Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 7 юли 2016 г.

Заседание на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България

Съобщение от Председателя на Управителния съвет

Уважаеми колеги,
На основание чл. 32, ал. 1, т. 2 от Устава на Сдружението, свиквам заседание на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България, което ще се проведе на 11 юли 2016 г. от 09:00 часа до 16:00 часа във виртуалното пространство, чрез размяна на документи на обявените електронни адреси, при следния дневен ред:

  1. Вземане на решение по т. 2 от дневния ред по протокол от заседание на УС, проведено на 12 и 13 юни 2016 г., а именно "Вземане на решение за начина на провеждане на събранията на УС и ОС, с отдалечен достъп".
  2. Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на СДРУЖЕНИЕ „КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ“, БУЛСТАТ 177030562, задължено лице по чл.3, ал.2, т. 17 от ЗМИП.


Моля, преди започване на заседанието, да се запознаете с проекта за Вътрешни правила.

Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в БългарияУважаеми колеги,
Поради това, че не всички необходими документи са готови и съгласувани, отменям насроченото за 11 юли 2016 г. заседание на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България.

Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

ЗИД на ЗКИР

Извадка от гласуването на
Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за кадастъра и имотния регистър 602-01-12 в
Народното събрание между 11:00 и 11:30 часа на 07 юли 2016 г.


ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Приетите кадастрална карта и кадастрални регистри на района се одобряват със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, която се съобщава на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3. Заповедта се издава в 14-дневен срок от приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри. Заповедта се издава в 14-дневен срок от приемане на измененията на кадастралната карта и кадастралните регистри по чл. 48, ал. 2.
 (2) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.03.2007 г.) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в "Държавен вестник" по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождението на имота. Одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.
 (3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок от обнародването на заповедта по ал. 1 в „Държавен вестник“ уведомява министъра на правосъдието, министъра на земеделието и храните и кмета на общината, че са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия
(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва от собствениците и носителите на други вещни права върху недвижимите имоти, както и от органи, на които със специален закон е възложено опазване и контрол на защитените територии.
(5) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри влиза в сила след изтичането на срока по ал. 2 за имотите, за които няма подадени жалби.
(6) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок след изтичането на срока по ал. 2 уведомява министъра на правосъдието за влезли в сила кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия.
(8) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок от обнародването на заповедта по ал. 1 в "Държавен вестник" уведомява министъра на земеделието и храните и кмета на общината, че са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия.
(9) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) За частите от кадастралната карта и кадастралните регистри, създадени по реда на чл. 41, ал. 1, т. 1, заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване само относно несъответствия с данните от плановете и картите, ползвани при създаването им.
Текстът е приет.
Гласували 73 народни представители: „За“ – 73, „Против“ – 0, „Въздържал се“ – 0.

Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Изработените кадастрална карта и кадастрални регистри по реда на чл. 35а се приемат от службата по геодезия, картография и кадастър, за което се съобщава на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Те могат да правят писмени възражения в 14-дневен срок от получаване на съобщението пред службата по геодезия, картография и кадастър.
(2) Комисията по чл. 47, ал. 1 се произнася в 14-дневен срок от изтичането на срока за подаване на възражения. Измененията в кадастралната карта и в кадастралните регистри съобразно решенията на комисията се извършват от лицето по чл. 35б, ал. 2 в 14-дневен срок.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Приетите кадастрална карта и кадастрални регистри по ал. 1 се одобряват със заповед на началника на службата по геодезия, картография и кадастър, съответно на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Заповедта се издава в 7-дневен срок от приемането на възражения по кадастралната карта и кадастралните регистри. Заповедта се издава в 7-дневен срок от приемане на измененията на кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.03.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Заповедта по ал. 3 се съобщава на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от уведомяването пред административния съд по местонахождението на имота. Одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри по ал. 1 не подлежат на обжалване.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) В случаите по ал. 1 - 4 се прилага съответно разпоредбата на чл. 49, ал. 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри влиза в сила след изтичането на срока по ал. 4 за имотите, за които няма подадени жалби.
(7) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Службата по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок от издаването на заповедта по ал. 3 уведомява общинската администрация, общинската служба по земеделие и службата по вписванията по местонахождение на имота, че са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.
Текстът е приет.

Гласували 75 народни представители: „За“ – 75, „Против“ – 0, „Въздържал се“ – 0.

вторник, 5 юли 2016 г.

неделя, 3 юли 2016 г.

Удължаване на срока за заседаване на Експертния съвет по защита на собствеността, инвестиционния процес, екологията и жизнената среда.

Съобщение от Председателя на Управителния съвет

Уважаеми колеги,
Предвид големия обем информация, която трябва да се обработи и сложността на поставените задачи, удължавам срока за заседаване на Експертния съвет по защита на собствеността, инвестиционния процес, екологията и жизнената среда до 09:00 часа на 05 юли 2016 г.
На 04 юли 2016 г. от 15:00 часа, ще се проведе присъствено заседание на Експертния съвет, на адреса на сдружението.

Йоан Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

петък, 1 юли 2016 г.

Защитена ли е недвижимата собственост?

"Частната собственост е неприкосновена." Това гласи чл. 17, ал. 3 от Конституцията на Република България.
В същото време институцията, която провежда постулатите на същата тази Конституция в живия живот - Министерството на регионалното развитие и благоустройството, внася противоречиви изменения в Закона за кадастъра и имотния регистър, а именно:
"ЗИД на ЗКИР
§ 19. В чл. 53а ("Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват без издаване на заповед...") се създава т. 5:
„5. нанасяне на нови поземлени имоти, чиито граници и право на собственост са определени въз основа на действащи планове или карти, одобрени по реда на закон.“"
Един пример: Ако имам имот, който през 1937 г. е бил нанесен с определени граници в плана, сега мога да си изменя кадастралната карта, дори ако някоя от границите пресича сградата на съседа. Нищо, че сегашната граница съществува от половин век... И всичко това ще стане, без издаването на заповед, която подлежи на съдебен контрол.
В същото време, ако имам сграда, построена през 1920 г., същата тази администрация не иска да я нанесе в кадастралната карта, защото не съм представил строителни книжа за същата.
Къде е логиката?
Освен това Агенцията по геодезия, картография и кадастър, нарушава основните права на гражданите, като "интегрира" грешни планове и карти (например Карти на възстановената собственост (КВС), Подробни устройствени планове - Планове за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ), процедирани по чл. 16, ал. 1-6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)), в Кадастралната карта и кадастралните регистри, като създава и фалшиво чувство за сигурност.
Няма да е зле, ако законотворците, се допитат до специалистите...

Моля прочетете коментара на Иван Калчев и Цветен Боев по кампанията на МРРБ "КВС става кадастър", публикуван в Геомедия!
Имайте търпение. Прочетете целия материал. Важно е!