Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 19 март 2020 г.

Относно: Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание със сигнатура 054-01-24, внесен на 16 март 2020 г. от Цвета Караянчева и група народни представители.


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Регистрационен № СТ-107 от 19.03.2019 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
44-ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПРИ 44-ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕСТАНОВИЩЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България

Относно: Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание със сигнатура 054-01-24, внесен на 16 март 2020 г. от Цвета Караянчева и група народни представители.

Уважаема госпожо Караянчева,
Уважаема госпожо Александрова,

В желанието си отново да бъдем полезни при решаването на важни въпроси, относно дейността на органите на изпълнителната власт и гражданите в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране, кадастъра и свързаните с това обществени отношения, правим следните конкретни предложения към горепосочения законопроект:

1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
     1.1. Основният текст на чл. 3, става ал. 1.
     1.2. Добавя се нова ал. 2 със следния текст:
“(2) Ал. 1 не се прилага за процесуалните срокове по висящите административни производства за:
а) услугите, които се заявяват и изпълняват единствено по електронен път;
б) предоставяне на информация на физически и юридически лица по реда на Закона за достъп до обществена информация, която може да бъде получена от заявителя с отдалечен достъп.

Мотиви:

Целта на закона е да се ограничи разпространението на заразата с вируса на COVID-19, както и преодолее последиците от това. Именно преодоляването на последиците налага продължаване на административната дейност дотолкова, че да не попречи на основни права на гражданите, които не са ограничени, а в същото време администрацията може да осигури.

Има услуги, които е определено с норматив да се заявяват и изпълняват по електронен път. Има и такива, които могат да се заявяват и изпълняват по такъв начи, въпреки, че това не е изрично регламентирано. В сега заложената норма на чл. 3, се дава възможност на администрацията на изпълнителната власт да отлага изпълнението на такива заявления. Поради тази причина, съществуването на предложения текст е наложително.

Предоставянето на информация по ЗДОИ, също не би трябвало да може да се отлага, заради предприетите мерки. Напротив, жизнено важно е навременното изпълнение на тези искания, за да позволи на гражданското общество да бъде информирано по всички въпроси и да не се прекъсне все още не добре функциониращата демократична система на отношения и контрол.
Предложените допълнения, ще доведат и до друг добър ефект – ускоряване на изграждането на електронно правителство.С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 19 март 2020 г.вторник, 17 март 2020 г.

Законопроектът за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание е публикуван на страницата на парламента.

Веднага след обявяване на извънредното положение, изпратихме до Председателя на Народното събрание запитване, относно прилагане на актовете на законодателната, съдебната и изпълнителната власти в условията на обявено на извънредно положение и искане за иницииране на "приемането на нормативен акт, който да регламентира начина, по който ще се прилагат актовете на законодателната, съдебната и изпълнителната власти по отношение на сроковете, установени с тях".

Законопроектът за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание, ведно с мотивите към същия, вече е внесен в деловодството на Народното събрание и за щастие по законно регламентирания начин - от народни представители, а не от министър-председателя без проведено обществено обсъждане, каквато беше идеята на министъра на правосъдието.

По отношение на административните срокове, приложимите текстове в областта на кадастъра и устройственото планиране са кратки и ясни:
"Чл. 1 Този закон урежда извънредните мерки на територията на Република България за предпазване, ограничаване и преодоляване последиците от разпространението на заразата с вирус COVID-19 за времето от 13 март 2020 г. до прекратяването на извънредното положение.
...
чл. 3. До прекратяването на извънредното положение, всички процесуални срокове по висящите съдебни, арбитражни, административни и изпълнителни производства спират да текат, освен тези по наказателните производства."
Очевидно, законът ще има обратна сила (ретроактивно действие), което поставя под въпрос породените в периода от 13 март 2020 г. до влизането му в сила вещни права. Това са, например, плановете по чл. 16 от Закона за устройство на територията (ЗУТ); измененията на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и т.н.

Очевидно, трябва да има преходна норма, която да изясни тези въпроси.

Никак не е маловажен и въпросът, дали действието на Решението за обявяване на извънредно положение е в сила от 24:00 часа на 13 март 2020 г., за да е ясна границата, която се поставя за действието на закона.

Моля, имайте предвид, че съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, "Неправителствени организации могат да представят писмени становища по законопроектите, които се разглеждат от водещите комисии.". Бъдете активни!

