Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 1 юли 2016 г.

Защитена ли е недвижимата собственост?

"Частната собственост е неприкосновена." Това гласи чл. 17, ал. 3 от Конституцията на Република България.
В същото време институцията, която провежда постулатите на същата тази Конституция в живия живот - Министерството на регионалното развитие и благоустройството, внася противоречиви изменения в Закона за кадастъра и имотния регистър, а именно:
"ЗИД на ЗКИР
§ 19. В чл. 53а ("Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват без издаване на заповед...") се създава т. 5:
„5. нанасяне на нови поземлени имоти, чиито граници и право на собственост са определени въз основа на действащи планове или карти, одобрени по реда на закон.“"
Един пример: Ако имам имот, който през 1937 г. е бил нанесен с определени граници в плана, сега мога да си изменя кадастралната карта, дори ако някоя от границите пресича сградата на съседа. Нищо, че сегашната граница съществува от половин век... И всичко това ще стане, без издаването на заповед, която подлежи на съдебен контрол.
В същото време, ако имам сграда, построена през 1920 г., същата тази администрация не иска да я нанесе в кадастралната карта, защото не съм представил строителни книжа за същата.
Къде е логиката?
Освен това Агенцията по геодезия, картография и кадастър, нарушава основните права на гражданите, като "интегрира" грешни планове и карти (например Карти на възстановената собственост (КВС), Подробни устройствени планове - Планове за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ), процедирани по чл. 16, ал. 1-6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)), в Кадастралната карта и кадастралните регистри, като създава и фалшиво чувство за сигурност.
Няма да е зле, ако законотворците, се допитат до специалистите...

Моля прочетете коментара на Иван Калчев и Цветен Боев по кампанията на МРРБ "КВС става кадастър", публикуван в Геомедия!
Имайте търпение. Прочетете целия материал. Важно е!


Няма коментари:

Публикуване на коментар