Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 7 юли 2016 г.

ЗИД на ЗКИР

Извадка от гласуването на
Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за кадастъра и имотния регистър 602-01-12 в
Народното събрание между 11:00 и 11:30 часа на 07 юли 2016 г.


ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Приетите кадастрална карта и кадастрални регистри на района се одобряват със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, която се съобщава на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3. Заповедта се издава в 14-дневен срок от приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри. Заповедта се издава в 14-дневен срок от приемане на измененията на кадастралната карта и кадастралните регистри по чл. 48, ал. 2.
 (2) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.03.2007 г.) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в "Държавен вестник" по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождението на имота. Одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.
 (3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок от обнародването на заповедта по ал. 1 в „Държавен вестник“ уведомява министъра на правосъдието, министъра на земеделието и храните и кмета на общината, че са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия
(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва от собствениците и носителите на други вещни права върху недвижимите имоти, както и от органи, на които със специален закон е възложено опазване и контрол на защитените територии.
(5) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) Заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри влиза в сила след изтичането на срока по ал. 2 за имотите, за които няма подадени жалби.
(6) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок след изтичането на срока по ал. 2 уведомява министъра на правосъдието за влезли в сила кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия.
(8) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Агенцията по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок от обнародването на заповедта по ал. 1 в "Държавен вестник" уведомява министъра на земеделието и храните и кмета на общината, че са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия.
(9) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) За частите от кадастралната карта и кадастралните регистри, създадени по реда на чл. 41, ал. 1, т. 1, заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване само относно несъответствия с данните от плановете и картите, ползвани при създаването им.
Текстът е приет.
Гласували 73 народни представители: „За“ – 73, „Против“ – 0, „Въздържал се“ – 0.

Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Изработените кадастрална карта и кадастрални регистри по реда на чл. 35а се приемат от службата по геодезия, картография и кадастър, за което се съобщава на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Те могат да правят писмени възражения в 14-дневен срок от получаване на съобщението пред службата по геодезия, картография и кадастър.
(2) Комисията по чл. 47, ал. 1 се произнася в 14-дневен срок от изтичането на срока за подаване на възражения. Измененията в кадастралната карта и в кадастралните регистри съобразно решенията на комисията се извършват от лицето по чл. 35б, ал. 2 в 14-дневен срок.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Приетите кадастрална карта и кадастрални регистри по ал. 1 се одобряват със заповед на началника на службата по геодезия, картография и кадастър, съответно на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Заповедта се издава в 7-дневен срок от приемането на възражения по кадастралната карта и кадастралните регистри. Заповедта се издава в 7-дневен срок от приемане на измененията на кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 01.03.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Заповедта по ал. 3 се съобщава на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от уведомяването пред административния съд по местонахождението на имота. Одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри по ал. 1 не подлежат на обжалване.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) В случаите по ал. 1 - 4 се прилага съответно разпоредбата на чл. 49, ал. 4.
(6) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Заповедта за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри влиза в сила след изтичането на срока по ал. 4 за имотите, за които няма подадени жалби.
(7) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Службата по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок от издаването на заповедта по ал. 3 уведомява общинската администрация, общинската служба по земеделие и службата по вписванията по местонахождение на имота, че са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.
Текстът е приет.

Гласували 75 народни представители: „За“ – 75, „Против“ – 0, „Въздържал се“ – 0.

Няма коментари:

Публикуване на коментар