Извадки от законопроекта:П.П. Позволих си да добавя една запетая при цитирането на чл. 3.


инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 17 март 2020 г.


петък, 13 март 2020 г.

Запитване, относно прилагане на актовете на законодателната, съдебната и изпълнителната власти в условията на обявено на извънредно положение.


КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com
Регистрационен № ЗАП-106 от 13.03.2019 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗАПИТВАНЕ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България

Относно: Прилагане на актовете на законодателната, съдебната и изпълнителната власти в условията на обявено извънредно положение.

Уважаема госпожо Председател,

Във връзка с приетото решение за обявяване на извънредно положение на територията на Република България, моля във възможно най-кратък срок да разясните начина на прилагане на разпоредбите на АПК, ЗУТ, ЗКИР, ЗУЧК, ЗУЗСО, ЗРР, ЗООС, ЗБР, ЗОП и всички свързани с тях нормативни актове, както и тези, приети с решения на общинските съвети, по отношение на нормативно определените срокове за:
 1. обявяване на индивидуални административни актове за допускане и одобряване на устройствени планове и техните изменения;
 2. обявяване на индивидуални административни актове за одобряване на кадастрални карти и кадастрални регистри и техните изменения;
 3. всички административни процедури по посочените по-горе нормативни актове.

Предвид на това, че електронното правителство на практика не съществува в необходимия обем и много малка част от информацията, особено по отношение на устройствените планове, е публикувана на официалните електронни страници на администрацията на изпълнителната власт и предвид мотивите, с които Министър-председателят поиска въвеждането на извънредно положение, а именно “да се предприемат допълнителни мерки, ограничаващи пътуването и социалните контакти”, а в същото време – гарантирането на основни права на частна собственост и ползване и опазване на обществените ресурси, които не могат да се губят или накърняват, дори при въвеждане на посочената мярка, 

Моля да инициирате приемането на нормативен акт, който да регламентира начина, по който ще се прилагат актовете на законодателната, съдебната и изпълнителната власти по отношение на сроковете, установени с тях.


С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 13 март 2020 г.


Внесеният от Министерския съвет Проект на решение за обявяване на извънредно положение, може да намерите тук.
четвъртък, 12 март 2020 г.

За правоспособността на геодезистите да изработват планове за регулация. Може да звучи безсмислено, но такъв въпрос стои пред някои...КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СИ-105 от 12.03.2019 г.


ДО
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТОСИГНАЛ
от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България


Относно: Правоспособност за изработване на планове за регулация.


Уважаема госпожо Министър,

Във връзка със зачестилите случаи на твърде фриволен прочит на нормативната уредба по отношение на правоспособността на проектантите, придобили пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на КИИП, секция “ГПГ”, участващи в процеса на устройство на територията, Ви уведомявам за следното:

Фактическа обстановка:

 • В писмо с изх. № 238/16.09.2019 г. на КАБ, Заместник-председателят на УС на КАБ, разпространено “до кметовете на общини”, излагайки своя прочит на нормативната уредба, прави извода, че “изработването на ПУП и техни изменения, както и на план-схеми към тях, от лица, които нямат право на това по закон, съществено опорочава одобряването на проектите на ПУП до степен на нищожност” и изисква за предприемане на “необходимите действия за преустановяване на тази практика”.

Сам по себе си изводът е правилен, но прочетен в контекста на цитираното писмо, се прави внушението, че изработването на регулационни планове от правоспособни инженери по геодезия, изпълняващи изискванията на ЗКАИИП и ЗУТ, противоречи на нормативната уредба.

 • С писма изх. №№ УТ-1842(2)/31.01.2020 г. и УТ-1350(4)/11.11.2019 г. на Община Аврен, област Варна, се постановява фактически отказ за разглеждане на планове за регулация, които са допуснати за изработване от същата тази администрация, поради това, че проектите на ПУП – ПР са изработени от правоспособни лица по ЗКАИИП, членове на КИИП, секция “ГПГ”, а не от архитекти, членове на КАБ.

