел.: +359 88 8240587; e-mail: imagebg@gmail.com


Относно: Привеждане на действията на изпълнителната власт по случая с плажа за природосъобразен туризъм “Корал” в съответствие с разпоредбите на Конституцията на Република България.Уважаеми господин Министър,

Особено сме обезпокоени от действията на изпълнителната власт по отношение на направени внушения за безнаказаност и незачитане на Конституцията на Република България във връзка с плажа за природосъобразен туризъм “Корал”. В тази връзка, моля да предприемете следните действия:
  1. По повод изразената в публичното пространство неинформираност на Кмета на община Царево по отношение на наличието на дюни, изключителна държавна собственост в поверената му за управление община, моля да изпратите на същия, специализираните кадастрални карти и картите с нанесени зони “А” и “Б” с териториалноустройствена защита по ЗУЧК, които обхващат поверената му за управление община в цифров вид, както и заверени за вярност “с мокър печат” копия на същите.
  2. Поради това, че в Община Царево не се изпълняват задълженията, съгласно Закона за устройство на територията, за публикуване на подробните устройствени планове в пълния им обем (графична и текстова част, схеми и др.), моля да укажете на Кмета на община Царево да публикува тези данни на официалната електронна страница на поверената му за управление община.
  3. Предвид на това, че приемането на Общия устройствен план на община Царево с предвидено застрояване върху територии, които са изключителна държавна собственост, показва непознаването на Конструкцията на Република България и Закона за устройство на черноморското крайбрежие от Кмета, Главния архитект, Общинския съвет и Вашия представител в комисията, приела документа, моля да укажете на посочените служители, че спазването на законите е задължително за всички граждани на Република България, включително и на висшите административни служители.
  4. Моля, да извършите обстойна проверка на процедираните подробни устройствени планове на територията на изключителната държавна собственост в границите на община Царево и ако намерите съществени пропуски в плановете и/или административните процедури да уведомите за това Главния прокурор на Република България, за предприемане на действия по отмяна на актовете за одобряването им. Предлагаме да Ви окажем пълно съдействие при проверките.
  5. Моля да обърнете внимание на членовете на политическия си кабинет да се въздържат от необосновани и опасни за националната сигурност изказвания като следното: “... аз като данъкоплатец, също не съм съгласен да се хвърлят едни милиони…(за отчуждаване на имоти изключителна държавна собственост - бел.авт.)”, защото това внушава незачитане на законите на страната.
  6. Моля да обърнете внимание на членовете на политическия си кабинет, че с действията и бездействието си, нарушават програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 - 2021 г. и по-точно “Цел 15: Създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, при ГАРАНТИРАНО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА и на недвижимото културно наследство.”, тъй като действията на някои членове на администрацията показват незачитане на изключителната държавна собственост и екологичните стандарти.
Господин Министър,

От медиите разбрахме, че вече няколко седмици се сформира “междуведомствена работна група, която да извърши анализ на правния устройствен статут на пясъчните дюни по черноморското крайбрежие”, въпреки, че Конституцията на Република България, кратко, ясно и точно регламентирани това. Опасяваме се, че заседаването на подобен орган по нормативно уреден въпрос, ще даде възможност за продължаващо грубо погазване на основния закон на страната. Това е недопустимо!
Ако, все пак, решите да сформирате такава комисия, моля да решите описаните проблеми незабавно. Моля да организирате заседанията в град Варна и да включите в същата представител на Камарата на геодезистите в България.
Прилагам връзки към цитираните публикации:


С уважение: инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 23 юли 2018 г.


Няма коментари:

Публикуване на коментар