Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 28 февруари 2017 г.

Обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно­транспортните системи на урбанизираните територии

Министерският съвет, провежда обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно­транспортните системи на урбанизираните територии. Процедурата приключва на 30 март 2017 г.
През м. септември, поискахме от МРРБ да впишат в наредбата текст, който да указва, в срок до 30 ноември 2017 г., общините да приведат проектите за изграждане на велосипедни алеи, внесени до 10 октомври 2016 г. и изградените в съответствие с тези проекти велосипедни алеи, в съответствие с изискванията на настоящата наредба, като на това основание да не може да се привеждат в съответствие с тази наредба, строежи, които не съответстват на проектната им документация.
Това предложение, подкрепихме със следните мотиви:
"Предложената промяна е крайно необходима, поради факта, че изградените в момента велосипедни алеи и внесените за одобряване проекти, в повечето случаи, не отговарят на предвидените изисквания в посочената по-горе наредба, която от своя страна е съобразена с целта на Закона за движението по пътищата, а именно “... да се опазват животът и здравето на участниците в движението по пътищата, да се улеснява тяхното придвижване, да се опазват имуществото на юридическите и физическите лица…”. По отношение на поставения срок, считам, че същият е реалистичен и дава достатъчно време, както за гласуване на средства в бюджета на общините, така и за извършване на необходимите промени в техническата инфраструктура. В същото време, предложената разпоредба ограничава възможността за злоупотреби с общински и държавни средства, при извършено строителство в отклонение от проектната документация."
Въпреки наболелите проблеми с изградените вече велосипедни алеи, такъв текст, все още не е внесен.

За да бъдем полезни на специалистите и всички останали заинтересувани лица, публикуваме предложените промени, нанесени като корекция в действащата наредба:

петък, 24 февруари 2017 г.

Сезираме Министър-председателя за лоши административни практики по отношение на обществени поръчки и завишени суми на услугите от страна на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.comДО

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: Незаконосъобразно ценообразуване в системата на кадастъра и
обществени поръчки, дублиращи дейността на служителите на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Уважаеми господин Герджиков,

Изключително сме обезпокоени от безотговорното отношение към парите на данъкоплатците от страна на държавната администрация, чрез дейностите по Закона за кадастъра и имотния регистър.

петък, 27 януари 2017 г.

Сезираме Президента за приети противоконституционни текстове в Закона за регионалното развитие.

Въпреки нашето становище и предупреждение, Министерски съвет внесе в Народното събрание и народните представители приеха противоконституционните текстове на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие. С това създадоха монопол в проектните дейности.
Водени от желанието си да използваме всички нормативно определени възможност, сезирахме Президента на Република България за това и поискахме да упражни правото си да върне за повторно обсъждане законопроекта. Така новите представители на народа ще имат възможност да го отхвърлят, за да се възцари върховенството на закона, пък макар и само в един единствен случай.
По-долу публикувам пълния текст на писмото:

КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
ДО
ПРЕЗИДЕНТА НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
регионалното развитие, приет на 26 януари 2017 г. от 43-то
Народно събрание на Република България.


Уважаеми господин Радев,

Моля, да използвате правомощията, дадени Ви в чл. 102, ал. 3, т. 4 от Конституцията на Република България, за да върнете гласувания от 43-то Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, за повторно обсъждане.

Мотивите ни за това искане, са следните:

Текстът на изменението е в нарушение на чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България. Дейностите, за които може да се установи държавен монопол, са подробно изброени в 18, ал. 4 от Конституцията на Република България.
С приетия проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, се предлага установяване на монопол върху проектантска дейност, която е и стопанска дейност по смисъла на българското и европейското законодателство. Монополът се предвижда да бъде установен от едно юридическо лице със 100% държавно участие, без да се съблюдават добрите европейски практики в повечето държави от европейския съюз. С този законопроект, грубо се погазват основните принципи на демократичната и правова държава, с икономика, основана на свободната конкуренция.
Камарата на геодезистите в България не приема текста на изменението и категорично се противопоставя срещу устновяването на монопол в която и да е сфера на социалните и икономическите взаимоотношения, с изключение на случаите, изрично регламентирани в Конституцията на Република България.

Благодаря Ви предварително за отделеното време и внимание!


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 27 януари 2017 г.

Ако план по чл. 16 от ЗУТ е обжалван, предмет на жалбата е територията на целия план.

Според приетите от народните представители промени на Закона за устройство на територията, "Когато е оспорен административен акт, с който е одобрен подробен устройствен план на основание чл. 16, предмет на делото е целият подробен устройствен план, като всички жалби се разглеждат в едно съдебно производство.". Освен това, "Неприключилите съдебни производства по чл. 215, ал. 7 се приключват по реда на този закон.".
Това означава, че съдебното производство по обжалване на подробни устройствени планове става отново двуинстанционно (с някои изключения) и отмяната на административния акт ще обхваща територията на целия план. Това се отнася и за незавършените съдебни производства.

сряда, 25 януари 2017 г.

Добра новина: Служителите на администрацията ще носят отговорност, ако забавят процедиране на преписки, включително подробни устройствени планове!

Народните представители приеха:

Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако по друг закон не е предвидено по-тежко наказание, длъжностно лице, което:
5. в срок, определен с нормативен акт: не се произнесе по искане за разрешаване, процедиране и одобряване на устройствени планове и техни изменения, за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж, за съставяне или издаване на строителни книжа, скици, визи за проектиране и други; не извърши проверки или други технически услуги; не отговори на постъпила жалба; не препрати искането, съответно жалбата, на компетентния орган;
...