Тук, след тълкуване на част от закона е констатирано, че “инженерите-геодезисти, независимо от образователната им степен и проектантската им правоспособност, не са посочени в закона (ЗКАИИП) като лица с права да изработват проекти на ПУП и техните изменения”, като липсата на изричен текст, упоменаващ последните като правоспособни да изработват устройствени планове се използва, за да се отнемат законните права и задължения на правоспособните лица да упражняват професията си.

Нормативна уредба:
Чл. 229 и чл. 230 от ЗУТ, кратко, ясно и точно определят лицата, които “могат да извършват проучвателни, проектантски” работи и това са лицата, които “притежават техническа правоспособност съобразно придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен”. В пълно съзвучие с тези текстове е и ЗКАИИП, който установява, че “проектантите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на съответната камара, в съответствие с придобитата професионална квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер” (чл. 7, ал. 7 от ЗКАИИП). Чл. 7 от ЗКАИИП определя много точно и ограниченията, които се налагат при упражняване на професията, до получаването на пълните знания и опит при упражняването ѝ – това са текстовете на ал. 1 до ал. 5, откъдето са погрешните изводи, посочени по-горе (част “Фактическа обстановка”).

Искане:
Моля, в качеството Ви на длъжностно лице, което “ръководи осъществяването на държавната политика по устройство на територията, координира дейността на централните и териториалните органи на изпълнителна власт, на органите на местното самоуправление и местната администрация, извършва методическо ръководство и упражнява контрол върху цялостната дейност по устройство на територията” (чл. 3, ал. 1 от ЗУТ) да упражните контрол върху действията и бездействието на длъжностните лица, както и да дадете недвусмислени методически указания по спазването на закона на всички администрации на местната изпълнителна власт, така че проектантите, придобили пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на КИИП, секция “ГПГ” да могат безпроблемно да упражняват професията си, в съответствие с нормативната уредба.

Моля, отговорът да ми бъде изпратен на посочения адрес на електронна поща.

Приложения:
Писмо с изх. № 238/16.09.2019 г. на Заместник-председателят на УС на КАБ – копие;
Писмо с изх. № УТ-1350(4)/11.11.2019 г. на Община Аврен, област Варна – копие;
Писмо с изх. № УТ-1842(2)/31.01.2020 г. на Община Аврен, област Варна – копие.С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 12 март 2020 г.


Входящ номер на МРРБ: 92-00-108/12.03.2020 г.

четвъртък, 28 ноември 2019 г.

Определяме проведените “публично обсъждане" на ИПГВР на град Варна, 2014 – 2020 г.” и “публично обсъждане на актуализация на Общински план за развитие (ОПР) на Община Варна 2014-2020 г.” за нелегитимни.

КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

Регистрационен № СТ-103 от 27.11.2019 г.


ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА

КОПИЕ:
МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

КОПИЕ:
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА
ОБЛАСТ ВАРНА

КОПИЕ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНАСТАНОВИЩЕ

от инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на Камарата на геодезистите в България


Относно: Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Варна, 2014 – 2020 г. и актуализация на Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 г.


Определяме проведеното “публично обсъждане във връзка с изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Варна, 2014 – 2020 г.” и “публично обсъждане на актуализация на Общински план за развитие (ОПР) на Община Варна 2014-2020 г.” за нелегитимни, поради следните съществени причини:

 1. Обсъждането на ИПГВР беше обявено единствено на официалната електронна страница на Община Варна. Обявата беше “скрита” като документ в PDF-формат в секция “ИПГР  –  гр. Варна”, вместо да е публикувана като текст в секция “Обяви и съобщения”. Информацията от последната се изпраща и чрез автоматично електронно съобщение при наличен абонамент.
 2. Обявата по т. 1 беше публикувана на 18 ноември т.г. (8 календарни дни преди събитието) и не беше разгласена по друг начин.
 3. Презентация за обществено обсъждане на изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Варна, 2014 – 2020 г.” е публикувана едва на 25 ноември т.г. (по-малко от 1 ден преди събитието).
 4. Обсъждането на ОПР беше обявено единствено на официалната електронна страница на Община Варна и като каре във вестник “Черно море”, бр. 218/18.11.2019 г. Обявата беше “скрита” като документ в PDF-формат в секция “Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020 г.”, която е достъпна, както следва: “Начало » Програми и проекти » Общински план за развитие » Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020 г.”, вместо да е публикувана като текст в секция “Обяви и съобщения”. Информацията от последната се изпраща и чрез автоматично електронно съобщение при наличен абонамент. Твърдението, че обява за събитието е публикувано и в електронния сайт “Днес+” не отговаря на истината, тъй като там се съдържа информация за това, че “На 26.11.2019 год. от 17,00 часа в зала №12 на Младежки дом – Варна ще се проведе обществено обсъждане във връзка с проектно предложение “Изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение в град Варна””.
 5. Обявата по т. 4 беше публикувана на 18 ноември т.г. (8 календарни дни преди събитието).
 6. Презентация за обществено обсъждане на актуализация на Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 г.” е публикувана едва на 25 ноември т.г. (по-малко от 1 ден преди събитието).
 7. От одобряването на Общия устройствен план (ОУП) на община Варна през 2012 г. досега, Кметът на общината не е докладвал на Общинския съвет (ОС) за изпълнението му (чл. 127, ал. 9 от ЗУТ), а това е в пряка връзка с ИПГВР и ОПР (чл. 24 от ЗРР). За голяма част от предвидените паркове, все още не са издадени заповеди за допускане за изработване на Подробни устройствени планове (ПУП), които да послужат за основа на отчуждителни процедури и изграждане на зелената система на общината. Не се изпълняват ОУП в частта му на “Първостепенна улична мрежа и РПМ”, т.ч. и Генералният план за организация на движението, одобрен със Заповед № 1424/17.04.2018 г. на Кмета на община Варна.
Участието на гражданите в обсъждането и вземането на решения по значими за живота им въпроси е сред основните им права, въпреки слабата законова защита на това право. Все пак, то е признато на национално и на европейско ниво, а с начина на подготвяне и провеждане на посочените обсъждания, правата ни бяха грубо нарушени. Това е от голямо значение и поради факта, че през 2020 г., тези документи са предпоставка за изразходването на рекорден бюджет от около 500 000 000 лева. Отново ще се харчат наши пари и средства на останалите европейски данъкоплатци. Всяка неспазена процедура, ще рефлектира пряко върху демократичните устои на нашето общество, а от друга страна, ще направи още по възможна корупцията!


Настояваме, публичните обсъждания да бъдат повторени и да се даде достатъчно време за подготовка, като преди това бъдат публикувани и всички материали, послужили за изработването на предложенията.

Освен всичко посочено, наред с добрите предложения, на пръв поглед прави впечатление, че се набляга на строителството в паркове и градини, вместо създаването на близка до естествената природна среда в местата за отдих. Не се отделя достатъчно внимание на зелените коридори и допълващото зелената система озеленяване – улично и в частните имоти.
С подробни устройствени планове в зони, предвидени за паркове и градини, се предвижда строителство на обществени сгради и спортни съоръжения за активен спорт, което е недопустимо, съгласно закона правилата за прилагане на ОУП.
Продължава се строителството върху морски плаж – изключителна държавна собственост.
Набляга се върху използването на публичната собственост, преимуществено в частна полза.
Не се изпълняват набелязаните мерки за “намаляване на автомобилния трафик в централната част” на град Варна.
Избягва се темата за освобождаване на нови трасета за BRT-коридори за масовия градски транспорт.
Не се говори за поетапното ограничаване на скоростта на движение на автомобилите в града и заедно с това - обособяване на нови пешеходни зони.
Необходимо е да се намали височината и интензивността на застрояване в централна градска част и зоните, в които има голям обществен интерес за това.
Така необходимото от десетилетия изработване на нови нивелетни планове на уличната мрежа и нови схеми за съоръженията на техническата инфраструктура, също не е в приоритетите на властта и т.н.

В конкретика бихме могли да влезем, само след изпълнение на посочените по-горе изисквания. Надяваме се да изпълните не само буквата на закона, но и да се съобразите с духа, в който е написан.

С уважение:
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на Управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 27 ноември 2019 г.


Може да проследите и следните връзки, имащи отношение към обявяването на ИПГВР и ОПР:


"Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020 г." на електронната страница на Община Варна.

Обявата във в. "Черно море":
Източник: http://www.chernomore.bg/media/newspaper/2019-11-18.pdf

Материалът в сайта "Днес+":
Източник: http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=910479&fbclid=IwAR2Up5DP6sFmtrLWF-kFwbIOp182h3Ij25AQp0NRHc-qoBZNMtO6I84reX8